TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BAN TUYÊN …

of 10 /10
TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC BAN TUYÊN GIÁO * Số 264 -CV/BTGTU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Bình Phước, ngày 08 tháng 7 năm 2021 V/v định hướng các hoạt động tuyên truyn knim 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần Kính gi: - y ban Mt trn Tquc Vit Nam tnh, - Các đoàn thể chính tr- xã hi tnh, - SVăn hóa, Thể thao và Du lch, - SThông tin và Truyn thông, - Hi Nhà báo tnh, - Hội Văn học nghthut tnh, - Các cơ quan báo chí của tnh, - Ban tuyên giáo cp huyn và tương đương. Thc hin Hướng dẫn số 165-HD/BTGTW, ngày 09/12/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương “về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021”, trong đó, có định hướng nội dung tuyên truyền sự kiện 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891 - 8/2021). Ngày 07/7/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục nhận được Đề cương tuyên truyền kỷ niệm kiện 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và khuyến cáo của ngành y tế, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung và phương thức tuyên truyền, kỷ niệm như sau: 1. Nội dung tuyên truyền - Cuộc đời hoạt động cách mạng và công lao, cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam của Văn Tần - một tấm gương cao đẹp về lòng trung thành vô hạn với tưởng, về ý chí và tinh thần cách mạng của chiến cộng sản kiên cường, quả cảm, nhà lãnh đạo tài năng, sống giản dị khiêm nhường và in đậm tình cảm sâu sắc đối với đồng chí, đồng bào; là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, về tưởng sống để thế hệ trẻ học tập và noi theo. - Vai trò đóng góp to lớn của đồng chí Võ Văn Tần trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia cách mạng; xây dựng, phát triển các tổ chức sở Đảng đầu tiền Nam kỳ; bảo vệ, gìn giữ các tổ chức Đảng trong các thời kỳ bị địch khủng bố; duy trì sự lãnh đạo xuyên suốt của Đảng đối với cách mạng Việt Nam. - Công lao đóng góp của đồng chí Võ Văn Tần đối với cao trào cách mạng 1930 - 1931, phong trào đấu tranh Dân chủ 1936 - 1939 Nam kỳ những cống hiến, ý tưởng về hình thức tổ chức hoạt động của Đảng phù hợp với cách mạng

Embed Size (px)

Transcript of TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BAN TUYÊN …

BAN TUYÊN GIÁO *
S 264 -CV/BTGTU
NG CNG SN VIT NAM Bình Phc, ngày 08 tháng 7 nm 2021
V/v nh hng các hot ng tuyên truyn
k nim 130 nm Ngày sinh ng chí Võ Vn Tn
Kính gi: - y ban Mt trn T quc Vit Nam tnh,
- Các oàn th chính tr - xã hi tnh,
- S Vn hóa, Th thao và Du lch,
- S Thông tin và Truyn thông,
- Hi Nhà báo tnh,
- Các c quan báo chí ca tnh,
- Ban tuyên giáo cp huyn và tng ng.
Thc hin Hng dn s 165-HD/BTGTW, ngày 09/12/2020 ca Ban Tuyên
giáo Trung ng “v tuyên truyn k nim các ngày l ln và s kin lch s quan
trng trong nm 2021”, trong ó, có nh hng ni dung tuyên truyn s kin 130
nm Ngày sinh ng chí Võ Vn Tn (8/1891 - 8/2021). Ngày 07/7/2021, Ban
Tuyên giáo Tnh y tip tc nhn c cng tuyên truyn k nim kin 130
nm Ngày sinh ng chí Võ Vn Tn.
