K4 pentaksiran matematik yang dilaksanakan di sekolah. ( pbs , pt3 , dan kbat )

of 93 /93
SME3023: TRENDS AND ISSUES IN MATHEMATICAL AND SCIENCES BIL NAMA AHLI KUMPULAN NO MATRIK 1 NURUL FARHANAH BINTI MUHAMAD D20111048878 2 NUR HAFIZAH IZZATI BINTI MD RASIP D20111048854 3 NURAZWA BINTI MOHD SALEH D20111048917 1 KUMPULAN 4 : PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH

Embed Size (px)

Transcript of K4 pentaksiran matematik yang dilaksanakan di sekolah. ( pbs , pt3 , dan kbat )

 1. 1. SME3023: TRENDS AND ISSUES IN MATHEMATICAL AND SCIENCES BIL NAMA AHLI KUMPULAN NO MATRIK 1 NURUL FARHANAH BINTI MUHAMAD D20111048878 2 NUR HAFIZAH IZZATI BINTI MD RASIP D20111048854 3 NURAZWA BINTI MOHD SALEH D20111048917 1 KUMPULAN 4 : PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH
 2. 2. 2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA P E N T A K S I R A N Satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan PS 2
 3. 3. PENTAKSIRAN Pengumpulan maklumat bertujuan untuk mengetahui - APA yang murid TAHU - APA yang murid BOLEH BUAT - APA yang murid BOLEH AMALKAN 3
 4. 4. 4
 5. 5. ISU DALAM PBS 1. Melalui pelaksanaan PBS, semakin bertambah tugas guru di sekolah dan menyebabkan tugas utama sebagai pengajar semakin terhimpit dan kurang diberikan penekanan oleh guru. Ini mengambil purata guru mengajar empat kelas berlainan dalam seminggu dan setiap kelas mempunyai 35 orang murid. Maka guru perlu menyenggara eviden dan fail berjumlah 120 selepas setiap kali pentaksiran dijalankan. Ini kerana prosedur PBS perlu dilaksanakan hampir setiap hari semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan di dalam kelas Akhiar et al. (2012) menyatakan selain mengajar, guru juga perlu melakukan tugas-tugas perkeranian seperti menyemak buku latihan murid, menyemak kertas ujian, merekodkan kemajuan murid, menanda kedatangan, menyimpan fail, membuat nota pelajaran dan menulis surat kepada ibu bapa serta penjaga berkenaan hal ehwal murid. 5
 6. 6. 2. Guru memperuntukkan masa yang banyak dalam PBS berbanding tugas mengajar di sekolah. Guru menggunakan masa yang banyak untuk membina eviden, menanda eviden, merekod eviden, menyimpan eviden dalam fail serta merekod keputusan. Dapatan kajian Yazi (2006) mendapati guru menggunakan masa 52.40 jam seminggu bagi melaksanakan tugas akademik manakala 31.86 jam seminggu bagi tugas bukan akademik. Ini menunjukkan dalam sehari guru menggunakan lebih 10 jam untuk tugas akademik 6
 7. 7. ??? 3. Ibu bapa tidak pasti bagaimana murid dinilai melalui PBS. 4. Masalah akses kepada Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) Akses kepada portal SPPBS lambat. Sistem yang disediakan tidak dapat menampung akses yang berat secara serentak 5. Murid tidak serius dan tidak fokus apabila tiada peperiksaan. 7
 8. 8. PENAMBAHBAIKAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH MAC 2014 8
 9. 9. KPM membuat keputusan menangguhkan dan mengkaji semula pelaksanaan PBS 1. Guru dibebankan dengan kesibukan mengisi dan merekod penilaian pelajar dalam sistem 2. Ibu bapa tidak pasti bagaimana murid dinilai terutamanya pelajar tingkatan 3 9
 10. 10. 10
