RPT KIMIA T5 (BM)

download RPT KIMIA T5 (BM)

of 15

 • date post

  04-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  258
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of RPT KIMIA T5 (BM)

 • 8/13/2019 RPT KIMIA T5 (BM)

  1/15

  SMK PANCHOR, SEREMBAN

  RANCANGAN

  PENGAJARAN TAHUNAN

  2014KIMIA

  TINGKATAN 5

 • 8/13/2019 RPT KIMIA T5 (BM)

  2/15

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014

  SMK PANCHOR, SEREMBAN PANITIA KIMIA

  1

  TEMA : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA

  BIDANGPEMBELAJARAN : 1. KADAR TINDAK BALAS

  MINGGUTARIKH

  OBJEKTIFPEMBELAJARAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITIPEMBELAJARAN

  REFLEKSI

  12/1/ - 3/1

  PENGENALAN

  26/1 10/1

  1.1 Menganalisiskadar tindak balas

  Murid boleh:* menyatakan maksud kadartindak balas,* mengenal pasti perubahan yangdapat diperhatikan pada bahanatau hasil tindak balas untukmenentukan kadar tindak balas,* menentukan kadar tindak balaspurata,* menentukan kadar tindak balaspada masa tertentu daripada graf,

  *menyelesaikan masalahpenghitungan berkaitan dengankadar tindak balas purata, *menyelesaikan masalahpenghitungan berkaitandengankadar tindak balas pada masatertentu.

  Membincangkan:(a) maksud kadar tindak balas,(b) contoh tindak balas yangberlaku dengan cepat,(c) contoh tindak balas yangberlaku dengan perlahan.

  Menjalankan perbincangan untukmengenalpasti perubahan yangdapat diperhatikan pada bahantindak balas atau hasil tindak

  balas dan menentukan kadartindak balas serta kaedahpengukurannya.

  Menjalankan aktiviti tindak balasantara zink dengan asid,seterusnya melukis graf untukmenghitung kadar tindak balaspurata dan kadar tindak balaspada masa tertentu.

  Mengadakan aktivitimenyelesaikan masalahpenghitungan berkaitan dengankadar tindak balas.

  313/1-17/1

  1.2 Mensintesisfaktor-faktor yangmempengaruhikadar tindak balas

  Murid boleh:* merekabentuk eksperimen-eksperimen untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kadartindak balas,* memberi contoh-contoh tindakbalas yang dipengaruhi oleh saizbahan tindak balas, kepekatan,* suhu dan mangkin,menerangkan bagaimana setiapfaktor mempengaruhi kadar tindakbalas,* menjelaskan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kadartindak balas diaplikasikan dalamkehidupan harian dan dalamproses industri,* menyelesaikan masalah yangmelibatkan faktor-faktor yangmempengaruhi kadar tindak balas.

  Membincangkan faktor-faktoryang mungkin mempengaruhikadar tindak balas.Merekabentuk dan menjalankanaktiviti untuk mengkaji faktor yangmempengaruhi kadar tindakbalas, seperti saiz bahan tindakbalas, kepekatan, suhu danmangkin.Tindak balas yang dicadangkan:(a) Tindak balas antara kalsiumkarbonat , CaCO3dengan asidhidroklorik, HCl,(b) Tindak balas antara natriumtiosulfat, Na2S2O3dengan asidsulfurik, H2SO4,(c) Penguraian hidrogenperoksida, H2O2 dengankehadiran mangkin.Melihat simulasi komputer untukmengkaji bagaimana pergerakandan pelanggaran zarah-zarahdalam sesuatu tindak balas

  dipengaruhi oleh suhu, saizbahan tindak balas, tekanan,kepekatan dan mangkin.Mengumpul dan mentafsir data

 • 8/13/2019 RPT KIMIA T5 (BM)

  3/15

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014

  SMK PANCHOR, SEREMBAN PANITIA KIMIA

  2

  untuk menerangkan faktor-faktoryang mempengaruhi kadartindak balas seperti:(a) pembakaran arang(b) penyimpanan makanan dalampeti sejuk.

