Skupina PPF

Click here to load reader

 • date post

  19-Nov-2021
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Skupina PPF

11 — Profil Skupiny 12 — Akcionái
13 — Vybrané ekonomické ukazatele skupiny PPF 14 — Popis spolenosti PPF Group N.V.
15 — Statutární orgány 32 — Pehled hlavních aktivit skupiny PPF 34 — Schéma hlavních aktivit skupiny PPF
39 — Vybrané spolenosti skupiny PPF 42 — Home Credit B.V.
46 — Air Bank a.s.
54 — PPF banka a.s.
60 — Eldorado
68 — Významné události ve skupin PPF 73 — Historie skupiny PPF
81 — Spoleenská odpovdnost 86 — Skupina PPF a kultura
88 — Finanní ást 188 — Kontakty
4 Výroní zpráva 2014
PP F
G ro
up 5
Váení pátelé,
nkolik posledních let jsem toto úvodní slovo zaínal konstatováním, e jsme za uplynulý rok opt navýšili hodnotu skupiny PPF. Letos tomu tak není. V dsledku krize v Rusku jsme v roce 2014 vydlali mén ne v jiných letech. Pesto nemohu íci, e to byl špatný rok. Jaký by to ostatn byl ivot, kdyby lovku všechno jen pozitivn vycházelo?
Skupinu PPF v roce 2014 – v pozitivním slova smyslu – „zamstnal“ pedevším nástup na telekomunikaní trh v eské republice a expanze Home Creditu v Asii. Prodali jsme podíly v energetice (EPH) a pokraovali v projektech v oblasti biotechnologií a také v retailovém bankovnictví na eském trhu. Nejvtší zmny ale nepochybn pinesly události v Rusku.
Pád cen ropy spolu s geopolitickou krizí na Ukrajin, zavedení ekonomických sankcí vetn uzavení pístupu ruským firmám na mezinárodní refinanní trhy, to vše výrazn oslabilo kurz rublu a vyostilo ekonomickou recesi. Dsledky postihly pedevším ruský Home Credit, nejvtší aktivum PPF, který se logicky propadl do ztráty. Máme však u s podobnými krizemi zkušenosti a dokázali jsme ihned reagovat. Zatímco u Home Creditu jde o výrazné sníení náklad a sníení úvrového portfolia zpísnním kritérií pro schvalování úvr, vetn orientace na bonitnjší klienty, u sít prodejen elektroniky Eldorado je to naopak zamení na rstový trend online prodej a rozšíení nabízeného sortimentu. Víme, e ešení ekonomických problém Ruska nebude krátkodobou vcí, nicmén PPF v Rusku zstává a bude zde i v budoucnu investovat. V Moskv jsme ostatn vloni dokonili jeden z nejvtších kanceláských komplex Comcity a dailo se i naší ivotní pojišovn, která si v Rusku udruje dobré výsledky i trní pozici. Tak jako v minulých letech i nyní platí, e ped problémy neutíkáme. A vidíme v nich i píleitost.
Píleitost vidíme i v expanzi Home Creditu pedevším na ínském trhu, kde jsme vloni u naplno vyuili monost rozšíení naší licence na spotebitelské úvrování na celou ínu. Pínos ínských operací k ekonomickému výsledku skupiny Home Credit B.V. se oproti roku 2013 u takka zdvojnásobil. A potenciál rstu je ješt vtší! Rostou i sluby HC ve Vietnamu, Indii, Indonésii i na Filipínách.
Druhým nejvtším aktivem PPF je tuzemský telekomunikaní operátor O2 vetn jeho dceiné firmy na Slovensku. První rok probhl zejména v duchu restrukturalizace firmy a zmn s cílem dosáhnout vtší efektivity. A u to nese první výsledky: sníili jsme poty zamstnanc, dosáhli provozních úspor a souasn uvádíme na trh nové produkty – od LTE slueb a po O2 TV. A proces zmn pokrauje ojedinlým projektem dobrovolného rozdlení operátora na dv spolenosti: retailového operátora (O2) a technologickou firmu spravující na velkoobchodním principu telekomunikaní sít (CETIN).