 11. 11. PELAKSANAAN PBS DIPERMUDAHKAN Diteruskan Diteruskan Diteruskan PBS Pentaksiran Pusat - Pentaksiran Tingkatan 3 PAJSK Pentaksiran Psikometrik SPPBS online ditiadakan DSP Panduan Perkembagan Pembelajaran Murid Pentaksiran Sekolah (Diteruskan dengan penambahbaikan) FPM,FS & Rekod Transit ditiadakan 11
 12. 12. PEMETAAN KURIKULUM, PEDAGOGI DAN PENTAKSIRAN BPK BILIK DARJAH/SEKOLAH LP KURIKULUM PEDAGOGI PEPERIKSAAN Standard Kandungan Pengajaran & Pembelajaran Pentaksiran UPSR Standard Pembelajaran 1. PENTAKSIRAN SEKOLAH (PS) SPM Pentaksiran sebagai Pembelajaran Pentakasiran untuk Pembelajaran Pentaksiran tentang Pembelajaran Band/Deskriptor/Evidens (Formatif) Ujian bulanan & Peperiksaan Pertengahan/Akhir Tahun (Sumatif) 2. PAJSK 3. PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK 4. PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 PMR 12
 13. 13. 13
 14. 14. DSP dipermudahkan menjadi Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid Guru mengajar menggunakan Kurikulum Kebangsaan berdasarkan tema, tajuk atau kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid Guru mentafsir perkembangan pembelajaran murid berdasarkan pemerhatian dan penilaian dengan merujuk Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid 14
 15. 15. DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) DIPERMUDAHKAN DSP Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid Band Pernyataan Standard Pernyataan Deskriptor Pernyataan Evidens Tema/Topik/Kemahiran Band Pernyataan Deskriptor 15
 16. 16. Band Pernyataan Standard Pernyataan Deskriptor Pernyataan Evidens Satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu Pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu Pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh buat berdasarkan deskriptor Tema/Kemahiran/ Tajuk Band Pernyataan Deskriptor Tema , kemahiran dan tajuk pembelajaran mengikut dokumen kurikulum Satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu Pernyataan tentang sejauh mana murid perlu mempamerkan pengetahuan, kemahiran dan nilai bagi setiap standard aras penguasaan. Deskriptor mengandungi cakupan kriteria atau aspek yang ditaksir, tingkah laku yang perlu dipamerkan dalam pentaksiran dan dimensi kualiti tingkah laku (Qualifier) yang perlu dipamerkan oleh murid. Standard Prestasi Pengetahuan, kemahiran dan nilai yang perlu dipamerkan oleh murid pada peringkat atau aras perkembangan pembelajaran murid Standard Prestasi Pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur merujuk standard dan menunjukkan kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan secara menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih petunjuk prestasi menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul untuk menggambarkan penguasaan hasil pembelajaran DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) DIPERMUDAHKAN DSP Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid 16
 17. 17. Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid panduan kepada guru memberi pemeringkatan aras penguasaan berdasarkan hasrat kurikulum satu alat untuk menyokong pembelajaran dan pengajaran secara berterusan mempunyai 6 aras penguasaan daripada Band 1 yang terendah dan Band 6 yang tertinggi sejajar dengan hasil pembelajaran yang dihasratkan oleh Kurikulum. Deskriptor (Petunjuk) Prestasi: Pernyataan yang menunjukkan sejauh mana murid perlu mempamerkan pengetahuan, kemahiran dan nilai bagi setiap standard aras penguasaan. 17
