Wegwijs Bij de Gruyter

Click here to load reader

 • date post

  13-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  516
 • download

  7

Embed Size (px)

description

Personeelsgids van de firma De Gruyter uit de jaren 60(?) van de vorige eeuw.Dit document is oorspronkelijk afkomstig uit de Gruyter-collectie in het Bossche stadsarchief. Bron: Stadsarchief 's-Hertogenbosch

Transcript of Wegwijs Bij de Gruyter

, ,/ .byDe Gruyter 2 Is-Hertogenbasch,opdedagvanUw indiensttreding. VANHARTElVELKOM! 3 H etzal dezeeerstedagzeker alZemaal watvreemdzi}nvoar U.Bennieuweomgeving,mensendieUnognietofnag maarnetkent. WeestUereehterzekervandatwi}allenUvanharte welkamheten.Endatwi}alleszullendoenomUdege-legenheidtegevenUzospaedigmagelijk"thuis"tedoen vaelen.Dat isvoorUbelangrijk,maarookvoor ons.Want wijhebbeneenstukverantwo01'deli}kheidvoordegaede" gangvanzakeninonsbedrijfbewustaanUtoevertrouwd. AndenijdshebbenwijeenstukverantU'oordelijkheid- voor Uwwelzijn enUU'toekomstoponsgenomen.Wederzijdse waarderingengoedesamemuerkingzijnineengemeen-sehapvanmensenonmisbaar.Maardaarvoorisplezierin hetwerkeendervoorwaarden . . Enwi}hopenoprechtdat de sfe er in ons bedrijf en het werk,datU wordt toevertrouwd, dieonmisbarevreugdespoedigmogenseheppen. Het boekjewaarvan dit deeerstebladzijde is,wil U 1/Jegwi}s makenin devoorU nieuwegemeenschap, die"DeGruyter" heet.LeestUheteensrustigdoor,Uzulterzekerprofijt vanhebben. 4 Hoofdkantoo r en Fabriek1 Orthenstraat 5 WatISDeGruyter? DenaamDeGruyterkuntUpraktischelkedaginNeder-landtegenkomen.OpdefabriekeninDenBosch,op vrachtauto's,opde500winkelsinailewindstreken,in dagb ladadvertenties,ophonderdduizendenverpakkingen enwaaralnietmeer. Officieelheethetbedrijf"P.deGruyterenZoonN.Y."en datisinderdaadeenmondvol,maarzostaathetnueen-maalinde statutenvandeonderneming.Maarindewan-del ingpratenweover"DeGruyter".Zevenduizend mensenvindenbijdieondernemingDeGruytereengoed bestaan.Datliiktnietaileeneengrootaantal,datishet ook. Voormeerdanhethonderdvoudigevandataantalechter isdenaamDeGruyter66k eenbegrip.Inde 500winkels ontvangenwijnamelijkper weekmeerdan700.000klan-ten- huisvrouwenvoornamelij k - diebijzondergesteld zijnopanzeprodukten.Enzoiserduseenengeband naartweezijden. Maarlatenwijansbeperkentotdataantalvanongeveer 7.000mensen,dieDeGruytertotzij nmedewerkstersen medewerkersmagrekenenenwaartoethansookUbe-hoart. MerkwaardigentegelijkertijdaantrekkelijkisdatDeGruy-tertachniethet"massa-bedrijf'iswaaraanditgetaldoet denken.Onzeproduktiebedrijvenin's-Hertagenbosch-ondergebracht indriegrote fabriekscomplexen- ' vormen infeiteeensamenstelvankleinere,overzichtelij keeen-heden . 6 Bedriifskantoorbii Fabriek2 Veemarktkade 7 Wijplegenaltijdtesprekenvan17fabrieken,enwanneer eenindelingwordtgemaaktnaardeartikelgroependie wijproduceren,komtmenbijtellinginderdaadtotdit getal.VergisUoverigensniet,sommigevandie"klei-nere"eenhed'enzijnopzic.hgenomenbepaaldgroot.Om eEmvoorbeeldtenoemen:onzechocoladefabriekiseen dergrootstevanWest-Europa.Maarnergensvindtmen produktieafdelingenwaarvelehonderdenmensenalle-maalmeteenzeernietigonderdeelvanheteindprodukt bezigzijn. afdelingiseenzelfstandige,lijkeeenheid,waarmenweetweltmendoet,waaraanmen werktenwaaromhetzogebeurt. Enneemhetverkoopapparaat:daarinwerkenruim4000 mensen.Maarbij500winkelsbetekentdatgemiddeld 8mensenpereenheid. EenDeGruyter-medewerkerisduszeker geen"nummer", datgema kkelijkdooreenander"nummer"kanworden vervangen.Erisaandachtvooriederspersoonlijketaak, omdatdiepersoonlijketaakbelangrijkisinhetgrotege-heeldat