SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT TỈNH BÌNH PHƯỚC

of 12 /12
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT TỈNH BÌNH PHƯỚC CHI CỤC KIỂM LÂM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /BC-CCKL Bình Phước, ngày tháng 7 năm 2021 BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 năm 2021; phƣơng hƣớng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2021. Kính gửi: - Cục Kiểm lâm; - Chi cục Kiểm lâm vùng III; - Ban Nội chính Tỉnh uỷ; - Văn phòng UBND tỉnh; - Sở NN&PTNT. Chi cục Kiểm lâm Bình Phước báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh tháng 7/2021; phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2021 như sau: Phần 1 Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 năm 2021 I. Tình hình chung: Trong tháng 7/2021, thời tiết trên địa bàn tỉnh có mưa nhiều, tuy nhiên trong tháng vn ut hiện các đt nng nóng, tiềm n nguy cơ ảy ra cháy rừng Vì vy lực lưng iểm lâm tiếp tục thực hiện cng tác tun tra bảo vệ rừng và PCCCR; tăng cường cng tác tun tra, iểm tra các tụ điểm tp ết, mua, bán, vn chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh, đồng thời tiếp tục phối hp với các đơn vị có liên quan tổ chức tun tra, iểm tra tại các hu vực giáp ranh với tỉnh Đă Nng, hu vực giáp ranh nước bạn Campuchia. Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp Lực lưng Kiểm lâm đã thực hiện tốt tinh thn chỉ đạo của các cp về phòng chống dịch bệnh Covid- 19. Trong tháng đã phát hiện 06 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp. Các vụ vi phạm đã đưc phát hiện, ngăn chặn và ử lý ịp thời theo đúng quy định II. Công tác đã triển khai và thực hiện trong tháng 7/2021 1. Tham mưu UBND tỉnh và Sở Nng nghiệp và PTNT:

Embed Size (px)

Transcript of SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT TỈNH BÌNH PHƯỚC

S NÔNG NGHIP & PTNT TNH BÌNH PHCc lp - T do - Hnh phúc
S: /BC-CCKL
BÁO CÁO
Kt qu thc hin nhim v tháng 7 nm 2021;
phng hng, nhim v tháng 8 nm 2021.
Kính gi:
- Ban Ni chính Tnh u;
- Vn phòng UBND tnh;
- S NN&PTNT.
Chi cc Kim lâm Bình Phc báo cáo kt qu thc hin nhim v qun
lý, bo v, phát trin rng và phòng cháy cha cháy rng trên a bàn tnh tháng
7/2021; phng hng, nhim v tháng 8/2021 nh sau:
Phn 1
Kt qu thc hin nhim v tháng 7 nm 2021
I. Tình hình chung:
Trong tháng 7/2021, thi tit trên a bàn tnh có ma nhiu, tuy nhiên
trong tháng v n u t hin các t n ng nóng, tim n nguy c y ra cháy rng
Vì v y lc l ng im lâm tip tc thc hin c ng tác tu n tra bo v rng và
PCCCR; tng cng c ng tác tu n tra, im tra các t im t p t, mua, bán,
v n chuyn lâm sn trái phép trên a bàn tnh, ng thi tip tc phi h p vi
các n v có liên quan t chc tu n tra, im tra ti các hu vc giáp ranh vi
tnh N ng, hu vc giáp ranh nc bn Campuchia.
Tình hình dch bnh Covid-19 din bin phc tp Lc l ng Kim lâm
ã thc hin tt tinh th n ch o ca các c p v phòng chng dch bnh Covid-
19.
