Download - Sangram Study

Transcript
Page 1: Sangram Study
Page 2: Sangram Study
Page 3: Sangram Study
Page 4: Sangram Study
Page 5: Sangram Study
Page 6: Sangram Study

अ.क्र. वि�षय सुची� पृ ष्ठक्र.

१ लो�कलो गव्हर्न�में�ट वि�रे�क्टरे� ७

२ वि�य सु!फ्ट ९

३ र्न$शर्नलो पृ&ची यत ��फा यलोरे / एरिरेय ��फा यलोरे १५

४ अ $सु�ट वि�रे�क्टरे� १७

५ प्लो$र्न प्लोसु १९

६ अ $क्शर्न सु!फ्ट २१

७ सुर्वि�1सु प्लोसु २३

८ ट्रे�निंर्न1ग में$र्न�जमें�ट २६

९ सु�शलो ऑवि�ट २८

१० र्न$शर्नलो पृ&ची यत पृ�ट�लो ३०

११ बे�सिसुक ज� आय एसु �णा लो� ३२

१२ ग्रा मेंसु�� क� द्र (GSK) ३४

१३ सु&ग्रा में सु!फ्ट ३६

१४ आर्थिB1क सुमें ��शर्न ४५

Page 7: Sangram Study
Page 8: Sangram Study
Page 9: Sangram Study
Page 10: Sangram Study
Page 11: Sangram Study
Page 12: Sangram Study

अ क्र. व्यवहा�र कृ� ती� तीपशी�ल

1 Receipt Voucher

Add या�मध्या� जम� रक्कृम�ची� एन्ट्री$ कृ� ल� ज�ती�

Modify

सा�ठवल�ल� जम� रक्कृम�ची� एन्ट्री$ या�थे� सा(धा�रिरती कृरती� या�ती�.

Delete

सा�ठवल�ल्या� एन्ट्री$ या�थे,न कृ�ढू,न टा�कृती या�ती�

Freeze

सा�ठवल�ल� जम� रक्कृम�ची� एन्ट्री$ या�थे� Freeze कृ� ल� ज�ती�. Freeze कृ� ल्या� न0तीर कृ1णत्या�हा� प्रकृ�रची� बदल कृरती� या�ती न�हा�.

Unfreeze

सा�ठवल�ल� जम� रक्कृम�ची� एन्ट्री$ मध्या� बदल कृरण्या�सा�ठ8 Unfreeze या�थे� कृ� ल� ज�ती�.

View आपण सा�ठवल्या� एन्ट्री$ प(न्हा� तीप�साण्या�सा�ठ8 View ह्या�ची� उपया1ग कृ� ल� ज�ती1.

2 Payment Voucher

Add या�मध्या� खची> रक्कृम�ची� एन्ट्री$ कृ� ल� ज�ती�

Modify

सा�ठवल�ल� खची> रक्कृम�ची� एन्ट्री$ या�थे� सा(धा�रिरती कृरती� या�ती�.

Delete

सा�ठवल�ल्या� एन्ट्री$ या�थे,न कृ�ढू,न टा�कृती या�ती�

Freez सा�ठवल�ल� खची> रक्कृम�ची� एन्ट्री$ या�थे� Freeze कृ� ल� ज�ती�. Freeze कृ� ल्या� न0तीर कृ1णत्या�हा� प्रकृ�रची� बदल कृरती� या�ती न�हा�.

Unfreez

सा�ठवल�ल� खची> रक्कृम�ची� एन्ट्री$ मध्या� बदल कृरण्या�सा�ठ8 Unfreeze या�थे� कृ� ल� ज�ती�.

View आपण सा�ठवल्या� एन्ट्री$ प(न्हा� तीप�साण्या�सा�ठ8 View ह्या�ची� उपया1ग कृ� ल� ज�ती1.

Page 13: Sangram Study

अ क्र.

व्यवहा�र कृ� ती� तीपशी�ल

3Contr

a Vouch

er

Add या�मध्या� Contra Voucher रक्कृम�ची� एन्ट्री$ कृ� ल� ज�ती�

Modify

सा�ठवल�ल� Contra Voucher रक्कृम�ची� एन्ट्री$ या�थे� सा(धा�रिरती कृरती� या�ती�.

Delete

सा�ठवल�ल्या� एन्ट्री$ या�थे,न कृ�ढू,न टा�कृती या�ती�

Freez सा�ठवल�ल� Contra Voucher रक्कृम�ची� एन्ट्री$ या�थे� Freeze कृ� ल� ज�ती�. Freeze कृ� ल्या� न0तीर कृ1णत्या�हा� प्रकृ�रची� बदल कृरती� या�ती न�हा�.

Unfreez

सा�ठवल�ल� Contra Voucher रक्कृम�ची� एन्ट्री$ मध्या� बदल कृरण्या�सा�ठ8 Unfreeze या�थे� कृ� ल� ज�ती�.

View आपण सा�ठवल्या� एन्ट्री$ प(न्हा� तीप�साण्या�सा�ठ8 View ह्या�ची� उपया1ग कृ� ल� ज�ती1.

4 Journal

Voucher

Add या�मध्या� Journal Voucher रक्कृम�ची� एन्ट्री$ कृ� ल� ज�ती�

Modify

सा�ठवल�ल� Journal Voucher रक्कृम�ची� एन्ट्री$ या�थे� सा(धा�रिरती कृरती� या�ती�.

