Update2012 presentacio

89
Actualització en farmacologia J-R Laporte, R Llop, M Bosch

Transcript of Update2012 presentacio

Page 1: Update2012 presentacio

Actualització en farmacologia

J-R Laporte, R Llop, M Bosch

Page 2: Update2012 presentacio

Actualització en Farmacologia

Nous anticoagulants

Ali ki èAliskirèn

Dronedarona

Drospirenona i malaltia tromboembòlica

Precaució amb l’ús de psicofàrmacs

Ranibizumab i bevacizumab en la DMAE

Informació independent: els condroprotectorsp p

Page 3: Update2012 presentacio

A l’article també hi teniu

• Nous anticoagulants: apixaban

• Antagonistes de l’angiotensina sols i combinats: IAM, nefrotoxicitat

• Interacció entre ACO, AAP i ISRS

• Hipomagnesèmia per IBP

• Ús prolongat de bifosfonatsÚs p o o gat de b os o ats

• Riscos del nou sistema d’inhalació de tiotropi

• Ingressos per RAM a serveis d’urgències als EEUU• Ingressos per RAM a serveis d urgències als EEUU

• Noves indicacions descobertes per casualitat

Page 4: Update2012 presentacio

Nous anticoagulants

Dabigatran

Rivaroxaban

Apixaban

Page 5: Update2012 presentacio

• Assaig de no inferioritat

• 18.113 pacients amb fibril·lació auricularp– Dabigatran 110 mg dues vegades al dia

– Dabigatran 150 mg dues vegades al dia

– Warfarina a dosi ajustada

• Seguiment promig de 2 anys

• Variable principal: ictus + embòlia sistèmica

Page 6: Update2012 presentacio

Warfarina Dabigatran Dabigatran110 150

AVC o embòlia 1,69% 1,53% 1,11%

Hemorràgia greu 3 36% 2 70% 3 11%Hemorràgia greu 3,36% 2,70% 3,11%

AVC hemorràgic 0,38% 0,12% 0,10%

Mortalitat 4 13% 3 75% 3 64%Mortalitat 4,13% 3,75% 3,64%

Page 7: Update2012 presentacio

• Es van excloure els pacients amb insuficiència renal o hepàticap

• Els antiàcids poden inhibir l’absorció de dabigatran

• Inhibidors glucoproteïna P (verapamil, i d i idi ) ↑ C d bi tamiodarona, quinidina): ↑ Cp dabigatran

• Risc hepàtic a llarg termini?p g

Page 8: Update2012 presentacio
Page 9: Update2012 presentacio

• No se sap quant cal esperar per intervenir

quirúrgicament amb seguretat (fitxa tècnica

recomana 1 a 4 dies segons la funció renal)recomana 1 a 4 dies segons la funció renal)

• En cas d’hemorràgia no hi ha antídot disponibleEn cas d hemorràgia no hi ha antídot disponible

Page 10: Update2012 presentacio

RE-LY Pràctica habitual

71 anys 60% >80 anys71 anys 60% >80 anys

83 kg 50% <60 kg

Clcr mitjà = 68 mL/min 6/49 pacients amb IR greuClcr mitjà 68 mL/min

<20% amb Clcr<50 mL/min >50% dels >80 anys tenen IR moderada

Page 11: Update2012 presentacio
Page 12: Update2012 presentacio

• Els cumarínics són d’elecció en el tractament

inicial de la FAinicial de la FA

• Dabigatran pot estar indicat quan:

o INR<2 o bé INR>3 en més de 60% dels controls malgrat

bon compliment

o Dificultats per desplaçar-se

o Al·lèrgia o intolerància als cumarínicso Al·lèrgia o intolerància als cumarínics

