1. DMK I Destinacijske menaD¥¾ment kompanije Dmk ... partnere jasni, da su jasna prava i...

Click here to load reader

download 1. DMK I Destinacijske menaD¥¾ment kompanije Dmk ... partnere jasni, da su jasna prava i odgovornosti,

of 208

 • date post

  06-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 1. DMK I Destinacijske menaD¥¾ment kompanije Dmk ... partnere jasni, da su jasna prava i...

 • 1. Destinacijski menaDžment i Destinacijske menaDžment kompanije – DMK I

  hrvatska turistička zajednica

  Destinacijske menaDžment kompanije Dmk priručnik za uspješno poslovanje i marketing u turizmu posebnih interesa

  hrvatska turistička zajednica

 • 1. Destinacijski menaDžment i Destinacijske menaDžment kompanije – DMK IIIII 1. Destinacijski menaDžment i Destinacijske menaDžment kompanije – DMK

 • 1. Destinacijski menaDžment i Destinacijske menaDžment kompanije – DMK III

  Destinacijske menaDžment kompanije Dmk priručnik za uspješno poslovanje i marketing u turizmu posebnih interesa

  naručitelj: hrvatska turistička zajednica

  urednici: dr. sc. sanda čorak i željko trezner, struč. spec. oec.

  zagreb, studeni 2014.

 • 1. Destinacijski menaDžment i Destinacijske menaDžment kompanije – DMK 3IV 1. Destinacijski menaDžment i Destinacijske menaDžment kompanije – DMK

  naručitelj: Hrvatska turistička zajednica

  izvršitelji projekta: Veleučilište VERN, Udruga hrvatskih putničkih agencija, Institut za turizam

  voditelj projekta: Željko Trezner, struč. spec. oec.

  urednici priručnika: dr. sc. Sanda Čorak i Željko Trezner, struč. spec. oec.

  suradnici na izradi priručnika: dr. sc. Sanda Čorak; Željko Trezner, struč. spec. oec.; dr. sc. Snježana Boranić Živoder; dr. sc. Ivo Kunst; dr. sc. Neven Ivandić; dr. sc. Diana Plantić Tadić, dr. sc. Ivana Žilić; dr. sc. Tea Golja; dr. sc. Morena Paulišić; mr. sc. Neda Telišman-Košuta i Dean Nižetić, bacc. inf.

  lektura i korektura: Ivančica Šebalj, prof.

  Fotografije: Đani Celija, Aleksandar Gospić, Ivo Pervan, Robert Rajtić, Zlatko Ramničer, Mario Romulić, Davor Rostuhar, Dražen Stojčić, Stipe Surać

  grafičko oblikovanje i prijelom: Parlov Una visual arts, Zagreb

  tisak: Tiskara Zelina d. d.

  zagreb, studeni 2014.

  izdavač ne jamči apsolutnu točnost ovdje objavljenih informacija i ne snosi odgovornost uslijed eventualne netočnosti ili promjene tih informacija.

  cip zapis dostupan u računalnome katalogu nacionalne i sveučilišne knjižnice u zagrebu pod brojem 892454.

 • 1. Destinacijski menaDžment i Destinacijske menaDžment kompanije – DMK 3

  sadržaj

  1. DESTINACIjSKI MENADŽMENT I DESTINACIjSKE MENADŽMENT KoMPANIjE – DMK 7

  1.1 Destinacijske menaDžment kompanije u okruženju Destinacijskog menaDžmenta 9

  1. zašto je potreban destinacijski menadžment? 9

  2. kako se provodi destinacijski menadžment? 10

  3. koja je uloga destinacijskih menadžment kompanija u destinacijskom menadžmentu? 12

  1.2 pojam, uloga i način raDa Destinacijskih menaDžment kompanija 14

  4. što je destinacijska menadžment kompanija? 14

  5. kako posluju destinacijske menadžment kompanije? 15

  6. koje prednosti ostvaruju korisnici usluga destinacijskih menadžment kompanija? 17