 18. 18. Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid berguna untuk: 1. memantau, menilai dan melapor perkembangan pembelajaran setiap murid. 2. mengenalpasti kelemahan dan kekuatan murid dalam pembelajaran untuk tindakan susulan yang berkesan. 3. mendapatkan profil kelas atau gambaran tentang perkembangan pembelajaran murid untuk guru merancang pengajaran yang lebih berkesan. 4. memberikan maklumat yang segera tentang perkembangan pembelajaran murid kepada guru, pentadbir sekolah, ibu bapa dan mana-mana pihak berkepentingan sebagai asas perbincangan untuk tindakan meningkatkan prestasi murid. 5. memberi maklum balas tentang keberkesanan suatu intervensi pengajaran yang dilaksanakan. 6. merancang dan menetapkan sasaran pencapaian murid di awal tahun secara individu dan kolaboratif. 18
 19. 19. Cadangan Kaedah dan Alat Pentaksiran Pemerhatian Penilaian rakan sebaya Latihan / Kerja harian Kuiz Ujian bertulis Senarai semak Buku skrap Persembahan Demonstrasi Skala rating holistik Kerja projek Tugasan bertulis Portfolio Amali Tilawah Lisan Simulasi 19
 20. 20. PEMERINGKATAN DESKRIPTOR Ditentukan berdasarkan tiga perkara: 1. Tingkah laku yang perlu dipamerkan 2. Cakupan kriteria/aspek yang ditaksir 3. Dimensi kualiti tingkah laku yang perlu dipamerkan (Qualifier) secara kuantitatif atau kualitatif Aras Penguasaan Band 1 Band 2 Band 3 Band 4 Band 5 Band 6 1. Tingkah laku 2. Cakupan kriteria/aspek 3. Dimensi kualiti tingkah laku Kontinum perkembangan 20
 21. 21. PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID MATEMATIK TAHUN 2 21
 22. 22. TAJUK/MODUL NOMBOR DAN OPERASI Nombor Bulat Penambahan Penolakan Pendaraban Pembahagian Pecahan Perpuluhan Wang BAND 2 DESKRIPTOR Menulis dan menyatakan dengan betul dan tepat rangkaian nombor nilai tempat dan nilai digit mencerakinkan nombor bulat pembundaran nombor bulat AKTIVITI PENTAKSIRAN CONTOH TUGASAN MATEMATIK TAHUN 1 22
 23. 23. Bilangan deskriptor dan evidens telah dikurangkan Guru tidak akan dibebankan dengan kesibukan mengisi dan merekod penilaian murid Guru mesti memberi fokus terhadap pengajaran dan pembelajaran. Pastikan pengajaran dan pembelajaran berkualiti dan berkesan Perekodan perkembangan murid secara offline 23
 24. 24. A. Guru merekodkan tahap penguasaan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran (Pentaksiran Formatif) B. Perekodan ini menggambarkan perkembangan murid Guru Perekodan Penguasaan Murid Kesesuaian Masa Kaedah Guru Boleh dimaklumkan kepada Ibu Bapa 24
 25. 25. P 25
 26. 26. P 26
 27. 27. P 27
 28. 28. P 28
 29. 29. P 29
 30. 30. NAMA MURID: ALI BIN AHMAD NO. TEMA BAND 1 BAND 2 BAND 3 BAND 4 BAND 5 BAND 6 1 NOMBOR DAN OPERASI 2 SUKATAN DAN GOEMETRI 3 4 CONTOH PENGISIAN PELAPORAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID : INDIVIDU (BULAN JUN) 30
 31. 31. P 31
 32. 32. P 32