Page 13: Update2012 presentacio

Warfarina Dabigatran Dabigatran110 150110 150

IAM 0,53% 0,72% 0,74%

Dispèpsia 5 8% 11 8% 11 3%Dispèpsia 5,8% 11,8% 11,3%

Retirades 2 anys 17% 21% 21%

Page 14: Update2012 presentacio

9 de gener

Page 15: Update2012 presentacio

9 de gener

Page 16: Update2012 presentacio

9 de gener

Page 17: Update2012 presentacio

Nous anticoagulants

Dabigatran

Rivaroxaban

Apixaban

Page 18: Update2012 presentacio

Rivaroxaban

• Inhibidor del factor Xa

• Administrable per via oral

• Una dosi al dia (20 mg al dia en FA)

• Aprovat en prevenció MTE

• S’elimina per metabolització hepàticaS elimina per metabolització hepàtica (CYP3A4) – Risc incert d’interaccions

Page 19: Update2012 presentacio
Page 20: Update2012 presentacio

A i lí i d i f i i d bl• Assaig clínic de no inferioritat, doble cec

• 14.264 pacients amb FA no valvular, 65-78 anys

• Rivaroxaban (20 mg al dia) comparat amb warfarina

• Variables:Variables: o Eficàcia – ictus o embòlia sistèmica

o Toxicitat – hemorràgia clínicament rellevanto Toxicitat hemorràgia clínicament rellevant

Page 21: Update2012 presentacio

ROCKET AF ictus i embòliaROCKET AF – ictus i embòlia

2,4% per any

2 1%2,1% per any

Page 22: Update2012 presentacio

ROCKET AF – Hemorràgies

Page 23: Update2012 presentacio

Nous anticoagulants

Dabigatran

Rivaroxaban

Apixaban

Page 24: Update2012 presentacio

De moment només estaria justificat substituir els

cumarínics pels nous fàrmacs, si el pacient nocumarínics pels nous fàrmacs, si el pacient no

tolera el tractament i té valors d’INR inestables

( 60% d l l ) l b li

Cal usar los amb precaució o poden estar

(>60% dels controls), malgrat un bon compliment

Cal usar-los amb precaució o poden estar

contraindicats en els més grans, i els que

tenen insuficiència hepàtica o renal

I b l i i f lò iIncertesa sobre les interaccions farmacològiques

Page 25: Update2012 presentacio

Actualització en Farmacologia

Nous anticoagulants

Ali ki èAliskirèn

Dronedarona

Drospirenona i malaltia tromboembòlica

Precaució amb l’ús de psicofàrmacs

Ranibizumab i bevacizumab en la DMAE

Informació independent: els condroprotectorsp p

Page 26: Update2012 presentacio
Page 27: Update2012 presentacio
Page 28: Update2012 presentacio

Actualització en Farmacologia

Nous anticoagulants

Ali ki èAliskirèn

Dronedarona

Drospirenona i malaltia tromboembòlica

Precaució amb l’ús de psicofàrmacs

Ranibizumab i bevacizumab en la DMAE

Informació independent: els condroprotectorsp p

Page 29: Update2012 presentacio

AC d d (400 d 12 h) l b• AC dronedarona (400 mg cada 12 h) vs placebo

• 3.236 pacients amb FA permanent i factors de risc CVp p

• Vble principal: ictus, IAM, embòlia sistèmica, mort CV

• Aturat per doble de morts cardiovasculars i ictus amb

dronedaronadronedarona

Page 30: Update2012 presentacio

8,2% per any, p y

3,6% per any

Page 31: Update2012 presentacio

Actualització en Farmacologia

Nous anticoagulants

Ali ki èAliskirèn

Dronedarona

Drospirenona i malaltia tromboembòlica

Precaució amb l’ús de psicofàrmacs

Ranibizumab i bevacizumab en la DMAE

Informació independent: els condroprotectorsp p

Page 32: Update2012 presentacio
Page 33: Update2012 presentacio
Page 34: Update2012 presentacio

Incidència IC95%Incidència(n/100.000 i any)