  (c) memasak makanan dalamperiuk tekanan(d) penghasilan ammonia,asidsulfurik dan asid nitrik dalamindustri.

  Menyelesaikan masalah yangmelibatkan kadar tindak balas.

  420/1-24/1

  1.3Mensintesiskanidea tentang teoriperlanggaran

  Murid boleh:* menghubungkaitkan tindak balasdengan tenaga yang terhasildaripada pergerakan danperlanggaran berkesan,menerangkan tenaga pengaktifan,

  * melakar dan menerangkangambar rajah profil tenaga,menghubungkaitkan frekuensiperlanggaran berkesan dengankadar tindak balas,* menghubungkaitkan frekuensiperlanggaranberkesan denganfaktor- faktor yang mempengaruhikadar tindak balas,* menerangkan bagaimana faktortertentu mempengaruhiperlanggaran zarah-zarah dalamsesuatu tindak balas.

  Menjalankan simulasi berikut: (a)pergerakan dan perlanggaranzarah-zarah dalam tindak balaskimia(b) pergerakan dan perlanggaranzarah-zarah dalam tindak balas

  yang dipengaruhi oleh suhu, saizbahan tindak balas, tekanan,kepekatan dan mangkin.Mengumpulkan , mentafsirkandata dan membincangkanperkara berikut:(a) perlanggaran(b) perlanggaran berkesan(c) tenaga pengaktifan(d) frekuensi perlanggaran

  Menjalankan simulasi berikut: (a)pergerakan dan perlanggaranzarah-zarah dalam tindak balaskimia(b) pergerakan dan perlanggaranzarah-zarah dalam tindak balasyang dipengaruhi oleh suhu, saizbahan tindak balas, tekanan,kepekatan dan mangkin.Mengumpulkan , mentafsirkandata dan membincangkanperkara berikut:(a) perlanggaran(b) perlanggaran berkesan(c) tenaga pengaktifan(d) frekuensi perlanggaran

  420/1-24/1

  1.4Mempraktikkanpengetahuansaintifik untukmeningkatkankualiti kehidupan

  Murid boleh:* mengaplikasikan pengetahuantentang faktor- faktor yangmempengaruhi kadar tindak balasdalam aktiviti kehidupan harian,* mengambil pendekatanpenyelesaian masalah danmembuat keputusan rasionalberdasarkan penyelidikan

  Menjalankan beberapa aktivitikehidupan harian yang berkaitandengan faktor-faktor yangmempengaruhi kadar tindakbalas.Mengumpul dan mentafsirkandata tentang sumbangan ahlisains dalam meningkatkan kualitikehidupan.Menjalankan aktiviti penyelesaianmasalah yang melibatkan kadartindak balas dalam bidangteknologi sainsmelaluieksperimen dan penyelidikan.

 • 8/13/2019 RPT KIMIA T5 (BM)

  4/15

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014

  SMK PANCHOR, SEREMBAN PANITIA KIMIA

  3

  TEMA : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIABIDANG PEMBELAJARAN : 2. SEBATIAN KARBON

  527/1-31/1

  EKSPERIMEN PEKA

  63/2 7/2

  2.1 Memahamisebatian karbon

  Murid boleh :* menyatakan maksud sebatian

  karbon,* menyatakan sebatian karbonboleh dikelaskan kepada duakumpulan, iaitu, sebatian organikdan sebatian tak organik,* menyatakan maksud sebatianorganik,* memberikan contoh sebatiankarbon organik dan sebatiankarbon tak organik,* menyatakan maksudhidrokarbon,* menyenaraikan sumber- sumber

  hidrokarbon, mengenalpasti hasilpembakaran sebatian karbonorganik.