Tuy nhiên, trc tình hình dch bnh COVID-19 ang din bin phc tp
trên a bàn tnh, thc hin s ch o ca Tnh y, UBND tnh và khuyn cáo ca
ngành y t, Ban Tuyên giáo Tnh y nh hng ni dung và phng thc tuyên
truyn, k nim nh sau:
1. Ni dung tuyên truyn
- Cuc i hot ng cách mng và công lao, cng hin to ln i vi s
nghip cách mng Vit Nam ca Võ Vn Tn - mt tm gng cao p v lòng
trung thành vô hn vi lý tng, v ý chí và tinh thn cách mng ca chin s cng
sn kiên cng, qu cm, nhà lãnh o tài nng, sng gin d khiêm nhng và in
m tình cm sâu sc i vi ng chí, ng bào; là tm gng sáng ngi v o
c cách mng, v lý tng sng th h tr hc tp và noi theo.
- Vai trò óng góp to ln ca ng chí Võ Vn Tn trong vic tuyên truyn,
vn ng các tng lp nhân dân tham gia cách mng; xây dng, phát trin các t
chc c s ng u tin Nam k; bo v, gìn gi các t chc ng trong các
thi k b ch khng b; duy trì s lãnh o xuyên sut ca ng i vi cách
mng Vit Nam.
- Công lao óng góp ca ng chí Võ Vn Tn i vi cao trào cách mng
1930 - 1931, phong trào u tranh Dân ch 1936 - 1939 Nam k và nhng cng
hin, ý tng v hình thc t chc hot ng ca ng phù hp vi cách mng
2
Nam k hng ti cao trào cách mng 1939 - 1945 và Tng khi ngha Tháng Tám
thành công.
- Phm cht o c cách mng ca ng chí Võ Vn Tn: say mê, kh công
hc tp, rèn luyn và không ngng vn lên; nâng cao lý lun cách mng, rèn
luyn qua th thách u tranh cách mng, kt hp hc tp lý lun vi rèn luyn
trong thc tin; kiên quyt, khng khi bo v quyn, li ích ca Nhân dân, ca t
nc; kiên nh vi lý tng cách mng, st son nim tin vi ng, vi T quc.
- Tác phong, phong cách ca ng chí Võ Vn Tn: luôn nêu cao tinh thn
oàn kt, thng yêu ng chí; luôn quan tâm giáo dc, giúp cán b, ng viên;
luôn t li ích ca ng, ca Nhân dân lên trên ht; trong cuc sng luôn nói i
ôi vi làm, gng mu, gn gi; có li sng gin d, tôn trng mi ngi; trong
công vic luôn làm vic khoa hc, sâu sát, bám sát thc tin; nhit tình, nng n,
ht lòng vì nhim v
2. Hình thc tuyên truyn: Cn c vào tình hình thc t ca c quan, n
v, a phng la chn các hot ng tuyên truyn k nim phù hp, c th nh
sau:
- Tuyên truyn ming: Qua hi ngh báo cáo viên, hi ngh thông tin thi
s, sinh hot chi b, sinh hot các oàn th chính tr - xã hi.
- y mnh tuyên truyn trên các phng tin thông tin i chúng, trang
thông tin in t ca các c quan, n v, a phng. Vn ng, khuyn khích cán
b tuyên giáo, phóng viên, biên tp viên và i ng báo cáo viên, tuyên truyn viên
các cp ng ti, chia s thông tin trên các trang mng xã hi (facebook, zalo,
youtube, VCnet.vn,…).
- Tuyên truyn trc quan qua pano, áp phích, khu hiu, Cm thông tin c
s, h thng màn hình LED các trung tâm, các trc ng chính, c quan, các
khu tp trung ông dân c sinh sng.
3. Thi gian tuyên truyn: T nay n ht ngày 31/8/2021.
4. Yêu cu
- Các c quan, n v, a phng thc hin tt các ni dung nh hng
tuyên truyn nêu trên, khi có vn phát sinh thông tin ngay v Ban Tuyên giáo
Tnh y.
- i vi S Thông tin và Truyn thông:
+ Phi hp vi Ban Tuyên giáo Tnh y, Hi Nhà báo tnh ch o công tác
thông tin tuyên truyn trên báo chí v k nim 130 nm Ngày sinh ng chí Võ
Vn Tn (8/1891 - 8/2021).