Trong tháng ã phát hin 06 v vi phm trong lnh vc lâm nghip. Các
v vi phm ã c phát hin, ngn chn và lý p thi theo úng quy nh
II. Công tác ã trin khai và thc hin trong tháng 7/2021
1. Tham mu UBND tnh và S N ng nghip và PTNT:
2
- Tham mu S N ng nghip và PTNT trình UBND tnh: phê duyt
Phng án tip nh n, qun lý din tích rng và t lâm nghip Khu di tích lch
s Cn c B ch huy các lc l ng v trang gii phóng min Nam Vit Nam ti
Quyt nh s 1663/Q-UBND ngày 29/6/2021; phê duyt thit , d toán
c ng trình lâm sinh thuc d án trng rng phòng h hu vc lòng h thy in
C n n ti Quyt nh s 1741/Q- UBND ngày 02/7/2021; phê duyt thit
, d toán c ng trình lâm sinh thuc d án trng rng phòng h hu vc lòng
h Phc Hòa ti Quyt nh s 1743/Q- UBND ngày 02/7/2021
- Tham mu S N ng nghip và PTNT trình S Tài Chính th m nh
cng và d toán inh phí c ng tác trin hai và thc hin hoch trng cây
anh nm 2021; trình UBND tnh và S Tài chính v vic th m nh, phê duyt
d toán và hoch la chn nhà th u thc hin mua cây ging cung c p cho
các s, ngành, các c ng ty cao su thc hin hoch trng cây anh nm 2021
trên a bàn tnh Bình Phc và phê duyt hoch la chn nhà th u thc hin
d án trng rng phòng h hu vc lòng h C n n, Phc Hòa; Ban hành
Quyt nh v vic phê duyt H s mi th u (E-HSMT) gói th u mua cây
ging cung c p cho các s ngành, các C ng ty cao su thc hin hoch trng
cây anh nm 2021 trên a bàn tnh Bình Phc
- Tham mu S N ng nghip và Phát trin n ng th n hng d n trình t,
th tc quyt nh ch trng chuyn mc ích s dng rng sang mc ích
hác cho d án theo Th ng báo s Kt lu n s 78-TU/KL ngày 14/6/2021 ca
Thng trc Tnh y, phiên th 13/2021; hoàn thin các bc th tc báo cáo
các d án chuyn mc ích s dng rng sang mc ích hác trên a bàn tnh
Bình Phc cho UBND tnh trình Hi ng nhân dân th ng qua ti Ngh quyt
s 05/2021/NQ-HND ngày 02/7/2021 v B sung danh mc các d án c
phê duyt ch trng chuyn mc ích s dng rng sang mc ích hác trên
a bàn tnh Bình Phc ban hành èm theo Ngh quyt s 25/2019/NQ-HND
ngày 16/12/2019 ca HND tnh; hng d n B ch huy quân s tnh l p h s
th tc quyt nh ch trng chuyn mc ích s dng rng sang mc ích
hác cho im dân c lin n, Trm, cht biên phòng và m rng cm dân
c biên gii ã ây dng trên a bàn tnh, giai on 2021 – 2025; hng d n
các n v hoàn thin th tc ng ý nhu c u giao rng, cho thuê rng; l y ý
in Phng án qun lý rng bn vng ca Ht Kim lâm huyn ng Phú;
hng d n thc hin các th tc hai thác lâm sn d án Nhà máy i mng Bình
Phc; ngh UBND các huyn Bù p, Bù Gia M p, Chn Thành và các ã
có din tích thc hin trng rng bán ng p h tr thc hin c ng tác trng rng
2. Báo cáo S N ng nghip và Phát trin n ng th n v vic t chc các
ht ng ca tháng hành ng vì m i trng hng ng Ngày M i trng th
gii nm 2021 và Báo cáo s t thc hin Ngh quyt s 06-NQ/TW; Báo cáo
t chc FAO t qu h p nh t, hoàn thin d liu các c s nu i vào ph n mm
qun lý c s nu i VHD; Báo cáo S T pháp v c ng tác thi hành pháp lu t
v lý vi phm hành chính 06 tháng u nm 2021; Báo cáo tng t chng
trình ph bin giáo dc pháp lu t giai on 2017-2021; báo cáo Tng cc Lâm
3
nghip gii quyt hó hn, vng m c trong vic thc hin d án Nhà máy
in nng l ng mt tri Lc Ninh 3, Lc Ninh 4 ti C ng vn s 1226/SNN-
KL ngày 02/7/2021.
3. Trình S Xây dng th m nh thit bn v thu c ng – D toán c ng
trình sa cha nhà t p th, ging hoan ti Chi cc Kim lâm
4. Trin hai c ng tác trng cây anh trên a bàn tnh (các ni dung v
d toán và hoch la chn nhà th u thc hin mua cây ging cung c p cho
các s, ngành, các c ng ty cao su thc hin hoch trng cây anh nm 2021
trên a bàn tnh Bình Phc, hoch cây anh giai on 2022-2025).
