Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2018-2020 · PDF file Uitvoeringsplan Integrale...

Click here to load reader

 • date post

  06-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2018-2020 · PDF file Uitvoeringsplan Integrale...

 • Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2018-2020 ‘veiligheid: een coproductie van samenleving, gemeente en partners’

  uitkomsten

  uitkomsten veiligheidsveld 4: Fysieke veiligheid

  oktober 2017

 • Inhoudsopgave 1. Inleiding p. 1 2. Inzet op Prioriteiten p. 2 3. Inzet op Strategische thema’s p. 5

 • Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid Lelystad 2018-2020

  1

  1. Inleiding

  Dit document geeft een beknopt overzicht van de inzet op prioriteiten en strategische thema’s van het IVP 2018-2022 in de periode 2018-2020. De prioriteiten in het IVP zijn: 1. Veilige en leefbare wijken en buurten 2. Problematische jeugd en jeugdgroepen 3. Ondermijning Strategische thema’s in het IVP zijn: a. Woninginbraak, voertuigcriminaliteit en andere vermogensdelicten b. Veilig uitgaan, evenementen en toerisme c. Veilige winkelgebieden en bedrijventerreinen d. Verkeersveiligheid e. Brandveiligheid, externe veiligheid, crisisbeheersing, waterveiligheid f. Polarisatie en radicalisering g. Informatieveiligheid h. VPT/Veilige Publieke Taak i. Ambtelijke en bestuurlijke integriteit Aangeduid worden telkens de inzet/activiteiten, de meest betrokken bestuurlijke portefeuille- onderdelen en externe partners in de aanpak. De portefeuille-onderdelen worden afgekort:  OOIV: Openbare Orde en Integrale Veiligheid  PBR: Politie en Brandweer  CB: Crisisbeheersing en Rampenbestrijding  INT: Integriteit  HOR: Horeca  VGE: Vergunningverlening Evenementen  ZW: Zorg en Welzijn  MD: Maatschappelijke Dienstverlening  GZ: Gezondheid  INE: Integratie en Emancipatie  SH: Stadshart  PO: Personeel en Organisatie  RSO: Ruimtelijke en Stedelijke Ontwikkeling  VM: Verkeer en Mobiliteit  TO: Toerisme  OK: Ontwikkeling kust, tevens Flevokust  WVH: Wonen en Volkshuisvesting  EZ: Economische Zaken  OLA: Ontwikkeling Lelystad Airport  CME: Citymarketing en Evenementen  ICT: Informatie- en Communicatie Technologie  VGW: Vergunningverlening WABO  WIJ: Werken in de wijk/wijkvernieuwing  IHH: Integrale Handhaving  FV: Fysieke Veiligheid  JH: Jeugdhulp  OND: Onderwijs

  NB: Bij elke inzet wordt als volgt aangeduid of er sprake is van een nieuw dan wel een doorlopend onderdeel van de aanpak:

   = nieuw, op te starten in het tussen de haken ([20..]) genoemde jaar o = doorlopend

 • Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid Lelystad 2018-2020

  2

  2. Inzet op Prioriteiten

  Prioriteit 1: Veilige en leefbare wijken en buurten

  onderdeel inzet/activiteiten 2018-2020 portefeuille- onderdelen

  extern betrokken partijen

  integrale aanpak

   Verstevigen samenhang instrumenten in de aanpak, onder meer PGA, Top X, nazorg ex- gedetineerden, inzet op personen met verward gedrag, aanpak huiselijk geweld; analyse wisselwerking/evt. omissies, verbindingen met ander beleid, benodigde systeemverbeteringen/ontwikkelstappen; beknopt ‘regieplan’ [2018]

  OOIV, ZW, MD, WIJ, IHH, VM, INE, WVH, RSO

  zorg- en veiligheidspartners, Centrada

   Plan van Aanpak integrale gebiedsgerichte aanpak; gericht op wijken/buurten waar problemen samenkomen en een gecombineerde sociale, fysieke en veiligheidsaanpak nodig is; dit omvat thema’s als overlast, geweld, subjectieve veiligheid, verkeersveiligheid; PvA met karakteristieken aanpak, pilotgebieden/criteria, te zetten stappen, meetmomenten, verbindingen met ander beleid [2018]

  zorg- en veiligheidspartners, Centrada, BGBF, wijkplatforms/bewoners, ondernemers

   Uitvoering pilots integrale gebiedsgerichte aanpak; jaarlijks tenminste één pilotgebied [2018]

  thema’s, componenten vd aanpak

   Persoonsgerichte aanpak van complexe casuïstiek; vaststellen opzet/werkwijze, implementatie [2018] zorg- en veiligheidspartners

  o Top X; voortzetten lopende aanpak; participatie in Veiligheidshuis; verbinding met lokale persoonsgerichte aanpak, aandacht voor o.m. opschaling

  o Nazorg ex-gedetineerden; voortzetten lopende aanpak GGD

   Inzet op personen met verward gedrag; implementatie nieuwe werkwijze, uitvoering pilots [2018] zorg- en veiligheidspartners, Centrada

  o Aanpak huiselijk geweld; voortzetten lopende aanpak; in 2018: afweging rond invulling MDA++ Veilig Thuis, Steunpunt Huiselijk geweld, overige zorg- en veiligheidspartners

