SONATE DA CHIESA a Violino Solo e Violoncello o Basso

Click here to load reader

 • date post

  14-Nov-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of SONATE DA CHIESA a Violino Solo e Violoncello o Basso

a Violino Solo e Violoncello o Basso Continuo AMSTERDAM 1708
TOMASO ALBINONI 1671 – 1750
Revision : 1.2
Preface
This is an edition of Tomaso Albinoni’s (1671–1750) Sonate da Chiesa. The original used for this edition is a facsimile of a copy printed by Roger in Amsterdam, probably 1708, now preserved in Bibliotheque Nationale de Paris. It was marked with “Opera Quarta”, but the number does not correspond to Albinoni’s Op. 4, but rather a way for Roger to fill a gap in his series of Albinoni’s works.
While making this edition I have always tried to keep it as close to the original score as possible. For example, the beams and slurs are the same as in the original manuscript. All accidentals have been copied exactly as written, but in cases where todays practice is different, I have tried to clarify by putting accidentals above the staffs.
Sonata Page I. D minor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. E minor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 III. F major . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 IV. G minor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 V. G minor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
VI. B minor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
The purpose of this edition, as well as all other music released by me, is a combination of me trying to learn more about 17:th and 18:th century music, and, at the same time, helping other people to get hold of interesting and rare music. Suggestions and corrections can be sent to the address below.
Published by Johan Tufvesson (tuben@lysator.liu.se) in 1999 using only free software; TEX, the macro package MusiXTEX and the preprocessor PMX. You are welcome to make copies of this work as long as it is not for commercial reasons.
1
`


6
`
7\ 4
6
5 4
`


^
^ òò
6
šš
\
4 `5 4
\
\ `
6\4
5 4
\
2
7\
!6ÊÊÊÊ 4 4 ÊÊÊÊ `
^5
\
6

4 “ “ 4 ÎÎÏÏ
6

“ “ ÎÎÏÏ
6
6
ÃÃ 5
6
6
6ÃÃ 5
6


6 ÃÃ
6Z5
” ! ! ! ” ! ! !
6
ÃÃ 5
6
6
ÃÃ 5
6
” ! A ! ” ” ´ ´ÏÏÏÏ
ÛÛ
4 ” 1 ´ ´ÏÏÏÏ


6 4

\
4`


^5 4

\
4`
6
^5 4
3
`
Z

`
? -

5 4
3
6Z5
6
ÄÄÄÄ ÄÄÄÄ


ÉÉ 7
6 4

6 4
6 4

ÈÈ
6^
5 4
``
p
ÏÏ
6

6 4

6 4
6 4


6^
5 4
`
4
6

95\4

4 4 4ÅÅ

ÅÅ
6
\ 4
6
5
\
4`
6
\
4
6^ \ 6
\
4`
Z ^
6Z - ZËË
6
6 5

4

`
3
5\4
4` -
5 4
`
4

6
2
5\4 ` (
p
9
8
`
\
6
5 4
\
6
c©1999 Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.17 http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/albsvldc
7
¯ \6


9
9
6 5
´ 4ÎÎ
7
¯ 6

5 3
Q4 ´
5 3
\6\4
\ ¯ 4
8
\ 4
4 ÉÉÉÉ 4 ÉÉÉÉ

\
ÊÊÊÊ 2
>
2ÊÊÊÊ 2 2ÖÖÖÖ ÊÊÊÊÏÏÏÏ

6 5
5 4
4 ÃÃÃÃ 4 ”

>>

4 4 4 4 4 4 4 4 4
6
\ 44
4
44 4 4 ÊÊÊÊ \ ÊÊÊÊ Š
6
c©1999 Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.15 http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/albsvldc
9
6

ÐÐÐÐ
`
(@ 4


`
> ^5 3
\ @ 4

4 4 ÄÄÄÄ
4 ^ÊÊÊÊ
\
\ 4 \$ÏÏÐÐÐÐ $ ÏÏ ÐÐÐÐ

\ 4 ÏÏ ÐÐÐÐ


ÐÐ

4’ 4
\ 4 ÉÉÊÊÊÊ % %
\ 4 4 4
ÐÐ
10
Largo
? - 4 ˆ2
7
6
5
? ææ ` \ ` ` ? ? \6-
4
6
\ ÉÉ
ÉÉ
`
`
4