5. Tip tc thc hin Ch th s 3714/CT-BNN-TCLN ngày 15/12/2011 v
vic tng cng ch n chnh hot ng ca lc l ng Kim lâm; tng cng
công tác phòng, chng dch Covid-19 và thc hin các bin pháp phòng nga,
lây lan Covid-19.
6. Thc hin các nhim v hác thuc chc nng, nhim v ca n v do
Giám c S, UBND tnh giao
III. Kt qu công tác
A. Công tác qun lý, bo v rng
1. Công tác tuyên truyn
Trong tháng, lc l ng Kim lâm tip tc tham mu Ban Ch o Chng
trình mc tiêu phát trin lâm nghip các c p duy trì thc hin c ng tác tuyên
truyn v bo v rng và phòng cháy, cha cháy rng; Tuyên truyn các vn bn
quy phm pháp lu t c 15 l t và tuyên truyn bo v rng lu ng c 04
t; tuyên truyn v vic thc hin các quy nh v qun lý, bo v rng n 74
h dân; tuyên truyn cho 02 cá nhân, h gia ình t nguyn giao np 02 cá th
ng v t hoang dã cu h, tái th v m i trng t nhiên
2. Công tác phòng chng cht phá rng, ln chim rng trái pháp
lut
Trong tháng, Chi cc Kim lâm tip tc duy trì thc hin các gii pháp
tng cng c ng tác tuyên truyn, ph bin pháp lu t v rng; tng cng c ng
tác tu n tra, truy quét bo v rng ti các a phng Kt qu trong tháng
6/2021, trên a bàn tnh ã y ra 02 v vi phm v phá rng trái pháp lu t làm
thit hi 761 m 2 din tích rng t nhiên, là rng sn u t, c th.
+ V th nht: y ra ti l 10, honh 3, tiu hu 188A thuc a gii
hành chính ã Phú Sn, huyn Bù ng do ban QLRPH Bù ng làm ch rng,
i t ng vi phm là ngi thôn 4, ã ng Nai, huyn Bù ng, tnh Bình
Phc phát dn m rng vn r y ã làm thit hi là 351m 2 rng t nhiên
thuc loi rng sn u t, hin trng là rng thng anh phc hi Din tích này
là t bng, nm dc theo sui, h ng có cây g, ch có cây bi, dây leo Hin
v vic ã c Ht Kim lâm huyn Bù ng lý pht hành chính vi s tin
là 9.089.966 ng.
4
+ V th hai: y ra ti l 8, khonh 5, tiu hu 387, thuc a gii hành
chính ã Tân Hòa, huyn ng Phú, hành vi vi phm: phá rng trái pháp lu t
làm ng vào vn cao su làm thit hi là 410 m 2 rng t nhiên, thuc rng
sn u t, hin trng DT2 he dc Hin v vic ang c Ht Kim lâm huyn
ng Phú tin hành lý theo quy nh
3. Công tác ngn chn khai thác, vn chuyn, mua bán, ct gi, ch
bin lâm sn trái pháp lut
Trong tháng, lc l ng Kim lâm v n tip tc phi h p vi Ban
THCTMTPTLNBV các xã, lc l ng bo v rng chuyên trách ca các n v
ch rng và các n v liên quan duy trì các oàn im tra, truy quét và lý
các hành vi vi phm ti các vùng ã c ác nh là trng im v hai thác
rng trái pháp lu t và l y c p lâm sn; trong ó, v n tip tc chú trng các khu
vc rng trng im nh Khu Di tích B Ch huy Min Tà Thit, hu vc giáp
ranh gia Vn Quc gia Bù Gia M p vi lâm ph n rng tnh N ng, hu vc
giáp ranh s ng Huýt, hu vc giáp ranh vi Khu Bo tn thiên nhiên Vn hóa
ng Nai, hu vc giáp ranh vi nc bn Campuchia, các ng tiu ngch
tuyn biên gii trên a bàn huyn Lc Ninh, huyn Bù p và huyn Bù Gia
M p.