 33. 33. PELAPORAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID SMK BINTANG TIMUR PELAPORAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENTAKSIRAN SEKOLAH MATA PELAJARAN GEOGRAFI TINGKATAN 3, 2014 Nama : SHARIFAH NURUL HANNAH BINTI SYED HASMI No. Kad Pengenalan/ No. Murid : 010722145118 Tingkatan : 3 Nekad SHARIFAH NURUL HANNAH BINTI SYED HASMI telah menguasai: TAJUK/TEMA/BIDANG/KEMAHIRAN BAND PENYATAAN DESKRIPTOR Kemahiran Geografi Band 6* Mengemukakan dan mempersembahkan idea / pendapat / cadangan yang bernas tentang kesejahteraan persekitaran menggunakan kemahiran geografi yang sesuai. Bentuk Mukabumi dan Potensinya Band 4 Menghuraikan kepentingan bentuk muka bumi Malaysia dengan menggunakan fakta dan contoh yang jelas. Tanah tinggi Tanah pamah Pinggir laut Saliran Cuaca dan Iklim Band 5 Menggabungjalin fakta mengenai kesan kegiatan manusia dan merumus kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia secara komprehensif dan menyeluruh. Tumbuhan-tumbuhan Semulajadi dan Hidupan Liar Band 5 Menggabungjalin fakta mengenai kesan kegiatan manusia dan merumus kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh- tumbuhan semula jadi dan hidupan liar dengan mengemukakan contoh yang sesuai. 33
 34. 34. C. Ibu bapa yang ingin mengetahui pencapaian anak mereka (Pentaksiran Sumatif) Sekolah menyediakan Pelaporan Pencapaian Ujian Bulanan Peperiksaan Pertengahan Tahun Peperiksaan Akhir Tahun 34
 35. 35. PELAPORAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Pentaksiran Sekolah (Formatif) Pentaksiran Psikometrik (PPsi)Pentaksiran Sekolah (Sumatif) Pentaksiran Psikometrik mengukur kebolehan semula jadi dan kebolehan yang diperoleh daripada pengalaman dan persekitaran melalui Inventori Minat Kerjaya dan Ujian Aptitud Khusus. Inventori Minat Kerjaya bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang kecenderungan kerjaya murid. Ujian Aptitud Khusus bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang kecerdasan serta minat atau kecenderungan murid. Keputusan Inventori Minat Kerjaya dan Ujian Aptitud Khusus anda adalah seperti berikut: 35 INVENTORI MINAT KERJAYA UJIAN APTITUD KHUSUS Konstruk Skor (10) Realistik Investigatif Artistik Verbal Linguistik Visual Ruang Logik Matematik Muzik Naturalis Kinestatik Interpersonal Intrapersonal Existential 9 8 8 7 5 4 4 4 3 PELAPORAN PENCAPAIAN AKADEMIK PENTAKSIRAN SEKOLAH NAMA MUHAMMAD BIN ABDULLAH NAMA SEKOL AH SMK PUTRAJAYA N O K P 990907- 10-5397 MATA PELAJARAN GRED BAHASA MELAYU PENULISAN A BAHASA MELAYU LISAN A MATHEMATICS A SCIENCE A PENDIDIKAN MUZIK B PENDIDIKAN SENI VISUAL B PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PENTAKSIRAN TINGKATAN 3, 2014 NAMA MUHAMMAD BIN ABDULLAH ANGKA GILIRAN V100 A 001 NAMA SEKOLAH SMK PUTRAJAYA NO KP 990907-10-5397 MATA PELAJARAN GRED PERNYATAAN BAHASA MELAYU PENULISAN A Menguasai pengetahuandan kefahaman tatabahasadengan cemerlang dan menghasilkan penulisanyang betul, baik dan amat berkesan berdasarkan tugasan yang diberikan BAHASA MELAYU LISAN A Berupaya menyampaikanmaklumat yang diperoleh daripada pelbagai bahan yang dibaca dan menyampaikanmaklumat tersebut dengan cemerlang. BAHASA INGGERIS PENULISAN A Task successfully fulfilled, well-developed and well- organised main ideas and supportingdetails.. BAHASA INGGERIS LISAN A Language is accurate and fluent MATHEMATIC S B Mempunyaikeupayaan mengendalikanoperasi asas yang melibatkannombor dan ukuran serta menyelesaikanmasalah harian dalam situasilazim SCIENCE B Mempunyaikeupayaan menyatakan dan menghuraikan simbol,istilah,urutan, konsep dan teori dalam sains PERNYATAAN KEPUTUSAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK 2014 NAMA: NO. KP: NAMA SEKOLAH: 35
