TAF Beste Koop Consumentenbond 2013

TAF Beste Koop Consumentenbond 2013
TAF Beste Koop Consumentenbond 2013
TAF Beste Koop Consumentenbond 2013
download TAF Beste Koop Consumentenbond 2013

of 3

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of TAF Beste Koop Consumentenbond 2013

 • 34 Geldgids juli/augustus 2013

  DOSSIER Verzekerd van inkomen p34-39

  ie eigen baas is, bijvoorbeeld zzper of directeur-grootaandeelhouder, kan eigenlijk niet zonder een

  arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit is een vrijwillige verzekering die het risico dekt van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Er is echter n grote hindernis wat velen weerhoudt om zon verzekering af te sluiten, en dat is de prijs. Om een inkomen te verzekeren voor het geval je niet meer kunt werken, betaal je jaarlijks een premie tussen de 8 en 16% van het verze-kerd inkomen. Slechts een op de drie zelfstan-digen is dan ook maar verzekerd.

  De rest, de grote meerderheid dus, gokt erop dat zij gezond blijft en de dekking niet nodig heeft. Als dit in werkelijkheid toch anders uitpakt, zijn de fi nancile gevolgen echter vaak groot. Zelfstandigen hebben, in tegenstelling tot werknemers, geen recht op een WIA-uitkering en belanden meteen in de bijstand. Is er veel vermogen of een werkende partner met een inkomen boven het mini-mumloon, dan hebben zij daar zelfs geen recht op. Iedere zelfstandige doet er daarom goed aan het risico van arbeidsongeschiktheid goed te laten doorrekenen.

  PREMIE AFTREKBAARUit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering (hierna AOV) wel degelijk betaalbaar kan zijn. Een AOV met een verzekerd bedrag van 40.000 en een relatief goede dekking is al voor 2160 per jaar te krijgen. Deze premie geldt wel voor iemand met een laag risicoberoep. Bij een hoog risicoberoep betaal je in het gunstigste geval 5330 per jaar.

  De premie is fi scaal aftrekbaar, evenals de advieskosten en andere kosten die de tus-senpersoon in rekening brengt voor de verze-

  kering. Rekent de tussenpersoon jaarlijks kosten voor het onderhoud van de polis (zie pagina 39), dan mag je die ook opvoeren als aftrekpost. Daar staat tegenover dat belasting wordt ingehouden op de uitkering.

  GOEDKOPE POLIS MET KANTTEKENINGENIn de tabel op pagina 36 is te zien dat de AOV van TAF het predicaat Beste koop bij onze test heeft gekregen. In vrijwel alle 900 doorgere-kende casussen kwam deze aanbieder als voordeligste uit de bus. Voor een looptijd van 23 jaar rekent TAF ten opzichte van andere aanbieders soms duizenden euros minder.

  Er zijn wel kanttekeningen te maken bij de polis van TAF. Het product wijkt op enkele punten af van andere AOVs. Zo kijkt TAF bij het bepalen van de verzekerde som niet naar het inkomen, maar naar de vaste lasten, zoals huur, hypotheeklasten, de kosten van energie en verzekeringen. Het verzekerd bedrag per

  maand is maximaal het totaal van de vaste lasten, plus 750 voor overige uitgaven. Is het verzekerd bedrag hoger dan 2500, dan kijkt TAF ook naar het gemiddelde inkomen in de drie voorafgaande kalenderjaren. Er zit dus een duidelijke limiet aan het te verzekeren bedrag.

  Daarnaast vragen wij ons af hoe soepel TAF is als het op uitkeren aankomt. Als je binnen vijf jaar een beroep doet op de verze-kering, zal TAF controleren of de vaste lasten bij aanvang wel juist zijn opgegeven. Is dat

  niet het geval, dan gaat de uitkering omlaag. Het zou veel logischer zijn als TAF al bij het afsluiten van de AOV de vaste lasten contro-leert. Ook kent TAF meer uitsluitingen dan andere verzekeraars. Een aantal aandoenin-gen, al dan niet van psychische aard, wordt expliciet uitgesloten, bijvoorbeeld een chro-nisch vermoedheidssyndroom, whiplash en bekkeninstabiliteit.