Qua ó, trong tháng 7/2021 ã phát hin và l p biên bn 04 v vi phm
v qun lý lâm sn (tng 01 v so vi tháng 6/2021) Hành vi vi phm bao gm:
hai thác rng trái pháp lu t (02 v); tàng tr, mua bán, ch bin lâm sn trái
pháp lu t (01 v); vi phm quy nh v qun lý h s trong v n chuyn, mua,
bán, ch bin lâm sn (01 v)
4. Công tác phòng, chng cháy rng
Trong tháng, thi tit trên a bàn tnh u t hin ma nhiu ni do ó
mt s hin trng rng h ng còn h nng cháy rng Tuy nhiên, trong tháng
v n u t hin mt s ngày n ng nóng, tim n nguy c y cháy rng, vì v y lc
l ng Kim lâm v n tip tc n c, hng d n các ch rng tip tc công tác
tu n tra, bo v rng, phòng cháy cha cháy rng p thi phát hin im
cháy, ngn nga và lý p thi trong trng h p y ra cháy rng
Kt qu trong tháng 7/2021, trên a bàn tnh h ng y ra cháy rng
cng nh vi phm các quy nh ca pháp lu t v phòng cháy và cha cháy gây
cháy rng
5. Công tác qun lý ng vt hoang dã
Trong tháng, Chi cc Kim lâm ã phi h p vi Trung tâm Cu h Bo
tn & Phát trin sinh v t thuc Ban qun lý Vn Quc gia Bù Gia M p tip
nh n 02 cá th ng v t hoang dã nguy c p, quý, him bao gm 01 cá th Kh
mt và 01 cá th V n má do ngi dân trao tr cho nhà nc Trung tâm
Cu h Bo tn & Phát trin sinh v t thc hin cu h ng v t theo quy nh
5
Trong tháng v n còn hin t ng ngi dân vào rng b y, b t thú rng, lc
l ng Kim lâm ã phát hin, tiêu hy tng cng 77 b y t ch (bng dây cáp)
ti honh 4 tiu hu 60 và honh 6 tiu hu 61 – Ban QLRPH Bù p
Chi cc Kim lâm ã phi h p vi Phòng Cnh sát M i trng - Công an
tnh Bình Phc, b t gi 01 v vi phm v nu i nht ng v t hoang dã ti
huyn Chn Thành, tang v t gm 02 cá th Rái cá vut bé, thuc Nhóm IB Ngh
nh 06/2019/N-CP Hin v vic ang c Phòng Cnh sát M i trng -
Công an tnh Bình Phc lý theo quy nh ca Pháp lu t
6. Công tác gii quyt khiu ni, t cáo và tình hình chng ngi thi
hành công v
Trong tháng, lc l ng im lâm h ng tip nh n v hiu in t cáo
nào và h ng y ra tình hình chng ngi thi hành c ng v
7. Tình hình vi phm pháp lut (trong k báo cáo t ngày 15/6/2021
n ngày 15/7/2021)..
a) Tng s v vi phm tháng 6/2021: 06 v, tng 01 v so vi tháng
6/2021, trong ó:
*) Vi phm hành chính: 06 v Các hành vi vi phm:
- Khai thác rng trái pháp lu t: 02 v (tng 02 v);
- Vi phm các quy nh chung ca NN v BVR: 0 v (gim 03 v);
- Tàng tr, mua bán, CBLS trái pháp lu t: 01 v (tng 01 v);
- Phá rng trái pháp lu t: 02 v (gi nguyên).
- Vi phm các quy nh v qun lý h s trong VC, MB, CB LS: 01 v
(tng 01 v).
b) S v ã lý trong tháng 7/2021: 06 v (toàn b là lý hành
chính).
+ Trong : 05 v.
+ Tang v t, phng tin tch thu: 8,39 m 3 g bao gm 8,145m
3 g tròn và
0,245 m 3 g ; 01 ca ng, 01 ca máy, 01 lam ca, 01 con dao
+ Tng s tin thu np ngân sách: 87.000.000 ng
- S v cha lý trong tháng 7/2021: 01 v.
d) S liu cng dn t u nm 2021 n báo cáo:
- Tng s v vi phm: 45 v
- S v ã lý trong : 43 v (X lý hành chính: 42 v và lý hình
s 01 v).