+ X lý nghiêm các vi phm trong vic ng ti, ph bin thông tin, quan
im sai trái, xuyên tc v thân th, s nghip và nhng óng góp ca ng chí Võ
Vn Tn i vi t nc.
- i vi ài Phát thanh - Truyn hình và Báo Bình Phc và Tp chí Vn
ngh Bình Phc:
3
+ Phát sóng các phim tài liu k nim 130 nm ngày sinh ng chí Võ Vn
Tn vào dp k nim, trong khung gi phù hp.
+ Ban Biên tp các c quan báo chí ca tnh thc hin nghiêm túc nh
hng thông tin v s kin này; tuân th quy trình tác nghip, góp phn nâng cao
hiu qu tuyên truyn.
Cn c vào din bin tình hình ca dch bnh COVID-19 trên a bàn tnh,
các c quan, n v, a phng liên quan t chc các hot ng tuyên truyn
quy mô phù hp, bo m an toàn sc khe./.
(có cng truyên truyn kèm theo)
Ni nhn: - Nh kính gi,
- Ban Tuyên giáo Tnh y,
- ng trên website ca Ban,
- Lu VPTU.
TRNG BAN
CNG TUYÊN TRUYN
K nim 130 nm ngày sinh ng chí Võ Vn Tn (8/1891 - 8/2021)
I. KHÁI LC TIU S VÀ QUÁ TRÌNH HOT NG CÁCH
MNG CA NG CHÍ VÕ VN TN
ng chí Võ Vn Tn sinh tháng 8/1891 trong mt gia ình nông dân có
truyn thng yêu nc làng c Hòa (nm ven sông Vàm C ông), huyn c
Hòa, tnh Ch Ln (nay thuc tnh Long An) - Vùng t có v trí chin lc quan
trng, có b dày lch s và truyn thng vn hóa, yêu nc và cách mng.
Lúc nh, ng chí Võ Vn Tn va theo hc ch Nho, va hc ngh bc
thuc. n nm 23 tui, ng chí m lp dy hc ti làng và bc thuc cha bnh
cho ngi dân nghèo. Nm 1917, ng chí lên Sài Gòn va kim sng, va là
iu kin tìm hiu thi cuc.
Nm 1922, ng chí Võ Vn Tn tr v quê và ra làm Bin làng. n nm
1923, do tham gia cùng nông dân u tranh chng chính quyn thc dân thu thu
sát sinh vô lý, ng chí b thc dân Pháp bt giam.
Nm 1926, ng chí Võ Vn Tn gia nhp Hi kín Nguyn An Ninh (tc
Thanh niên Cao vng ng).
Tháng 8/1929, ng chí Võ Vn Tn gia nhp t chc An Nam Cng sn
ng, trc tip vn ng và thành lp chi b An Nam Cng sn ng làng c
Hòa, gm by hi viên do ng chí làm Bí th (chi b u tiên ca ng Cng sn
Vit Nam tnh Ch Ln xa, ngày nay thuc tnh Long An).
T nm 1930 - 1931, ng chí Võ Vn Tn trc tip tham gia và ph trách
các cuc biu tình Ch Ln, Gia nh òi tng lng, gim gi làm, chng ánh
p công nhân vô c.
Tháng 6/1931, ng chí Võ Vn Tn c c làm Bí th Tnh y Ch
Ln. Tháng 6/1932, ng chí ng ra thành lp c quan Liên huyn y Hóc Môn -
Bà im - c Hòa và t chc vit báo “C lãnh o” (sau này c nâng chuyn
thành c quan tuyên truyn ca X y Nam k) vn ng, phc hi c quan
lãnh o ca ng va b phá v t chc u tranh. Cui nm 1932, ng chí
Võ Vn Tn chuyn sang làm Bí th Tnh y Gia nh. ngh Tnh y Gia nh
ra t báo “Lao ng” tuyên truyn hng dn giáo dc ng viên và giác ng
quyn li giai cp cho qun chúng lao ng.
T nm 1933 - 1934, ng chí Võ Vn Tn vn ng, xây dng t chc c
s ng các tnh min Tây, ch o vic thành lp Tnh y Lâm thi M Tho.