Tetí investiní oblastí PPF byly i v roce 2014 nemovitosti. Pokraovali jsme v nákupech zejména na rozvinutých trzích západní Evropy: celkem nyní v Nmecku a Nizozemsku vlastníme a rozvíjíme více ne deset rznorodých projekt. A jak u bylo zmínno, v oblasti realit jsme aktivní i v Rusku, kde jsou perspektivní zejména investice do logistických center (napíklad projekt South Gate má šanci být nejvtším svého druhu).
Tak jako v jiných letech jsme zstali v esku aktivní v bankovnictví. PPF banka pod novým vedením zlepšila hospodáské výsledky a do zisku se pehoupla i Air Bank, která doslova „udává tón“ na trhu retailových bankovních slueb v eské republice.
Dokonili jsme v roce 2014 také nkolik „velkých“ obchodních transakcí. S Generali jsme vypoádali prodej našeho zbývajícího 24% podílu v pojišovacím holdingu. V polovin loského roku jsme pak stávajícím akcionám prodali podíl v Energetickém a prmyslovém holdingu, ím jsme opustili investice v energetice a souasn uzaveli jednu z nejlepších divestic v historii PPF.
Konen biotechnologická firma SOTIO uinila významný krok ve výzkumu léivého pípravku proti nádorovému onemocnní prostaty: zahájili jsme závrenou III. fázi mezinárodní klinické studie, do které má být zaazeno více ne tisíc pacient z Evropy i USA. Jde o poslední fázi ped pípadným uvedením pípravku na trh. Vdecký tým SOTIO navíc rozšiuje zábr svého výzkumu na další druhy onkologických a autoimunitních onemocnní a firma se etabluje i v mimoevropských regionech, krom USA také v ín.
Vd a výzkumu vnovala vloni zvláštní pozornost také naše Nadace The Kellner Family Foundation. Vedle u tradiní podpory projekt ve vzdlávání (zejména Open Gate) podpoila také nkolik úspšných vdeckých tým z eských univerzit a ústav Akademie vd. PPF také opt rozšíila svoji unikátní sbírku eské a slovenské fotografie a nov koupila i na ti stovky výtvarných dl z tzv. zlatého fondu eské pojišovny. Speciálním druhem „investice“ pak bylo i poízení ty vzácných strunných nástroj z 19. století pro poteby eské filharmonie, jejím jsme se tak stali partnerem.
Skupina PPF uzavela rokem 2014 tiadvacet let svojí existence. Vyrostli jsme za tu dobu v jednu z nejvtších investiních skupin ve stední a východní Evrop a zárove zstali dleitým investorem v zemi svého pvodu. V eské republice jsme nkolik posledních let mezi nejvtšími plátci daní a po celém svt zamstnáváme více ne osmdesát tisíc lidí. Dkuji za to svým spolupracovníkm, našim zamstnancm a samozejm našim zákazníkm a obchodním partnerm.
Petr Kellner
Petr Kellner zakladatel a majoritní akcioná spolenosti PPF Group N.V.
PP F
G ro
up 7
8 Výroní zpráva 2014
PPF je široce diverzifikovaná investiní skupina, a to ve smyslu geografickém i oborovém. Spolenosti s majetkovou úastí PPF dávají jen v R práci tém 12 000 peván vysoce kvalifikovaných lidí. Více ne tisícovka z nich pitom pracuje na pozicích ve firmách, jejich innost pímo souvisí s našimi zahraniními investicemi.
PP F
G ro
up 9
1
Investice skupiny PPF smují do rzných odvtví, jako jsou bankovní a finanní sluby, telekomunikace, biotechnologie, pojišovnictví, nemovitosti, tba kov, zemdlství a maloobchod. PPF psobí v Evrop, Rusku, Asii a USA. Hodnota aktiv skupiny PPF ke dni 31. prosince 2014 inila 21,9 miliardy eur.
Za profesionalitou a cílevdomostí skupiny PPF je více ne dvacetiletá práce Petra Kellnera, zakladatele a majoritního akcionáe spolenosti PPF Group N.V., a týmu jeho spolupracovník.
Skupina PPF má svou korporátní vlastnickou a ídicí strukturu v Nizozemsku: spolenost PPF Group N.V. se sídlem v Amsterdamu je klíovou holdingovou spoleností skupiny PPF, kde jsou pijímána strategická rozhodnutí, kterými se ídí innost celé Skupiny.