- S v tn n thi im hin ti: 03 v, bao gm 02 v ca nm 2021
và 01 v nm 2020
6
1. Công tác trng cây xanh
- i vi cây anh do UBND các huyn, th ã, thành ph thc hin: Hin
nay, các n v ang hoàn thin các th tc h s tip tc trin hai c ng tác
u th u mua cây ging Riêng huyn Bù p ã thc hin ong c ng tác giao
cây cho các t chc, h gia ình trên a bàn huyn trong tháng 6/2021
- i vi cây anh do các n v S, ban, ngành và các C ng ty Cao su
thc hin: Chi cc Kim lâm ã tham mu S N ng nghip và PTNT trình ban
hành Quyt nh v vic phê duyt H s mi th u (E-HSMT) gói th u mua cây
ging cung c p cho các s ngành, các C ng ty cao su thc hin hoch trng
cây anh nm 2021 trên a bàn tnh Bình Phc Hin nay, S N ng nghip và
PTNT ang hoàn thin th tc u th u theo quy nh D in c ng tác giao
cây c hoàn thành trong tháng 8/2021 và c ng tác im tra nghim thu cây
sng vào cui tháng 9, u tháng 10/2021
2. S dng rng
a) Chuyn mc ích s dng rng sang mc ích khác:
- Tham mu S N ng nghip và PTNT hng d n trình t, th tc quyt
nh ch trng chuyn mc ích s dng rng sang mc ích hác cho d án
theo Th ng báo s Kt lu n s 78-TU/KL ngày 14/6/2021 ca Thng trc Tnh
y, phiên th 13/2021 ti C ng vn s 1098/SNN-KL ngày 18/6/2021.
- Tham mu S N ng nghip và PTNT hoàn thin các bc th tc báo cáo
các d án chuyn mc ích s dng rng sang mc ích hác trên a bàn tnh
Bình Phc cho UBND tnh trình Hi ng nhân dân th ng qua ti Ngh quyt
s 05/2021/NQ-HND ngày 02/7/2021 v B sung danh mc các d án c
phê duyt ch trng chuyn mc ích s dng rng sang mc ích hác trên
a bàn tnh Bình Phc ban hành èm theo Ngh quyt s 25/2019/NQ-HND
ngày 16/12/2019 ca HND tnh
- Tham mu S hng d n B ch huy quân s tnh l p h s th tc quyt
nh ch trng chuyn mc ích s dng rng sang mc ích hác cho im
dân c lin n, Trm, cht biên phòng và m rng cm dân c biên gii ã
ây dng trên a bàn tnh, giai on 2021 – 2025 ti C ng vn s 1259/SNN-
KL ngày 8/7/2021.
b) Gii quyt các kin ngh, nhim v liên quan n công tác s dng
rng:
- Tham mu S trình UBND tnh phê duyt Phng án tip nh n, qun lý
din tích rng và t lâm nghip Khu di tích lch s Cn c B ch huy các lc
l ng v trang gii phóng min Nam Vit Nam ti Quyt nh s 1663/Q-
UBND ngày 29/6/2021.
7
- Tham mu S báo cáo Tng cc Lâm nghip gii quyt hó hn, vng
m c trong vic thc hin d án Nhà máy in nng l ng mt tri Lc Ninh 3,
Lc Ninh 4 ti C ng vn s 1226/SNN-KL ngày 02/7/2021.
- Tham mu S N ng nghip và PTNT hng d n thc hin các th tc
hai thác lâm sn d án Nhà máy i mng Bình Phc ti C ng vn s
1243/SNN-KL ngày 07/7/2021.
3. Phát trin rng
- Tham mu S ngh UBND các huyn Bù p, Bù Gia M p, Chn
Thành và các ã có din tích thc hin trng rng bán ng p h tr thc hin
c ng tác trng rng ti C ng vn s 1212/SNN-KL ngày 01/7/2021.
- i vi h s trng rng bán ng p ti Lòng h thy in C n n:
+ Tham mu S trình UBND tnh phê duyt thit , d toán c ng trình
lâm sinh thuc d án trng rng phòng h hu vc lòng h thy in C n n
ti Quyt nh s 1741/Q- UBND ngày 02/7/2021
+ Phi h p vi UBND huyn Bù p, Bù Gia M p, ã Thin Hng, ã
Phc Thin và ã Phú Ngha thc hin tip nh n, bàn giao din tích trng rng
phòng h hu vc lòng h thy in C n n cho n v trng rng ti Gi y
mi s 60/GM-SNN-KL ngày 07/7/2021.