Tháng 11/1935, ng chí c c vào Ban Thng v X y Nam
k. Tháng 3/1937, ng chí Võ Vn Tn c ch nh gi trách nhim Bí th X
y Nam k và bu b sung vào Ban Chp hành Trung ng ti Hi ngh Trung
ng.
5
Tháng 3/1938 ti Bà im, Hóc Môn, Gia nh, ng chí c bu vào Ban
Thng v Trung ng ng.
Ngày 14/07/1940, ng chí Võ Vn Tn b ch bt khi ang hp bàn p
Tân Thi Trung (nay là xã Tân Xuân thuc huyn Hóc Môn, Bà im).
Ngày 28/8/1941, thc dân Pháp a ng chí Võ Vn Tn cùng các ng chí
Hà Huy Tp, Nguyn Th Minh Khai, Nguyn Hu Tin ra x bn công khai ti
khu ging nc (nay là bnh vin) Hóc Môn. Trc lúc hi sinh, các ng chí u
dng cm git tung mnh vi bt mt và hô vang khu hiu “ng Cng sn ông
Dng muôn nm!”, kêu gi ng bào tip tc u tranh chng quc, giành t
do c lp.
II. NHNG CNG HIN TO LN CA NG CHÍ VÕ VN TN
VI CÁCH MNG VIT NAM
1. ng chí Võ Vn Tn luôn cng hin cho vì s nghip gii phóng dân
tc, vì li ích ca T quc, vì t do, hnh phúc cho nhân dân
ng chí Võ Vn Tn sinh ra trên mt vùng t giàu truyn thng vn hóa,
yêu nc và cách mng. Ln lên trong gia ình nông dân nghèo, cn cù lao ng
và hiu hc. T nh ã chng kin cnh nc mt, nhà tan, ng bào sng c cc,
lm than di ách quân xâm lc, ng chí ã sm hình thành tình cm yêu nc,
thng dân, sm giác ng lý tng cng sn và i theo con ng cách mng gii
phóng dân tc ca ng. ng chí Võ Vn Tn thy rõ s vt v, cc nhc ca
ngi làm thuê; s bt công, áp bc, bóc lt ca ch thc dân, phong kin; cái
nhc ca ngi dân mt nc; thy cn phi có s thay i ln ca xã hi. Ý ngha
v tìm ng cu nc, cu dân c hình thành và cng c trong ý chí và hành
ng ca ngi thanh niên yêu nc Võ Vn Tn t rt sm.
Nm 1923, do tham gia u tranh chng chính quyn thc dân thu thu sát
sinh vô lý cùng nông dân, ng chí Võ Vn Tn b thc dân Pháp bt giam khép
ti “cm u các cuc chng i”, nhng không có chng c khép án, thc dân
buc phi tr t do. Sau khi c tr t do, ng chí tham gia nhiu cuc bàn lun
v lch s, v chính tr thi cuc, v phong trào Cn Vng, thuyt Tam dân ca
Tôn Dt Tiên và hot ng ca các ng phái, tôn giáo ng thi.
n nm 1926, do chu nh hng sâu sc t tng yêu nc ca Nguyn
An Ninh, ng chí Võ Vn Tn gia nhp và là hi viên ct cán ca hi kín Nguyn
An Ninh (tc Thanh niên Cao vng ng). Vi lòng nhit tình và nim tin ca tui
tr, ng chí Võ Vn Tn ã hòa mình vào phong trào yêu nc, phong trào u
tranh giành t do ca dân tc - là bc tin gn n vi ch ngha cng sn trong
cuc i hot ng cách mng ca ng chí.