  Als je een verzekering wenst met een eind-leeftijd van 65 of hoger en een beroep hebt dat in de hoogste risicoklasse valt (bijvoorbeeld kapper), kun je niet bij TAF terecht. Goed om te weten is ook dat de aanbieder het risico bij een andere verzekeraar heeft ondergebracht: Quantum Leben uit Liechtenstein. Bij een kleine verzekeraar loop je meer kans dat niet meer aan de verplichtingen kan worden vol-daan dan bij een gerenommeerde, grote ver-zekeraar.

  Wie de AOV van TAF een te groot risico vindt, kan kiezen voor een andere prijsvechter. Vooral Allianz scoort ook goed qua prijs; zie de tabel, pagina 36.

  Bij alle verzeke-raars is het mogelijk de premie te drukken door een aantal keuzes te maken. Hieronder de mogelijkheden op een rij.

  SCHUIVEN MET DE DEKKINGBij de meeste verzekeraars kun je een uitke-ring van maximaal 80% van het inkomen ver-zekeren. Maar misschien heeft u zo veel niet nodig. Voor een lager verzekerd bedrag betaalt u evenredig minder premie. Soms is ook het mogelijk de uitkering te koppelen aan het per-centage arbeidsongeschiktheid. De Achmea

  W

  De hoge premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering

  schrikt menigeen af. Met een aantal slimme keuzes valt daar

  een mouw aan te passen.

  Het risico van niet meer k

  Tekst Jan Klinckenberg

  NIET VERZEKEREN IS GOKKEN MET JE GEZONDHEID

  GG1305_P34-39_AOV.indd 34GG1305_P34-39_AOV.indd 34 26-06-13 14:4926-06-13 14:49

 • Geldgids juli/augustus 2013 35

  TEST Arbeidsongeschiktheidsverzekering

  Groep (Avro, Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis) bijvoorbeeld heeft dit keuze-systeem. Klaverblad heeft zelfs alleen deze koppelmogelijkheid. Voor de prijs zal het keu-zesysteem overigens niet veel uitmaken.

  Wie eerder wil stoppen met werken, kan kiezen voor een eindleeftijd van bijvoorbeeld 60 in plaats van 65. Dat scheelt gemiddeld 28% aan premie. Eerder stoppen is niet voor ieder-een weggelegd. In dat geval is het soms moge-

  lijk de verzekering te laten lopen tot bijvoor-beeld 67 jaar. Dit maakt de verzekering natuurlijk wel weer duurder. Bij ongeveer de helft van de verzekeraars stopt de uitkering automatisch bij 65 jaar.

  Bij de meeste aanbieders is de kortste wacht-termijn 30 dagen. De eerste uitkering wordt dan uitbetaald na 30 dagen arbeidsongeschiktheid. Neemt u het eerste jaar zelf voor uw rekening, dan bespaart u gemiddeld 22% op de premie.

  Standaard begint de uitkering bij 25% arbeidsongeschiktheid. Kiest u voor een drempel van 80%, dan levert dat een korting op van 30 tot 40%. Het is wel de vraag of dit verstandig is: u krijgt dan alleen een uitke-ring als u helemaal niet meer kunt werken.

  De meeste verzekeraars gaan uit van het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid. Een chirurg die zijn wijsvinger verliest, is in dat geval al volledig arbeidsongeschikt, omdat hij zijn beroep niet meer kan uitoefenen. Hij krijgt dan een volledige uikering. Vaak is het ook mogelijk om te kiezen voor passende arbeid. Dat scheelt gemiddeld 10% aan premie. Een chi-rurg krijgt dan pas een uitkering als hij geen verzekeringsarts meer kan worden. Nationale-Nederlanden kent zelfs de mogelijkheid van gangbare arbeid, niet onze eerste keus. Hierbij wordt een chirurg zelfs niet arbeidsongeschikt verklaard als hij een herseninfarct heeft gehad. Hij kan immers nog altijd laaggeschoolde arbeid verrichten.

