Zakonn­k prce

download Zakonn­k prce

of 145

 • date post

  22-Jan-2015
 • Category

  Documents

 • view

  526
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Zákonník práce v slovenskom jazyku: Úplné znenie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Transcript of Zakonn­k prce

 • 1. 1 Zkon . 311/2001 Z. z. ZKONNK PRCE v znen zkona . 165/2002 Z. z., zkona . 408/2002 Z. z., zkona . 413/2002 Z. z., zkona . 210/2003 Z. z., zkona . 461/2003 Z. z., zkona . 5/2004 Z. z., zkona . 365/2004 Z. z., zkona . 82/2005 Z. z., zkona . 131/2005 Z. z., zkona . 244/2005 Z. z., zkona . 570/2005 Z. z., zkona . 124/2006 Z. z., zkona . 231/2006 Z. z., zkona . 348/2007 Z. z., zkona . 200/2008 Z. z., zkona . 460/2008 Z. z., zkona . 49/2009 Z. z., zkona . 184/2009 Z. z., zkona . 574/2009 Z. z., zkona . 543/2010 Z. z., zkona . 48/2011 Z. z., zkona . 257/2011 Z. z., zkona . 406/2011 Z. z., zkona . 512/2011 Z. z., zkona . 251/2012 Z. z., zkona . 252/2012 Z. z., zkona . 345/2012 Z. z. a zkona . 361/2012 Z. z. Nrodn rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zkone: ZKLADN ZSADY l. 1 Fyzick osoby maj prvo na prcu a na slobodn vobu zamestnania, na spravodliv a uspokojiv pracovn podmienky a na ochranu proti svojvonmu prepusteniu zo zamestnania v slade so zsadou rovnakho zaobchdzania ustanovenou pre oblas pracovnoprvnych vzahov osobitnm zkonom o rovnakom zaobchdzan v niektorch oblastiach a o ochrane pred diskriminciou a o zmene a doplnen niektorch zkonov (antidiskriminan zkon). Tieto prva im patria bez akchkovek obmedzen a diskrimincie z dvodu pohlavia, manelskho stavu a rodinnho stavu, sexulnej orientcie, rasy, farby pleti, jazyka, veku, nepriaznivho zdravotnho stavu alebo zdravotnho postihnutia, genetickch vlastnost, viery, nboenstva, politickho alebo inho zmania, odborovej innosti, nrodnho alebo socilneho pvodu, prslunosti k nrodnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo inho postavenia s vnimkou prpadu, ak rozdielne zaobchdzanie je odvodnen povahou innost vykonvanch v zamestnan alebo okolnosami, za ktorch sa tieto innosti vykonvaj, ak tento dvod tvor skuton a rozhodujcu poiadavku na zamestnanie pod podmienkou, e cie je legitmny a poiadavka primeran. l. 2 Pracovnoprvne vzahy poda tohto zkona mu vznika len so shlasom fyzickej osoby a zamestnvatea. Zamestnvate m prvo na slobodn vber zamestnancov v potrebnom pote a truktre a urova podmienky a spsob uplatnenia tohto prva, ak tento zkon, osobitn predpis alebo medzinrodn zmluva, ktorou je Slovensk republika viazan, neustanovuje inak. Vkon prv a povinnost vyplvajcich z pracovnoprvnych vzahov mus by v slade s dobrmi mravmi; nikto nesmie tieto prva a povinnosti zneuva na kodu druhho astnka pracovnoprvneho vzahu alebo spoluzamestnancov.