Cui nm 1926, ng chí Võ Vn Tn quyt nh tham gia Hi Vit Nam
Cách mng Thanh niên Nam k, ánh du bc chuyn bin tt yu t lp
trng yêu nc sang lp trng giai cp vô sn. ng chí ã tích cc tuyên
truyn, vn ng, tìm chn nhng ngi hng hái tích cc trong nông dân lao
ng, nht là thanh niên giáo dc lòng yêu nc và ý thc giai cp; gây dng,
6
thành lp các t chc chi hi Hi Vit Nam Cách mng Thanh niên c Hòa,
M Hnh, c Lp, Hu Thnh và kt np c nhiu hi viên, v sau tr thành
nhng ng viên cng sn kiên trung nh: Nguyn Vn Th, Trn Vn Thng,
Trn Vn Th, Dng Th Bit, Lê Vn Mè, Hunh Vn Bng, Hunh Vn
Ng,…
Hng ng li kêu gi ca lãnh t Nguyn Ái Quc nhân dp thành lp
ng Cng sn Vit Nam, vi vai trò là Bí th chi b ng Cng sn xã c Hòa,
ng chí Võ Vn Tn dn u cuc biu tình ca nông dân c Hòa ngày
4/6/1930. ây là cuc biu dng lc lng ln Nam k di s lãnh o ca
ng; là nh cao ca phong trào cách mng Ch Ln, Tân An. Cuc biu tình
ã ging cao c búa lim và các biu ng vi ni dung: chng thu nng,
chng ánh p vô c, chng sách nhiu dân,…
Tháng 6/1931, trong bi cnh thc dân Pháp àn áp quyt lit các c s
ng, ng chí Võ Vn Tn phi nhiu ln “thay hình i dng” hot ng, liên
lc, ch o xây dng các c s ng, duy trì các cuc u tranh ca qun chúng,
tìm các ng chí tái lp X y. Bng ý chí, bn lnh kiên cng, trung thành vi
lý tng, bt chp mi hy sinh gian kh, ng chí Võ Vn Tn ã kiên trì hot
ng tng bc gây dng li t chc c s ca ng, duy trì s lãnh o liên tc
ca ng Gia nh - Ch Ln.
Trong hot ng cách mng, ng chí Võ Vn Tn không ngng t giác
trong hc tp và rèn luyn, trau di nâng cao kin thc lý lun, thc tin áp ng
yêu cu, nhim v ca cách mng mà ng và nhân dân giao phó. ng chí Võ
Vn Tn có tác phong làm vic khoa hc, sâu sát, bám sát thc tin và phong trào
u tranh cách mng ca qun chúng; luôn tin tng, lc quan vào con ng cách
mng ca ng. ng chí luôn nhit tình, nng n, ht lòng vì nhim v, c
qun chúng rt tin yêu; kiên quyt, khng khái bo v quyn, li ích ca nhân dân,
ca t nc; kiên nh vi lý tng cách mng, st son nim tin vi ng, vi T
quc.
2. ng chí Võ Vn Tn - Ngi chin s cng sn kiên cng, qu cm,
mu mc, tuyt i trung thành vi lý tng cng sn
Cui nm 1930 - u nm 1931, cuc khng b trng ca thc dân Pháp ã
làm tn tht nghiêm trng n lp ng viên u tiên trong c nc cng nh ca
ng b Ch Ln. Trong tình th ht sc cng thng, khó khn, chính quyn thc
dân truy lùng ráo rit, nhng vi s che ch ca qun chúng, ng chí Võ Vn Tn
và các ng viên vn kiên trì len li hot ng, bám qun chúng, tìm cách khôi
phc c s, chp ni li liên lc, quyt không phong trào b tê lit.
Tháng 6/1932, ng chí Võ Vn Tn ng ra thành lp c quan Liên huyn
y Hóc Môn - Bà im - c Hòa và t chc vit báo “C lãnh o” (sau này
c nâng chuyn thành c quan tuyên truyn ca X y Nam k) vn ng
phc hi c quan lãnh o ca ng va b phá v. Va bí mt hot ng, va sâu
sát vi qun chúng, ng chí Võ Vn Tn ã khéo léo che mt ch mt mt tip
7
tc thúc y phong trào cách mng, mt khác phc hi các c s ca ng và t
chc u tranh vi k thù.