  Mengumpul dan mentafsir datatentang berikut:

  (a) maksud sebatian karbon,(b) maksud sebatian organik darisegi sumber, kandungan danhasil pembakarannya,(c) maksud hidrokarbon,termasuk hidrokarbon tepu danhidrokarbon tak tepu,(d) sumber-sumber hidrokarbon,(e) contoh-contoh sebatianorganik dan sebatian tak organik.Menjalankan aktiviti untukmengenalpasti hasil pembakaransebatian organik, iaitu, karbon

  dioksida dan air.

  710/2-14/2

  2.2 Menganalisisalkana

  Murid boleh:* menyatakan maksud alkana,menyatakan maksud formulastruktur,* mendeduksikan formula molekulsepuluh ahli pertama alkana,* melukis formula struktur bagisepuluh ahli pertama alkana rantailurus,* mendeduksikan formula amalkana,* menamakan sepuluh ahlipertama alkana,* menghubungkaitkan perubahansifat fizik alkana denganpertambahan bilangan atomkarbon dalam molekul alkana,* menerangkan kesanpertambahan bilanganatomkarbon dalam molekul alkanaterhadap takat didihnya,* menghuraikan pembakaranlengkap dan pembakaran taklengkap alkana,* menghuraikan tindakbalaspenukargantian alkana,* menulis persamaan kimia bagitindakbalas pembakaran dantindakbalas penukargantianmetana,* menghuraikan bagaimanametana memberi kesan dalamkehidupan seharian.

  Mengumpul dan mentafsir datatentang berikut:(a) maksud alkana.(b) maksud formula struktur.Menjalankan aktiviti membinamodel molekul dan melukisformula struktur sepuluh ahlipertama alkana rantai lurus.Membina jadual untukmenunjukkan nama, formulamolekul, formula struktur dan sifatfizik sepuluh ahlli pertama alkanarantai lurus.Mengumpul dan mentafsir datatentang berikut:(a) sifat fizik alkana, iaitu, takatlebur dan takat didih, ketumpatan,keadaan fizikal pada suhu bilik,keterlarutandalam air dankekonduksian elektrik.(b) sifat kimia alkana, iaitu,tindakbalas pembakaran dantindak balas penukargantiandengan halogen.Membincangkan:(a) hubungkait antara perubahansifat fizik dengan pertambahanbilangan atom karbon dalammolekul alkana. (b) kesanpertambahan bilangan atomkarbon dalam molekul alkanaterhadap takat didihnya. (c)pembakaran lengkap danpembakaran tak lengkap alkana.(d) tindakbalas penukargantian

  bagi alkana.Menulis persamaan kimiabagitindakbalas pembakaran dan

 • 8/13/2019 RPT KIMIA T5 (BM)

  5/15

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014

  SMK PANCHOR, SEREMBAN PANITIA KIMIA

  4

  tindakbalas penukargantian bagimetana.Membincangkan bahawapenguraian bahan organikmenghasilkan metana danbagaimana ia boleh

  menyebabkan kebakaran ditempat pembuangan sampah danpaya bakau.

  817/2-21/2

  2.3 Menganalisisalkena.

  Murid boleh:* menyatakan maksud alkena,* mendeduksikan formula molekulsembilan ahli pertama alkena,* mendeduksikan formula amalkena,* menamakan sembilan ahlipertama alkena,

  * melukis formula struktursembilan ahli pertama alkenarantai lurus,* menghubungkaitkan perubahansifat fizik alkena denganpertambahan bilangan atomkarbon dalam molekul alkena,* menerangkan kesanpertambahan bilangan atomkarbon dalam molekul alkenaterhadap takat didihnya,* menghuraikan sifat kimia alkena,* membanding dan membezakanalkana dan alkena,* menghubungkait kereaktifantindak balas alkana dan alkenadengan ikatannya,*mengitlak ciri-ciri siri homologberdasarkan alkana dan alkena.

  Menganalisis alkena.Mengumpul dan mentafsir datatentang maksud alkena.Menjalankan aktiviti membinamodel molekul dan melukisformula struktur sembilan ahlipertama alkena rantai lurusdengan satu ikatan ganda dua.