IC95%

Drospirenona 30,8 25,6-36,8

Levonorgestrel 12,5 9,6-15,9

Page 35: Update2012 presentacio
Page 36: Update2012 presentacio

Incidència IC95%Incidència(n/100.000 i any) IC95%

Drospirenona 23,0 13,4-36,9

L t l 9 1 6 6 12 2Levonorgestrel 9,1 6,6-12,2

Page 37: Update2012 presentacio
Page 38: Update2012 presentacio

• Israel, cohort

• 10 anys de seguiment• 10 anys de seguiment

• 820.000 anys-dona d’exposició

• 431.000 episodis d’ús

Page 39: Update2012 presentacio

• Israel, cohort

• 10 anys de seguiment• 10 anys de seguiment

• 820.000 anys-dona d’exposició

• 431.000 episodis d’ús

Page 40: Update2012 presentacio
Page 41: Update2012 presentacio
Page 42: Update2012 presentacio

Metanàlisi d’estudis observacionals

16 estudis de cohorts i 39 de casos i controls

Page 43: Update2012 presentacio

Metanàlisi d’estudis observacionals

16 estudis de cohorts i 39 de casos i controls

Page 44: Update2012 presentacio

Actualització en Farmacologia

Nous anticoagulants

Ali ki èAliskirèn

Dronedarona

Drospirenona i malaltia tromboembòlica

Precaució amb l’ús de psicofàrmacs

Ranibizumab i bevacizumab en la DMAE

Informació independent: els condroprotectorsp p

Page 45: Update2012 presentacio
Page 46: Update2012 presentacio
Page 47: Update2012 presentacio
Page 48: Update2012 presentacio
Page 49: Update2012 presentacio
Page 50: Update2012 presentacio
Page 51: Update2012 presentacio
Page 52: Update2012 presentacio

6 3%6,3%

12,3%

Page 53: Update2012 presentacio

ISRS (CatSalut, 2008)

12 10 57%

8

10

tge

10,57%119.921 >65 anys reben

tractament crònic

4

6

perc

enta

t

0

2

00-20 21-45 46-65 >65edat

Page 54: Update2012 presentacio

ISRS i fractura de coll de fèmur

Risc atribuïble de 6% en 5 anys

13% són fractures de coll de fèmur: 0,78%

NNT=128NNT 128

119.921 persones de >65 anys reben p ytractament crònic

937 fractures de coll de fèmur addicionals en 5 anys en >65 anys (187 a l’any)

Page 55: Update2012 presentacio

• Estudi de cohorts 570 CAP a Gran Bretanya• Estudi de cohorts, 570 CAP a Gran Bretanya

• 60.746 pacients >65 anys amb depressió

Page 56: Update2012 presentacio

• Mortalitat per totes les causes

• Suïcidi/autolesions

• Infart de miocardi

• Ictus i TIA

• Caigudes, fractures

H à i t i t ti lRiscos relatius en relació a no ús

• Hemorràgia gastrointestinal

• Epilèpsia, convulsions

• Accidents de trànsit• Accidents de trànsit

• Hiponatrèmia

• Altres efectes adversos• Altres efectes adversos

Page 57: Update2012 presentacio
Page 58: Update2012 presentacio
Page 59: Update2012 presentacio
Page 60: Update2012 presentacio
Page 61: Update2012 presentacio
Page 62: Update2012 presentacio
Page 63: Update2012 presentacio
Page 64: Update2012 presentacio

Actualització en Farmacologia

Nous anticoagulants

Ali ki èAliskirèn

Dronedarona

Drospirenona i malaltia tromboembòlica

Precaució amb l’ús de psicofàrmacs

Ranibizumab i bevacizumab en la DMAE

Informació independent: els condroprotectorsp p

Page 65: Update2012 presentacio

• AC de no inferioritat entre bevacizumab i

ranibizumaba b u ab

• 1.208 pacients amb DMAE neovascular

• Variable principal: canvis de l’agudesa visual a

l’anyl any

Page 66: Update2012 presentacio

• AC de no inferioritat entre bevacizumab i

ranibizumaba b u ab

• 1.208 pacients amb DMAE neovascular

• Variable principal: canvis de l’agudesa visual a

l’anyl any

Page 67: Update2012 presentacio

“... Caldrà justificar el cost d’utilitzar ranibizumab i reconsiderar les polítiques sobre la il·legalitat d’utilitzar fàrmacs en indicacions no autoritzades...”.