Gia nm 1933, ng chí Võ Vn Tn ích thân liên lc xung Min Tây,
ch o vic thành lp Tnh y Lâm thi M Tho, ng thi, vi t cách là cán b
X y, ng chí ngh Tnh y Gia nh ra t báo “Lao ng” tuyên truyn,
giáo dc ng viên và giác ng quyn li giai cp cho qun chúng lao ng. T
nm 1933 n nm 1934, ng chí Võ Vn Tn dành nhiu công sc liên lc và
t chc các hot ng ca ng gia Liên tnh min ông và min Tây, cng nh
tham gia công vic xây dng li X y Nam k. Bng nng lc và kinh nghim
thc tin, ng chí Võ Vn Tn ã góp phn quan trng vào vic duy trì, khôi phc
và phát trin c s ng các a phng nht là vùng Sài Gòn - Ch Ln - Gia
nh trong thi k cách mng gp cn thoái trào do s ánh phá liên tip ca ch.
n tháng 5/1935 khi X y Nam k phc hi, ng chí c c vào Ban Thng
v ca X y Nam k.
T nm 1930 - 1935, ng chí Võ Vn Tn cùng các ng chí ng viên
trong X y Nam k ã khng nh, minh chng, to nim tin cho qun chúng
bng nhng vic làm thit thc a cách mng Nam k vt qua th thách khó
khn; khng nh tinh thn, ý chí kiên cng, qu cm, lòng trung thành vô hn
ca nhng ngi cng sn i vi qun chúng nhân dân.
Ngày 14/7/1940, ng chí Võ Vn Tn b ch bt trong khi ang cùng mt
s ng chí hp bàn ti nhà ch Nà p Tân Thi Trung (nay là xã Tân Xuân thuc
huyn Hóc Môn - Bà im). 16 tháng b thc dân Pháp giam cm, mua chuc, d
d và dùng cc hình tra tn dã man làm cho ng chí cht i sng li; gông st,
xing xích, òn roi ca ch không th lay chuyn c ý chí bt khut kiên cng
và khí tit cách mng ca ng chí Võ Vn Tn. Vt qua ch dã man ca nhà
tù thc dân, ng chí Võ Vn Tn vn tip tc hot ng, tuyên truyn và nhc
nh các ng chí ca mình gi vng khí tit ca ngi cng sn. Không khut
phc c, thc dân Pháp ã a ng chí Võ Vn Tn ra x bn ngày 28/8/1941.
Quyt gi trn li th trung thành vi ng, vi cách mng và nhân dân, ng chí
Võ Vn Tn bình thn ón nhn s hy sinh v vang. Trc khi ra pháp trng,
ng chí ã li di bút trên tng xà lim “Thà mình cht, không khi nào mình
git cht phong trào cách mng…”
C cuc i ng chí luôn phn u không mt mi vì nc, vì dân, luôn
kiên nh nim tin son st vào thng li ca s nghip u tranh gii phóng dân
tc, không ngng trau di bn cht cách mng ca ngi cng sn, phát huy ht trí
tu sáng to, gn bó máu tht vi nhân dân, tn trung vi nc, vi ng, thy
chung vi ng chí, ng bào. ng chí Võ Vn Tn là mt tm gng cao p v
lòng trung thành vô hn vi lý tng, v ý chí và tinh thn cách mng ca mt
chin s cng sn kiên cng, qu cm, sng gin d khiêm nhng và tình cm sâu
sc i vi ng chí, ng bào. ng chí Võ Vn Tn là tm gng sáng ngi v
o c cách mng, v lý tng sng th h tr hc tp và noi theo.
8
3. ng chí Võ Vn Tn - Nhà lãnh o xut sc, Bí th x y kiên
trung, ng viên lp u tiên ca ng
Trên mi cng v công tác t Bí th Chi b, Bí th Qun y, Bí th Tnh
y, Bí th X y, y viên Trung ng, y viên Ban Thng v Trung ng ng,
ng chí Võ Vn Tn u hoàn thành xut sc nhim v và có nhng cng hin sc
bén v t duy và nhng nh hng ln cho s nghip u tranh cách mng ca
ng, ca dân tc.