2. 2 l. 3 Zamestnanci maj prvo na mzdu za vykonan prcu, na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri prci, na odpoinok a zotavenie po prci. Zamestnvatelia s povinn poskytova zamestnancom mzdu a utvra pracovn podmienky, ktor zamestnancom umouj o najlep vkon prce poda ich schopnost a vedomost, rozvoj tvorivej iniciatvy a prehlbovanie kvalifikcie. l. 4 Zamestnanci alebo zstupcovia zamestnancov maj prvo na poskytovanie informci o hospodrskej a finannej situcii zamestnvatea a o predpokladanom vvoji jeho innosti, a to zrozumitenm spsobom a vo vhodnom ase. Zamestnanci sa mu vyjadrova a predklada svoje nvrhy k pripravovanm rozhodnutiam zamestnvatea, ktor mu ovplyvni ich postavenie v pracovnoprvnych vzahoch. l. 5 Zamestnanci a zamestnvatelia s povinn riadne plni svoje povinnosti vyplvajce z pracovnoprvnych vzahov. l. 6 eny a mui maj prvo na rovnak zaobchdzanie, ak ide o prstup k zamestnaniu, odmeovanie a pracovn postup, odborn vzdelvanie a o pracovn podmienky. Tehotnm enm, matkm do konca deviateho mesiaca po prode a dojiacim enm sa zabezpeuj pracovn podmienky, ktor chrnia ich biologick stav v svislosti s tehotenstvom, narodenm dieaa, starostlivosou o diea po prode a ich osobitn vzah s dieaom po jeho naroden. enm a muom sa zabezpeuj pracovn podmienky, ktor im umouj vykonva spoloensk funkciu pri vchove det a pri starostlivosti o ne. l. 7 Mladistv maj prvo na prpravu na povolanie a zabezpeenie pracovnch podmienok umoujcich rozvoj ich telesnch a duevnch schopnost. l. 8 Zamestnvatelia s povinn robi opatrenia v zujme ochrany ivota a zdravia zamestnancov pri prci a zodpovedaj poda tohto zkona za kody spsoben zamestnancom pracovnm razom alebo chorobou z povolania. Zamestnanci maj prvo na hmotn zabezpeenie pri neschopnosti na prcu, v starobe a v svislosti s tehotenstvom a rodiovstvom na zklade predpisov o socilnom zabezpeen. Zamestnancom so zdravotnm postihnutm zamestnvate zabezpeuje pracovn podmienky umoujce im uplatni a rozvja ich schopnosti na prcu s ohadom na ich zdravotn stav. Pracovnoprvne vzahy s v ase neschopnosti zamestnancov na prcu z dvodov choroby, razu, tehotenstva alebo materstva a rodiovstva vo zvenej miere chrnen zkonom. 3. 3 l. 9 Zamestnanci a zamestnvatelia, ktor s pokoden poruenm povinnost vyplvajcich z pracovnoprvnych vzahov, mu svoje prva uplatni na sde. Zamestnvatelia nesm znevhodova a pokodzova zamestnancov preto, e zamestnanci uplatuj svoje prva vyplvajce z pracovnoprvnych vzahov. l. 10 Zamestnanci a zamestnvatelia maj prvo na kolektvne vyjednvanie; v prpade rozporu ich zujmov zamestnanci maj prvo na trajk a zamestnvatelia maj prvo na vluku. Odborov orgny sa zastuj na pracovnoprvnych vzahoch vrtane kolektvneho vyjednvania. Zamestnaneck rada alebo zamestnaneck dvernk sa zastuj na pracovnoprvnych vzahoch za podmienok ustanovench zkonom. Zamestnvate je povinn umoni odborovmu orgnu, zamestnaneckej rade alebo zamestnaneckmu dvernkovi psobi na pracoviskch. l. 11 Zamestnvate me o zamestnancovi zhromaova len osobn daje svisiace s kvalifikciou a profesionlnymi sksenosami zamestnanca a daje, ktor mu by vznamn z hadiska prce, ktor zamestnanec m vykonva, vykonva alebo vykonval. P r v a s VEOBECN USTANOVENIA Psobnos Zkonnka prce 1 (1) Tento zkon upravuje individulne pracovnoprvne vzahy v svislosti s vkonom zvislej prce fyzickch osb pre prvnick osoby alebo fyzick osoby a kolektvne pracovnoprvne vzahy. (2) Zvisl prca je prca vykonvan vo vzahu nadriadenosti zamestnvatea a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnvatea, poda pokynov zamestnvatea, v jeho mene, v pracovnom ase urenom zamestnvateom, za mzdu alebo odmenu. (3) Zvisl prca me by vykonvan vlune v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzahu alebo vnimone za podmienok ustanovench v tomto zkone aj v inom pracovnoprvnom vzahu. Zvisl prca neme by vykonvan v zmluvnom obianskoprvnom vzahu alebo v zmluvnom obchodnoprvnom vzahu poda osobitnch predpisov. (4) Ak tento zkon v prvej asti neustanovuje inak, vzahuj sa na prvne vzahy poda odseku 1 veobecn ustanovenia Obianskeho zkonnka. 