INTEGRALE VEILIGHEID BINNEN DE LOKALE POLITIE · PDF fileOBV Optimale bedrijfsvoering OCMW...

Click here to load reader

 • date post

  26-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of INTEGRALE VEILIGHEID BINNEN DE LOKALE POLITIE · PDF fileOBV Optimale bedrijfsvoering OCMW...

FACULTEIT

RECHTSGELEERDHEID

INTEGRALE VEILIGHEID BINNEN DE LOKALE POLITIE

Een inhoudsanalyse van een selectie zonale veiligheidsplannen

Masterproef neergelegd tot het behalen van

de graad van Master in de criminologische wetenschappen

door (01308339) Christiaen Jonas

Academiejaar 2014-2015

Promotor : Commissarissen : Prof. dr. De Ruyver Brice Dr. Janssens Jelle

Verklaring inzake toegankelijkheid van de

masterproef criminologische wetenschappen

Ondergetekende,

Christiaen Jonas (01308339)

geeft hierbij aan derden,

zijnde andere personen dan de promotor (en eventuele co-promotor), de commissarissen of leden van

de examencommissie van de master in de criminologische wetenschappen,

[de toelating] [geen toelating] (schrappen wat niet past)

om deze masterproef in te zien, deze geheel of gedeeltelijk te kopiren of er, indien beschikbaar, een

elektronische kopie van te bekomen, waarbij deze derden er uiteraard slechts zullen kunnen naar

verwijzen of uit citeren mits zij correct en volledig de bron vermelden.

Deze verklaring wordt in zoveel exemplaren opgemaakt als het aantal exemplaren waarin de

masterproef moet worden ingediend, en dient in elk van die exemplaren ingebonden onmiddellijk na

het titelblad.

Datum: 15 mei 2015.

Handtekening:

Trefwoorden

Basispolitiezorg

Excellente politiezorg

Gemeenschapsgerichte politiezorg

Integraal veiligheidsbeleid

Integrale veiligheid

Lokale politie

Maatschappelijke veiligheid

Partnerschap

Veiligheidsketen

Zonaal veiligheidsplan

Lijst van gebruikte afkortingen

BIN Buurtinformatienetwerk

BINZ Buurtinformatienetwerk voor Zelfstandigen

CAD Centra voor Alcohol- en andere Drugproblemen

CALOG Personeel van het administratief en logistiek kader

CAW Centrum Algemeen Welzijnswerk

CGGZ Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

CLB Centrum voor Leerlingenbegeleiding

COP Community-oriented policing

GGPZ Gemeenschapsgerichte politiezorg

IGPZ Informatiegestuurde politiezorg

ILP Intelligence led policing

IV Integrale veiligheid

JAC Jeugd Advies Centrum

MV Maatschappelijke veiligheid

NMBS Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

NVP Nationaal veiligheidsplan

OBV Optimale bedrijfsvoering

OCMW Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

PDCA Plandocheckact

PZ Politiezone

VVSG Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

WGP Wet op de gentegreerde politie

WPA Wet op het politieambt

ZVP Zonaal veiligheidsplan

Voorwoord

Deze scriptie vormt het sluitstuk van mijn master Criminologische Wetenschappen aan de

Universiteit Gent. Zonder de steun van anderen was ik nooit zover geraakt. Vooraleer ik

aanvang met de eigenlijke scriptie wil ik dan ook mijn dank betuigen aan de personen die me

hebben bijgestaan in het tot stand brengen van dit uiterst uitdagend werkstuk.

In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar mijn promotor prof. dr. Brice De Ruyver, omdat hij

bereid was deze masterproef te begeleiden. Zonder zijn advies had ik deze verhandeling

wellicht nooit tot een goed einde gebracht. Daarnaast gaat mijn dank ook uit naar dr. Jelle

Janssens voor de interesse die hij toont in dit onderzoek. Mijn bijzondere aandacht gaat ook

uit naar dhr. Pierre Thomas. Hij is werkzaam binnen de FOD Binnenlandse Zaken en

bezorgde me de nodige gegevens waaruit ik mijn uiteindelijke steekproef kon nemen.