Profil Skupiny
Petr Kellner
zakladatel a majoritní akcioná spolenosti PPF Group N.V. (podíl na hlasovacích právech: 98,92 %)
Narodil se v roce 1964; v roce 1986 promoval na Fakult výrobnekonomické Vysoké školy ekonomické v Praze. Patí mezi zakladatele skupiny PPF a od ledna 1998 do bezna 2007 byl pedsedou pedstavenstva PPF a.s. Od dubna 2007 do bezna 2013 byl lenem pedstavenstva Assicurazioni Generali. Petr Kellner ídí strategický rozvoj Skupiny a její další smování.
Ladislav Bartoníek
akcioná spolenosti PPF Group N.V. (podíl na hlasovacích právech: 0,54 %)
Narodil se v roce 1964; vystudoval eské vysoké uení technické v Praze, Fakultu elektrotechnickou. V roce 1991 nastoupil do PPF investiní spolenosti a.s. jako výkonný editel a v roce 1993 absolvoval Rochester Institute of Technology v New Yorku (MBA). Od roku 1996 do záí 2006 psobil jako generální editel eské pojišovny a.s. V roce 2007 byl jmenován generálním editelem a lenem pedstavenstva spolenosti Generali PPF Holding N.V. (GPH), která patí mezi nejvtší pojišovací skupiny ve stední a východní Evrop a vznikla jako spolený podnik skupiny PPF a Assicurazioni Generali. Generálním editelem GPH byl do bezna 2013. Od bezna 2014 je generálním editelem biotechnologické spolenosti SOTIO a.s., která patí do skupiny PPF. Ladislav Bartoníek je akcionáem skupiny PPF od roku 2007.
JeanPascal Duvieusart
akcioná spolenosti PPF Group N.V. (podíl na hlasovacích právech: 0,54 %)
Narodil se v roce 1966; absolvoval University of Chicago (MBA) a Catholic University of Louvain v Belgii, obor komerní inenýring. V roce 1992 nastoupil k McKinsey, nejdíve pracoval v Bruselu a New Yorku, pozdji ve stední Evrop. V letech 1999 a 2005 byl ídícím spoleníkem McKinsey v Praze, poté pevzal vedení aktivit McKinsey v regionu SNS a stední Evropy. Pracoval jako poradce pro banky, pojišovny a rzné prmyslové podniky v Rusku, eské republice, na Slovensku, v Maarsku, Polsku a Rumunsku. JeanPascal Duvieusart je akcionáem skupiny PPF od roku 2010.
Akcionái
3
Vybrané ekonomické ukazatele skupiny PPF v mil. EUR, na základ IFRS 2014 2013 2012
Aktiva 21 893 20 903 21 538
Vlastní kapitál 4 879 5 062 5 327
Výnosy 7 007 6 232 5 033
Hospodáský výsledek po zdanní 356 450 727
14 Výroní zpráva 2014
Sídlo Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemsko
Identifikaní íslo 33264887
Popis innosti holdingová spolenost Skupiny, financování
PP F
G ro
up 1
18 Výroní zpráva 2014
pedseda pedstavenstva a generální editel
Narodil se v roce 1964; vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu výrobnekonomickou. V letech 1987 a 1992 pracoval v podniku PAL a.s. jako vedoucí finanního odboru. Do PPF nastoupil v roce 1992 a do ervna 2001 zastával pozici jejího finanního editele. Od ervence 2001 do kvtna 2005 byl generálním editelem spolenosti PPF a.s., do bezna 2007 psobil jako místopedseda dozorí rady PPF a.s. a nyní je pedsedou pedstavenstva PPF Group N.V.
Wilhelmus Jacobus Meyberg
len pedstavenstva (do 1. ervence 2015)
Narodil se v roce 1965; bhem své dosavadní kariéry pracoval jako finanní analytik a finanní editel spoleností Mattel Europe B.V. a ECsoft Nederland B.V. Byl lenem pedstavenstev spoleností Deutsche International Trust Company N.V. a REWE International Finance B.V. Do skupiny PPF nastoupil v roce 2004 jako len pedstavenstva PPF Group N.V.
