Veiligheid, een ramp? Wat u moet weten over de rol van de gemeente en zijn burgemeester op vlak van...

Click here to load reader

 • date post

  05-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  7

Embed Size (px)

Transcript of Veiligheid, een ramp? Wat u moet weten over de rol van de gemeente en zijn burgemeester op vlak van...

 • Dia 1
 • Veiligheid, een ramp? Wat u moet weten over de rol van de gemeente en zijn burgemeester op vlak van politie, brandweer, noodplanning en integrale veiligheid VVSG-stafmedewerkers veiligheid
 • Dia 2
 • Team politie & veiligheid Koen Van Heddeghem, cordinator en stafmedewerker lokale politie Tom De Schepper, stafmedewerker politie & veiligheid Nadja Desmet, stafmedewerker gemeentelijk veiligheidsbeleid Marian Verbeek, stafmedewerker bestuurlijke organisatie & politie Kris Versaen, stafmedewerker civiele veiligheid Muriel Burgers, secretariaat themas: Lokaal integraal veiligheidbeleid Cameratoezicht Bestuurlijke politiebevoegdheden Gemeentelijke administratieve sancties Lokale noodplanning Brandweer Lokale politie (afdeling politiezones) activiteiten: lid adviesraad van burgemeesters overleg met BIZA, kabinetten, VCLP, federale politieraad verschillende overlegfora, werkgroepen 9 februari 20102 opleiding secretarissen
 • Dia 3
 • Voor wie werken wij? heterogeen landschap - gemeenten (589 Belgi 308 Vlaanderen) 174: < 15.000 inw. 122: 15.000 en 50.000 inw. 12: > 50.000 inw. - politiezones (196 Belgi 118 Vlaanderen) 35 ngemeentezones 83 meergemeentezones ingedeeld in 5 clusters/verstedelijkingsgraad ingedeeld in 5 categorien ( 600) maatwerk noodzakelijk! 9 februari 20103opleiding secretarissen
 • Dia 4
 • Wegwijs in de brandweer
 • Dia 5
 • Brandweerorganisatie X, Y, Z en C-korpsen Opdrachten Wettelijke opdrachten Proactie, preventie, preparatie, uitvoering en evaluatie Financiering 9 februari 20105opleiding secretarissen
 • Dia 6
 • 6
 • Dia 7
 • Gemeente Federale bevoegdheid lokale autonomie Burgemeester Verantwoordelijk voor de openbare veiligheid Leiding en gezag brandweerkorps Repressief Preventief (brandpreventie) GAS 9 februari 20107opleiding secretarissen
 • Dia 8
 • Brandweerhervorming 3 niveaus (federaal zone gemeente) Zoneraad en zonecollege Verantwoordelijkheid burgemeester Financiering 9 februari 20108opleiding secretarissen
 • Dia 9
 • 9
 • Dia 10
 • Wegwijs in de noodplanning
 • Dia 11
 • Opdrachten Taak burgemeester Dreiging wegnemen Noodsituatie bestrijden Gevolgen te verminderen of weg te nemen Openbare orde te handhaven of te herstellen Algemene cordinatie Redactie verschillende noodplannen 9 februari 201011opleiding secretarissen
 • Dia 12
 • Middelen Middelen van de burgemeester Afkondiging gemeentelijke fase Verschillende interventiediensten Gemeentelijke veiligheidscel Ambtenaar noodplanning 9 februari 201012opleiding secretarissen
 • Dia 13
 • Warme fase Aanpak crisis CP-Ops Gemeentelijke cordinatiecomit 9 februari 201013opleiding secretarissen
 • Dia 14
 • Tot hier de inleiding Kris Versaen 02/211.56.04 [email protected] Publicatie Brandweerzorg 9 februari 201014opleiding secretarissen
 • Dia 15
 • Politionele bevoegdheden in de gemeente
 • Dia 16
 • Dia 17
 • Schema bevoegdheden burgemeester Gemeente: belangrijke rol inzake veiligheid (NGW) FunctioneleBURGEMEESTER Organieke politiebevoegdheden Politiezone: basispolitiezorg (WGP) 9 februari 201017opleiding secretarissen
 • Dia 18
 • Functionele Politionele bevoegdheden in de gemeente Inleiding Gemeente bestuurlijke politiebevoegdheid Organen bestuurlijke politiebevoegdheid Gemeenteraad Burgemeester 9 februari 201018opleiding secretarissen
 • Dia 19
 • Inleiding- Historiek (1) Politie en politiek < oudgrieks polis(burcht, stad, staat) Politie: 2 betekenissen Politie (ruim): handhaving van openbare orde (NGW) Politie (eng): fysieke personen, politiekorps die politietaken uitoefenen (WGP) 9 februari 201019opleiding secretarissen
 • Dia 20
 • Inleiding Historiek (2) Basis: Revolutionaire decreten 1789 en 1790 Decreet 14/12/1789: opdracht gemeenten: een goede politie te verzekeren, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen Meer bepaald, en voor zover de aangelegenheden niet buiten de bevoegdheid van de gemeenten is gehouden, worden de volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en het gezag van de gemeenten toevertrouwd: 1. alles wat verband houdt met een veilig en vlot verkeer op openbare wegen, straten, kaden en pleinen, hetgeen omvat 2. het tegengaan van inbreuken op de openbare rust, 3. het handhaven van de orde op plaatsen waar veel mensen samenkomen 4. het toezicht op een juiste toemeting bij het slijten van waren (waarvoor meeteenheden of meetwerktuigen gebruikt worden) en op de hygine van openbaar te koop gestelde eetwaren 5. het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen te voorkomen 6. het verhelpen van hinderlijke voorvallen waartoe rondzwervende kwaadaardige of woeste dieren aanleiding kunnen geven; 7. het nemen van de nodige maatregelen, inclusief politieverordeningen, voor het tegengaan van alle vormen van openbare overlast. 9 februari 201020opleiding secretarissen
