ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU - ffst.unist.hr · PDF fileprimjerice Sociologija, Socijalna...

Click here to load reader

 • date post

  29-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  13
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU - ffst.unist.hr · PDF fileprimjerice Sociologija, Socijalna...

 • S V E U I L I T E U S P L I T U

  FILOZOFSKI FAKULTET

  ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU

  Preddiplomski sveuilini studij

  Sociologija

  Klasa: 602-04/16-02/0002 Ur. broj: 2181-190-02-7/1-16-0010 Split, 23. prosinca 2015. godine

 • 1 Preddiplomski sveuilini studij Sociologija

  OSNOVNE INFORMACIJE O VISOKOM UILITU

  Naziv visokog uilita Filozofski fakultet u Splitu

  Adresa Sinjska 2, 21 000 Split

  Telefon 021 386 122

  Fax 021 329 288

  E.mail adresa dekanat@ffst.hr

  Web stranica www.ffst.unist.hr

  OPE INFORMACIJE O STUDIJSKOM PROGRAMU

  Naziv studijskoga programa Preddiplomski sveuilini studij Sociologija

  Nositelj studijskoga programa Filozofski fakultet u Splitu

  Sunositelj studijskoga programa

  -

  Vrsta studijskoga programa Struni studijski program Sveuilini studijski program X

  Razina studijskoga programa

  Preddiplomski X Diplomski Integrirani

  Poslijediplomski

  sveuilini Poslijediplomski

  specijalistiki Diplomski

  specijalistiki

  Akademski/struni naziv koji se stjee po zavretku studija

  Sveuilini/a prvostupnik/ca (baccalaureus/baccalaurea) sociologije (univ.bacc.soc.)

 • 2 Preddiplomski sveuilini studij Sociologija

  1. UVOD

  1.1. Procjena opravdanosti izvoenja studija

  Studij Sociologije u Splitu pokrenut je 2005. godine, a razlozi njegova pokretanja su primarno motivirani interesima mladih ljudi koji ele studirati sociologiju na podruju Dalmacije. Taj je interes kontinuirano prisutan tijekom proteklog desetljea postojanja studija. Posljednjih godina svjedoimo intenzivnoj afirmaciji sociologije kao znanosti koja prouava drutvo, tumai njegove procese i ubrzane promjene koje se dogaaju. Napose, hrvatsko drutvo prolazi kroz intenzivan proces korjenitih drutvenih promjena uz mnoge popratne fenomene koji zahtijevaju strunu i znanstvenu obradu, profila strunjaka koje osposobljava studij sociologije. S obzirom na potrebe trita rada pokazuju se potrebe za sociolozima koji, s obzirom na irinu obrazovanja pronalaze poslove u irokom spektru organizacija, ustanova i institucija, to ukazuje na adaptabilnost struke raznolikim profesionalnim uvjetima i zahtjevima. Tako se sociolozi zapoljavaju kao nastavnici, strunjaci u dravnim institucijama i slubama, istraivakim centrima, privatnom sektoru, u medijima, a u zadnje vrijeme sve vie u nevladinim udrugama i organizacijama.

  1.2. Povezanost s lokalnom zajednicom (gospodarstvo, poduzetnitvo, civilno drutvo...)

  Lokalna s sredina, gospodarski subjekti, gradska vlast, mediji, kao grad reprezentira gotovo

  etvrtinu demografskog i drugih potencijala Hrvatske, zbog ega se izraava intenzivna

  potreba za intervencijom strunjaka drutvenog profila, koji e biti angairani na svekolikom

  napretku i razvitku lokalnog podruja. Odsjek za sociologiju njeguje suradnju s lokalnom

  zajednicom Grada Splita i Splitsko dalmatinske upanije, te je u suradnji s nizom udruga, u

  kojima studenti sociologije, te prvostupnici, odnosno magistri sociologije djeluju kao volonteri.

  Zahvaljujui takvom angamanu dio naih studenata volontera, je u istim udrugama

  pronaao i zaposlenje.

  1.3. Usklaenost sa zahtjevima strukovnih udruenja

  Studij Sociologije u Splitu u potpunosti je usklaen sa zahtjevima strukovnih udruenja u

  Hrvatskoj i inozemstvu.

  1.4. Partneri izvan visokokolskoga sustava

  Istraivaka, znanstvena i nastavna suradnja mogua je s partnerima izvan visokokolskog sustava. Pri tome u prvom redu s domaim znanstvenim institutima i meunarodnim strukovnim organizacijama, srodnim studijima u zemlji i inozemstvu.

  1.5. Nain financiranja

  Studij Sociologije u Splitu u potpunosti se financira iz sredstava prorauna Republike Hrvatske.

  Nastavnici Odsjeka za sociologiju uloit e napore kako bi svojim strunim sposobnostima i

  znanstvenim kompetencijama priskrbili dodatna sredstva za unapreenje studija Sociologije i

  kvalitete nastavnog i znanstvenog rada.

 • 3 Preddiplomski sveuilini studij Sociologija

  1.6. Usporedivost studijskoga programa s programima akreditiranih visokih uilita u Hrvatskoj i Europskoj uniji

  Studij Sociologije usporediv je sa sljedeim nastavnim programima nekih studija u inozemstvu, bilo po pojedinim predmetima bilo u cjelini: Department of Sociology University of Essex; Department of Sociology & Anthropology Carleton University; Department of Sociology Humboldt State University; Dipartimento di sviluppo locale Universita di Teramo; Dipartimento degli Studi Sociali e Politici Universita di Milano; te Dipartimento di Sociologia Universita degli Studi diGenova.