   Wet aanpak Woonoverlast; toepassing beleidsregel/richtlijn; toewerken naar effectieve praktijk [2018] zorg- en veiligheidspartners, Centrada

  o Hennepaanpak; voortzetten lopende aanpak; regionaal hennepconvenant, Damocles-beleid politie, Centrada

  o Inzet BOA’s domein 1 in wijken/buurten; conform VTHUP; aandachtsthema o.m. kamerverhuurbedrijven

  o Inzet op tolerantie, acceptatie, mede vanuit LHBT-invalshoek, relatie met antidiscriminatie-activiteiten (zie thema f)

  BGBF

  burger- participatie

  o WhatsApp-buurtpreventie; voortzetten lopende aanpak: primair stimuleren, beperkt faciliteren bewoners

  o Waaks!; voortzetten lopende aanpak, regie wijkagenten politie, bewoners

  o Buurtbemiddeling; voortzetten lopende aanpak Welzijn Lelystad, bewoners

   Verkenning, doorvoering andere (innovatieve) vormen van burgerparticipatie in het kader van veiligheid; in afstemming met ander beleid en de samenleving, gebruik maken van voorbeelden elders [2018]

  wijkprofessionals, bewoners, BGBF

  subjectieve veiligheid

   Verkenning, doorvoering specifiek op veiligheidsgevoel gerichte maatregelen; werken aan handelingsperspectief, innovatie, benutten bestaande kennis en initiatieven/ideeën uit samenleving [2018]

  wijkprofessionals, bewoners, BGBF

 • Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid Lelystad 2018-2020

  3

  informatie- positie

   Implementatie VeiligheidsInformatiesysteem (VIS/Bureau RVS); traceren hotspots en trends in criminaliteit en overlast door middel van o.m. kaartpresentaties [2018]

  Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden- Nederland

   Verkenning, doorvoering mogelijkheden voor verbinding casus- en/of adresgerelateerde gegevens; benoemen randvoorwaarden, ook op het gebied van privacy [2018]

  politie, andere veiligheidspartners, zorgpartners

  Prioriteit 2: Problematische jeugd en jeugdgroepen

  onderdeel inzet/activiteiten 2018-2020 portefeuille- onderdelen

  extern betrokken partijen

  integrale aanpak  Verstevigen samenhang instrumenten in de aanpak, onder meer jongerenwerk, Eropafteam, Jeugd- en Gezinsteam, PGA, Top X; analyse wisselwerking/evt. omissies, verbindingen met ander beleid, benodigde systeemverbeteringen/ontwikkelstappen; beknopt ‘regieplan’ [2018]

  OOIV, ZW, MD, JH, OND, IHH, INE, GZ, HOR

  zorg- en veiligheidspartners, maatschappelijke partners (waaronder jongeren, ouders, omgeving)

  o Implementatie 7 stappen-model Midden-Nederland; onder meer inrichting casusoverleg

  o Toepassing 7 stappen-model Zuiderzeewijk

   Toepassing 7 stappen-model andere groepen/gebieden; op basis van signalen [2018]

  thema’s, componenten vd aanpak

   Persoonsgerichte aanpak van complexe casuïstiek; vaststellen opzet/werkwijze, implementatie [2018]

  zorg- en veiligheidspartners

  o Top X; voortzetten lopende aanpak; participatie in Veiligheidshuis; verbinding met lokale persoonsgerichte aanpak, aandacht voor o.m. opschaling

  o Nazorg ex-gedetineerden; voortzetten lopende aanpak GGD

  o Eropafteam; voortzetten lopende aanpak; doorontwikkeling: positie in de keten verhelderen; samenwerking met talentmanagers

  zorg- en veiligheidspartners, maatschappelijke partners

  o Jongerenwerk; voortzetten lopende aanpak

  o Alcohol- en drugspreventie; voorlichting in het onderwijs (gezondheidsbeleid)

  o Handhaving Drank- en Horecawet; conform VTHUP ondernemers, sportverenigingen

  o Convenant Veiligheid in en om de school; voortzetten, evt. intensivering; in 2018 doorstart voor periode 2018-2022

  voortgezet onderwijs en MBO, politie, Openbaar Ministerie

  o Anticipatie op veiligheidsbeheersing campus 3VO/SVOL; deelname politie en brandweer in planontwikkeling

  SVOl, brandweer, politie

  o Inzet BOA’s domein 1 in wijken/buurten; conform VTHUP; verkenning optie Jeugd-BOA als onderdeel van proces rond Convenant Veiligheid in en om de school

  politie, onderwijs

  samenwerking met maatschappelijke partners

  o Buurtvaders; positie in keten verhelderen, nagaan hoe effectiviteit nog verhoogd kan worden buurtvadersteam, wijkprofessionals

  o Rol kerken en moskeeën in preventie; afstemming over hun rol/beïnvloedingsmogelijkheden kerken en moskeeën

   Verkenning, doorvoering innovatieve vormen van burgerparticipatie in het kader van jeugd en veiligheid; in afstemming met ander beleid en de samenleving, gebruik maken van voorbeelden elders [2019]

  wijkprofessionals, bewoners (jongeren)

 • Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid Lelystad 2018-2020

  4

  informatiepositie  Implementatie VeiligheidsInformatiesysteem (VIS/Bureau RVS); traceren hotspots en trends in criminaliteit en overlast door middel van o.m. kaartpresentaties [2018]

  Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden- Nederland

   Verbetering informatiedeling met partners; cf. privac