+ Tham mu S trình UBND tnh, S Tài Chính v vic phê duyt
hoch la chn nhà th u thc hin d án trng rng phòng h hu vc lòng h
C n n ti T trình s 143/TTr-SNN-KL ngày 7/7/2021.
- i vi trng rng bán ng p lòng h thy l i Phc Hòa:
+ Tham mu S trình UBND tnh phê duyt thit , d toán c ng trình
lâm sinh thuc d án trng rng phòng h hu vc lòng h Phc Hòa ti Quyt
nh s 1743/Q- UBND ngày 02/7/2021
+ Phi h p vi UBND huyn Chn Thành, ã Minh L p, ã Minh Thành,
ã Nha Bích và ã Minh Th ng thc hin tip nh n, bàn giao din tích trng
rng phòng h hu vc lòng h thy l i Phc Hòa cho n v trng rng ti
Gi y mi s 59/GM-SNN-KL ngày 07/7/2021.
+ Tham mu S trình UBND tnh, S Tài Chính v vic v vic phê duyt
hoch la chn nhà th u thc hin d án trng rng phòng h lòng h Phc
Hòa ti T trình s 142/TTr-SNN-KL ngày 6/7/2021.
- Hoàn thin h s thit , d toán c ng trình lâm sinh trng rng ti Ban
QLRPH Tà Thit gi S N ng nghip và Phát trin n ng th n th m nh trình
UBND tnh phê duyt
- Tham mu S ngh UBND các huyn báo cáo ánh giá tình hình thc
hin nhim v bo v, phát trin rng nm 2021 và ây dng hoch phát trin
lâm nghip nm 2022
8
- Hoàn thin h s trình B C ng thng c p phép h s trng rng bán
ng p lòng h thy in Thác M và c B C ng thng c p phép trng rng
s 250/GP-BCT ngày 07/7/2021.
Phng hng nhim v tháng 8 nm 2021
1 Tng cng c ng tác tu n tra, im tra bo v rng, phòng cháy cha
cháy rng và qun lý lâm sn trên a bàn tnh và các hu vc giáp ranh nh
VQG Cát Tiên, huyn Tuy c - tnh N ng, Khu Bo tn thiên nhiên Vn
hóa ng Nai nhm hn ch th p nh t các v vi phm v trong lnh vc lâm
nghip, c bit là các v phá rng, l n chim rng, cháy rng và hai thác rng
trái pháp lu t
2 Tng cng c ng tác tu n tra, im tra im soát lâm sn ti các hu
vc biên gii Campuchia, các tuyn ng tiu ngch dc tuyn biên gii, các
bn bãi, các ng m, các tuyn s ng ngn chn vic mua bán, tàng tr lâm sn
trái pháp lu t
3. iu tra, lý các v vic VPHC v lnh vc qun lý rng, phát trin
rng, bo v rng và qun lý lâm sn và tr li n th hiu ni, t cáo trong
lnh vc lâm nghip nhanh chóng, p thi, bo m theo úng quy nh ca
pháp lu t Thng uyên hng d n, h tr các n v trc thuc, n v có liên
quan trong c ng tác lý VPHC v qun lý rng, phát trin rng, bo v rng
và qun lý lâm sn
4. Tip tc trin hai c ng tác trng cây anh nm 2021 (thc hin u
th u mua cây ging, giao cây ging cho các n v c giao ch tiêu nm
2021).
5. Phi h p vi các n v liên quan thc hin trng rng bán ng p h thy
in C n n, Thác M và trng rng hu di tích lch s Vn hóa min Tà Thit
6. Phi h p vi n v có liên quan thc hin chnh lý bn , h s quy
hoch theo danh mc u t các d án d in thc hin quy hoch lâm nghip
giai on 2021 - 2030.
7. Tip tc trin hai K hoch kim tra, lý lu t trong c ng tác thi
hành pháp lu t v lý vi phm hành chính nm 2021
8 Trin hai thc hin các chng trình d án ca Chi cc Kim lâm
9 Tham mu gii quyt các c ng vic liên quan n c ng tác s dng và
phát trin rng, s dng t lâm nghip trên a bàn tnh theo úng quy nh; trong
ó hng d n Ht Kim lâm huyn Bù ng thc hin trình t, th tc trng
rng thay th trên din tích 11,91 ha theo ch o ca UBND tnh ti C ng vn
s 2217/UBND-KT ngày 06/7/2021.
