Spped Up Set 1 Pt3 2015-Matematik

download Spped Up Set 1 Pt3 2015-Matematik

of 15

Embed Size (px)

Transcript of Spped Up Set 1 Pt3 2015-Matematik

 • 7/25/2019 Spped Up Set 1 Pt3 2015-Matematik

  1/15~ 1 ~

  Arahan

  1. Kertas ini boleh dibuka apabila diberitahu.2. Tulis namadan tingkatananda pada ruang yang disediakan.

  3. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapan yangdisediakandalam kertas soalan ini.

  4. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada guru pada akhir

  peperiksaan.

  Untuk Kegunaan Guru

  Nama Guru :

  oalan!arkah"enuh

  !arkah#iperolehi

  oalan !arkah"enuh

  !arkah#iperolehi

  1 1$ 6 1$

  2 1$ 7 1$

  3 1$ 8 1$

  4 1$ 1$

  ! 1$ 1" 1$

  #umlah1""

  N%!% : &&&&&&&&&&&&&&&&&&&

  %NGK% G'(')%N : ....&&&&&&&&&&&.&&&.

  SPEED UP >>$%3$&'(U)AA* $&*%AK+,'A* %,*GKA%A* 3

  !"

  i.s

  U#,A* )&'%U/,+ SOALAN SPEED UP SET 12"1! 2 am

 • 7/25/2019 Spped Up Set 1 Pt3 2015-Matematik

  2/15

  'U-U+ -A%&-A%,KMATHEMATICAL FORMULAE

  )umus*rumus berikut boleh membantu anda men+awab soalan. imbol*simbol yang diberiadalah yang biasa digunakan.The following formulae may be helpful in answering the questions The symbols gi!en are"ommonly use#.

  $&'KA,%A*RELATIONS

  1

  nmnm aaa +=6 "urata (a+u ,

  diambilyangmasa

  dilaluiyangJarak

  2

  nmnmaaa

  =

  %-erage speed ,

  takentime

  travelledceDistan

  3

  mnnm aa =)(7 !in ,

  databilangan

  datanilaitambahhasil

  4 Jarak ,

  2

  21

  2

  21 )()( yyxx +!ean ,

  dataofnumber

  dataofsum

  Distan"e

  ! Titik tengah 8 Teorem "ithagorasPythagorasTheorem

  mi#point /0 y ,

  ++

  2,

  2

  2121 yyxx

  222bac +=

  +0A$&+ A* +$A(&BENTUK DAN RUANG

  1 (uas segi empat tepat , "an+ang (ebarArea of re"tangle, Length $i#th

  2 (uas segi tiga ,2

  1

  Tapak Tinggi

  Area of triangle,2

  1

  ase 5eight

  3 (uas segi empat selari , Tapak TinggiArea of parallelogram , ase %eight

  4 (uas trape6ium ,2

  1

  5asil Tambah #ua isi elari Tinggi

  Area of trape&ium, 2

  1

  Sum Of Parallel Si#es %eight

  ! (ilitan bulatan ,d

  ,j2

  ~ 2 ~

 • 7/25/2019 Spped Up Set 1 Pt3 2015-Matematik

  3/15

  'ir"umferen"e of "ir"le ,d

  ,r2

  6 (uas bulatan ,

  2j

  'ir"umferen"e of "ir"le ,

  2r

  7 (uas permukaan melengkung silinder ,

  jt2

  'ur!e# surfa"e area of "ylin#er ,rh2

  8 (uas permukaan s7era ,

  24 j

  Surfa"e area of sphere ,

  24 r

  'si padu prisma tegak , (uas keratan rentas "an+ang(olume of right prism, 'ross se"tional Area ) Length

  1" 'si padu kuboid , "an+ang (ebar Tinggi(olume of "uboi# , Length ) $i#th ) %eight

  11 'si padu silinder ,tj

  2

  (olume of "ylin#er ,hr2

  12 'si padu kon ,

  tj 2

  3

  1

  (olume of "one ,

  hr2

  3

  1

  13 'si padu s7era ,

  3

  3

  4j

  (olume of sphere ,

  3

  3

  4r

  14 'si padu piramid tegak ,3

  1

  (uas tapak Tinggi

  (olume of right pyrami# ,3

  1

  *ase Area ) %eight

  1! 5asil tambah sudut pedalaman poligon , /n2 18$9

  Sum of interior angles of a polygon, /n2 18$9

  16tantan bulalili

  lengkokpanjang

  ,

  o

  pusatsudut

  360

  ~ 3 ~

 • 7/25/2019 Spped Up Set 1 Pt3 2015-Matematik

  4/15

  ncecircumfere

  lengtharc

  ,

  o

  centreatsubtendedangle

  360

  17

  tanbulaluas

  sektorluas

  ,

  o

  pusatsudut

  360

  circleofarea

  torofarea sec

  ,o

  centreatsubtendedangle

  360

  18 aktor skala S"ale fa"tor +,PA

  PA'

  1 (uas ime+ , k2 (uas ob+ek

  Area of image , +2Area of ob,e"t

  Jawabsemuasoalan.