 36. 36. KELEBIHAN PBS 1. Pentaksiran Rujukan Standard Guru dapat melihat kemajuan murid 2. Murid dinilai secara adil dan saksama 3. Mendidik guru berintegriti 4. Mudah merujuk pencapaian murid 5. Menunjukkan pertumbuhan murid dalam pembelajaran 36
 37. 37. PENTAKSIRA N TINGKATAN 3 (PT3) 37
 38. 38. PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) MERUPAKAN PENAMBAHBAIKAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 38
 39. 39. PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) MENGGANTIKAN PMR 39
 40. 40. KENYATAAN MEDIA MENGENAI PENAMBAHBAIKAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Dalam kenyataan media bertarikh 18 Mac 2014, Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) akan digantikan dengan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) mulai tahun ini (2014). 40
 41. 41. Menurut beliau lagi, PT3 merupakan penambahbaikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) di mana tiada lagi peperiksaan berpusat untuk pelajar Tingkatan 3. 41
 42. 42. PT3 ini akan digunakan sebagai asas untuk menentukan kemasukan murid-murid ke tingkatan 4. Sama ada di Sekolah Berasrama Penuh, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, Maktab Rendah Sains Mara (MRSM), Sekolah Menengah Teknik (SMT) dan Kolej Vokasional. 42
 43. 43. 43
 44. 44. PENGENALAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) Pengenalan PT3 ini dibuat dibawah Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) yang ditambahbaik berkuatkuasa 1 April 2014. 44
 45. 45. Surat Pekeliling Melalui PT3 pihak sekolah akan mentadbir, mentaksir dan memberi skor terhadap pentaksiran tersebut berpandukan instrumen dan panduan peraturan penskoran setara (standardise) disediakan oleh Lembaga Peperiksaan. 45
 46. 46. PELAKSANAAN PT3 46
 47. 47. 47
 48. 48. *pelbagai instrumen tugasan bertulis (assignment), ujian amali (practical test), projek, kajian lapangan (field study) atau kajian kes (case study). 48
 49. 49. JADUAL PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2014 49
 50. 50. STRATEGI PELAKSANAAN PT3 Dalam pelaksanaan PT3, pihak sekolah akan mentadbir, mentaksir dan memberi skor yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan (LP). LP dan pentaksir luar yang dilantik oleh LP akan melaksanakan moderasi dan verikasi sebelum pelaporan dikeluarkan. 50
 51. 51. Moderasi suatu proses menyelaras markah yang diberi oleh beberapa orang pemeriksa ke atas hasil kerja murid bagi mendapatkan satu markah yang dipersetujui bersama. Persetujuan ini adalah berdasarkan peraturan permarkahan yang disediakan dan merupakan prosedur untuk memastikan konsistensi pemberian markah anatara pemeriksa. Verikasi proses mengesahkan markah yang diperoleh murid adalah markah yang selayaknya diterima 51
 52. 52. Selain PT3, kemasukan ke sekolah-sekolah tersebut juga menggunakan Ujian Psikometrik bagi memastikan pemilihan dan penempatan murid bersesuaian dengan kemampuan dan minat mereka. 52
 53. 53. 53
 54. 54. 54
 55. 55. INSTRUMEN CONTOH PT3 MATEMATIK 55
 56. 56. FORMAT PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) 56