  Membina jadual yangmenunjukkan nama, formulamolekul, formula struktur dan sifatfizik bagi sembilan ahli pertamaalkena rantai lurus.Mengumpul dan mentafsir datatentang:(a) sifat fizik alkena, iaitu, takatlebur dan takat didih, ketumpatan,keadaan fizikal pada suhu bilik,keterlarutan dalam air dankekonduksian elektrik,(b) sifat kimia alkena, iaitu,pembakaran, tindakbalaspenambahan dan pempolimeran.Membincangkan :(a) hubungkait antara perubahansifat fizik alkena denganpertambahan bilangan atomkarbon dalam molekul alkena,(b) bagaimana pertambahanbilangan atom karbon dalammolekul alkena terhadaptakatdidih alkena,(c) pembakaran alkena,(d) tindakbalas penambahanalkena,(e) pempolimeran alkena.Menulis persamaan kimia bagitindakbalas pembakaran,tindakbalas penambahan, dantindakbalas pempolimeranalkena.Mengkaji tindakbalaspenambahan alkena melaluisimulasi komputer.Menjalankan aktiviti untukmembandingkan sifat alkana danalkena yang sepadan sepertiheksana, C6H14, dan heksena,C6H12, dari segi:

 • 8/13/2019 RPT KIMIA T5 (BM)

  6/15

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014

  SMK PANCHOR, SEREMBAN PANITIA KIMIA

  5

  (a) kejelagaan nyalaan,(b) tindakbalas dengan airbromin, Br2.(c) tindakbalas dengan larutankalium manganat (VII) berasid,KMnO4.

  Membandingkan secara kualitatif,kejelagaan nyalaan semasapembakaran alkana dan alkenayang sepadan.Menjalankan perbincangan untukmengitlak sifat-sifat siri homologdari segi mempunyai formulaumum yang sama, bolehdihasilkan melalui kaedah yangsama, perubahan sifat fizik yangseragam dan sifat kimia yangsama.

  9

  24/2-28/2

  2.4

  Mensintesiskanidea isomerisme

  Murid boleh:

  * membina pelbagai formulastruktur bagi sesuatu alkana danalkena,* menerangkan maksudisomerisme,menggunakan sistem penamaanIUPAC untuk menamakan isomer.

  Membina model dan melukis

  pelbagai formula struktur yangmungkin bagi sesuatu alkana danalkena.Membina jadual yangmenunjukkan nama dan formulakumpulan alkil.Membincangkan konsepisomerisme.Membincangkan tentangkewujudan isomer.Melukis dan menamakan formulastruktur bagi isomer alkana danalkena.Mengkaji isomerisme melaluimodel atau simulasi komputer.

  103/3 7/3

  2.5 Menganalisisalkohol

  Murid boleh:* menyatakan formula am alkohol,* mengenalpasti kumpulanberfungsi alkohol,* menyenaraikan formula molekuldan nama empat ahli pertamaalkohol,* melukis formula struktur isomerbagi propanol (C3H7OH) danbutanol (C4H9OH ),* menamakan isomer bagipropanol dan butanolmenggunakan sistem penamaanIUPAC,* menerangkan pembuatan etanolecara industri,* menghuraikan penyediaanetanol dalam makmal.menyatakan sifat fizik etanol,* menghuraikan sifat kimia etanol,* meramal sifat kimia bagi ahlialkohol yang lain,* menjelaskan dengan contohkegunaan alkohol dalamkehidupan seharian,* menghuraikan kesan

