SEMINARSKI SOCIOLOGIJA

download SEMINARSKI SOCIOLOGIJA

If you can't read please download the document

 • date post

  23-Oct-2014
 • Category

  Documents

 • view

  923
 • download

  18

Embed Size (px)

Transcript of SEMINARSKI SOCIOLOGIJA

UNIVERZITET U TRAVNIKU EDUKACIJSKI FAKULTET B/H/S jezik i knjievnost-razredna nastava

MODERNE TEORIJE DRUTVA I SOCIOLOGIJA MODERNOSTISEMINARSKI RAD Kolegij: Sociologija

Mentor: Dr. Faik pago Travnik,decembar,2011

Student: Koki Jasmin

SADRAJ

SADRAJ..........................................................................................................

UVOD..............................................................................................................

1. DRUTVO..................................................................................................... 1.1. OPOJMU DRUTVA................................................................................................................

1.2. POJAM

SAVREMENOG DRUTVA....................................................................................................

1.3. SAVREMENO

DRUTVO

DEFINICIJA...............................................................................................

1.4. BIT

SAVREMENOG DRUTVA........................................................................................................

2. SAVREMENE SOCIOLOKE TEORIJE................................................................. 2.1. FUNKCIONALIZAM................................................................................................................... 2.1.1. Talcott Parsons.....................................................................................................

2.1.2. Robert Merton...................................................................................................... 2.2. STRUKTURALIZAM................................................................................................................... 2.2.1. Clade L. Stross.....................................................................................................

2.2.2. Michel Foucault..................................................................................................... 2.3. KRITIKA TEORIJA DRUTVA (FRANKFURTSKA KOLA)........................................................................... 2.3.1. Herbert Marcuse...................................................................................................

2.3.2. Erich Fromm......................................................................................................... 3. ZAKLJUAK...................................................................................................

4.

LITERATURA........................................................................................................

UVODTema seminarskog rada je Moderne teorije drutva i sociologija modernosti. U seminarskom radu prvo e se govorit u drutvu uope, savremenom drutvu i na kraju o savremenim sociolokim teorijama. Za drutvo moemo rei da je to sloen i kompleksan fenomen za nauku i ljudsku spoznaju. Razmiljati o zaknitostima njegovoga razvoja i prouavati ga, zapravo znai razumjeti ga njegovome totalitetu, to jest, razumjeti samu prirodu drutva, odnose ljudi u njemu, drutvene snage i pokrete, utjecaje i interakcije, strukturu i dinamiku, njegovou organizaciju i institucionalizaciju. Ta pitanja su zaokupljala panju umnih i matovitih ljudi od najranijih dana nastanka ljudske civilizacije, pa sve do ovih dananjih. Predmet su interesovanja i drugih naunih disciplina koje su teile da spoznaju prirodu, drutvo, ovjekovu sredinu i ope okruenje u kojem su ljudi egzistirali i uspostavljali meusobne, ali i drutvene odnose. Saznanje da drutvo nije skup sluajnih pojava, nego rezultat zakonomjernoga razvoja, opredijelilo je veliki broj mislilaca da se bave razumijevanjem toga toka zbivanja. Drutvo i pojave u njemu bili su premet razmatranja u toku cijele povijesti drutvenih nauka.

1. DRUTVO1.1. O pojmu drutvaPredmet koji sociologija prouava jeste ljudsko drutvo. Njega, meutim, ne moemo tretirati i razumjeti bez veze sa onom irokom sredinom u kojoj drutvo postoji. Ta sredina je priroda, koja sa drutvom ini pojam objektivne stvarnosti. Prema tome, prvo pitanje koje se pri odreivanju predmeta sociologije namee je pitanje o odnosu izmeu ova dva velika dijela objektivne stvarnosti, izmeu prirode i drutva. U neposrednoj vezi s tim stoji i pitanje o postanku ovjeka i drutva i onim osnovnim faktorima koji su proces pokrenuli i usmjeravali ga. Rije je, naime, o tzv. generikoj sutini drutva. Drutvo ine ljudi koji u svojoj djelatnosti stupaju u najrazliitije meusobne odnose, tako da se drutvo, gledano pod tim uglom, ukazuje kao cjelina meuljudskih odnosa. ovjek svojom proizvodnom djelatnou snano utjee na prirodnu sredinu u kojoj ivi i radi. Prilagoavajui prirodu svojim potrebama i prisvajajui je, ukratko, proizvodei, ovjek mijenja prirodne uslove svoga postojanja u historijske uslove svoga materijalnog ivota. Bitno svojstvo po kome se ovjek i drutvo kvalitativno razlikuju od ivotinje i ivotinjskog opora za najvei dio savremene graanske sociologije je mogunost smisaonog sporazumijevanja meu pojedincima. Uprkos injenici to postoji, veliki broj odgovora na pitanje ta je drutvo, ta je njegova sutina, pri definiranju drutva u sociologiji danas sve vie u prvi plan stupaju dva osnovna saznanja: 1. Drutvo je pojava sui generis ili, drutvo je poseban kvalitet u objektivnoj stvarnosti i 2. Sutinu drutva ine najrazliitiji odnosi meu ljudima