 57. 57. PERBANDINGAN : PMR DAN PT3 57
 58. 58. TRIVIA PT3 1957 Peperiksaan Lower Certificate of Education (LCE) 1960 Diganti dengan Peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran (SRP) 1985 SRP menggantikan LCE sepenuhnya 1993 Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) menggantikan SRP 2014 PMR diganti Pentaksiran Tingaktan 3 (PT3) 58
 59. 59. ISU UTAMA PT3 dilaksanakan terlalu tergesa-gesa. Keputusan PT3 tidak membanggakan 59
 60. 60. Pelaksanaan PT3 secara tergesa- gesa Bulan Jun : Format PT3 ditetapkan. Bulan Julai & Ogos : Penilaian instrumen kajian kes dan ujian lisan. Bulan September : Guru-guru dipanggil kursus dan diberikan format soalan dan format menanda kertas. Bulan Oktober : Murid-murid menduduki Pentaksiran Tingkatan 3. 60
 61. 61. ISU DAN CABARAN KESEDIAAN GURU KESEDIAAN MURID KESEDIAAN IBU BAPA 61
 62. 62. KESEDIAAN GURU Tidak mendapat maklumat tepat tentang format pentaksiran untuk PT3. Tahap kefahaman guru terhadap PT3 masih kabur. Guru tidak sempat menghabiskan silibus. Aspek bebanan kerja akan semakin bertambah. - Guru-guru perlu menjalankan tugasan pegawasan dan menanda kertas peperiksaan PT3 ini. 62
 63. 63. KESEDIAAN MURID Prestasi keputusan murid tidak membanggakan. Murid Tingkatan 3 tidak bersedia dengan format baru PT3. Faktor tidak cukup masa juga menjadi penghalang kepada kesediaan murid terhadap PT3. 63
 64. 64. IBU BAPA Ibu bapa kurang jelas bagaimana PT3 dilaksanakan. Ibu bapa kecewa prestasi anak mereka merosot dan mula menyalahkan PT3 64
 65. 65. KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI ( KBAT ) ATAU HIGHER ORDER THINKING SKILLS (HOTS) Video 1 65
 66. 66. 66 6 ciri utama setiap murid perlu ada untuk bersaing pada peringkat global Kemahiran memimpin Identiti nasional Kemahiran dwibahasa Etika dan Kerohanian Kemahiran berfikir Pengetahuan 6 ciri utama setiap murid perlu ada untuk bersaing pada peringkat global : 66
 67. 67. Berfikir dan Belajar 67
 68. 68. Kemahiran berfikir aras tinggi biasanya merujuk kepada empat tahap kemahiran teratas dalam Taksonomi Bloom edisi semakan (Anderson& Krathwahl, 2001) iaitu mengaplikasi , menganalisis , menilai dan mencipta. 68
 69. 69. Soalan aras tinggi menggalakkan pembelajaran kerana ia memerlukan pelajar mengaplikasi, menganalisis, mensintesis dan menilai maklumat, bukan semata- mata mengingat fakta. 69
 70. 70. Kemahiran berfikir aras tinggi ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. ( KPM, 2013) DEFINISI KBAT 70
 71. 71. Dari sudut pandangan JPN/PPD/Guru Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Menaakul Teknik menyoal KreativitiPenyelesaian masalah Inkuiri 71
 72. 72. Bagaimana hendak mengajar KBAT? Tingkatkan soalan aras tinggi Pembelajaran berasaskan projek Menggunakan alat berfikir Aktiviti penyelesaian masalah Teknik menyoal Aktiviti pemikiran aras tinggi dalam buku teks Dari sudut pandangan JPN/PPD/Guru 72
 73. 73. 73
 74. 74. Mengapa KBAT penting ??? Menghasilkan modal insan yang cerdas, kreatif dan inovatif bagi memenuhi cabaran abad ke-21 agar negara mampu bersaing di persada dunia. 74
 75. 75. Lower Order Thinking Skills (LOTs) Higher Order Thinking Skills (HOTs) 75
 76. 76. ISU DAN CABARAN KEFAHAMAN DAN KEMAHIRAN GURU KESEDIAAN MURID INSTRUMEN PENTAKSIRAN 76
