Uloga Zabavne Emisije- Rijaliti Emisija

download Uloga Zabavne Emisije- Rijaliti Emisija

of 10

 • date post

  07-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Uloga Zabavne Emisije- Rijaliti Emisija

 • 8/19/2019 Uloga Zabavne Emisije- Rijaliti Emisija

  1/23

  Zabavne emisije- Rijaliti emisija 

  Sadržaj:

  Uvod........................................................................................................................... 3

  Rijaliti Programi.......................................................................................................... 5

  Format i neprimerenost.............................................................................................. 7

  Rijaliti Programi U Srbiji..............................................................................................9

  Problem koncepta: (psedo!rijaliti.........................................................................""

  Problem koncepta: #$eliki brat% i #Farma%............................................................."3

  &dkativnosti rijaliti programa.................................................................................."5

  Ro'en  divljini: a li ovo prela)i granic* +ak i )a rijaliti emisij,..........................."7

  -aklj+ak.................................................................................................................. /

  0iteratra..................................................................................................................3

 • 8/19/2019 Uloga Zabavne Emisije- Rijaliti Emisija

  2/23

  Uvod

  Reality show – novi TV žanr 

  Televizijski žanrovi se često posmatraju kao proizvodi. S obzirom na to da na

  današnjem tržištu opstaje samo ona roba za kojom postoji potražnja jasno je da

  žanrovi prolaze kroz četiri osnovne !aze" plasiranje !aza rasta interesa !aza zrelosti i

  !aza zastarevanja.

  #a istraživače medija je interesantno pitanje zbo$ če$a je odre%eni žanr 

   popularan u odre%enom trenutku dok dru$i u istom trenutku izumire. Televizijski

   pro$ram kao krajnji &ilj ima ostvarenje pro!ita. 'ajpopularniji pro$rami su oni koji

  donose nova& a produk&ija istih ne košta mno$o. To je razlo$ rasta popularnosti tzv.

  reality show pro$rama. Reality show je postao novi TV žanr. (očiva na dve ljudske

  niske strasti" na potrebi ljudi da )zavire* u tu%e privatne života i želji pojedina&a da se

  izdvoje iz mase i postanu poznati. +ako se reality show posmatra kao novi medijski

  !enomen zapravo je reč o starom žanru koji je vremenom pretrpeo prila$o%avanja. Svi

  reality show pro$rami počivaju na paradi$mi jedno$ heroja koji na kraju pobedjuje i

  osvaja na$radu. (re deset $odina sitkomi su bili najpopularniji TV žanr. ,edjutim danas sitkomi $ube na popularnosti jer postaju predvidljivi za razliku od reality show

   pro$rama koji stvaraju iluziju nepredvidljivosti i neočekivanosti. - sitkomima postoji

  s&enario i $lum&i iz$ovaraju replike koje je pisa& napisao dok u reality show

   pro$ramima postoji samo s&eno$ra!ija a s&enario počiva na improviza&iji učesnika.

  reatori ovih pro$rama biraju učesnike iz različitih društvenih slojeva delova zemlje i

  različito$ obrazovanja kako bi stvorili prirodan kon!likt me%u učesni&ima. -česni&i

  $ovore različitim dijalektima a iako $ovore istim jezikom često se ne razumeju.

  Reality show je za one koji $a kritički posmatraju dobar pokazatelj jezičke pismenosti

  društva. /ovor istovremeno obuhvata !enomen jezika kao društveno$ proizvoda i

  !enomen individualne aktualiza&ije žive reči 0on 1223"45. (rimer sa doma6e s&ene je

  reality show pod naslovom Veliki brat u kojem jedan sredovečni ruralni učesnik dobija

 • 8/19/2019 Uloga Zabavne Emisije- Rijaliti Emisija

  3/23

  zadatak da traži od porodi&e da mu )u dve reči kažu šta se novo do$odilo u njihovoj

   porodi&i7 dok je pomenuti učesnik zatvoren u ku6i Veliko$ brata. Sti$ao je nje$ov

  od$ovor u dve reči 8 nepismen ali snalažljiv i $lasio je" )9obrosmo nebrini:*

  Reality show TV žanr je svojevrsna moderna verzija dramsko$ pro$rama. Razlikuju se u tome što u dramama $lum&i $lume odredjene likove po odre%enom

  s&enariju i odre%enom unapred napisanom tekstu a u reality show emisijama učesni&i

  nastupaju u svoje ime i $ovore svojim jezičkim izrazom. TV pro$ram žudi za

  ori$inalnoš6u koja je kon&entrisana u prirodnosti i spontanosti zanimljivih persona.

  -pravo je to $lavno orudje koje prodaje i popularizuje reality show kao novi TV žanr.

  Emisije realnog šoua u Srbiji

   'ajpoznatije su"

  8 ;ete6i start 8 4 sati svadba 8 Sve za ljubav 8 ,enjam ženu 8 Veliki brat 8 9vor   8 ?arma

  8 (arovi8 Top model 8 Survajver.