  7. što utječe na potražnju za uslugama destinacijskih menadžment kompanija? 18

  1.3 ključni činitelji uspjeha za Dmk u hrvatskoj 20

  8. koji su najvažniji činitelji uspjeha poslovanja Dmk? 20

  9. o kojim činiteljima uspjeha poslovanja Dmk valja osobito voditi računa? 23

  2. PoKRETANjE RADA DMK U HRVATSKoj 29

  2.1 stuDija izveDivosti za osnivanje Dmk 31

  1. zašto je potrebno napraviti studiju izvedivosti prije osnivanja Dmk? 31

  2. od čega se sastoji studija izvedivosti? 32

  3. kako napraviti jednostavnu studiju izvedivosti za potrebu osnivanja Dmk? 33

  2.2. oD Donošenja oDluke o osnivanju Do početka raDa Dmk u hrvatskoj 38

  4. koji su uvjeti za osnivanje Dmk u hrvatskoj? 38

  5. koji su koraci od donošenja odluke o osnivanju do početka rada Dmk? 39

  2.3 oDabrani pokazatelji uspješnosti poslovanja Dmk u hrvatskoj 43

  6. koje pokazatelje valja koristiti za mjerenje uspješnosti poslovanja Dmk? 43

  7. koje pokazatelje valja koristiti prilikom ocjene ekonomske isplativosti ulaganja u Dmk? 47

  3. PoSloVNI MoDEl I PlAN DMK U HRVATSKoj 51

  3.1 DeFiniranje elemenata poslovnog moDela Dmk 53

  1. zašto je potrebno definirati elemente poslovnog modela Dmk? 53

  2. od čega se sastoji poslovni model Dmk? 54

  3. kako definirati osnovne elemente poslovnog modela Dmk? 57

  3.2 izraDa poslovnog plana Dmk 66

  4. čemu služi poslovni plan? 66

  5. koje su uobičajene sastavnice poslovnog plana? 67

  6. kako napraviti jednostavan poslovni plan za Dmk? 69

 • 1. Destinacijski menaDžment i Destinacijske menaDžment kompanije – DMK 54 1. Destinacijski menaDžment i Destinacijske menaDžment kompanije – DMK

  4. UPRAVljANjE PRoMjENAMA I RAZVoj DMK U HRVATSKoj 77

  4.1 restrukturiranje turističkih agencija u Dmk 79

  1. zašto i kako upravljati promjenama u poslovanju? 79

  2. na koje je načine moguće diversificirati poslovanje Dmk? 81

  3. kako restrukturirati postojeću turističku agenciju u Dmk? 83

  4.2 razvoj i moguće potpore razvoju Dmk u hrvatskoj 85

  4. koji su kritični problemi u razvoju Dmk u hrvatskoj i kako se s njima nositi? 85

  5. koje su mogućnosti korištenja potpora za rad Dmk u hrvatskoj? 87

  6. koje su očekivane aktivnosti subjekata turističkog sustava u hrvatskoj na poticanju rada Dmk?

  89

  5. TURIZAM PoSEBNIH INTERESA I SloŽENI TURISTIČKI PRoIZVoDI 95

  5.1 suvremeno turističko tržište i turizam posebnih interesa 97

  1. koja su obilježja suvremenog turističkog tržišta? 97

  2. zbog čega putuju suvremeni turisti? 98

  3. što je turizam posebnih interesa? 99

  5.2 pojam, obilježja, vrste i važnost složenih turističkih proizvoDa 102

  4. što je složeni turistički proizvod i koja su njegova obilježja? 102

  5. koje su najvažnije vrste složenih turističkih proizvoda? 103

  6. zbog čega je razvoj složenih turističkih proizvoda važan za turističku destinaciju? 104

