მასწავლებლის პრეზენტაცია...

10
რუსთავის ძეგლები რუსთავის ძეგლები google map google map -ზე -ზე სასწავლო პროექტის პორტფოლიოს პრეზენტაცია ნინო ბიძინაშვილი

Transcript of მასწავლებლის პრეზენტაცია...

Page 1: მასწავლებლის პრეზენტაცია კოლეგებისთვის

რუსთავის ძეგლები რუსთავის ძეგლები

google mapgoogle map- ზე- ზე

სასწავლო პროექტის პორტფოლიოს პრეზენტაცია

ნინო ბიძინაშვილი

Page 2: მასწავლებლის პრეზენტაცია კოლეგებისთვის

სასწავლო პროექტის სასწავლო პროექტისშინაარსიშინაარსი

მოსწავლეები გაანალიზებენ ძეგლების დადგმის მიზნებს და გამოიკვლევენ . პროექტის აქტუალურობას ისინი

გადაუღებენ რუსთავში არსებული ძეგლებს და ამ მასალას ატვირთავენ

google map- . ზე მოამზადებენ და წარადგენენ პრეზენტაციას პროექტის ფარგლებში ჩატარებული აქტივობების

შესახებ.

Page 3: მასწავლებლის პრეზენტაცია კოლეგებისთვის

მიმართულების მიმცემი საკვანძო მიმართულების მიმცემი საკვანძოკითხვებიკითხვები

ზოგადი კითხვა : რატომ დგავენ ძეგლებს ?

თემატური კითხვა : რა უნდა იცოდეს საზოგადოებამ რუსთავში

არსებული ძეგლების შესახებ?

:შინაარსობრივი კითხვები , , რამდენი ძეგლი ბიუსტი მონუმენტია

რუსთავში? ვინ არის მათი ავტორი?

?როდის დადგეს ისინი როგორ ავტვირთოთ ჩვენს მიერ მოძიებული მასალა google map- ?ზე

Page 4: მასწავლებლის პრეზენტაცია კოლეგებისთვის

პროექტის ხედვა პროექტის ხედვა მოდულის შექმნით მე მინდა

გავაძლიერო ჩემ მოსწავლეებში კვლევის და პრობლემების გადაჭრის მოტივაცია , მოდულზე მუშაობის განმავლობაში მინდა რომ

მოსწავლეებმა მოიძიონ ინფორმაცია რუსთავში არსებული ძეგლების

შესახებ ჩაატარონ კვლევა ამ საკითხზე საზოგადოების

ინფორმირების შესახებ შექმნან ძეგლების ამსახველი ფოტოები მიამაგრონ ფოტოები google map-ზე წარმოადგინონ პრეზენტაცია მათ მიერ ჩატარებული

მუშაობის შესახებ

Page 5: მასწავლებლის პრეზენტაცია კოლეგებისთვის

პროექტის მიდგომა პროექტის მიდგომა , თემაზე მუშაობის პროცესში მოსწავლეები

● აანალიზებენ ძეგლის მნიშვნელობას ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში

● აწარმოებენ კვლევას● იძიებენ ფოტო და თემატურ მასალას● ქმნიან პროდუქტს ინტერნეტ სივრცეში● უზიარებენ თავის ცოდნა რეალურ

აუდიტორიას

Page 6: მასწავლებლის პრეზენტაცია კოლეგებისთვის

21- სწავლა ე საუკუნეში 21- სწავლა ე საუკუნეში მოსწავლეები განივითარებენ აზროვნების ზედა

21- -დონის და ე საუკუნის უნარ ჩვევებს

•შემოქმედება და გამომგონებლობა •კრიტიკული აზროვნება და პრობლემის გადაჭრა•კომუნიკაცია და თანამშრომლობა•ისტ-ის წიგნიერება•ლიდერობა და პასუხისმგებლობა

Page 7: მასწავლებლის პრეზენტაცია კოლეგებისთვის

მოსწავლეთა საჭიროებების მოსწავლეთა საჭიროებებისშესწავლაშესწავლა

გამოიყენეთ მიმართულების მიმცემი საკვანძო შეკითხვები

• რატომ დგავენ ძეგლებს ?

შეაფასეთ 21-ე საუკუნის უნარ-ჩვევები

• თეორიული და ფოტო მასალის მოძიების შემდეგ google map-ზე მუშაობა

Page 8: მასწავლებლის პრეზენტაცია კოლეგებისთვის

უკუჩვენების უკუჩვენებისშეგროვებაშეგროვება გვესაჭიროება მოსწავლეების

პროექტზე მუშაობის პერიოდული ,, , , თვითშეფასება ვიცი ვისწავლე

“ მინდა ვიცოდე ინტერაქტიული . მეთოდით

გვესაჭიროება თანატოლების 3-2-1 შეფასება ინტერაქტიული მეთოდის პრინციპით

Page 9: მასწავლებლის პრეზენტაცია კოლეგებისთვის
Page 10: მასწავლებლის პრეზენტაცია კოლეგებისთვის