  3

 • 8/19/2019 Uloga Zabavne Emisije- Rijaliti Emisija

  4/23

  Rijaliti Programi

  Rijaliti je promenljiv prila$odljiv i vrlo otporan medijski !enomen u toj meri da se postavlja

   pitanje da li je mo$u6e $ovoriti o žanru kada je reč o nečemu što ne može jasno da se o$raniči niti kate$orizuje. karakteristike ovih pro$rama su na$lasak na činjeni&ama sadržaj bez s&enarija učeš6e stvarnih ljudi i njihovih me@usobnih interak&ija koje produ&enti u ve6oj ili manjoj meri kontrolišu tokom &elokupno$ trajanja pro$rama uključuju6i i uti&aj na tok priče montažom snimljeno$ materijala. 3  +ako se često tretira kao relativno nova pojava rijaliti se zapravo dovodi u vezu sa nekim televizijskim poduhvatima iz sedamdesetih $odina dvadeseto$ veka. 1 (rema džonatanu Ainjelu 0jonathan Ai$nell5 rijaliti pro$rami su nasledni&i američke škole direktno$ !ilma i !ran&usko$ &inema verite.B  ao važne komponente rijaliti pro$rama Ainjel izdvaja učesnike koji se posmatraju kao obični ljudi 0ponašaju se autentično5 i svrhu pro$rama 0ističu se momenti krize preobražaja a pojedina& ima priliku da priča – )ispoveda7 – o svojoj

  trans!orma&iji5. ova ideolo$ija samopoboljšanja je prema njemu ključna u savremenim rijaliti pro$ramima upravo zato što je reč o )$ovoru obično$ čoveka7.> 

  " %Realit1 2elevision Revie4* stralian 6ommnications and edia t8orit1 (6!* $ol. "* elborne* //7.

   Serijali %an american Famil14 ("97!  americi i %28e Famil14 ("97!  $elikoj ritaniji* serijali skrivene kamere* ali se naj+e;orld4* koja je "99. godine po+ela da se emitje na 2$.

  3 oni istovremeno raskidaj sa konvencijama dokmentarnog ?lma i predstavljaj speci?+n vrst programa  kome se bri; granice i)me' privatnog i javnog* gde  naj+e;

 • 8/19/2019 Uloga Zabavne Emisije- Rijaliti Emisija

  5/23

   Sa dru$e strane za anet

 • 8/19/2019 Uloga Zabavne Emisije- Rijaliti Emisija

  6/23

  Format i neprimerenost

  Rijaliti pro$rami mo$u uti&ati na osobe koje imaju manjak samopouzdanja ili su spremne na

  kompromise radi sti&anja slave 0i u tom smislu se identi!ikuju sa nekim učesni&ima rijalitija5. istraživanja nisu pokazala e!ekte pra6enja rijaliti pro$rama na promenu ponašanja ali se  pretpostavlja da ovakvi sadržaji mo$u pružiti potporu ve6 postoje6em ponašanju. C - istraživanju australijsko$ re$ulatorno$ tela 0aD,a5 o obeležavanju sadržaja i rijaliti emisijama ve6ina ispitanika je kao problem navela sadržaje koji prikazuju ili podstiču nasilje 0posebno seksualno5 i  prikazuju osobe u ponižavaju6im situa8 &ijama. +ako su $eneralno imali bla$ stav prema rijaliti  pro$ramima kao neprimerene sadržaje ispitani&i su izdvojili prikazivanje seksa $olotinje  psovke so&ijalno neod$ovorno ponašanje i eksploata&iju i uznemiravanje učesnika. kada je reč o odnosu !ormata tj. kon&epta rijaliti pro$rama i neprimerenosti sadržaja često se kritikuje način na koji rijaliti postavlja sadržaj u smislu voajersko$ zadiranja u privatnost prota$onista. jedna od

   pretpostavki je i da je identi!ika&ija sa učesni&ima rijalitija i njihovim ponašanjem jača zbo$ to$ašto se pro$ram predstavlja kao stvarnost. Različiti autori se slažu da je ova stvarnost upitna s obzirom na to da na konačan proizvod utiču izbor učesnika način snimanja i montiranja priroda situa&ije koja se prikazuje i stepen manipulisanja odnosima izme@u učesnika. Eesto se pri  produk&iji emisija ide na oprobane modele dramatiza&ije koji se kre6u izme@u senza&ionalizma i  patetike a učesni&i se mo$u izabrati tako da od$ovaraju stereotipima ili u njih lako bivaju )ubačeni7 tokom produk&ije pro$rama. da bi se razumeo stepen poten&ijalno$ e!ekta odre@eno$ sadržaja neophodno je me@utim razumeti kako $ledao&i vide realnost rijaliti pro$rama. džejms (oter 0james (otter5 na primer na$lašava da $ledao&i ne pitaju samo da li se nešto što su videli do$odilo ve6 da li se mo$lo do$oditi. F (redmet kritike su u$lavnom dokumentarne varijante odnosno takmičarski pro$rami u kojima su učesni&i u posebnim uslovima te se po pravilu  podstiču dinamični 0često kon!liktni i neprimereni5 odnosi me@u njima. (ostoji veliki broj sadržaja koji se često svrstavaju u zabavne pro$rame 0kvizovi muzička i pro!esionalna takmičenja mejkover rijaliti5 namenjene svim uzrastima i sa dru$e oni koji se predstavljaju kao rijaliti pro$rami a u stvari to nisu 0tzv. pseudorijaliti pro$rami5. (rvima