บทนำ · PDF file 2015-04-02 · บทนำ...

Click here to load reader

 • date post

  08-Mar-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of บทนำ · PDF file 2015-04-02 · บทนำ...

 • บทนำ�

  “ตกลงโลกจะแตกตามค�าท�านายหรือไงนะ อากาศถึงได้ร้อน

  ตบัแตกเช่นนี้”

  รสิกาพึมพ�ากับตัวเองเบาๆ พลางหรี่ตากลมโตมองผู้คนที่พากัน

  เดินเบียดเสียดเยียดยัดอยู่ภายในบริเวณตลาดนัดสวนจตุจักรยามใกล้

  เที่ยง ท่ามกลางอากาศอันแสนจะร้อนอบอ้าวจากแสงร้อนแรงของดวง

  อาทิตย์ที่สาดส่องลงมาราวกับต้องการจะแผดเผาผิวกายให้มอดไหม้

  กลายเป็นจุณ

  ทวา่หญงิสาวกเ็อ่ยปากบ่นออกไปอย่างนั้นเอง ดว้ยตนเองชอบมา

  เดินที่สวนจตุจักรแทบจะทุกวันหยุดเลยก็ว่าได้ แม้ว่าที่พักกับที่นี่จะอยู่

  ห่างไกลกันมากโขก็ตาม เพราะการมาเดินยังสถานที่นี้มักจะท�าให้ได้

  พบเห็นพฤติกรรมหลากหลายของผู้คนรอบตัวด้วยตาของตัวเอง และ

  อาจจะได้แนวความคิดแปลกใหม่กลับไปน�าเสนอลูกค้า ด้วยอาชีพ

  ครเีอทฟีอย่างเธอนั้นต้องหมั่นเสาะแสวงหา พร้อมทั้งพฒันาความคดิของ

  ตวัเองให้ก้าวล�้าน�าหน้าอยู่ตลอดเวลานั่นเอง

  ร่างสูงระหงได้สัดส่วนสวยงามของครีเอทีฟสาวในชุดกางเกงยีน

  เอวต�่าสซีดีทนัสมยั ตรงช่วงหวัเข่ามรีอยขาดลุ่ยทั้งสองข้าง สวมเสื้อยดื

  ตวัเลก็พอดตีวัสดี�า ยามเยื้องย่างเผยให้เหน็ช่วงเอวขาวๆ อยูร่�าไร เพราะ

  มัวแต่เดินหลบหลีกผู้คนที่พากันหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย เจ้าตัว

  จงึไม่ทราบเลยว่าดวงหน้าสวยแปลกตาของตวัเองนั้นชวนมอง จนตกเป็น

 • 8 ดั่งพรหมลิขิตรัก

  เป้าสายตาของคนรอบข้างให้หนักลบัมามองอย่างชื่นชมเพยีงใด เท่านั้น

  ไม่พอ ยงัต้องคอยยกสองมอืขึ้นอุดหูเพราะเสยีงเรยีก รวมทั้งเสยีงประ-

  กาศผ่านไมค์จากบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่เชิญชวนให้เลือกซื้อสินค้าของ

  ตนเองจนฟังแทบไม่ได้ศัพท์ นึกก่นด่าตัวเองที่ดันเลือกเสื้อยืดสีด�ามา

  สวมใส่ เพราะเป็นสทีี่ดงึดูดความร้อนได้อย่างดเียี่ยม จนแผ่นหลงัของ

  เธอในเวลานี้ชุ่มโชกไปด้วยเหงื่อ

  หญงิสาวควกัผ้าเชด็หน้าผนืใหญ่จากกระเปา๋กางเกงขึ้นซบัเหงื่อที่

  เกาะพราวบนใบหน้า ซึ่งถูกไอแดดจนรูส้กึร้อนวูบวาบไปหมด ดทีี่ตวัเธอ

  ไม่ชอบแต่งหน้า ไม่งั้นสภาพตอนนี้คงดูไม่จืดเป็นแน่ เธอกวาดสายตา

  มองผู้คนรอบข้างก่อนส่ายหน้าแล้วบ่นพึมพ�ากับตัวเอง โดยลืมไปว่า

  ตวัเองกเ็ป็นหนึ่งในนั้นด้วย

  “วันหยุดพักผ่อนไม่รู้จักนอนอยู่กับบ้านกันหรือไงนะ จะมาเดิน

  กนัท�าไมเนี่ย”

