SONATE DA CHIESA a Violino Solo e Violoncello o Basso tuben/scores/albsvldc/sonchs.pdf ·...

Click here to load reader

 • date post

  06-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of SONATE DA CHIESA a Violino Solo e Violoncello o Basso tuben/scores/albsvldc/sonchs.pdf ·...

 • Sonata I–VI Score

  SONATE DA CHIESA a Violino Solo e Violoncello o Basso Continuo

  AMSTERDAM 1708

  TOMASO ALBINONI 1671 – 1750

  Published by Johan Tufvesson. Non-commercial copying welcome

  Revision : 1.2

 • Preface

  This is an edition of Tomaso Albinoni’s (1671–1750) Sonate da Chiesa. The original used for this edition is a facsimile of a copy printed by Roger in Amsterdam, probably 1708, now preserved in Bibliothèque Nationale de Paris. It was marked with “Opera Quarta”, but the number does not correspond to Albinoni’s Op. 4, but rather a way for Roger to fill a gap in his series of Albinoni’s works.

  While making this edition I have always tried to keep it as close to the original score as possible. For example, the beams and slurs are the same as in the original manuscript. All accidentals have been copied exactly as written, but in cases where todays practice is different, I have tried to clarify by putting accidentals above the staffs.

  Sonata Page I. D minor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

  II. E minor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 III. F major . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 IV. G minor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 V. G minor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

  VI. B minor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

  The purpose of this edition, as well as all other music released by me, is a combination of me trying to learn more about 17:th and 18:th century music, and, at the same time, helping other people to get hold of interesting and rare music. Suggestions and corrections can be sent to the address below.

  Published by Johan Tufvesson ([email protected]) in 1999 using only free software; TEX, the macro package MusiXTEX and the preprocessor PMX. You are welcome to make copies of this work as long as it is not for commercial reasons.

 • 1

  ›Basso

  Violino

  I G

  2

  2

  3 4

  3 4

  Sonata I Tomaso Albinoni (1671–1750)