  1. (a) Tentukannilai P, Q dan R

  P -1 Q 0 1 R 2

  ( 3a!ka")

  Jawa#an $

  P% &&&&&&&&&& Q% &&&&&&&&&&& R% &&&&&&&&&&&

  (b) 'a!a sebua" esin basu" iala" R6*+. 'a!asebua"teleis-enadala"tia kali"a!aesinbasu"itu. a!ibe/a"a!aesinbasu"denanteleis-enitu.

  ( 4a!ka" )

  Jawa#an $

  (c) Tia o!an budaklelaki ,, dan be!konsise#eketulienikutnisba" 11$ 6 $ *.Jula" bilananuliituadala" di anta!a 200 "ina 220 bii. a!i

  ula"bilananulidanbilananuli -an di#e!ole"budak . (3 a!ka")Jawa#an $

  ~ 4 ~

 • 7/25/2019 Spped Up Set 1 Pt3 2015-Matematik

  5/15

  1

  2. (a) Padankanenisnobo!denanbetul. ( 3a!ka")

  Jawa#an $

  (b) i) 'itunnilaibai 2.9831

  20.2

  ii) 'itunnilaibai

  11

  9

  22

  3

  1

  6 danunka#kanawa#ansebaaisatu#eca"andalabentukte!uda".

  (4 a!ka" )Jawa#an $(b)(i)

  (ii)

  ~ 5 ~

 • 7/25/2019 Spped Up Set 1 Pt3 2015-Matematik

  6/15

  (c) i sebua"sekola", 65 da!i#adau!idn-abelaa! di sesi#ai. Jikabilananu!id -an belaa! di sesi#aiiala" 1300 o!an. a!ibilananu!id di sesi#etan.

  ( 3a!ka" )Jawa#an $

  2

  3. (b) i) a!inilaibai

  3)4.0(1 +

  ii) 'itun nilai bai (3

  64

  23

  )

  2

  (4 a!ka" )Jawa#an $(b)(i)

  (ii)

  (c) Jadual 3(c) enunukkan"a!atiaenisbua" bua"an .

  Buah Hargasekilogram

  Pisan R 4

  etik R 27anas R 2Jadual 3(c)

  8atinebeli k #isan, 3 k betikdan + k nanas. iaeba-a!denanseke#inwanke!tas R 100. e!a#aka"wanbaki -an dite!ian-a9

  ~ 6 ~

 • 7/25/2019 Spped Up Set 1 Pt3 2015-Matematik

  7/15

  Jawa#an $ (3 a!ka")

  3

  4. (a)Pada!uanawa#an, bulatkanseua#eca"an -an seta!adenan3

  2

  . (3 a!ka")Jawa#an $

  (b) a!ibilanansisibaisebua"#olionsekata, dibe!iba"awa

  i) sudut#elua!aniala" 120:

  ii) sudut#edalaan 13:( 4a!ka")

  Jawa#an $

  (i)

  (ii)

  (c) ibe!i 41, 43, #, 3, ; iala"nobo!#e!dana -an disusundalate!tibenaik.

  a!inilai#

 • 7/25/2019 Spped Up Set 1 Pt3 2015-Matematik

  8/15

  P S

  Q RQ

  4

  5. (a) =enka#kanJadual(a)di!uanawa#andenanen-atakanbilanan#aksisiet!i#olionsekatate!sebut.

  (3 a!ka")Jawa#an $

  Poligonsekata Bilanganpaksisimetri

  (i) 'eksaon(ii) 'e#taon

  (iii) >ktaon

  Jadual (a)

  b)Raa"(b)di !uanawa#anenunukkansebua" t!a#e/iuPQRS.

  Pada !aa" di bawa"

  (i) lukislokusbaititik X-an be!e!akdenankeadaanXP%PS

  (ii) lukislokusbaititik!-anbe!e!akdenankeadaana!akn-aadala"saada!ititikPdanQ

  (iii) sete!usn-a, tandakan s-bolkedudukanbaiseua#e!silananlokusXdanlokus!itu.

  (4 a!ka")

  Jawa#an$

  Raa" (b)

  (c) ?ebua"tankie#un-ai#anan , leba! 3 dantini 4. Tankiitudi#enu"idenan ai!. @eseua ai! itudituankedalabebe!a#abua"bekas

  be!bentukkubusdenante#i 0c. e!a#aka"bilananbekas -an di#e!lukan9Jawa#an $ (3 a!ka")

  ~ 8 ~

 • 7/25/2019 Spped Up Set 1 Pt3 2015-Matematik

  9/15

  6. (a) Tentukanbilanansebutandalaunka#an aleb!a -an be!ikut.