Jan Cornelis Jansen
len pedstavenstva (od 1. ervence 2015)
Narodil se v roce 1972; absolvoval studium práva na univerzit v Utrechtu, obor nizozemské právo, kde získal titul LL.M, piem se specializoval na ekonomické, obanské a obchodní právo. Zárove absolvoval studia práva obchodních spoleností a pracovnprávních vztah na Grotius Academie v Nijmegenu a Vrije Universiteit Law Academy v Amsterdamu. Do skupiny PPF nastoupil v roce 2007, kdy pedtím ti roky pracoval ve spolenosti de Hoge Dennen Holding jako podnikový právník a tajemník spolenosti se zamením na sociáln investiní fondy. Zastával také funkce v právních oddleních nkolika dalších firem. Pracoval pak jako podnikový právník a tajemník ve skupin PPF. V roce 2012 se stal místopedsedou pedstavenstva spolenosti Home Credit B.V.
Rudolf Bosveld
len pedstavenstva
Narodil se v roce 1958; vystudoval Erasmus University Rotterdam, kde mu byl udlen titul magistra v oboru management se specializací na podnikové finance. V oborech finanních slueb a finanních trh pracuje pes 20 let, piem zastával adu vrcholových manaerských funkcí – od výkonného editele pro podnikové finance a kapitálové trhy u spolenosti MeesPierson N.V. pes editele pro rozvoj podniku, fúze a akvizice u spolenosti Nuon a po jednatele spolenosti Rabobank International.
PPF Group N.V.
Kateina Jirásková
pedsedkyn pedstavenstva
Narodila se v roce 1974; po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze pracovala jako obchodnice s cennými papíry ve spolenosti Conseq, do skupiny PPF nastoupila v roce 2000 jako manaerka portfolia. Osm let ídila spolenost Generali PPF Asset Management, kde mla na starosti investiní portfolio, které patí mezi nejvtší ve stední a východní Evrop. Zárove odpovídala za výkonnost investic 27 firem patících pod Generali PPF Holding ve 14 zemích, jejich hodnota aktiv inila 15 miliard eur. S úinností od ledna 2013 se stala finanní editelkou skupiny PPF. Rovn zastává funkci pedsedkyn pedstavenstva PPF a.s. a od listopadu 2014 je lenkou pedstavenstva PPF Financial Holdings B.V.
Martin Štefunko
len pedstavenstva (do 1. ervna 2015)
Narodil se v roce 1977; je dritelem titulu Ph.D. v oboru ekonomické teorie a historie ekonomického myšlení z Ekonomické univerzity v Bratislav, kde zárove absolvoval magisterské studium v oboru finance, bankovnictví a investice. Dalším studiím se vnoval na rakouské Univerzit Johanna Keplera (obor bankovnictví a finance) a v Mises Institute pi Auburn University v USA (obor ekonomická teorie). Martin Štefunko pracoval od roku 2001 ve spolenosti Penta Investments a od roku 2004 ve funkci editele pro investice zodpovídal za ízení investiních projekt. V této funkci ídil sérii významných akvizic a podnikatelských projekt Penty v oblasti maloobchodu, zdravotnictví, energetiky a strojírenství. Do skupiny PPF nastoupil v roce 2009. Od ledna 2014 je pedsedou dozorí rady spolenosti O2 Czech Republic.
Vladimír Mlyná
len pedstavenstva (od 1. ervna 2015)
Narodil se v roce 1966; je lenem vrcholového vedení skupiny PPF od srpna 2010 a je zodpovdný za Public Relations a spolupráci Skupiny s veejným sektorem. Po úspšné kariée novináe vstoupil v roce 1998 do politiky, kde psobil a do roku 2005 opakovan jako ministr a poslanec; v roce 2010 byl rovn šéfporadcem pedsedy vlády. V letech 2008–2009 pracoval pro spolenost O2 Czech Republic. Vladimír Mlyná je od ervna 2015 lenem pedstavenstva PPF a.s.