  ˘`

  Adagio

  > > ˇ

  ‚ ˘`

  ˘ ˇ

  ˘

  ˘`

  ˇ Z7 4˘`

  ˙ ˇ ææ̌

  6 ^5

  ˇ` -ˇ

  ˘`

  ˇ` -ˇ ˇ

  \6 ˘` 4̌ ˘

  6^5 4˘`

  ˚ ˇ ˇ 4ˇÔÔ̌ ˇ ÂÂ̌

  8

  I G

  2

  2 ˇ

  ˇ

  ˇ

  ˆ ˇ ˇ ˇÏÏÏÏ̌

  Z6 ˇ

  Z6 ¨ ˇ

  ¨ ˇ

  5

  ˇŐŐŔŔ ˇ

  \ ˇ 4ˇ`

  6\4 ˇ ˇŐŐŐŐ ˇ

  6

  ˘ ˇ`

  6^5 4ˇ (ˇ ˇÈÈ̌ ˇ ˇ

  \6 ˘ ˇ 6 òò ˇ 4ˇ šš̌

  7\ ˘ 4̀̌

  \6 ˇ -ˇ ˇ 4 ăă̌

  6

  ˇ 7 5

  ĹĹ ˇ ˇ ś òò ˇ

  5 4

  ˇ ˇ`

  \ˇ (ˇ ˘` ˇ ˇ ˇ

  15

  I G

  2

  2

  5

  ˘`

  ˇ ˇ ” ÔÔ̌

  6

  ˇ

  7 ˘`

  6

  ¨ ˇ òò̌ ˇÈÈ̌ ˇ

  7 ˘

  6 6

  ˇ

  ¨ ˇ ìì̌ ˇ ´ÈÈ̌ ˇàà̌

  ˇ ^ ˘

  ˇšš ˇ 6̌ òò̌ ˇ

  ^ òò̌ ˘

  6

  ˇ ˇšš ˇ ˇŤŤ ˇ ˇòò̌

  ˇ ˇ šš̌

  5 4

  ˇ ˇ`

  3

  ˇ -ˇ

  21

  I G

  2

  2 ˘`

  ˇ` -ˇ ˇŤŤ ˇ

  \ ˇ ˇ

  4̌ ˇ`

  6\4 ˇ -ˇ

  6

  ˘

  ˇ`

  ^6 ˇ -ˇ 6ˇ ˇ

  \ ˇ ˇ

  4ˇ ˇ`

  6\4 ˇ -ˇ

  6

  ˘`

  ˇ` -ˇ ˇÈÈ̌ ˘`

  ˇ òò̌ ˇ ` -ˇ

  6\4 › ˘

  4̀̌

  6

  ˇ -ˇ ˇ àà̌

  28

  I G

  2

  2

  7 5

  ˇ

  ˇ ´ÈÈ̌

  ^5 4

  ˇ \ˇ

  ˘`

  ˇ` - ˇ ˇÔÔ̌

  \ ˘`

  4̀̌ -ˇ ˇŤŤ ˇ

  ^ ˘` 6̀̌

  Z

  -ˇ 2̌ ÔÔ̌

  ˘`

  ˇ` -ˇ ˇ ŤŤ̌

  ˘` ˇ` -ˇ ˇ ” ÔÔ̌ ˘ ˇ` „ŊŊŐŐ ˇ

  ˇ

  ˇ ´ĹĹ ˇ ˇ !àà̌ ˜

  35

  I G

  2

  2

  6\4

  ´ ˘ 4ˇ`

  6

  ˇ (ˇ ˇ !àà̌

  6 5

  ˇ ˇ Ą ÈÈ ˇ

  5 4

  ˇ \ˇ ˘

  \ ˇ ˇ`

  6

  4ˇ \ ˇ

  p

  (ˇ ˇ !àà̌

  ^ ˘` 6ˇ ”ŤŤ ˇ ˇ ´ÈÈ̌ ˇ ´ÈÈ̌

  6\4

  « ˘ 4ˇ`

  6

  ˇ (ˇ ˇ !àà̌

  6 5

  ˇ ˇ Ą ÈÈ ˇ

  5 4

  ˇ \ˇ ˘

  ˘` ˘`

  c©1999 Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.17 http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/albsvldc

 • 2

  › I G

  2

  2

  S

  S

  ˇ`

  Allegro

  ˇˇ ˇ ÚÚˇ ˇ

  6 5

  ˇÈÈÉÉ̌

  ˇ4̌̌

  6

  ˇ @ ˇ ˇ «ÉÉÉÉ̌

  7

  ˇ 7\ ˇ

  ˇ ˇ ˇ !6ÊÊÊÊ̌ 4̌ ř ˇ ˇ ś4 ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇˇ`

  ^5 ˇ

  ÍÍÏÏˇ ˇ Ś6̌ ˇ ą6ˇ

  4ˇ “ ˇ ˇ 0ÉÉÉÉ̌

  6

  4̌ ˇˇ` ˇ ˇ ˇˇˇ

  6

  ˇ @ ˇÉ̌ÉÉÉ ˇ

  4

  I G

  2

  2

  \ ˇ

  8\6 4

  ˇ 6

  ˇ

  4̌ “ ˇ ˇ “ ˇ ˇ ă ˇ 4̌ ř ˇ ˇ Ř ÎÎ̌ÏÏ ˇ

  6

  ˇ @ ˇÏ̌ÏÏÏ̌ ˇ

  6

  ˇ ˇ

  ˇ “ ˇ ˇ “ ˇ ˇ ă ˇ ˇ ˇ ˇ Ř ÎÎ̌ÏÏ ˇ

  6

  ˇ @ ˇ ˇ ˇ

  ˇ 6

  ÃÃ̌ 5

  ˇ 6

  ˇ 6

  6ÃÃ̌ 5

  ˇ 6

  ˇ “ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ “ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

  7

  I G

  2

  2

  ˇ 6

  4 ÃÃ ˇ

  5

  ˇ 6 Z5 ˇ

  6 ÃÃ̌

  6Z5 ˇ

  ˇ ” ˇ ˇ ! ˇ ˇ ! ˇ ˇ ! ˇ ˇ ” ˇ ˇ ! ˇ ˇ ! ˇ ˇ ! ˇ

  ˇ 6

  ÃÃ̌ 5

  ˇ 6

  ˇ 6

  ÃÃ̌ 5

  ˇ 6

  ˇ ” ˇ ˇ ! ˇ ˇ A ˇ ˇ ! ˇ ˇ ” ˇ ˇ ” ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ´ÏÏÏÏ ˇ