  VRAAG MEERDERE OFFERTES AANVerzekeraars kijken bij het vaststellen van de premie naar het risico op arbeidsongeschiktheid dat het beroep met zich meebrengt. Meestal delen ze beroepen in vier risicoklassen in, waar-bij klasse 1 het goedkoopst is en klasse 4 het duurst. In de laagste klasse zitten zelfstandigen met een beroep als arts, advocaat en accountant. In klasse 2 tref je beroepen aan als winkelier en verslaggever. In klasse 3 zit de fysiotherapeut en de kleermaker. In de hoogste klasse zitten de fysiek zware beroepen als kapper, landbouwer en vrachtwagenchauffeur. Elke verzekeraar heeft zijn eigen indeling. Het komt voor dat de ene verzekeraar een beroep in klasse 1 indeelt en de andere in klasse 3. Vooral bij een risicovol-ler beroep is het daarom verstandig om meer-dere offertes op te vragen.

  Risicoklasse 2 is gemiddeld 35% duurder dan klasse 1. In klasse 3 en 4 is het verschil ten opzichte van klasse 1 respectievelijk gemiddeld 70 en 112%. De opslagen verschillen per aanbieder. De Goudse is bijvoorbeeld rela-tief goedkoop voor klasse 1, maar relatief duur voor klasse 3. Voor Univ geldt juist het omgekeerde.

  r kunnen werken

  GG1305_P34-39_AOV.indd 35GG1305_P34-39_AOV.indd 35 26-06-13 14:4926-06-13 14:49

 • 36 Geldgids juli/augustus 2013

  TEST ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERINGEN

  Een aantal beroepen is niet of moeilijk verze-kerbaar. Denk hierbij aan een artiest, duiker, beroepssporter en een piloot. Ook zijn er beroepen waarvoor de maximumeindleeftijd 60 jaar is. Bij De Goudse en TAF geldt dit voor alle beroepen in risicoklasse 4.

  BIJ AANVANG LAGERE LASTENHet is soms mogelijk de aanvangslasten te ver-lagen door een zogeheten combitarief. De premie loopt dan langzaam op en wordt bij het bereiken van een afgesproken leeftijd vastgezet. Dit tarief

  is niet mogelijk bij TAF. Daar betaal je, afgezien van eventuele indexeringen, gedurende de hele looptijd dezelfde premie.

  De Goudse en Generali kennen een zoge-heten starterskorting. Andere verzekeraars werken met aanvangskortingen. De verschil-lende kortingen lopen uiteen van 30% bij Aegon tot 90% bij Univ. Vaak wordt de kor-ting over drie jaar uitgesmeerd. Laat u niet het hoofd op hol brengen door dit soort voor-deeltjes. Het zijn pure lokkertjes, meer niet.

  Het is wel verstandig te kiezen voor een

  verzekering die waardevast is. Doet u dat niet, dan holt de infl atie de uitkering op termijn uit. Door de verzekering te indexeren maakt u hem waardevast. Dat kan via een vast percentage van 1, 2, 3 of 4%, maar ook door hem te koppe-len aan een CBS-indexcijfer. De mogelijkheden verschillen per aanbieder. De keuze voor een goede indexering kost wel weer meer geld. Een verzekering waarvan zowel de verzekerde som als de uitkering jaarlijks met 3% stijgt, is over de hele looptijd gezien ongeveer twee keer zo duur als een niet-gendexeerde polis.

  GOED OM TE WETEN_ Een aantal verzekeraars verlaagt de uitke-

  ring als die hoger zou zijn dan 80% van het gemiddelde inkom