  Menjalankan aktiviti untukmerumuskan formula am alkoholdan mengenalpasti kumpulanberfungsinya.Membina jadual untukmenunjukkan nama dan formulamolekul empat ahli pertamaalkohol.Menjalankan aktiviti melukispelbagai formula struktur yangmungkin bagiempat ahli pertamaalkohol dan menamakanisomernya.Mengumpul dan mentafsir datatentang penghasilan etanol dalamindustri.Menjalankan aktiviti penyediaanetanol melalui proses penapaiandan penyulingan di dalammakmal.Mengumpul dan mentafsir datatentang sifat fizik etanol ( C2H5OH), iaitu, warna, bau, takat didih,keadaan fizikal pada suhu bilik,kemeruapan dan keterlarutan.Menjalankan aktiviti untuk

 • 8/13/2019 RPT KIMIA T5 (BM)

  7/15

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014

  SMK PANCHOR, SEREMBAN PANITIA KIMIA

  6

  penyalahgunaan alkohol. mengkaji sifat kimia bagi etanolberdasarkan:(a) Pembakaran,(b) Pengoksidaan,(c) pendehidratan.Menulis persamaan kimia bagi

  kesemua tindakbalas di atas yangmelibatkan etanol, propanol danbutanol.Menjalankan aktiviti untukmeramal sifat kimia bagi ahlialkohol yang lain.Mengumpul dan mentafsir datatentang:(a) kegunaan alkohol dalamkehidupan seharian,(b) kesan penyalahgunaanalkohol.

  Minggu 11 &12 Peperiksaan Penilaian 1/2014

  10/3

  21/3CUTI SEKOLAH

  24/3-28/3

  1331/3 - 4/4

  2.6 Menganalisisasid karboksilik

  Murid boleh:* menyatakan formula am asidkarboksilik,* mengenalpasti kumpulanberfungsi asid karboksilik,* menyenaraikan nama danformula molekul empat ahlipertama asid karboksilik,* melukis formula struktur empatahli pertama asid karboksilik danmenamakannya menggunakansistem penamaan IUPAC,* menghuraikan penyediaan asidetanoik dalam makmal,menyatakan sifat fizik asidkarboksilik,* menyatakan tindak balas kimiaasid etanoik dengan bahan kimiayang lain,* meramal sifat kimia bagi ahli asidkarboksilik yang lain, menjelaskandengan contoh kegunaan asidkarboksilik dalam kehidupanseharian.

  Menjalankan aktiviti untukmerumuskan formula am asidkarboksilik dan mengenalpastikumpulan berfungsinya.Membina jadual untukmenunjukkan nama dan formulamolekul empat ahli pertama asidkarboksilik serta melukis formulastrukturnyaMengumpul dan mentafsir datatentang penyediaan asid etanoik( CH3COOH ) di dalam makmal.Mengumpul dan mentafsir datatentang sifat fizik asid etanoik,iaitu, warna, bau, takat didih,keadaan fizikal pada suhu bilikdan keterlarutan dalam air.Menjalankan aktiviti untukmengkaji sifat kimia asid etanoikmelalui tindak balas dengan :(a) bes(b) karbonat logam(c) logam(d) alkoholMenjalankan aktiviti menulispersamaan kimia bagi tindak-tindak balas di atas yangmelibatkan asid propanoik,(C2H5COOH), dan asid butanoik,(C3H7COOH).Menjalankan aktiviti untukmeramalkan sifat kimia bagi ahliasid karboksilik yang lain.Mengumpul dan mentafsir datatentang penggunaan asid

  karboksilik dalam kehidupanseharian..

 • 8/13/2019 RPT KIMIA T5 (BM)

  8/15

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014

  SMK PANCHOR, SEREMBAN PANITIA KIMIA

  7

  147/4 11/4

  2.7 Menganalisisester

  Murid boleh:* menyatakan formula am ester,* mengenalpasti kumpulanberfungsi ester,* menyenaraikan nama danformula molekul ester ringkas,

  * melukis formula struktur esterringkas dan menamakannyamenggunakan sistem penamaanIUPAC,* menghuraikan penyediaan etiletanoat dalam makmal,menyatakan sifat fizik etil etanoat,* meramal ester yang terhasildaripada tindak balaspengesteran,*menulis persamaan tindak balaspengesteran,* menyatakan sumber semulajadi

  ester,* menyatakan kegunaan esterdalam kehidupan seharian.

