02.2 Eksploatacioni Pokazatelji Brzina

download 02.2 Eksploatacioni Pokazatelji Brzina

of 52

 • date post

  06-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 02.2 Eksploatacioni Pokazatelji Brzina

 • 8/18/2019 02.2 Eksploatacioni Pokazatelji Brzina

  1/52

  ЕКСПЛОАТАЦИОНИ

  ПОКАЗАТЕЉИ 

  -БРЗИНА-

  Архитектонско-грађевински факултет 

  Бања Лука 

 • 8/18/2019 02.2 Eksploatacioni Pokazatelji Brzina

  2/52

  Појам брзине у пројектним анализама  (основна брзина, рачунска брзина, пројектна брзина) 

   Брзина вожње је основни показатељ који се примењује у свим фазама

  пројектних истраживања, будући да од ње зависе сви елементи пута. 

   Она у исто време представља индикатор нивоа услуге при датом

  саобраћајном оптерећењу и главни програмски показатељ у трасирању, димензионисању и вредновању пројектних остварења. 

  Општи појам брзине

   Заједничка карактеристика свих појмова брзина је да се ради о стохастичкој величини која се може утврдити само у стварним

  условима одвијања саобраћаја. Зато је за исправно тумачење појма

  брзина неопходна примена статистичких метода. 

   На основу многобројних експерименталних истраживања утврђено је

  да брзине појединачних возила одговарају закону нормалне расподеле. 2

 • 8/18/2019 02.2 Eksploatacioni Pokazatelji Brzina

  3/52

  Општи појам брзине - Приказ статистичке расподеле брзина и карактеристичне вредности 

   hkm n

  ni

  i

  i

   sr  /1 

   

  

   hkm n

  V V   sr i

  / 1

  )( 2

     

   % 100 

   sr 

  V  v

         

  3

 • 8/18/2019 02.2 Eksploatacioni Pokazatelji Brzina

  4/52

  На вредност и расподелу брзина битно утичу услови саобраћаја, тј. Проток 

  (Q). У том погледу разликујемо: 

   Слободна вожња - проток је релативно мали (Q  Qsl), постижу

  се веће брзине, а основни ограничавајући фактор су услови пута.  Вожња у колони - због густине саобраћајног тока (више возила

  на путу), брзина опада; овакви услови кретања су основа за

  дефинисање брзина као индикатора стања саобраћајног тока. 

  Између два наведена гранична стања може се јавити низ различитих услова   одвијања саобраћаја, који се могу описати кроз расподелу брзина возила: 

   50% брзина (V50) као индикатор услова одвијања саобраћаја

  (код нормалне расподеле V50  Vsr)

   85% брзина (V85) и максимална брзина (маx V) које су основа за

  анализу са становишта безбедности.  4

 • 8/18/2019 02.2 Eksploatacioni Pokazatelji Brzina

  5/52

   У практичним анализама се често усваја 15% брзина као доња граница

  брзине која се јавља на једном путу, а 85% брзина као горња граница. 

   Подразумева се да све ове брзине зависе од протока (Q) и да оне у

  стварности имају велико расипање и одступања у односу на теоријске

  моделе, па се у анализама мора применити одређени степен

  идеализације утицајних параметара.

  5

 • 8/18/2019 02.2 Eksploatacioni Pokazatelji Brzina

  6/52

  Основна брзина 

   У пракси, на једном потезу пута углавном није могуће применити исте

  елементе пројектне геометрије, тј. примењиваће се различити радијуси

  кривина - и до оштрих кривина, успони, различити услови комфора.

   Услед варијација саобраћајног оптерећења, јавиће се различити услови

  одвијања саобраћаја (слободна вожња - вожња у колони), па је

  неопходно успоставити објективне и међусобно усклађене критеријуме

  брзина - проток, који би били меродавни за пројектна истраживања. 

   Као полазни програмски услов дефинише се основна брзина V0  која у суштини представља индикатор нивоа услуге одређеног путног правца

  при меродавном саобраћајном оптерећењу (Qмер).

  6

 • 8/18/2019 02.2 Eksploatacioni Pokazatelji Brzina

  7/52

  Основна брзина 

   Ова брзина се одређује на основу саобраћајног значаја путног правца и

  макро показатеља просторних ограничења, као и на основу друштвеног

  опредељења о прихватљивим условима саобраћаја при меродавном

  саобраћајном оптерећењу. 

   Будући да је основна брзина (V0) приближно једнака средњој брзини

  саобраћајног тока у идеалним условима (V0     Vsr ) и да је V = f(Q), 

  усвајањем основне брзине истовремено се дефинише и дозвољено

  саобраћајно оптерећење (Qd ) при коме је V0  реално остварљива.

  7

 • 8/18/2019 02.2 Eksploatacioni Pokazatelji Brzina

  8/52

   За наше услове се препоручује примена основних брзина датих у следећој табели: 

   Код двотрачних путева постизање наведених основних брзина биће могуће само ако

   је на путу у задовољавајућој мери остварена претицајна прегледност. Овај услов

  исказује се процентуалном дужином деоница на којима је могуће претицање. 

   Према основној законитости V = f (Q), може се запазити да је максимална брзина

  директно повезана са основном брзином и да у ситуацијама када је саобраћајно

  оптерећење довољно мало, V  V  маx, па доминантан постаје критеријум безбедности

  вожње.

  Основна брзина 

  Ранг пута по

  саобраћајном

  оптерећењу 

  Основна брзина Vо [км/h] за услове терена: 

   равничарски  брежуљкаст  брдовит  планински 

  Ауто пут  100  90  80  60 

  I разред  100  80  60  50 

  II разред  80  60  50  40 

  III - V разред  60  50  40  30 

  Ранг пута по

  саобраћајном

  оптерећењу 

  % дужина деоница за претицање (оба смера) за услове терена: 

   равничарски  брежуљкаст  брдовит  планински 

  I разред  80%  60%  40%  20% 

  II разред  60%  50%  30%  20% 

  III - V разред  40%  40%  30%  20% 

  8

 • 8/18/2019 02.2 Eksploatacioni Pokazatelji Brzina

  9/52

  Основна, рачунска и пројектна брзина и примена у пројектним анализама 

  9

 • 8/18/2019 02.2 Eksploatacioni Pokazatelji Brzina

  10/52

  Меродавне брзине у пројектовању: рачунска (Vr) и пројектна (Vp