Delete

सा�ठवल�ल्या� एन्ट्री$ या�थे,न कृ�ढू,न टा�कृती या�ती�

Freez सा�ठवल�ल� Journal Voucher रक्कृम�ची� एन्ट्री$ या�थे� Freeze कृ� ल� ज�ती�. Freeze कृ� ल्या� न0तीर कृ1णत्या�हा� प्रकृ�रची� बदल कृरती� या�ती न�हा�.

Unfreez

सा�ठवल�ल� Journal Voucher रक्कृम�ची� एन्ट्री$ मध्या� बदल कृरण्या�सा�ठ8 Unfreeze या�थे� कृ� ल� ज�ती�.

View आपण सा�ठवल्या� एन्ट्री$ प(न्हा� तीप�साण्या�सा�ठ8 View ह्या�ची� उपया1ग कृ� ल� ज�ती1.

Page 14: Sangram Study

अ क्र. व्यवहा�र तीपशी�ल

5 Day Book Closing या�मध्या� दिदवसाभर�ती कृ� ल�ल्या� कृ�म�ची� ल�ख� ब0द कृ� ल� ज�ती�ती.

6 Monthly Book Closing

या�मध्या� महिहान्या�भर�ती कृ� ल�ल्या� कृ�म�ची� ल�ख� ब0द कृ� ल� ज�ती�ती.

7 Monthly Reconciliation

वटाल�ल्या� व नवटाल�ल्या� ची�कृची� Reconcillation

या�थे� कृ� ल� ज�ती�.

8 Year Book Closing

या�मध्या� वर्ष>भर�ती कृ� ल�ल्या� कृ�म�ची� ल�ख� ब0द कृ� ल� ज�ती�ती.

Page 15: Sangram Study
Page 16: Sangram Study
Page 17: Sangram Study
Page 18: Sangram Study
Page 19: Sangram Study
Page 20: Sangram Study
Page 21: Sangram Study
Page 22: Sangram Study
Page 23: Sangram Study
Page 24: Sangram Study
Page 25: Sangram Study

Sr. No.

Services Sr. No.

Services

1 जन्म नCदण� व प्रम�णपत्र 10 न�द�याप्रम�णपत्र

2 म�त्या(ची� नCदण� व प्रम�णपत्र

11 ब�र1जग�रप्रम�णपत्र

3 द�रिरद्रया र�र्ष�ख�ल�ल प्रम�णपत्र

12 व�ज�च्या� ज1डण�सा�ठ8 न� हारकृती प्रम�णपत्र

4 रहिहाव�शी� द�खल� व प्रम�णपत्र

13 कृ1णत्या�हा� या1जन�ची� फा�याद� घे�तील� नसाल्या�ची� प्रम�णपत्र

5 हाया�ती�ची� द�खल� 14 शीJची�लया द�खल�

6 हिवव�हा�ची� द�खल� 15 जKब कृ�ड>

7 न1कृर� व व्यवसा�या�सा�ठ8 न� हारकृती प्रम�णपत्र

16 ब�0धाकृ�म�सा�ठ8अ न(मती� प्रम�णपत्र

8 म�लमत्ता� आकृ�रण� प्रम�णपत्र

17 नळज1डण�सा�ठ8अन(मती�प्रम�णपत्र

9 म�लमत्ता� फा� रफा�र प्रम�णपत्र / प्रती

18 ची�रिरत्र्या�ची� द�खल�

Page 26: Sangram Study
Page 27: Sangram Study
Page 28: Sangram Study
Page 29: Sangram Study
Page 30: Sangram Study
Page 31: Sangram Study
Page 32: Sangram Study
Page 33: Sangram Study
Page 34: Sangram Study

Sr. No.

Services Sr. No.

Services

1 जन्म नCदण� व प्रम�णपत्र 10 न�द�याप्रम�णपत्र

2 म�त्या(ची� नCदण� व प्रम�णपत्र

11 ब�र1जग�रप्रम�णपत्र

3 द�रिरद्रया र�र्ष�ख�ल�ल प्रम�णपत्र

12 व�ज�च्या� ज1डण�सा�ठ8 न� हारकृती प्रम�णपत्र

4 रहिहाव�शी� द�खल� व प्रम�णपत्र

13 कृ1णत्या�हा� या1जन�ची� फा�याद� घे�तील� नसाल्या�ची� प्रम�णपत्र

5 हाया�ती�ची� द�खल� 14 शीJची�लया द�खल�

6 हिवव�हा�ची� द�खल� 15 जKब कृ�ड>

7 न1कृर� व व्यवसा�या�सा�ठ8 न� हारकृती प्रम�णपत्र

16 ब�0धाकृ�म�सा�ठ8अ न(मती� प्रम�णपत्र

8 म�लमत्ता� आकृ�रण� प्रम�णपत्र

17 नळज1डण�सा�ठ8अन(मती�प्रम�णपत्र

9 म�लमत्ता� फा� रफा�र प्रम�णपत्र / प्रती

18 ची�रिरत्र्या�ची� द�खल�

Page 35: Sangram Study
Page 36: Sangram Study
Page 37: Sangram Study
Page 38: Sangram Study
Page 39: Sangram Study
Page 40: Sangram Study
Page 41: Sangram Study
Page 42: Sangram Study
Page 43: Sangram Study
Page 44: Sangram Study
Page 45: Sangram Study
Page 46: Sangram Study
Page 47: Sangram Study
Page 48: Sangram Study
Page 49: Sangram Study
Page 50: Sangram Study
Page 51: Sangram Study
Page 52: Sangram Study
Page 53: Sangram Study