- Sau khi lp ra chi b ng Cng sn u tiên c Hòa (vào u tháng
3/1930). ng chí Võ Vn Tn c tín nhim c làm Bí th Qun y c
Hòa. Là Bí th Qun y, ng chí Võ Vn Tn luôn nng ng, nhit huyt, sáng
to; trc tip lãnh o, ch huy các cuc u tranh, biu tình ln ca nông dân c
Hòa; ng ra bênh vc nông dân, chng li s vô lý, bt công ca k thù; tích cc
tuyên truyn, vn ng nhân dân nhn rõ âm mu, th on ca ch, tránh nhng
trò lôi kéo la bp ca ch; tích cc tuyên truyn phát trin ng viên, m rng t
chc c s ca ng; thúc y phong trào cách mng, c v mnh m tinh thn
u tranh ca nhân dân trong vùng;… Di s lãnh o ca ng chí Võ Vn Tn
cùng các ng chí ng viên ng Cng sn, phong trào cách mng ca nhân dân
c Hòa và nhân dân trong vùng phát trin mnh m; lòng tin ca nhân dân vi
ng c cng c, tng cng khng nh vai trò lãnh o ca ng vi cách
mng gii phóng dân tc.
- Tháng 6/1931, ng chí Võ Vn Tn c c làm Bí th Tnh y Ch Ln.
Trên cng v Bí th Tnh y, ng chí có nhiu công hin ln trong vic xây
dng và khôi phc li các t chc ca ng t c s n cp tnh Ch Ln, Gia
nh, góp phn duy trì s lãnh o liên tc ca ng và khôi phc phong trào cách
mng trong thi k ch khng b trng. Thc hin ch trng Hi ngh Trung
ng tháng 7/1936, ng chí Võ Vn Tn c c làm Bí th Tnh y Gia nh.
ng chí ã trc tip, thng xuyên ch o công tác vn ng qun chúng tham
gia cuc vn ng dân ch Nam K. n tháng 9/1936, hàng chc y ban hành
ng c thành lp trên a bàn Sài Gòn - Ch Ln và tnh Gia nh các nhà
máy, công xng, n in,… vi ông o các tng lp nhân dân tham gia t hc
sinh, sinh viên n th th công, nông dân, công nhân; t khu ph n nông thôn.
- Trên cng v y viên X y Nam k ri m nhn chc v Bí th X y,
ng chí Võ Vn Tn trc tip ch o phong trào ông Dng i hi; thng
nht t tng và hành ng ca các nhóm cng sn Nam k trong cuc u tranh
òi dân ch Nam k. ng chí Võ Vn Tn cùng vi các ng chí Nguyn Th
Minh Khai, Nguyn Vn Ngh,… thng xuyên, trc tip ch o vic gây dng và
phát trin phong trào cách mng; m các lp tp hun chính tr cho cán b ng và
oàn th ti Bà im; trc tip i các tnh min ông, min Tây xây dng t chc,
un nn lch lc, ch o công tác ng a phng; thành lp bn liên tnh b và
khu b Sài Gòn - Ch Ln; thành lp các hi qun chúng c nông dân và công
nhân di nhiu hình thc phong phú, phù hp vi u tranh công khai và bán công
khai; t chc li ni b các nhóm qun chúng, ban i biu công nhân; thng nht
các nhóm theo ch ngha Xtalin và t di s ch o ca ng. Nhng hot ng
9
khn trng và tích cc ca ng chí Võ Vn Tn và X y Nam k ã cng c và
phát trin c s ng rng khp trong công nhân và nông dân, c nông thôn và
thành th; hng dn qun chúng vào vic chun b khi ngha v trang, thúc y
phong trào cách mng phát trin mnh m khp Nam k.