 • Dia 21
 • Gemeente: bestuurlijke politiebevoegdheid (1) 1989: integratie in artikel 135, 2 NGW: Inhoud nooit opgeheven Basisprincipe: Gemeente algemene bestuurlijke politiebevoegdheid Handhaven van openbare orde: dwingende opdracht, verplichting! Tekortkomingen: gemeente aansprakelijkheid Artikel 1382 BW (fout, schade, causaal verband) Decreet van 10 Vendmiaire jaar IV (1795): vermoeden van aansprakelijkheid bij schade door samenscholingen > gemeente alle nodige maatregelen nemen 9 februari 201021opleiding secretarissen
 • Dia 22
 • Gemeente: bestuurlijke politiebevoegdheid (2) Openbare orde: wetgever niet omschreven traditioneel 3 componenten: openbare rust (afwezigheid wanorde en onlusten) openbare veiligheid (o.a. veilig verkeer, verlichten openbare plaatsen, bouwvallige gebouwen, (brand-)preventie) openbare gezondheid (o.a. afwezigheid van ziekten, hygine, kwalitatief leefmilieu, zorg voor riolering en afwatering ) GAS-wet 1999: openbare overlast (o.a.urineren, wildparkeren) geen definiring door wetgever 9 februari 201022opleiding secretarissen
 • Dia 23
 • Gemeente: bestuurlijke politiebevoegdheid (3) Bestuurlijke politie gerechtelijke politie !!Onderscheid belangrijk ivm bevoegdheden en verantwoordelijkheden/gezag Bestuurlijke politieGerechtelijke politie Bestuurlijke politieoverhedenGerechtelijke politieoverheden Gemeente burgemeester Provincie gouverneur Federaal minister BIZA procureurs des Konings, onder- zoeksrechter minister van Justitie 9 februari 201023opleiding secretarissen
 • Dia 24
 • Gemeente: bestuurlijke politiebevoegdheid (4) Taken Bestuurlijke politieTaken Gerechtelijke politie Toezicht op naleving van politiewetten en gemeentelijke politieverordeningen nemen van regulerende maatregelen die noodzakelijk zijn om maatschappelijk orde te beschermen voorkomen van overtredingen, ongevallen, rampen en ziekten beschermen van goederen en personen en het verlenen van hulp aan iedereen die in nood verkeert vaststelling inbreuken en opsporing van daders doel: bestraffing van iedereen die misdrijf pleegt optreden bij misdrijf Preventieve, hulpverlenende taak, zo nodig repressief (dwang) repressief 9 februari 201024opleiding secretarissen
 • Dia 25
 • Gemeente: bestuurlijke politiebevoegdheid (5) Wat? maatregelen waarover de organen v/d gemeente (raad, burgemeester) beschikken voor vrijwaren en herstellen openbare orde: Beslissing nemen die concrete situatie van personen wijzigen Reglementair karakter of een concreet geval regelen Beperkingen persoonlijke rechten/vrijheden door bestuurlijke overheid Politiediensten voor uitvoering Voorbeelden: Burgemeester laat bij betoging voertuigen wegslepen wijkagent geeft preventietips tegen inbraken/verkeersklas Bij openbare dronkenschap iemand opsluiten in cel 9 februari 201025opleiding secretarissen
 • Dia 26
 • Gemeente: bestuurlijke politiebevoegdheid (6) Toepassingsgebied: Beperkt tot (materile) openbare orde Geen morele openbare orde (bijv. minderjarigen in dancing, alcohol/drugs in dancing) behalve indien weerslag op materile openbare orde Niet optreden indien bijzondere wetgeving (tenzij voorzien is) Bijv. drugswet (1921), wet kansspelen (1999), wet zedelijke bescherming jeugd (1960), wet openingsuren (2006) = bijzondere bestuurlijke politie Niet optreden omwille van esthetische of economische redenen, bevordering toerisme, bescherming gemeentefinancin Geen regels op het beheer van private domein Wel discretionaire bevoegdheid: alle maatregelen nemen om doel te bereiken. bijv. burgemeester kan zijn uitvoerende politiebevoegdheid uitoefenen op basis van NGW 9 februari 201026opleiding secretarissen
 • Dia 27
 • Gemeente: bestuurlijke politiebevoegdheid (6) Algemene bestuurlijke politieBijzondere bestuurlijke politie NGW niet alle gedragingen in regelgeving vastleggen handhaving openbare orde op algemene manier houden geen verband met uitoefening welbepaalde activiteit Discretionaire bevoegdheid als gemeentelijk orgaan aansprakelijkheid gemeente bijzondere wetgeving/sectoraal gedragingen precies vastgelegd in verboden en geboden handhaving openbare orde in bijzondere domeinen (milieu, wegverkeer, stedenbouw, begraafplaatsen vreemdelingen, ambulante handel, openingsuren, nachtwinkels ook andere doelen dan openbare orde: esthetiek, economische, morele orde, openbare zedelijkheid toegewezen/gebonden bevoegdheid als