  1.7. Otvorenost studija prema pokretljivosti studenata (horizontalnoj, vertikalnoj u RH i meunarodnoj)

  Preddiplomski studij sociologije otvoren je prema pokretljivosti studenata meu sveuilitima u Hrvatskoj. To su: Sveuilite u Rijeci (Filozofski fakultet, Kulturalni studiji), Sveuilite u Zadru (Odjel za sociologiju), Sveuilite u Zagrebu, (Filozofski fakultet, Odsjek za sociologiju). Napose, predmeti preddiplomskog studija sociologije omoguit e nastavak obrazovanja na razliitim podrujima drutvenih znanosti. Sukladno naelu pokretljivosti oekujemo kako e predmeti ponueni u programu sociologije biti dostupni i kako e ih moi sluati studenti drugih usmjerenja i studija. Prema vlastitim sklonostima i izboru studenti mogu upisati i sluati izborne kolegije iz ponude drugih studijskih programa Filozofskog fakulteta i sastavnica Sveuilita u Splitu. Sukladno bolonjskim naelima, studenti su tijekom studija u mogunosti jedan ili vie semestara ostvariti izvan institucije nositelja programa, pri emu istiemo znaajan interes studenata sociologije za mobilnost u okviru razliitih programa koji se nude na razini Sveuilita (Erasmus i sl.).

  1.8. Usklaenost s misijom i strategijom Sveuilita i predlagatelja te sa stratekim dokumentom mree visokih uilita

  Preddiplomski studij Sociologije u Splitu usklaen je s misijom i Strategijom Sveuilita u Splitu, kao misijom i strategijom predlagatelja, te se uklapa u dokument mree visokih uilita.

  1.9. Dosadanja iskustva u provoenju ekvivalentnih ili slinih programa

  Filozofski fakultet kao provoditelj programa pravni je slijednik Visoke uiteljske kole u Splitu koja je imala bogatu tradiciju nastave sociologije i gdje su realizirani razliiti socioloki kolegiji, primjerice Sociologija, Socijalna ekologija, Sociologija znanosti, Sociologija odgoja, Sociologija odgoja i obrazovanja i drugi.

 • 4 Preddiplomski sveuilini studij Sociologija

  2. OPIS STUDIJSKOG PROGRAMA

  2.1. Opi dio

  Znanstveno/umjetniko podruje studijskoga programa

  Drutvene znanosti

  Trajanje studijskoga programa 3 godine (6 semestara)

  Minimalni broj ECTS bodova potreban za zavretak studija

  180

  Uvjeti upisa na studij i razredbeni postupak

  Poloena dravna matura

  2.2. Ishodi uenja studijskoga programa (navesti 15 - 30 ishoda uenja)

  Ishodi uenja podrazumijevaju usvojene razine znanja i razumijevanja koje e studenti stei na svakom od kolegija studijskog programa sociologije, kako obveznih, tako i izbornih. Napose u okviru opisa svakog predmeta istaknute su i vjetine, kompetencije i vrijednosti. Gledajui sumarno, na razni studijskog programa, studenti e imati znanja o drutvu, drutvenim grupama, promjenama i procesima, na mikro i makro razini, te e ih biti sposobni i razumjeti. Nakon zavretka studija oni e biti sposobni primijeniti steena znanja u izradi svih faza praktinih radova, istraivanja, elaborata, projekata i sl. Nakon zavrenog studija studenti e biti sposobni:

  1. Identificirati i definirati socijalne probleme, koncepte, fenomene, procese, promjene, grupe

  2. Prepoznati drutvene procese, fenomene, probleme te ih valjano opisati, uz mogunost predvianja njihova budueg kretanja i razvoja

  3. Citirati teorije/miljenja razliitih teorija/autora u pogledu socioloke problematike 4. Povezati u cjelinu razliita teorijska stajalita, te ih istodobno konfrontirati i kritiki

  procjenjivati 5. Reproducirati, prikazati i prezentirati steena znanja 6. Diskutirati i u raspravi valjano argumentirati vlastita stajalita i tvrdnje o odreenim

  drutvenim kretanjima, pojavama, problemima ili pak teorijama 7. Generalizirati i formulirati pojedinana, na pojedinim predmetima usvojena, znanja o

  drutvu 8. Donijeti valjane zakljuke na temelju prezentirane teorijske podloge 9. Koristei steena znanja izraditi teorijske pristupe odreenoj drutvenoj problematici 10. Primijeniti usvojena znanja u izradi metodolokih pristupa i koncepata 11. Provesti empirijska, problemska istraivanja uz koritenje razliitih metoda i pristupa 12. Provesti preciznu analizu prikupljenih podataka i znanstvenih injenica 13. Obrazloiti i protumaiti znanstvene podatke i injenice, te ih kritiki razmotriti 14. Razmotriti dobivene podatke u irem drutvenom kontekstu iz kojega su proistekli 15. Konkretno upotrijebiti steene podatke u odreene drutvene svrhe, uz prijedloge,

  poboljanja, ili rjeenja

 • 5 Preddiplomski sveuilini studij Sociologija

  2.3. Mogunost zapoljavanja

  Studenti se mogu zaposliti u irokom spektru institucija javnog i privatnog sektora. Mogunost zapoljavanja postoji u institutima, istraivakim centrima, udrugama ili drugim poslovnim subjektima, u javnoj ili privatnoj sferi, koji u svojoj djelatnosti imaju prikupljanje podataka, istraivake i analitike poslove, te unos, obradu i arhiviranje podataka.

  2.4. Mogunost nastavka studija na vioj razini

  Na Filozofskom fakultetu Sveuilita u Splitu postoji mogunost nastavka preddiplomskog studija na diplomskom studiju Sociologije.

  2.5. Studij/i nie razine predlagaa ili d