- Trên cng v là y viên Thng v Trung ng ng, ng chí Võ Vn
Tn ã góp phn ch o thành công hot ng ca ng trong cao trào cách mng
1936 - 1939 Nam k; hoàn thành công tác chun b c s, bo m an toàn v
mt t chc ca ng; có nhiu óng góp tích cc v mt nh hng chin lc
và quan im lý lun cho thành công Hi ngh Trung ng IV (25/8 - 4/9/1937),
Hi ngh Trung ng V (29 - 30/3/1938), Hi ngh Trung ng VI (6 - 8/11/1939).
c bit, Hi ngh Trung ng ln th VI ca ng quyt nh nhng chin
lc quan trng ca cách mng dân tc là: thay i sách lc, hng phong trào
u tranh vào nhng yêu sách; tuyên truyn, t chc, xây dng uy tín và nh
hng ca ng; vch rõ ti ác ca ch ngha quc; khn trng thành lp các
hi bí mt; hun luyn qun chúng; liên hip vi các ng phái khác; có thái
kiên quyt vi bn phn ng, chng, phá ng; u tranh và chun b ón thi c
gii phóng dân tc, vi mc tiêu trc mt là “giành c c lp hoàn toàn cho
ông Dng và chm dt chin tranh quc”. ng chí Võ Vn Tn ã ch o
X y Nam k chuyn cán b hot ng hp pháp, na hp pháp rút vào bí mt,
chuyn trng tâm công tác v nông thôn; thành lp nhiu t chc Nông hi, Công
hi, Thanh niên phn , các i t v và du kích phát trin nhanh chóng trong
toàn x.
Sut nhng nm tháng hot ng cách mng, dù âu, n âu hay trên
cng v công tác nào, ng chí Võ Vn Tn u nhn c nhng tình cm trân
trng, quý mn, s giúp vô t, chí tình ca ng chí, ng bào. Vi tác phong
gng mu, gn gi; luôn nhy bén, nm bt ct lõi ca vn ; có li sng gin d,
tôn trng mi ngi, là tm gng mu mc, ng chí ã li nhiu n tng tt
p trong lòng mi ngi; hin dâng c i cho cách mng, cho c lp t do ca
dân tc. ng chí luôn nêu cao tinh thn oàn kt, thng yêu ng chí; luôn quan
tâm giáo dc, giúp cán b, ng viên; luôn t li ích ca ng, ca nhân dân
lên trên ht. ng chí thng xuyên nhc nh mi ngi oàn kt là tiêu chun
hàng u và phá t tng a phng ch ngha, cá nhân a v, tham ô, h hóa.
Trong cuc sng cng nh trong công vic, ng chí luôn gii thích cn k mt
úng, mt sai rút kinh nghim, cn dn cán b phi luôn cnh giác, phi t rèn
*
* *
Trong lch s u tranh cách mng oanh lit và v vang ca ng b và
nhân dân Nam b, ng chí Võ Vn Tn thuc th h chin s cách mng tin bi,
lp ng viên u tiên ca ng Cng sn Vit Nam. 50 tui i, hn 15 nm hot
ng cách mng liên tc và sôi ni, ng chí ã hin dâng trn i mình cho s
nghip cách mng v vang ca ng và ca dân tc. Cuc i hot ng cách
10
mng ca ng chí tuy ngn ngi, nhng ã li cho ng ta, nhân dân ta và th
h tr Vit Nam mt tm gng sáng ca ngi chin s cng sn kiên cng, sut
i vì dân, vì nc. Vi phng pháp, nguyên tc và kinh nghim hot ng bí
mt; linh hot, sáng to và sâu sát vi qun chúng; s hiu bit thc tin sâu sc, t
duy sc so và kiên nh, ng chí Võ Vn Tn ã gi m cho ng hình thành lên
các hình thc t chc và hot ng thích hp trong quá trình lãnh o phong trào
qun chúng rng ln chun b ti cao trào cách mng 1939 - 1945.
BAN TUYÊN GIÁO TRUNG NG
2021-07-08T11:09:10+0700
Vit Nam
Hà Anh Dng<Ha Anh [email protected]> ã ký lên vn bn này!
2021-07-08T17:18:03+0700
Vit Nam