Tevens gaat mijn dank uit naar mijn ouders. Ik wil hen bedanken voor de kansen die ze mij

hebben gegeven. Zonder hen was het niet mogelijk geweest om dit eindproduct af te leveren.

Daarbij wil ik vooral mijn vader, in wiens de voetsporen ik treed, bedanken om mijn

masterproef na te lezen en te beoordelen.

Bovendien wens ik ook Tessa Van Brabant te bedanken. Zij is oud-collega-student en

momenteel werkzaam in PZ Polder. Zij toonde erg veel belangstelling voor mijn verhandeling

en gaf me daarbij heel wat kritische feedback.

Als laatste wil ik ook mijn vriendin, Leslie, bedanken. Hoewel zij zelf een scriptie diende te

vervolledigen en ik haar tot vervelens toe heb lastiggevallen met euvels en ergernissen die

mijn pad kruisten, was zij voor mij een echte steun en kon zij me steeds opnieuw motiveren.

Inhoudsopgave

Trefwoorden

Lijst van gebruikte afkortingen

Voorwoord

Inleiding ..................................................................................................................................... 1

DEEL 1: THEORETISCH LUIK ............................................................................................... 5

1 Een integraal veiligheidsbeleid: whats in a name? ........................................................... 5

1.1 Veiligheid .................................................................................................................... 5

1.1.1 Objectieve, subjectieve en potentile veiligheid .................................................. 5

1.1.2 Veiligheid als bescherming van de lichamelijke en geestelijke integriteit .......... 6

1.1.3 Sociale en fysieke veiligheid ................................................................................ 6

1.2 Integrale veiligheid als veiligheidsbeleid .................................................................... 6

1.2.1 Een beknopte geschiedenis van het Belgisch (integraal) veiligheidsbeleid ......... 6

1.2.2 Paradigmashift ...................................................................................................... 7

1.2.3 Krachtlijnen .......................................................................................................... 8

1.3 Instrumenten van een integraal veiligheidsbeleid...................................................... 12

1.3.1 Veiligheidsketen ................................................................................................. 12

1.3.2 Preventiepiramide ............................................................................................... 14

1.4 Besluit ........................................................................................................................ 15

2 De vertaling van het integrale veiligheidsbeleid .............................................................. 16

2.1 in verschillende veiligheidsplannen ...................................................................... 16

2.1.1 Federaal veiligheidsplan ..................................................................................... 16

2.1.2 Nationaal veiligheidsplan ................................................................................... 16

2.1.3 Zonaal veiligheidsplan ....................................................................................... 17

2.1.4 Lokaal veiligheidsplan ....................................................................................... 17

2.1.5 Afstemming tussen de verschillende plannen .................................................... 17

2.2 naar de gentegreerde politie ................................................................................. 19

2.2.1 De Belgische politiestructuur ............................................................................. 19

2.2.2 Community-oriented policing ............................................................................ 20

2.3 naar de lokale politie ............................................................................................. 25

2.3.1 Basispolitiezorg .................................................................................................. 25

2.3.2 Een nadere blik op het lokale politiebeleid ........................................................ 25

2.4 Besluit ........................................................................................................................ 26

DEEL 2: EMPIRISCH LUIK ................................................................................................... 28

3 Methodologie ................................................................................................................... 28

3.1 Onderzoeksopzet ....................................................................................................... 28

3.1.1 Onderzoeksstrategie ........................................................................................... 28

3.1.2 Dataverzameling ................................................................................................. 28

3.1.3 Onderzoeksinstrument ........................................................................................ 31

3.2 Analyse van de gegevens ........................................................................................... 31

4 Resultaten ......................................................................................................................... 32

4.1 Integraliteit: de veiligheidsketen ............................................................................... 33

4.1.1 Algemene werking .............................................................................................