Lubomír Král
len pedstavenstva
Narodil se v roce 1972; je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a studoval té Vysokou školu ekonomickou v Praze. Praxi zahájil v advokacii. V letech 1997 a 1999 pracoval v právním oddlení vypoádacího centra Burzy cenných papír Praha. Ve skupin PPF psobí od roku 1999 jako editel právního oddlení Skupiny a od bezna 2007 té zastává funkci lena pedstavenstva PPF a.s. Od ervna 2014 je lenem pedstavenstva Home Credit B.V., od listopadu 2014 je lenem pedstavenstva PPF Financial Holdings B.V.
PPF a.s.
22 Výroní zpráva 2014
Petr Jirásko
pedseda pedstavenstva
Narozen v roce 1973, vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Bhem vysokoškolského studia psobil na ástený úvazek ve spolenostech Budjovický Budvar, Investa Píbram a.s., Credit Lyonnais Prague a Tabák Kutná Hora. Od roku 1998 pracoval v Credit Lyonnais Bank na plný úvazek jako FX Dealer. V letech 2000–2002 psobil v Komerní bance, a.s., na pozici FX Option Dealer, posléze jako Head of Derivatives Desk. Ve skupin PPF je od roku 2002, do roku 2004 v PPF burzovní spolenosti (jako Bond Dealer, Chief Dealer) a od roku 2004 v PPF bance a.s., kde byl od svého nástupu editelem divize finanní trhy. Pedsedou pedstavenstva a generálním editelem PPF banky a.s. se stal v íjnu 2013.
Pavel Fuchs
místopedseda pedstavenstva
Narozen v roce 1974, promoval na Ekonomickosprávní fakult Masarykovy univerzity v Brn, obor finanní podnikání. Od roku 1996 vykonával funkci maklée v rzných spolenostech (Stratego Invest a.s., J&T Securities (Czech Republic) s.r.o., ABN AMRO Bank N.V.). V letech 1998 a 1999 psobil v Komisi pro cenné papíry. V roce 2001 se stal výkonným editelem v PIF – 1. Privatizaním investiním fondu a.s. Od roku 2003 pracuje ve skupin PPF. V roce 2006 nastoupil jako poradce eské pojišovny a následn psobil v rzných funkcích ve skupin Generali PPF Holding (GPH), kterou opustil v kvtnu 2013 z pozice námstka generálního editele a lena pedstavenstva eské pojišovny a souasn Chief Investment Officera skupiny GPH. editelem divize ízení rizik a místopedsedou pedstavenstva PPF banky a.s. je od íjna 2013.
Jaroslava Studenovská
lenka pedstavenstva
Narozena v roce 1968; vystudovala obor obecná ekonomická teorie na Vysoké škole ekonomické v Praze. V letech 1992–1998 pracovala v eské spoiteln a.s. na rzných pozicích v divizi investiního bankovnictví, naposledy jako editelka odboru vypoádání obchod. V letech 1999–2001 pracovala jako editelka odboru vypoádání v IPB/SOB. Od roku 2001 do roku 2005 pracovala jako editelka Backoffice Treasury v Raiffeisenbank a.s. V PPF bance a.s. pracuje od roku 2006, kdy zastávala pozici specialisty divize treasury Skupiny. Od roku 2007 je editelkou divize operations. lenkou pedstavenstva byla zvolena v roce 2012.
PPF banka a.s.
Jií Šmejc
pedseda pedstavenstva
Narodil se v roce 1971; vystudoval Matematickofyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor matematická ekonomie. V roce 1992 zaal podnikat v oboru investování a v roce 1993 se stal jednatelem a editelem firmy PUPP Consulting s.r.o. V roce 1995 zastával pozici obchodního editele spolenosti Middle Europe Finance s.r.o., která obchodovala s cennými papíry se zamením na akvizice. Do konce roku 2004 byl 34% vlastníkem skupiny TV NOVA. V roce 2004 zaal psobit ve skupin PPF a v roce 2005 se stal jejím akcionáem. V roce 2013 pozbyl status akcionáe PPF Group N.V. a na základ transakce se skupinou PPF získal pímé podíly na konkrétních aktivech Skupiny.