deoptelsomvanallesvormt. NageenbijzondereninNederlanduniekvoordeelvan eentaakbijDeGruytersproduktiebedrijveninDenBosch: watUmaakt .ofhelptmakenklintUinfeiteblijvenover-8 Fabriek3 Parallelweg 9 zien- metdehulpvancollega's- tothettijdstipvan afleveringaandeklant,deNederlandsehuisvrouw.Want DeGruyterdoetallesvanAtotZ.ProduktenvanUw afdelingwordendoor eigenchauffeurs - Uwcollega's-ineigenvrachtauto'snaardeeigenwinkelsgebracht, waa rkundigeverkoopkrachten- alweerUwcollega's-onzeartikelenaandeman,ofliever:aandevrouw brengen. Uwinspanningentoewijdingomeengaedprodu ktte makenwordendusniettendeleongedaangemaaktdoor onverschi lIige"derden"diezichnauwelij ksdezorgen ' real iserendieUzichhebtgetroost,omdatzemetUver-dergeenenkelerelatieonderhouden.Integendeel,perio-diekkuntUdiecollega'suitdewinkelszelfsontmoeten omdatzegeregeldopexcursienaaronzeproduktie-bedrijvenwordenontvangen . ErvaltoverDeGruyternatuurlijknagveelmeertever-tell en.MaarwanneerUthansreedsbeseftnietgemistte kunnenwordenomdatwijnietmetvervangbareIInum-mers"werken,lijktonsdatvoorlopigvoldoende. 10 PDE- 6RUYTE:R DEOPRICHTER DER FJRMA(WJ6') 11 DeGruyter1sverleden Detruyterheeftookeenverleden,uiteraard.Detegen-woordigeomvangheefthet bedrijf bereikt in deloop van velejaren.VoordeoprichtingzouUzelfsmoetenterug-g!1antot1818,dusnurondanderhalveeeuwgeleden. 1genstichttePetrusdeGruytereen9 rutterijinDenBosch, eeneenmanszaakaandeHogeSteenwegwaarnunogeen DeGruyter-winkelisgevestigd.Tienjaarlaterkochthij eenpakhuisinhet2eStraatjevanBestaan.Eeneerste fabriekspanddustwaarhijerwtengingdrogen, zevenen splitten,waarhijgraangingmalenenmEelgingmengen. Onthoudt Ud itbegin:eenwin kel (tje)eneenfabriek( je). In1851namPetrusdeGruyter z.ijnzoonLudovicusinde zaakopengingdenaamvanzijnbedrijfluiden:P.de GruyterenZoon.Of schoonhetbedrijfbleefgroeien,\Nas 12 = 13 ervoorlopiggeensprakevanuitbreidingtotbuitende Bossches.tadsgrenzen.Diekwameersttotstandrondde eeuwwissel ing,toentweekleinzonenvandeoprichterin dezaakkwamen:LambertenJacquesdeGruyter.Lam-berttrokinhetfabrieksbedrijf,Jacquesbesloottotvesti-gingvanwinkelsbuitenDenBosch,deeersteinUtrecht, gevolgddoorandere.In1904beslotendegebroedersDe Gruyter:indefabriekgaanwemakenwatinde wi nke Is kanwordenverkochtenindewinkelsgaanweverkopen watindefabriekwordtgema3kt.1903:oakeenbelang-rijkjaartal,wanttoenwerdde- thansnogaltijdbe-faamdeenpopulaire- tienprocentkortingingevoerd, 14 DeGruyterautoomstreeks1900 15 m o g ~ l i i kgemaakt doorhetineigenhandhaudenvanaile schakels:vaninkaopviaproduktietotenmetverkoop. Eenperiodevansnellegroeibraknuaan.IndeOrthen straatteDenBoschverreesheteerstegratefabriekscom-plexmetbinnenzijnmureneenkoffiebranderij,eenthee-mengerij,eengrutterij,eencacao- enchocol adefabriek, eenvermicelli- eneenjamfabriek,enfineenlater stadium, eenbedrijfsdrukkerij.Toendebinnenstadgeenuitbrei-dingsmogelijkhedenmeerbood,werdbeslotentotvesti-gingvaneentweedefabriekscomplexaandeVeemarkt-kade.Datwasomstreeks1930.Na1945ontstondhet fabriekscomplexaandeParallelweg.Waterthansalle-maalindezedrie complexentevindenis,leest Uverderop. 