პროექტის მენეჯმენტი

Click here to load reader

 • date post

  25-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  177
 • download

  9

Embed Size (px)

description

ეკონომიკა

Transcript of პროექტის მენეჯმენტი

 • m. sulaberiZe

  M

  proeqtis menejmentis safuZvlebi

  Tbilisi 2008

 • 2

  anotacia

  saxelmZRvaneloSi proeqtis menejmentis safuZvlebi ganxilulia proeqtis

  menejmentis Tanamedrove Teoria. igi naTlad ganixilavs proeqtis

  sasicocxlo ciklis sxvadasxva etapebs da warmoaCens proeqtis dagegmvis,

  ganrigis SemuSavebisa da xarjebis optimizaciis ZiriTad elementebs.

  saxelmZRvanelo moicavs proeqtis MmarTvasTan dakavSirebul sxvadasxva

  aspeqtebs, rogoric aris: proeqtis farglebis, drois, riskisa da xarjebis

  marTva. aseve xazs usvams organizaciis mowyobis sxvadasxva formas da

  organizaciuli kulturisa da adamianuri resursis mniSvnelobas proeqtis

  warmatebulad warmarTvisaTvis. saxelmZRvanelo gankuTvnilia

  bakalavriatis da magistraturis studentebisa da aseve yvela

  dainteresebuli pirisaTvis.

  profesor oTar zumburiZis redaqciiT

 • 3

  sarCevi

  anotacia ...........................................................................................................................................2 Tavi I .................................................................................................................................................6 Sesavali proeqtis menejmentSi .............................................................................................6 ra aris proeqti? ..........................................................................................................................6 proeqtisa da operirebis Sedareba...............................................................................7 ra aris proeqtis menejmenti? ................................................................................................8 proeqtis sasicocxlo cikli.................................................................................................9 proeqtis menejemtni mniSvneloba.......................................................................................10 proeqtiT dainteresebuli pirebi.......................................................................................12 Tavi II ..............................................................................................................................................15 proeqtis portfolios marTvis sistema .........................................................................15 proeqtis klasifikacia............................................................................................................15 SerCevis kriteriumi..................................................................................................................15 proeqtis winadadebebis wyaroebi .......................................................................................16 warmodgenili winadadebebis Sefaseba da proeqtis SerCeva.................................17 Tavi III .............................................................................................................................................20 organizaciuli struqtura ...................................................................................................20 funqcionaluri organizaciuli struqtura ................................................................20 specialuri proeqtis jgufebi ............................................................................................22 matriculi struqtura ............................................................................................................25 proeqtis Sesabamisi struqturis SerCeva.......................................................................28 Tavi IV ............................................................................................................................................31 organizaciuli kultura.......................................................................................................31 ra aris organizaciuli kultura? ...................................................................................31 Tavi V..............................................................................................................................................36 proeqtis integraciis menejmenti .......................................................................................36 Tavi VI ............................................................................................................................................57 proeqtis frglebis marTva ...................................................................................................57 samuSaoTa dekompozicia.........................................................................................................57 RonisZiebebis Tanmimdevrobis gansazRvra .....................................................................59 organizaciis dekompozicia ..................................................................................................62 pasuxismgeblobisa da angariSvaldebulebis matrica .............................................63 Tavi VII ...........................................................................................................................................65 proeqtis drois marTva...........................................................................................................65 grafikis Sedgenis gansazRvra .............................................................................................65 gegmiuri grafikebis tipebi ...................................................................................................66 histogramebi .................................................................................................................................67 qseluri diagrama ......................................................................................................................68 RonisZiebebis xangrZlivoba..................................................................................................72 qseluri gegmiuri grafikebis momzadeba ........................................................................74 pirdapiri gzis kalkulaciebi .............................................................................................76 uku-gaangariSebebi .....................................................................................................................77 kritikuli gza ............................................................................................................................78 drois rezervi ............................................................................................................................78 qseluri modelis ori tipi ..................................................................................................79 winswrebis meTodi .....................................................................................................................81 damokidebulebebi da CamorCenebi.......................................................................................81

 • 4

  adreuli dawyebisa da adreuli damTavrebis (uwyveti muSaoba) gaangariSeba ...83 Tavi VIII ..........................................................................................................................................87 biujetebis Sedgena .................................................................................................................87 droSi etapobrivad gaTvlili biujeti..........................................................................87 xarjebis tipebi ..........................................................................................................................88 pirdapiri xarjebi .....................................................................................................................88 saerTo da administraciuli zednadebi xarjebi .......................................................89 drois, xarjebis da resursebis principebis Sefaseba ............................................89 Tavi IX ............................................................................................................................................96 riskis menejmenti .......................................................................................................................96 riskis menejmentis procesi ..................................................................................................96 nabiji 1: riskis identificireba.........................................................................................97 nabiji 2: riskis Sefaseba .....................................................................................................100 nabiji 3: riskze reagirebis SemuSaveba.........................................................................104 nabiji 4: riskze reagirebis kontroli ........................................................................111 cvlilebebis kontrolis menejmenti ..............................................................................113 Tavi X............................................................................................................................................116 proeqtis adamianuri resursebis marTva ......................................................................116 proeqtis gundis marTva........................................................................................................116 efeqturi gundis Seneba ........................................................................................................118 proeqtis wevrTa samuSaoze ayvana ...................................................................................119 proeqtis SigniT warmoqmnili konfliqtis mogvareba ...........................................121 funqciuri konfliqtis waxaliseba.................................................................................121 ufunqcio konfliqtis marTva..........................