6
6
`


` 6 6^5 `

` ` 6
4
` \` ` `
6
\ `
6
`
4 4 4 4 6 – ^
ÉÉ
6
11
`
4
6
4`
4 4 4
6
6
` 4 4 4 4 6 »
^ ÏÏ
6


` \ ` ` > ?
4 4 4 4
` \6 `
\ `
6
`

\6 4`
\ ` `
\6 4`
4ÕÕ 4 4 4
6
6
` 4 4 4 4 6 »
^ ÏÏ
6
> ? ?
^5 ``

` 6
`


` 6^5 `

` 6
` 6
-
5 4
` 3
` ` ` ` çç
çç
ÛÛ
6 ` ` \` \
` 4 4 4 4
7
\6 `


\6 `
` \ ` \ `
4 4 4 4
6
4` - \6 `
4 4
6
12
6
6
1 òòòò
7^ - ÔÔ
6^5 6 ´
4
? Z7 3
6
2ÈÈÉÉ
ÂÂÄÄ
6
4
ââââ
6 4
(


6 (
2 áááá ÃÃÃÃ
6
4
>
ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ
ÛÛÛÛ
13
6 ÎÎÏÏ
6
ÉÉ

5

ÏÏÏÏ 6
4
>
?
6 6
? 6
4 (

7
\
6 6 4 4
3
6
4 4
3
6 6
3
?

3
3
ÈÈÉÉ 6
ÏÏ 2 2 2 2 2
@


ÈÈÉÉ

4

3
óó
´ ´ÊÊÊÊ
4

`
3
14
Z7 5
15

6
`


(

` ? ? 6^5 6 ( ` ? ?
6
(
6ÃÃ
` ? ? 6 - Z5 ` ? ?
6Z5 -7
7


6 6

16
` > ? \` 6^5 4
4 4 4
` > ? ` 6
\ `
6
` \ `


ÄÄ
˜ ÄÄ
` ? ? Z5- `
2 ´ ÉÉ ´ ^ ÉÉ
` ? ?
6`

ˆ ÉÉ
17
<
4
Z
2`
\ 4
7 5Z
5 4
`
\ óó
6
7

`
7 5

4

^
4
18
6
2 ÉÉ
ÔÔ @ 2 2
ÉÉÉÉ
\ ÈÈ


2ÉÉ
4 4 4 4
\ \4 2
6 5Z

4 4
4

`
2

çç


2ÏÏ
2 2
4

`
3
6 6^5 4
4 ÏÏÏÏ

6
ÏÏ
ÏÏÏÏ 4 6 4

ÃÃ 6
\6ÃÃ
6 4

ÕÕÕÕ 4
6
4

`
\òò
2 ? - 6

2ÐÐÐÐ 2ÐÐÐÐ
7Z Z7
6

2 ÏÏÏÏ 2 2

19
ÐÐÐÐ
2 2
6Z
5 \ >


> 6 >
2 2

> >


2
2
\ >
6
4 >
4 4 4 çççç

4
6
4 > >


6
4
4 4
> Z >


\ > >
4 4
Z ?
ÃÃ
\6 ÃÃ
2 2 ÏÏÏÏ 4 4
6 5Z
5 4


6
\6
ÃÃ 6
6

4 4 4 4 4
\ \4 2
6 5Z

4 4
4

`
\óó
20
21
22
ÉÉ 4 4
6
` ` ` `

6
6 2ÃÃ 2 2
6
` ` ` Z6 `


6
`
7
4 ÉÉ ÉÉ 2

ÉÉ 2 ÉÉ
6

` ` ` > ?


6
`
2 2 2 2
2 Z6 `
5 4
6- 4
` Z ` ` `


` `
2 4 4
^ ` \ `
` -
`
2 2 4 4
6 5
` \ `
c©1999 Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.12 http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/albsvldc
23
c©1999 Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.12 http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/albsvldc
24
`
9 `

8
6
5
`


6
25
Z

`


\6
4
`

26

ÉÉÉÉ ÉÉÉÉ
4ÊÊÊÊ 6 4ÐÐÐÐ

6
4
4


ÊÊÊÊ

4

`
3
- ?

7 - ?
7
- ?