  ˇ ÛÛ̌

  ˇ ˇ ˇČČČČ̌

  5 4

  ˇ 3

  ˇ

  ˇ ˇ

  >

  @ ˇ ˇ ˇ

  10

  I G

  2

  2

  \ ˇ

  6

  4ˇ ” ˇ ˇ 1 ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ´ÏÏÏÏ ˇ

  ˇ

  ˇ

  7 5

  ˇ

  ˜ ˇ ˇ `ÂÂ̌Ä̌ÄÄÄ̌

  \ ˇ

  6 5

  ÃÃ ˇ

  4ˇ ˇ ˇĽĽĽĽ ˇ

  \ ˇ

  4ˇ`

  \ ˇ

  ˇ 6ˇ ” ^ˇ 4ˇ

  \6 6ˇ

  ˇ ˇ ˇĽĽĽĽ ˇ

  ^ˇ \ˇ

  ˇ ˇ ˇ 4ÐÐÐÐ̌

  6

  ˇ`

  6^5 4ĹĹ̌

  4

  ˇ 3

  ˇ ˇ ” ÂÂ̌ÃÃ ˇ

  6

  ˇ @ ˇÏ̌ÏÏÏ̌

  13

  I G

  2

  2

  Z ˇ ^ ˇ

  ˇ ˇ ˇ 6ÐÐÐÐ̌

  6

  ˇ

  ˇ`

  6^5

  6 ĹĹ ˇ

  4

  ˇ 3

  ˇ ˇ “ ÂÂ̌ÃÃ ˇ

  5

  ˇ 6

  @ ˇ ˇ ˇ

  7

  6ˇ \

  ÛÛ ˇ

  ˇ 6ˇ 4̌ ÜÜÜÜ ˇ

  6 4̌

  ˇ`

  6^5 4ĹĹ̌

  5 4

  ˇ 3

  ˇ ˇ ”6ÂÂ̌ÃÃ ˇ

  6

  4̌ ^5

  @ ˇ ˇŔŔŔŔ ˇ

  ^ ˇ \ 6 4ˇ Z5

  ˇ ˇ ˇ 4ˇ 6ˇ 4̌ 6̌ÄÄÄÄ

  ˇ

  \ ˇ

  4ˇ`

  6 ÔÔ̌

  7

  6̌ 7\

  ÛÛ ˇ

  ÍÍÏÏ̌ ^ ˇ 4̌ 4ˇ ˇ

  16

  I G

  2

  2

  ˇ 6

  ˇ ĹĹŁŁ̌ ˇ 1 ˇ ˇŰŰŰŰ ˇ

  ^5 4

  ˇ

  6ˇ`

  \ òò ˇ

  ÁÁÃÃˇ

  ˇ

  ˇ

  6

  4̌ ^5

  @ p

  ˇ ˇĽĽĽĽ ˇ

  ^ ˇ \ 6 4ˇ ^5

  ˇ ˇ ˇ 4ˇ 6ˇ 4̌ 6Ä̌ÄÄÄ

  ˇ

  \ ˇ

  4ˇ`

  6 ÏÏ̌

  7

  6̌ 7\

  ÛÛ ˇ

  ÇÇÉÉ̌ ^ ˇ 4̌ 4ˇ ˇ

  ˇ 6

  ˇ ĹĹŁŁ̌ ˇ 1 ˇ ˇŰŰŰŰ ˇ

  ^5 4

  ˇ

  6ˇ`

  \ òò ˇ

  ÁÁÃÃˇ

  ˘

  ˘

  7

  7

  c©1999 Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.17 http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/albsvldc

 • 3

  19

  I G

  2

  2

  7

  7

  ˇ`

  ˇˇ ˇ ÚÚˇ ˇ

  ^6- ˇ

  6ˇ ÈÈ ÉÉ ˇ

  ^5 ˇ ˇ6̌̌

  6

  ˇ

  @ ˇ ˇÏÏÏÏ̌

  7

  6ˇ 7\ ˇ

  ˇ ˇ 6̌ 4 ÐÐÐÐ ˇ 4ˇ ”6ˇ ˇŘŘŘŘ

  ˇ ˇ ˇ`

  ? -ˇ ÁÁÃÃ̌ ˇ ˇ ˇ ąąąą ˇ

  Z ˇ

  7

  ˇ

  ˇ ˇ ˇÏÏÏÏ̌ ˇ ˇ ˇŔŔŔŔ ˇ

  ˇ

  ˇ`

  ? -ˇ

  ÁÁÃÃ̌ ˇ ˇ ˇÏÏÏÏ̌

  22

  I G

  2

  2 ˇ ˇ ˇ

  6

  ˇÂÂÄÄ̌

  ˇ ˇ ˇŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇÊ̌ÊÊÊ

  ˇ ˇ ˇ ˇĎĎĎĎ ˇ

  5 4

  ˇ 3

  óó̌

  ˇ

  \ ˇ

  4ˇŻŻ ˇ

  6

  ˜ ˇ ˇ ´ ˇ

  ÄÄ̌ ˇ áá̌ \

  ˇ ˇ

  ˇ 6ˇ ˇ 4ˇ ˇ 6ÄÄÄÄ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ

  24

  I G

  2

  2 ˇ

  6

  4ˇ ˇ ˇ ˇIJIJIJIJ

  ˇ ´ ˇ ˇ `ÂÂ̌

  \ ÊÊ̌

  ^9 ˇ

  8

  çç̌ \ ˇ

  7\

  çç ˇ

  6̌ÄÄÄÄ̌ 6̌ 4ˇÄ̌ÄÄÄ

  ˇ 4̌ ˇ ˇ ˇ

  ˇ ğğ̌

  6Z5 ˇ

  ˇ ˇ ˇ 2

  IJIJIJIJ ˇ ´ ˇ ˇ `ÂÂ̌

  ÊÊ̌ ˇ çç ˇ ˇ

  6 ĽĽ ˇ