  Jawa#an $ (3 a!ka")

  Ungkapan Algebra Bilangansebutan

  (i) m< n

  (ii) *p

 • 7/25/2019 Spped Up Set 1 Pt3 2015-Matematik

  10/15

  Raa" 6(c)ibe!i PT % R?, ca!i #e!iete! dala c, selu!u" !aa" itu. (3 a!ka")Jawa#an $

  *. (a) Tandakan (D ) baiwaktu -an se#adandan (E) baiwaktu -an tidakse#adan.

  Jawa#an $ (3 a!ka")

  (i) 4$1 a.. % Ja 041 ( )

  (ii) F$ #.. % Ja 21 ( )

  (iii) 12$20 a. % Ja 1220 ( )

  (b)ala !aa" *b, ca!inilaix dannilaiy .

  Raa" *b

  ( 4a!ka" )

  Jawa#an $

  (b)

  ~ 10 ~

 • 7/25/2019 Spped Up Set 1 Pt3 2015-Matematik

  11/15

  (c) Jadual*(c) enunukkanadualkeke!a#ana!ka" -an di#e!ole" 1 o!an#ese!tadalasatukui/ateatik.

  Markah Kekerapan

  2 2

  3 2

  !

  ! "

  Jadual * (c)(i) 7-atakan od bai data te!sebut.(ii) Tentukan edian data da!iadualkeke!a#ante!sebut.(iii) 'itun in data da!iadualkeke!a#ante!sebut.

  ( 3a!ka" )Jawa#an $

  (i)

  (ii)

  (iii)

  +. (a) Raa" +(a) enunukkan bilananu!id -an enabilata#elaa!anateatikdi PusatTuis-en G.

  Raa" +(a)

  (i)

  a!iula"bilananu!iddalaasaliata"unitu.(ii) 'itun#e!atusanu!id#adata"un 2010. e!iawa#anbetulke#adaduate#at

  #e!#ulu"an.Jawa#an $ (3 a!ka")(i)

  (ii)

  ~ 11 ~

 • 7/25/2019 Spped Up Set 1 Pt3 2015-Matematik

  12/15

  (b) Raa" +(b) te!di!ida!i#ada 3 sukuanbulatan -an se!u#a.

  Raa" + (b)a!i #e!iete!, dala c selu!u" !aa" itu. (4 a!ka")

  HIuna %*

  22

  KJawa#an $

  (c) ala Raa" +(c) ,lukis#olion nonaon sekatadan"itunsudut#ada#usatbainonaonsekata.

  Raa" + (c)(3 a!ka")

  ~ 12 ~

 • 7/25/2019 Spped Up Set 1 Pt3 2015-Matematik

  13/15

  F. (a)=enka#kanlanka" lanka"be!ikutdenanenisikante#atkosondenanawa#an -an betul.

  (3 a!ka")Jawa#an $

  (b) ibe!i ei =in be!di!i di titik ( 2,6), ?eli be!di!i di titik(A4, 2), a!enbe!di!i di titik ( 2, A2) dan aliana be!idi!i di titik(+,2).

  Rajah 9b

  (i) ala Raa" Fb, #lot kedudukankee#atAe#atkawante!sebut.(ii) Tentukana!ak #alin au"anta!aduakawandann-atakannaae!eka.

  ~ 13 ~

 • 7/25/2019 Spped Up Set 1 Pt3 2015-Matematik

  14/15

  (4 a!ka")Jawa#an $(i) Raa" F(b)

  (ii)

  (c) ala Raa" F(c) , P=7Q iala"a!islu!usdan = % 7.

  Raa" F(c)

  a!inilaix

  . (3 a!ka")Jawa#an $

  10. (a) ulatkanseuakuasaduase#u!nadalasena!ainobo! -an be!ikut.

  (3 a!ka")

  Jawa#an $

  100 200 300

  00 !00 "00

  #00 $00 %00

  (b) Raa" 10(b) enunukkandua#olion -an dilukis#adasuatusata"a!tes. ?Liala"iebai ? di bawa"suatu#enelaan.

  ~ 14 ~

 • 7/25/2019 Spped Up Set 1 Pt3 2015-Matematik

  15/15

  Raa" 10(b)(i) 'u!aikanselenka#n-a#enelaanitu.(ii) 7-atakankoo!dinatiebaititik P di bawa"#enelaan -an saa.

  ( 4a!ka" )Jawa#an $

  (i)

  (ii)

  (c) Pe!uda"kan $

  2324

  610

  )4(3

  12

  stts

  ts

  (3 a!ka")Jawa#an $