(Rosenfeld, PJ. NEJM 2011;364:1966-67)

Page 68: Update2012 presentacio

Actualització en Farmacologia

Nous anticoagulants

Ali ki èAliskirèn

Dronedarona

Drospirenona i malaltia tromboembòlica

Precaució amb l’ús de psicofàrmacs

Ranibizumab i bevacizumab en la DMAE

Informació independent: els condroprotectorsp p

Page 69: Update2012 presentacio
Page 70: Update2012 presentacio
Page 71: Update2012 presentacio
Page 72: Update2012 presentacio
Page 73: Update2012 presentacio
Page 74: Update2012 presentacio
Page 75: Update2012 presentacio

Ens cal conèixer millor els efectes dels

medicaments en la pràctica real, diferent

de l’assaig clínic

Page 76: Update2012 presentacio

Ens cal conèixer millor els efectes dels

medicaments en la pràctica real, diferent • Millorar la seguretat del pacient

de l’assaig clínic• Millorar l’efectivitat i l’eficiència

Page 77: Update2012 presentacio

Ens cal conèixer millor els efectes dels

medicaments en la pràctica real, diferent • Millorar la seguretat del pacient

de l’assaig clínic• Millorar l’efectivitat i l’eficiència

• Estudis quantitatius i qualitatius de descripció del consum

• Farmacovigilància

• Estudis observacionals, seguiment de poblacions

• Assaigs clínicsAssaigs clínics

Page 78: Update2012 presentacio

Ens cal conèixer millor els efectes dels

medicaments en la pràctica real, diferent • Millorar la seguretat del pacient

de l’assaig clínic• Millorar l’efectivitat i l’eficiència

• Estudis quantitatius i qualitatius de descripció del consum

• Farmacovigilància

• Estudis observacionals, seguiment de poblacions

• Assaigs clínics

Les noves tecnologies, la recepta electrònica, l’e-cap, SAPAssaigs clínics

Page 79: Update2012 presentacio

Ens cal conèixer millor els efectes dels

medicaments en la pràctica real, diferent • Millorar la seguretat del pacient

de l’assaig clínic• Millorar l’efectivitat i l’eficiència

• Estudis quantitatius i qualitatius de descripció del consum

• Farmacovigilància

• Estudis observacionals, seguiment de poblacions

• Assaigs clínics

Les noves tecnologies, la recepta electrònica, l’e-cap, SAPLes CFT i altres organismes per millorar la

comunicació i la col·laboracióAssaigs clínics

Page 80: Update2012 presentacio

Actualització en Farmacologia

Nous anticoagulants

Ali ki èAliskirèn

Dronedarona

Drospirenona i malaltia tromboembòlica

Precaució amb l’ús de psicofàrmacs

Ranibizumab i bevacizumab en la DMAE

Informació independent: els condroprotectorsp p

Petits plaers: acabem amb bon gust de boca

Page 81: Update2012 presentacio

di ( h i l) i i7 estudis (6 cohorts i un transversal), 114.009 participants

Page 82: Update2012 presentacio
Page 83: Update2012 presentacio
Page 84: Update2012 presentacio
Page 85: Update2012 presentacio

• Nurses’ Health Study

• 50.739 dones, EEUU

• Edat mitjana de 63 anys

• Sense símptomes de depressió el 1996

• Seguiment fins al 2006Seguiment fins al 2006

• Diagnòstic de depressió per metge + ús ADP

2 607 i id d “d ió”• 2.607 casos incidents de “depressió”

Page 86: Update2012 presentacio

Consum Risc de depressió

≤ 1 tassa (referència)

2-3 tasses al dia 0,85 (IC95% 0,75-0,95)

≥ 4 tasses al dia 0,80 (IC95% 0,64-0,99), ( , , )

Cafè descafeinat No modifica a cap dosi

Page 87: Update2012 presentacio
Page 88: Update2012 presentacio
Page 89: Update2012 presentacio

Moltes gràcies!Moltes gràcies!

[email protected]@icf.uab.catb@i f b [email protected]

http://www icf uab cathttp://www.icf.uab.cat