  6. PoSEBNoSTI MARKETINGA SloŽENIH TURISTIČKIH PRoIZVoDA 109

  6.1 razine, oblici i ključne grupe složenih turističkih proizvoDa u hrvatskoj 111

  1. koje su razine složenih turističkih proizvoda? 111

  2. u kojim oblicima Dmk mogu razvijati svoje proizvode? 112

  3. koje su ključne grupe turističkih proizvoda u hrvatskoj? 113

  6.2 životni ciklus i upravljanje uslužnim aspektima složenih turističkih proizvoDa 116

  4. koje su faze u životnom ciklusu složenih turističkih proizvoda? 116

  5. kako upravljati uslužnim aspektima složenih turističkih proizvoda? 118

  7. KREIRANjE I oDREĐIVANjE CIjENE SloŽENIH TURISTIČKIH PRoIZVoDA 123

  7.1 kreiranje složenih turističkih proizvoDa 125

  1. koji su ključni preduvjeti za razvoj složenih turističkih proizvoda? 125

  2. koji su ključni koraci u procesu razvoja novih složenih turističkih proizvoda? 126

  3. o čemu je potrebno voditi računa kod kreiranja složenih turističkih proizvoda? 128

  7.2 oDređivanje cijene složenih turističkih proizvoDa 132

  4. kako odrediti primjerenu cijenu složenih turističkih proizvoda? 132

  5. koje činitelje uzeti u obzir kod određivanja cijene složenih turističkih proizvoda? 135

  6. kako napraviti kalkulaciju cijene složenih turističkih proizvoda? 137

 • 1. Destinacijski menaDžment i Destinacijske menaDžment kompanije – DMK 5

  8. PRoMoCIjA I DISTRIBUCIjA SloŽENIH TURISTIČKIH PRoIZVoDA 147

  8.1 promocija složenih turističkih proizvoDa 149

  1. koji su instrumenti promocije na raspolaganju za promociju složenih turističkih proizvoda?

  149

  2. kako učinkovito promovirati proizvode Dmk? 153

  3. koji su učinkoviti oblici promocije Dmk putem interneta? 155

  8.2 Distribucija složenih turističkih proizvoDa 159

  4. koji su najvažniji kanali i oblici distribucije Dmk? 159

  5. kako potaknuti prodaju kroz najvažnije kanale distribucije Dmk? 161

  6. kako uspješno distribuirati složene turističke proizvode putem internetskih kanala? 163

  PRIMjERI DoBRE PRAKSE PoSloVANjA DMK 169

  PRIMjERI PREZENTACIjA SloŽENIH TURISTIČKIH PRoIZVoDA 179

  PREGlED TRoŠKoVA I REZUlTATA AKTIVNoSTI RAZVojA I UVoĐENjA NoVIH PRoIZVoDA 195

 • 1. Destinacijski menaDžment i Destinacijske menaDžment kompanije – DMK 76 1. Destinacijski menaDžment i Destinacijske menaDžment kompanije – DMK

 • 1. Destinacijski menaDžment i Destinacijske menaDžment kompanije – DMK 7

  1. DESTINACIjSKI MENADŽMENT i Destinacijske menaDžment kompanije – DMK

  uvoD

  Destinacijski menadžment je pojam koji se sve češće koristi u kontekstu suvremenog turizma. zbog složenosti turističkih proizvoda sve je zadaće destinacijskog menadžmenta potrebno pažljivo planirati, organizirati, voditi i kontrolirati, uz vrlo visoku razinu brige o ljudskim resursima.

  uz aktivnosti destinacijskih menadžment organizacija (Dmo) u koordinaciji i vođenju različitih subjekata turističkog sustava, uspješni destinacijski menadžment obuhvaća i aktivnosti destinacijskih menadžment kompanija (Dmk) i to u razvoju složenih turističkih proizvoda koji u sebi sadrže dodatne razloge za dolazak turista, osobito u razdobljima niske potražnje.

  uspješnost njihova poslovanja povezana je s prepoznavanjem klju