4. 4 (5) Pracovnoprvne vzahy vznikaj najskr od uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo dohody o prci vykonvanej mimo pracovnho pomeru, ak tento zkon alebo osobitn predpis neustanovuje inak. (6) V pracovnoprvnych vzahoch mono upravi podmienky zamestnania a pracovn podmienky zamestnanca vhodnejie ako to upravuje tento zkon alebo in pracovnoprvny predpis, ak to tento zkon alebo in pracovnoprvny predpis vslovne nezakazuje alebo ak z povahy ich ustanoven nevyplva, e sa od nich nemono odchli. 2 (1) Na prvne vzahy pri vkone ttnej sluby sa vzahuje tento zkon, len ak to ustanovuje osobitn predpis. (2) Na prvne vzahy vyplvajce z vkonu verejnej funkcie sa vzahuje tento zkon, ak to vslovne ustanovuje alebo ak to ustanovuje osobitn predpis. 3 (1) Pracovnoprvne vzahy zamestnancov pri vkone prce vo verejnom zujme sa spravuj tmto zkonom, ak osobitn predpis neustanovuje inak. (2) Pracovnoprvne vzahy zamestnancov, ktor s povinn zabezpei slad poda osobitnho predpisu, a zamestnancov pracujcich v prevdzke, drbe a rozvoji plynrenskej prepravnej siete, ktor s v priamej riadiacej psobnosti tatutrneho orgnu prevdzkovatea plynrenskej prepravnej siete, zamestnancov v doprave, zamestnancov vykonvajcich zdravotncke povolanie, lenov posdok lod plvajcich pod ttnou vlajkou Slovenskej republiky, zamestnancov skromnch bezpenostnch sluieb a profesionlnych portovcov sa spravuj tmto zkonom, ak osobitn predpis neustanovuje inak. (3) Pracovnoprvne vzahy zamestnancov cirkv a nboenskch spolonost, ktor vykonvaj duchovensk innos, sa spravuj tmto zkonom, ak tento zkon, osobitn predpis, medzinrodn zmluva, ktorou je Slovensk republika viazan, zmluva uzatvoren medzi Slovenskou republikou a cirkvami a nboenskmi spolonosami alebo vntorn predpisy cirkv a nboenskch spolonost neustanovuj inak. 4 Pracovnoprvne vzahy medzi drustvom a jeho lenmi sa spravuj tmto zkonom, ak osobitn predpis neustanovuje inak. 5 (1) Pracovnoprvne vzahy medzi zamestnancami vykonvajcimi prcu na zem Slovenskej republiky a zahraninm zamestnvateom, ako aj medzi cudzincami a osobami bez ttnej prslunosti pracujcimi na zem Slovenskej republiky a zamestnvatemi so sdlom na zem Slovenskej republiky sa spravuj 5. 5 tmto zkonom, ak prvne predpisy o medzinrodnom prve skromnom neustanovuj inak. (2) Pracovnoprvne vzahy zamestnancov, ktorch zamestnvatelia vysielaj na vkon prc z zemia lenskho ttu Eurpskej nie na zemie Slovenskej republiky, sa spravuj tmto zkonom, osobitnmi predpismi alebo prslunou kolektvnou zmluvou, ktor upravuj a) dku pracovnho asu a odpoinok, b) dku dovolenky, c) minimlnu mzdu, minimlne mzdov nroky a mzdov zvhodnenie za prcu nadas, d) bezpenos a ochranu zdravia pri prci, e) pracovn podmienky ien, mladistvch a zamestnancov starajcich sa o diea mladie ako tri roky, f) rovnak zaobchdzanie s mumi a so enami a zkaz diskrimincie, g) pracovn podmienky pri zamestnvan agentrou doasnho zamestnvania. (3) Ustanovenie odseku 2 nebrni uplatovaniu zsad a podmienok zamestnvania vhodnejch pre zamestnancov. Vhodnos sa posudzuje pri kadom pracovnoprvnom nroku samostatne. (4) Vyslanm zamestnancom je zamestnanec, ktor poas uritej doby vykonva prcu na zem inho lenskho ttu, ako je tt, v ktorom bene pracuje. (5) Ustanovenia odseku 2 psm. b) a c) sa nepouij v prpade poiatonej monte alebo prvej intalcie tovaru, ktor s hlavnou sasou zmluvy o dodvke tovaru a s potrebn na uvedenie dodanho tovaru do uvania a s vykonvan kvalifikovanmi zamestnancami alebo odbornkmi dodvateskho podniku, ak as, na ktor bol zamestnanec vyslan, nepresiahne osem dn v obdob poslednch 12 me