ბიზნესის წარმატების გასაღები

Click here to load reader

 • date post

  29-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ბიზნესის წარმატების გასაღები

reklama slogani-mokle da efeqturi

marketingi

Bbiznesis warmatebis erT-erTi saSualeba aris reklamareklama-es aris komunikaciis nebismieri fasiani forma,romlis meSveobiTac xdeba ideis,saqonlis an momsaxurebis warmodgena da win waweva.mas ukveTavs da afinansebs konkretuli sponsori.reklamis mizania momxmareblis informireba saqonlis Rirebulebis Sesaxeb da xangrZlivi drois ganmavlobaSi axdens saqonlis demonstrirebas.

Pproduqciisa Tu momsaxurebis reklamirebisas xSirad iyeneben sloganebs.

rogor iqmneba sloganebi, . , e, .

.

. . ,

.

qarTuli sloganebi

, , , . : .. - ,, ,, . : 1) .. ,, ,, . 2).. ,, ,, . 3) ,, ,, e. 4) ,, ,, ..

ufro dawvrilebiT ganvixiloT ramdenime maTganis slogani:1) ,, . , . , . -, . , , , .

2) ,,PSP ,, . . , , . , . , . , .

, . . , , . , , . . "" , . .

ramdenime ucxouri firmis (kompaniis) slogani:

Microsoft- "Computer in every home, at every desk" Disneyland - The happiest place on earth Levi's - Quality never goes out of style

, , . , . , , . . , , . , , . . , , , . . , , . , . .

, , The Thank You Economy , , .

, . , / . . , , , , , . . , . , , APPLE APPLE , , .

;

. , , , , ... , , , . , , , .

BOUNTY

? Bounty ,

. , . .

. ! , . , . , , , . , , . , .ai, swored es aris biznesis keTebis martivi gza. ? . ,. , , . . . , SERVE .

. 7 , , , 8 Traits To Be Great , ., , , , , . . , , , , , , , . , , ? , , , , . , , . , , . , , , .. , , . ? . , , . , ,

, . , , . , , . , , .

moviyvanoT cnobili kompaniis McDonalds-is magaliTi, romelis saxelic warmatebasTan asocirdeba :40 , , , . , , 200 000 mohqondaT, , , . , , 30 15 .

American Restaurants . , .

1954 , ma, , .

52

k, , . 950 1.9 %. 0.5 % .

6 :,,,, , , , 80% . , , , . .

, xolo CvenTvis cnobil Big Mac .

es restorani .

, :

wvrilmanebisadmi yuradReba hqmnis srulyofilebas, srulyofileba ki wvrilmani araa

gamoyenebuli masala:1) Teimuraz Sengelia, biznesis administrirebis safuZvlebi 2) filip kotleri, marketingis safuZvlebi 3) www.Wikipedia.com 4) www.Google .com