16 I , 17 Dewinkels Naastdeproduktiebedrijvenindezefabriekscomplexenis erheteigenverkoopapparaat,opditmomentruim500 winkelsinhetgehelelandomvattend.Uherinnerthet zich:de eerstewinkelbuitenDenBoschinde stadUtrecht werdkortvoordeeeuwwisselinggevestigd.Opdat begin iseenreeksvanmijlpalengevolgd:in1921zijnerreeds 100DeGruyter-winkels;200in1934,300in1949,400in 1955enin1965500. Metdegroeivanhetaantalwinke lsnamhetassortiment artikelen,datdaarinwordt verkocht,toe.Vanenkelehon-derdeneenhedenkortnadeoorlogtotmeerdan1 _500 opditogenblik. In1952voerdeDeGruyteralseendereerstegrootwinkel-bedrijvenhet zelfbedieningssysteemin_Datbetekende dat deprodukten,afgeleverddoordefabrieken,reedskant enklaarverpaktmoestenzijn.Hetgeennoodzaaktetotde aanschafeninstallatievantalrijkeverpakkingsmach ines inDevolgendestapnade zelfbedieningwasdesupermarkt, inonsbedrijfDeGruyterSupergenoemd.Inenkelejaren tijdswerdentientallenvandieSupersgeopend,waarin naastheteigenDeGruyter-Ievensmiddelenassortiment ookwordenverkocht:versvlees,groenitenenfruit,ge-bak,delicatessen,eneenuitgebreidesorteringnon-foods, datzijnniet-Ievensmiddelen,zoalsborstelwerk,textiel-goederen,ijzerwaren,plasticartikelen,enzovoorts.Ineen aantalwinkelswordtbovendiensindsenigetijd,uiteen oogpuntvandienstbetoonjegensdeklantookeenbe-perktassortimentartikelenonderanderemerkendanhet DeGruytermerkverkocht. 18 DitproducerenWI) InhetfabriekscomplexOrthenstraatzijngevestigd: devolautomatischekoffiebranderij deoploskoffiefabriek detheemengerij decacao- enchocola defabriek 19 derijstpellerijannexkant-en-klaarrijst-fabriek depeulvruchtenfabriek. Aangebouwdaanditfabriekscomplexzijnkantoorruimten, diewijmetdeverzamelnaam"hoofdkantoor"aanduiden. Indithoofdkantoorzijno.a.gehuisvestdeRaadvanBe-stuurendeDirectieNederlandvanonsbedrijfalsmede hetSecretariaat;voortsafdel ingenadm in istratie,deafde-lingExport,deafdelingSalesPromotionenReklameen eenaantalinkoopafdelingen. InhetfabriekscomplexVeemarktkadezijngevestigd: dejamfabriekmetalsprodukten jams,pindakaas,appelstroop, vruchtenconserveninglasenblik, limonades, f risdranken, vruchtenwijnenkantenklaargerechten. Totdezefabriekbehoortvoortsdeaf-delingopslag,behandelingenbottelarij vanwijnen. 20 f'!5lIPlIlCWIlI'\> 21 devermicellifabriekmetalsprodukten macaroni,spaghetti ,krulvermicellien gesnedenverm icelli desoepenfabriekmetalsprodukten aroma,extractblokjes,soepenenkoffie-stroop debiscuitfabriekmetalsprodukten ailesoortenbiscuitsenkoekjes rcream crackersenkinderbiscuits dewafelfabriek dekoekfabriekmetalsprodukten ontbijtkoekrkandijkoek,vruchtenkoekr gesnedenkoek,enzovoorts depuddingfabriek waa rtevensdemachinaleverpakking vanpuddingen,cacao,bloem,bakmeel r cakemeel,enzovoortsgesch iedt desuikerwerkenfabriekmetalsproduk-tentoffee's,caramels,zuurt jes,peper-munt rloll ies,d rageesrenzovoo rts hetchemischlaboratorium,datmetde kwaliteitscontrolevangrondstoffenen eindproduktenisbelast. BijditfabriekscomplexVeemarktkadestaathetBedrijfs-kantoor,dathuisvestingbiedtaano.a.dekantorenvan deafdelingExpeditie,inkoopafdelingenenhetcomputer-centrum,waarmetelektronischerekenmachinesadmini-st ratievegegevenswordenverwerkt. 2223 Eenzeerbelangriikeschakeltussenfabriekenenwinkels isdeafdelingCentraleMagaz.iinenenExpeditie,diein hetfabriekscomplexVeemarktkadehaarcentraleopslag heeftinzeeruitgestrekteruimten.Hierwordendageliiks devrachtauto'sgeladen,dievoorhettransportvanonze produktennaardewinkelszorgen. InhetfabriekscomplexParallelwegziinondergebracht: dedrukkerii,waarinvierdruktechnie-ken(hoogdruk,offsetdruk,koperdiep-drukenanilinedruk)aileverpakkings-enreklamemateriaal -wordtvervaardigd dediepvrieshal demachinefabriek hetgaragebedriif derein igingsm iddelenfabrie k deresearchafdelingmetlaboratoriaen semi-technischeproeffabriek,waarnieu-weproduktenenbereidingswiizenwor-denontwikkeld debedriifsschoolvoordeopleidingtot voedingsvakmanenon