Jan Cornelis Jansen
místopedseda pedstavenstva
Mel Carvill
len pedstavenstva
Narodil se v roce 1962; byl lenem vrcholového vedení skupiny PPF od roku 2009 a lenem pedstavenstva Home Credit B.V. je od roku 2012. Má rozsáhlé zkušenosti z práce v oboru finanních slueb v Evrop, a to v rzných segmentech a na významných pozicích. Od roku 1985 do roku 2009 pracoval ve skupin Generali, kde zastával adu vedoucích funkcí vetn regionálního editele pro západní Evropu, Ameriku a Stední východ, editele pro oblast fúzí a akvizic, editele útvar Mezinárodní regulace, ízení rizik i Korporátní finance. Je dritelem Advanced Diploma in Corporate Finance a lenem organizací Institute of Chartered Accountants in England and Wales, Chartered Insurance Institute a Securities Institute, má titul Chartered Insurer.
Petr Kohout
len pedstavenstva
Narodil se v roce 1972; svou kariéru zahájil v praské poboce bankovní skupiny Société Générale (SG) v roce 1996. Byl rovn lenem týmu, který odpovídal za restrukturalizaci ŠKODA HOLDING v letech 2000–2001. Poté pracoval u PricewaterhouseCoopers a pozdji se vrátil do skupiny Société Générale jako finanní a provozní editel spolenosti ESSOX (do které jsou soustedny aktivity skupiny v oblasti spotebitelského financování) v eské republice. Bhem své dosavadní kariéry pracoval ve Vietnamu jako generální editel SG Viet Finance, co je další spolenost zabývající se spotebitelským financováním v rámci skupiny SG. Do skupiny Home Credit pišel ze spolenosti ALD Automotive, s.r.o., patící do skupiny Société Générale, kde pracoval jako generální editel (od bezna 2012 do záí 2014).
Marcel van Santen
len pedstavenstva
Narodil se v roce 1971; studoval obor finance a úetnictví. lenem pedstavenstva Home Credit B.V. se stal po sedmi letech strávených v rzných funkcích v PPF Group N.V. v oblasti financí. Ped svým nástupem do PPF v roce 2007 zastával manaerské funkce v oblasti financí v nkolika pedních mezinárodních IT spolenostech. Bhem své kariéry se 15 let zabýval finanními analýzami, úetnictvím a projektovým ízením v Nizozemsku i v širším regionu zahrnujícím Evropu, Stední východ a Afriku.
Home Credit B.V.
len pedstavenstva
Narodil se v roce 1959; je dritelem akademického titulu bakalá v oboru ekonomie a zárove titulu Qualified Controller. lenem pedstavenstva Home Credit B.V. se stal po dvou letech práce v oblastech úetnictví a výkaznictví v PPF Group N.V. Pedtím, ne v roce 2012 nastoupil do PPF, získal zkušenosti v ad pedních evropských energetických spoleností v klíových pozicích v oblasti finanního ízení, controllingu a regulatorního výkaznictví.
Rudolf Bosveld, len pedstavenstva
Lubomír Král, len pedstavenstva
jednatel
Narodil se v roce 1974; je absolventem Fakulty ekonomie a úetnictví na Central Queensland University v australském Sydney. Bhem svého dlouholetého psobení v zahranií zastával významné pozice v oboru private banking a ve finanním sektoru. Do skupiny PPF nastoupil v ervenci 2009, kdy Skupina pevzala ást nemovitostních aktiv od eské developerské spolenosti ECM. Tam zastával od ledna 2007 funkci editele pro vztahy s investory. V lednu 2012 se stal finanním editelem spolenosti PPF Real Estate Holding B.V.
PPF Real Estate Holding B.V.
26 Výroní zpráva 2014
28 Výroní zpráva 2014
Martin Schaffer
výkonný editel
Narodil se v roce 1971; je absolventem Lékaské a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze jako otolaryngolog. Po absolvování Právnické fakulty zaal pracovat jako právník, nejdíve jako vedoucí právního oddlení TV NOVA (2002–2005). V roce 2005 nastoupil do PPF Investments – spolenosti, která se zabývá pímými investicemi (private equity) – na pozici tajemníka spolenosti. Od roku 2006 pracuje ve spolenosti Home Credit and Finance Bank se sídlem v Rusku, postupn ve funkcích poradce pedstavenstva, editele právního odboru a místopedsedy pedstavenstva. Výkonným editelem spolenosti PPF Advisory (Russia) Limited se stal v roce 2010.
PPF Advisory (Russia) Limited
len
Narodil se v roce…