  รสิกาก้าวตรงไปยังโซนโปรดปรานของตัวเองคือหนังสือ และก็

  ถอนหายใจออกมาเฮอืกใหญ่เมื่อมาถงึร้านประจ�า เจ้าของร้านซึ่งคุ้นหน้า

  กนัเป็นอย่างดหีนัมาเหน็เธอเท่านั้นกส็่งเสยีงทกัทายออกมาอย่างยนิดี

  “สวสัดค่ีะน้องโรส อาทติย์นี้พี่น้อยมหีนงัสอืใหม่ๆ ออกหลายเลม่

  เลยจ้ะ”

  “เหรอคะพี่น้อย ถ้างั้นโรสขอเลอืกดูก่อนนะคะ” รสกิาพูดพร้อม

  ยิ้มให้ ทว่าในใจนั้นนึกภาวนา ถ้าปล่อยให้เธอเลือกโดยไม่รบกวนเวลา

  ด้วยกจ็ะดมีาก เพราะเจา้ของร้านแม้จะชื่อน้อยแต่กลบัพูดมากเหลอืเกนิ

  ชอบโฆษณาหนงัสอืในร้านให้เธอฟังเป็นนกแก้วนกขนุทอง ซึ่งเธอไม่ชอบ

  เลย เวลาเลอืกซื้อหนงัสอื สมาธนิั้นส�าคญัที่สุด เธอจงึชอบเลอืกคนเดยีว

  เงยีบๆ เสยีมากกว่า

  “จ้ะ รบัรองพี่ไม่รบกวนน้องโรสแน่นอน” เจ้าของร้านสาวใหญ่พูด

  ราวกบัเข้ามานั่งในใจของเธอกไ็ม่ปาน

 • ฐิญาดา 9

  ตั้งแต่จ�าความได้ หญงิสาวเป็นคนชอบอ่านหนงัสอืแทบจะทกุชนดิ

  จนเพื่อนๆ ต่างตั้งสมญาให้ว่าหนอนหนงัสอื อาจเป็นเพราะส่วนหนึ่งมา

  จากอาชีพของบิดามารดาซึ่งรับราชการครูทั้งคู่ จึงปลูกฝังให้บุตรสาว

  คนเดยีวรกัการอ่านมาตั้งแต่เป็นเดก็ตวัเลก็ๆ แม้แต่หนงัสอืนวนยิายชุด

  เพชรพระอมุาที่มหีลายสบิเล่มกไ็ม่อาจรอดพ้นจากเธอไปได้ แถมอา่นมา

  ตั้งแต่เดก็จนกระทั่งจ�าขึ้นใจ จนจ�าไม่ได้ว่าอ่านไปกี่รอบแล้ว แต่ถ้าถาม

  ถึงฉากไหนในเรื่อง เธอสามารถบอกได้หมด ซ�้ายังโปรดปรานการ

  แต่งกลอน ซึ่งดูแล้วช่างขดักบับุคลกิของตวัเองเสยีนี่กระไร

  หลังจากเลือกจนเวลาผ่านไปร่วมสองชั่วโมง รสิกาก็ได้หนังสือ

  จ�านวนหลายเล่ม และคิดว่าถ้าเธอยังขืนยืนเลือกต่อไปเงินก็คงจะปลิว

  ออกจากกระเป๋าไปมใิช่น้อยเป็นแน่ จงึตดัสนิใจยตุกิารซื้อลงแต่เพยีงเท่านี้

  หลังจ่ายเงินเรียบร้อยจึงรีบก้าวออกจากร้านโดยไม่รั้งรอหร