 77. 77. ISU 1 : KEFAHAMAN DAN KEMAHIRAN GURU Guru kurang jelas dengan makna item HOTS Guru kurang mahir membina item HOTS Tidak cukup masa Mesti sukar 77
 78. 78. Isu 2 : kesediaan murid Kurang mampu untuk menjawab item HOTS Berdasarkan skrip jawapan UPSR, PMR, SPM, hampir 30% tidak mencuba untuk menjawab apabila item itu tidak dalam bentuk lazim Budaya masyarakat yang lebih menitikberatkan kecemerlangan & bilangan A dalam peperiksaan mendorong anak-anak mengamalkan budaya menghafal 78
 79. 79. ISU 3: INSTRUMEN PENTAKSIRAN Item HOTS tidak memenuhi spesifikasi piawaian item semasa diprauji 79
 80. 80. JENIS-JENIS PENYELESAIAN MASALAH DALAM KBAT Bukan Rutin (BR) Lembaga Peperiksaan (LP) TIMSS PISA Model dan Heuristik (MdH) i-Think Penyelesaian Masalah Berstruktur (PMB) 80
 81. 81. Rutin Bukan Rutin Tidak memerlukan murid untuk menggunakan kemahiran berfikir pada aras tinggi. Memerlukan tahap pemikiran pada aras tinggi. Operasi yang perlu digunakan adalah jelas. Meningkatkan kemahiran menaakul. Jawapan dan prosedur yang perlu digunakan tidak serta merta jelas. Menggalakkan lebih daripada satu cara penyelesaian dan strategi. Terdapat lebih daripada satu jawapan. Lebih mencabar. Berupaya membentuk murid yang kreatif dan inovatif Penyelesaian memerlukan lebih daripada membuat keputusan dan memilih operasi matematik. 81
 82. 82. CONTOH- CONTOH SOALAN 82
 83. 83. Rutin dan Bukan Rutin RUTIN: Maria membeli sekotak susu dengan harga RM1.55 dan sebungkus biskut dengan harga RM1.70. Berapakah jumlah wang yang dibayar oleh Maria? BUKAN RUTIN: Maria membeli sekotak susu dengan harga RM1.55 dan sebungkus biskut dengan harga RM1.70. Dia memberikan RM4.00 kepada jurujual. Berapakah bilangan syiling yang diterima oleh Maria sekiranya jurujual itu memberikannya beberapa syiling 5 sen, 10 sen dan 20 sen? Terangkan jawapan anda. 83
 84. 84. Lembaga Peperiksaan 84
 85. 85. Which circle has approximately the same fraction of its area shaded as the rectangle above? CONTOH SOALAN TIMSS 85
 86. 86. 1) (a) Which of the figures has the largest area? Show your reasoning. (b) Describe a method for estimating the area of figure C. 2) Nick wants to pave the rectangular patio of his new house. The patio has length 5.25 metres and width 3.00 metres. He needs 81 bricks per square metre. Calculate how many bricks Nick needs for the whole patio. CONTOH SOALAN PISA 86
 87. 87. Soalan : Kajian menunjukkan daripada murid bermain bola sepak. daripada murid yang bermain bola sepak juga bermain hoki. Jika terdapat 132 orang murid, berapa bilangan murid yang bermain bola sepak dan hoki? SOALAN MODEL DAN HEURISTIK (MdH) SOALAN MODEL 87
 88. 88. Bola sepak Hoki 132 12 bahagian = 132 1 bahagian = 132 12 = 11 orang murid Bola sepak dan hoki = 55 orang murid 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 88
 89. 89. i-Think Soalan Gunakan nombor di atas untuk menunjukkan perkaitan antara peratusan, pecahan dan perpuluhan dengan menggunakan peta titi. Bincangkan perkaitan ini dalam kumpulan anda. 89
 90. 90. 90
 91. 91. PENYELESAIAN MASALAH BERSTRUKTUR Anda diberi cermin, kertas surih dan kertas A4. Lengkapkan gambar rajah berikut dengan menggunakan bahan yang diberi. 91
 92. 92. Video 2 92
 93. 93. SEKIAN, TERIMA KASIH 93