5
( ?
6 6 6 6
\ ( ? - ? ^ ( ? ^ ( ?
4 4 4 6 6 Z ^
c©1999 Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.16 http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/albsvldc
27
7
- ?

^- ? \6
?


4 ( ? - ?
4 6 4 6 4 6 6 6
6
ÄÄÄÄ
4 \
6 ÁÁÃÃ
4 6
4 6
6
ÉÉ
6- ? 7\ ( ? - ? ^ ( ?
6 4 4 4 6
^ ( ? Z7-
? 7
( ? 7 - ?


7
( ?

7 ( ? ( ? - ? -
?


ÛÛ

4

6
ZÛÛ
2 2 6
4
28
@ ÉÉÉÉ 4

6
ÛÛ
4 6
4
\
6
>
>
6
( ? ^ ( ? 4 6
\- ?
6
?
4
7
( ? 7 - ?


( ?
4
ÏÏ
6 ( ?


( ? 6 - ?
6h 4 è h
Z è
6
6
( ?
h è è4
6 5
ÛÛ

4
\

4
\
4
29
3


6
2 4ÅÅ
\6


7
6
ìì
6 5
6 4
6 4
7
6
`
6
5 4
\
6Z5
6
4 7


I G 2 2 \6 6 \6\ ^5
4 4 6ÅÅ
\
6

30
22
22
3
3

Presto
\
4 4 4 6 6 4


22
22
6
66
6
4


6 5

^
\
6
6
6 6 4 4
6^5 4
6`
\
6^5 4


22
22
ÄÄÄÄ
6
4 6Z5


6Z5

6
’ÉÉÉÉ


c©1999 Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.16 http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/albsvldc
31
6
6 ’ÉÉÉÉ 6 6
6
66
Ÿ Ÿ Ÿ
5
6
‰ ‰

^6
\
6^


22
22
6
^
6
6
6
6 4
6 6 6 Z

\
6(
6 6 4 4 6 4 6 4
6 ` (

\
6 ` `
7
7
32
5 ^6
6 4ÄÄÄÄ 6 6 6
\ 6
4 ^5
4 4 6 6 4 6 6\6 6
6 6
6
6

22
22

7 ’ÊÊÊÊ

7 ’ÊÊÊÊ
Z ^ ^¯ 6ÄÄÄÄ 6 ¯ ¯
^


22
22

\
’ÊÊÊÊ
6
6
’ÊÊÊÊ
c©1999 Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.16 http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/albsvldc
33
22
22
6
6
< ,ÄÄÄÄ
6’ 4ÊÊÊÊ
6
’ÊÊÊÊ
^5 3
6^
4( 6ÊÊÊÊ


6
4
4 ,ÄÄÄÄ ,ÄÄÄÄ
6
6


6^
\
6

4 4 ÄÄÄÄ
6
6 6Z5‰ ÄÄÄÄ
6 5(
4 4 6 4 6 4
6

34

Largo

5
5 4
6 4

4
6 -
6 ÈÈ
6 4

6
?
ÎÎ
\6 ÃÃ
35
=


< ? -
4 4
6^5 4 \
ÔÔ ÖÖ \6
4 4 4 4 4 4
A
4-

@ 64
\6
6
6
4 4
ÎÎÐÐ ¸
4 2


6
6
^5

c©1999 Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.15 http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/albsvldc
36
-
7
4 \6 4 4
\6 4
4 4 4

6^5 4-
4 24 4 4
4
\6

6
4
4
6

4 (
7
7\
\
6
ÏÏÏÏ
4 ^
37
6
\6
4 4
6^5 46^5 4
4 4 4 4 4 4
6 4
\4 2
4 4 4 4-
7
7ÏÏ óó
@


óó óó
@


6
ÃÃ
ÊÊÊÊ


6

4
38


66
6
´ ÉÉ

39
ÏÏ `ÏÏ
\` `
ÏÏ
6
4 “ ÏÏ `
`
4 4 4ÉÉ 4
4
4 4 4 4 ÃÃ 4 4ÉÉ
`
`
`
`
? ? 6 -7
` > ?
7
` > ?
» »

7
` > ?
7

» » ` »

4

`
` ? ? p

7
` > ?
7
` > ?
» »

\
4` ` —ÉÉ
4

`
\ ( ` = `
` `