  Menjalankan aktiviti untukmerumuskan formula am esterdan mengenalpasti kumpulanberfungsinya.Membina jadual menunjukkannama dan formula molekul ester

  ringkas.Menjalankan aktiviti penyediaanetil etanoat, ( CH3COOC2H5), didalam makmal.Menjalankan aktiviti mengkaji sifatfizik etil etanoat, iaitu, bau danketerlarutan.Menjalankan aktiviti untukmeramal ester yang terhasildaripada tindak balaspengesteran antara pelbagai asidkarboksilik dan alkohol.Menulis persamaan kimia bagi

  tindak balas pengesteran.Mengumpul dan mentafsir datatentang:(a) sumber semula jadi ester,(b) penggunaan ester dalamkehidupan harian.Menjalankan projek untukmengekstrak esters daripadatumbuh-tumbuhan.

  1514/4-18/4

  2.8 Menilai lemak Murid boleh:* menyatakan maksud minyak, *menyatakan maksud lemak,* menyatakan kepentingan minyakdan lemak untuk proses dalambadan,* menyatakan sumber minyak danlemak,* menyenaraikan kegunaanminyak dan lemak,* menyatakan perbezaan antaraminyak dan lemak,* mengenalpasti formula strukturmolekul lemak bagi asid lemaktertentu,* menyatakan maksud lemak tepu,*menyatakan maksud lemak taktepu,* membanding dan membezakanantara lemak tepu dan lemak taktepu,* menyatakan proses penukaranlemak tak tepukepada lemak tepu,* menyatakan kesan pengambilanlemak yang tinggi terhadapkesihatan,* memerihalkan prosespengekstrakan minyak sawitsecara industri,* mewajarkan penggunaan minyaksawit dalam penghasilanmakanan.

  Mengumpul dan mentafsir datatentang:(a) maksud lemak dan minyak, (b)mengapa badan manusiamemerlukan minyak dan lemak,(c) sumber dan kegunaan minyakdan lemak,(d) perbezaan antara minyak danlemak dari segi keadaan fizikalpada suhu bilik,(e) formula struktur bagi molekullemak bagi asid lemak tertentu.Mengumpul dan mentafsir datatentang:(a) maksud lemak tepu dan lemaktak tepu,(b) sumber dan komposisi lemaktepu dan lemak tak tepu,(c) perbezaan antara lemak tepudan lemak tak tepu,(d) keperluan untuk menukarkanlemak tepu kpd lemak tak tepu,(e) kesan lemak ke ataskesihatan.Membincangkan penghasilanmajerin melalui prosespenghidrogenan.Melawat kilang pemprosesanminyak kelapa sawit, kilangpembuatan majerin atau institusipenyelidikan kelapa sawit.Membincangkan :

 • 8/13/2019 RPT KIMIA T5 (BM)

  9/15

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014

  SMK PANCHOR, SEREMBAN PANITIA KIMIA

  8

  (a) kelebihan minyak kelapa sawitberbanding dengan minyaksayuran yang lain,(b) penyelidikan minyak sawit diMalaysia.(c) kepentingan industri minyak

  sawit kepada pembangunannegara.

  TEMA : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIABIDANG PEMBELAJARAN : 3. PENGOKSIDAAN DAN PENURUNAN

  1621/4-25/4

  3.1 Menganalisistindak balasredoks

  Murid boleh:* menyatakan maksudpengoksidaan,* menyatakan maksud penurunan,* menerangkan maksud tindakbalas redoks,* menyatakan maksud agenpengoksidaan,* menyatakan maksud agen

  penurunan,* menghitung nomborpengoksidaan bagi unsur dalamsebatian,* menghubungkaitkan nomborpengoksidaan unsur dengannama sebatian mengikut sistempenamaan IUPAC,* menjelaskan dengancontoh,proses pengoksidaan danpenurunan dari segi perubahannombor pengoksidaan,* menjelaskan dengan contoh,proses pengoksidaan danpenurunan dari segi pemindahanelectron,* menjelaskan dengan contoh,agen pengoksidaan dan agenpenurunan dalam tindak balasredoks,*menulis persamaan setengahpengoksidaan dan penurunan,dan persamaan ion.