1.2. Pojam savremenog drutvaPrema nekim odrednicama, a te su date u strukturiranju, procesima i u tipu promjena, savremeno drutvo ini zaseban konkretni totalitet i jednu povijesnu individualnost koja svojom svojstvenou i neponovljivou odudara od svega to je sada historija stvorila. Pod savremenou mislimo modernitet, prijelaz od klasnog kapitalistikog drutva u tehnologijsko drutvo sa svima, njemu pripadajuim odrednicama ( apstraktna racionalnost, oslobaanje rada, individualizam, ivotna usmjerenost na budunost, te sekularizacija transcendencije i utopijskog miljenja ). Pod modernou se ,dakle, misli historija i vrijeme koje novinama rastae prijanje strukture i nezapdana drutva. Modernost je, po sebi, savremena i napredna, a preko nje sva drutva sudjeluju u historiji. Pod savremenim drutvom mislimo i na sva postojea drutva u svijetu, njihove meuodnose, promjene koje nastaju iz dinamike sukoba izmeu razvijenih i nerazvijenih zemalja. Mnogobrojni, posebno marksizmom nadahnuti autori, nastojali su objasniti savremeno drutvo kao svjetsko drutvo, dakle, globalistiki. Savremenost, u ovom sluaju, oznaava stvarnu egzistenciju i aktuelnost svega to postoji, to nam se nudi svojom snagom i izuzetnou, radilo se o tradicionalnonim ili o zapadnim drutvima. Takva su savremena politika drutva socijalistikog tipa, religiozna drutva sa fundamentalistikom ideologijom, tradicionalna aristokratska i mlada drutva s vojnom vlau.

1.3. Savremeno drutvo definicijaPod drutvom definiramo tip drutvenog sistema koji, bez obzira na aspekt drutvenosti, posjeduje stepen samodovoljnosti u odnosu na svoje okruenje. Okruenje drutvenog sistema odlikuje se svojom samodovoljnou koja izranja na posebnoj naravi zakona prirodnoorganskog, kulturnog i religijskog sistema, a zatim i ovjeka kao zasebnog i neponovljivog subjekta, kao indiviuuma. Samoodovoljnost nekoga drutva jest funkcija uravnoteene kombinacije njegova odnosa s okolinom i stanja njegove unutarnje integracije. Drutvo je sistem uloga i funkcija koje moraju odgovoriti na utjecaje iz razliitih okruenja, pa se ne moe odrediti iz zdravorazumske projekcije kao skupina konkretnih ljudskih jedinki. Drutvo je, dakle, skupina ljudi s odreenim ulogama i zadacima. Ono je ostvaranje sinteze razliitih struktura, koje nastaju povezivanjem funkcija ili integracijom podijeljenog rada, a oituje se i oivotvoruje u zajednicama najrazliitijih vrsta i poredaka. Sve zajedno, ove zajednice tvore ovjeanstvo ili svjetsko drutvo. U ovome znaenju, drutvo je mjesto ostvaranja ovjeka kao umnog i drutvenog bia, ono postaje sredstvo kojim se promiu potrebe, interesi i vrijednosti. Da bi se to postiglo, usklauju se funkcije drutva prema okolini i funkcije u drutvu shodno kibernetikom zakonu hijerarhije, koji povezuje raznolikost dijelova drutva kao sistema. Drutvo kao i svaki sistem odreeno je kibernetikim sistemom moi i kontrole u kojem jedinice sa visokim stepenom i ogromnom koliinom informacija utjeu i nadziru jedinice drutva koje imaju visok opseg i ogromnu koliinu energije i materije. U kibernetiokom pogledu, nadzor nad niim jedinicama imaju u najviem pogledu sistemi vrijednosti i njihov iri zajedniki sklop kultura, znanosti i ideologija, potom su normativni sistemi dati u normama graanskog ponaanja i u pravnom poretku koji regulira ponaanje dravnih organa. Nia razina u kibernetikom pogledu je integrirana politika mo koja slijedi konkretne interese pojedinih grupa u drutvu. Najveu koliinu energije, radilo se o

snazi proizvodnih radnika, ili o moi mehaniziranih i robotiziranih proizvodnih snaga, imaju privredne jedinice, ali u kibernetikom pogledu, s obzirom na stepen informiranja o unutarnjosti i okruenju drutva, one su na najnioj razini. Stoga, valja rei da je svako zbiljsko drutvo uvijek posebno i samodovoljno drutvo u nekom odreenom stupnju i da kao zatvorena globalna zajednica ini sastav odnosa i institucija. U njemu cjelina postoji kao jedinstvo i kibernetika hijerarhija funkcija, koje ne ovise o doivljajima, raspoloenjima i shvaanjima ljudskih jedinki kao indvuuma. Ono, stoga, ini cjelinu samostalnih odnosa izmeu djelatnosti, uloga i organizacija uvjetovanih podjelom rada izmeu radnika, politiara, nastavnika, odgajivaa, tehniara i svih drugih zanimanja i profesija i nosilaca posebnih funkcija u drutvu.

1.4. Bit savremenog drutvaU pravom smislu ovo drutvo je moderno, to je postindustrijsko savremeno drutvo, koje nosi u sebi takvu napetost, unutarnji rascjep i dinamiku koja mu osigurava rast i razvoj ne samo u postojeim m