9
10. Tip tc thc hin Ch th s 3714/CT-BNN-TCLN ngày 15/12/2011
v vic tng cng ch n chnh hot ng ca lc l ng Kim lâm; tng cng
công tác phòng, chng dch Covid-19 và thc hin các bin pháp phòng nga,
lây lan Covid-19.
11. Thc hin các nhim v hác thuc chc nng, nhim v ca n v và
nhng ni dung c ng vic t u t do Giám c S, UBND tnh giao /
Ni nhn: CHI CC TRNG - Nh trên;
- B ph n KH - VP s;
- BL Chi cc Kim lâm;
- Lu: VT, QLBVR.
Trn Quc Hùng
BIU S 1: TNG HP TÌNH HÌNH PHÁ RNG, LN CHIM RNG TRÁI PHÁP LUT
THÁNG 7/2021 TRÊN A BÀN TNH
(Kèm theo báo cáo s … …/BC-KL ngày ….. tháng 7 nm 2021)
I. PHÂN THEO N V CH RNG
S
tng
S v
I Trong quy hoch 3 loi
rng
1 Ban Qun lý RPH Bù ng 1 351 1 351 x x
2 Ht Kim lâm ng Phú 1 410 1 410 x x
II Ngoài quy hoch 3 loi
rng
1
Tng
S
Tng
dng
1 Xã Phú Sn Ban Qun lý RPH Bù ng 1 351 x x
2 Xã Tân Hòa Ht Kim lâm huyn ng Phú 1 410 x x
Tng 2 761
11
BIU 02: TNG HP CÁC V VI PHM TRONG THÁNG 7/2021 TRÊN A BÀN TNH
(Kèm theo báo cáo s … …/BC-KL ngày ….. tháng 7 nm 2021)
S
S v tn
1 Ht KL ng Phú 1 1 0 0 1
2 Ht KL Bù p 0 1 1 0
3 Ht KL Lc Ninh 0 0 0
4 Ht KL Bù ng 2 1 1 2 2 0
5
6
i
7
8 VQG Bù Gia M p 0 0 0
Tng 6 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 6 6 0 1
12
BIU S 3: TNG HP PHNG TIN, LÂM SN TCH THU THÁNG 7/2021 TRÊN A BÀN TNH
(Kèm theo báo cáo s..……ngày tháng 7 nm 2021)
S
Phng tin, tang
vt tch thu
1 Ht KL ng Phú 0,000 0
2 Ht KL Bù p 0,429 0,429 0,429 01 ca ng 0
3 Ht KL Lc Ninh 0 56.000.000
4 Ht KL Bù ng 2,888 2,888 2,888 01 con dao 0
5
01 ca máy,
7
8 VQG Bù Gia M p 0,000 0
Tng 8,390 8,145 0,245 8,145 0,245 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 87.000.000
BAN C YU CHÍNH PH - T: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: [email protected]
2021-07-16T08:43:52+0700
Trn Quc Hùng<[email protected]> ã ký lên vn bn này!
S Thông tin và Truyn thông Bình Phc - MD: 000.00.12.H10 - MST: 3800343890 - Phone: 0271.3888207 - Email: [email protected]
2021-07-16T11:09:51+0700
S THÔNG TIN VÀ TRUYN THÔNG BÌNH PHC
Chi cc Kim Lâm<[email protected]> ã ký lên vn bn này!
S Thông tin và Truyn thông Bình Phc - MD: 000.00.12.H10 - MST: 3800343890 - Phone: 0271.3888207 - Email: [email protected]
2021-07-16T11:09:53+0700
S THÔNG TIN VÀ TRUYN THÔNG BÌNH PHC
Chi cc Kim Lâm<[email protected]> ã ký lên vn bn này!
S Thông tin và Truyn thông Bình Phc - MD: 000.00.12.H10 - MST: 3800343890 - Phone: 0271.3888207 - Email: [email protected]
2021-07-16T11:09:54+0700
S THÔNG TIN VÀ TRUYN THÔNG BÌNH PHC