  Mengumpulkan dan mentafsirkandata tentang pengoksidaan,penurunan, tindak balas redoks,agen pengoksidaan dan agenpenurunan berdasarkan:(a) kehilangan dan penambahanoksigen,(b) kehilangan dan penambahanhydrogen,

  (c) pemindahan elektron,(d) perubahan nomborpengoksidaan.Menghitung nomborpengoksidaan unsur dalam suatusebatian.Menjalankan aktiviti mengenalpasti nombor pengoksidaan unsurdalam suatu sebatian danmenyatakan nama sebatianmengikut sistempenamaanIUPAC.Menjalankan aktiviti mengenalpasti proses pengoksidaan danpenurunan dalam persamaankimia:(a) dengan menggunakannombor pengoksidaan,(b) dari segi pemindahanelektron.Menjalankan aktiviti untukmengkaji proses pengoksidaandan penurunan dalam tindakbalas berikut:(a) pembakaran logam dalamoksigen atau klorin,(b) pemanasan oksida logamdengan karbon,(c) pertukaran ion Fe

  2+kepada

  ion Fe3+

  dan ion Fe3+

  kepada ionFe

  2+,

  (d) tindak balas penyesaranlogam daripada larutangaramnya,(e) tindak balas penyesaranhalogen daripada larutanhalidanya,(f) pemindahan elektron padasuatu jarak (pelbagai jenis larutandigunakan)Menjalankan aktiviti menulispersamaan setengah

 • 8/13/2019 RPT KIMIA T5 (BM)

  10/15

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014

  SMK PANCHOR, SEREMBAN PANITIA KIMIA

  9

  pengoksidaan dan penurunandan persamaan ion untuk tindak-tindak balas di atas.

  1728/4 2/5

  3.2 Menganalisispengaratansebagai tindak

  balas redoks

  Murid boleh:* menyatakan syarat pengaratanbesi,

  * menyatakan maksud kakisanlogam,* menerangkan proses pengaratandari segi pengoksidaan danpenurunan, * menjana ideauntukmengawal pengaratandengan menggunakan logam lain,* menjelaskan dengan contoh,kegunaan logam lebihelektropositif dalam mengawalkakisan logam,* menerangkan dengan contoh,kegunaan logam kurang

  elektropositif dalam mengawalkakisaan logam.

  Mengumpulkan dan mentafsirdata tentang berikut:(a) syarat pengaratan besi,

  (b) maksud kakisan logam,(c) proses pengaratan dari segipengoksidaan dan penurunan.Membincangkan tindak balasredoks dalam kakisan logamtermasuk pengaratan.Membincangkan kegunaan logamlain untuk mengawal pengaratan.Menjalankan eksperimen untukmengkaji kesan pengaratanterhadap paku besi apabilabersentuhan dengan logam lain.Mengumpulkan dan mentafsirkan

  data tentang cara-cara mengawalkakisan logam denganmenggunakan suatu logam yanglebih elektropositif atau kurangelektropositif.

  Minggu 18 Ulangkaji5/5 19/5

  Minggu 19 & 20 Peperiksaan Pertengahan Tahun 201412/5 27/5

  Mingg 21 Cuti Sekolah28/5 -15/6

  2216/6-20/6

  3.3 Memahami sirikereaktifan logamdan aplikasinya

  Murid boleh:* membandingkan perbezaankecergasan tindak balas beberapalogam terhadap oksigen,* mendeduksikan siri kereaktifanlogam,menentukan kedudukankarbon dan hidrogen dalam sirikereaktifan logam,* menyatakan maksud sirikereaktifan logam,* menghuraikan prosespengekstrakan logam besi dantimah daripada bijihnya,* menerangkan penggunaan

  karbon sebagai agen penurunanutama dalam pengekstrakanlogam,* menggunakan siri kereatifanlogam untuk meramalkan tindakbalas yang mungkin bagi logam.

  Menjalankan aktiviti untukmengkaji kereaktifan logamterhadap oksigen.Menyusun logam berdasarkankecergasannya terhadap oksigen.Menjalankan aktiviti untukmenentukankedudukan karbondan hidrogen dalam sirikereaktifan logam.Mejalankan perbincangan untukmeramalkan kedudukan logamlain dalam siri kereaktifan.Mengumpulkan dan mentafsirkandata tentang pengekstrakan besi

  dan timah.Melawat kilang pengekstrakanlogam atau melihat video tentangpengekstrakan logam.Membincangkan kegunaan sirikereaktifan logam untukmeramalkan tindak balas yangmungkin bagi logam.

  2316/6-20/6

  3.4 Menganalisistindak balasredoksdalam selelektrolisis dan selkimia

  Murid boleh:* menjelaskan dengan contoh,prosespengoksidaan danpenurunan yang berlaku padaelektrod dalam pelbagai sel kimia,

  * menjelaskan dengan contoh,proses pengoksidaan danpenurunan yang berlaku pada

  Menjalankan aktiviti untukmengkaji proses pengoksidaandan penurunan dalam selelektrolisis dan sel kimia.Menggunakan komputer simulasi,

  mengkaji dan membincangkantindak balas redoks dalamperbagai jenis sel.

 • 8/13/2019 RPT KIMIA T5 (BM)

  11/15

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014

  SMK PANCHOR, SEREMBAN PANITIA KIMIA

  10

  elektrod dalam pelbagai selelektrolisis,* menyatakan perbezaan antarasel elektrolisis dan sel kimia darisegi struktur asas, perubahantenaga dan pemindahan elektron

  pada elektrod,*membanding dan membezakansel elektrolisis dengan sel kimiadari segi pengoksidaandanpenurunan.

  Membincangkan perbezaanantara sel elektrolisis dan selkimia dari segi:(a) struktur asas, perubahantenaga dan pemindahan elektronpada elektrod,

  (b) proses pengoksidaan danpenurunan

  2430/6-4/7

  3.5 Menghargaikebolehan unsurmengubahnomborpengoksidaannya

  Murid boleh:*menerangkan pelbagai aplikasiperubahan nombor pengoksidaansuatu bahan,* menerangkan kewujudanpelbagai bijih dalam 10ltern kita,* memerihalkan usaha dalammencegah kakisan logam,

  * memerihalkan sumbangan10lternat pengekstrakan logamdalam meningkatkan ekonomi10ltern kita,*menghargai sel kimia sebagaisumber tenaga yang bolehdiperbaharui.

  Membincangkan applikasiperubahan nombor pengoksidaanbahan dalam proses berikut:(a) pengekstrakan logamdaripada bijihnya,(b) kakisan logam,(c) mencegah kakisan logam, (d)menjana tenaga elektrik dengan

  menggunakan sel,(e) kitar semula logam.Mengumpul dan mentafsir datatentang:(a) kewujudan pelbagai jenis bijihdalam 10ltern kita,(b) kaedah mencegah kakisanlogam,(c) kepelbagaian sel kimia,(d) kitar semula logam.Membincangkan:(a) sumbangan 10lternatpengekstrakan logam terhadapekonomi 10ltern kita,(b) potensi sel kimia baharudibangunkan sebagai satusumber 10lternative tenaga yangboleh diperbaharui.

  TEMA : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIABIDANG PEMBELAJARAN : 4. TERMOKIMIA

  257/7-11/7

  4.1 Menilaiperubahan tenagadalam tindak balaskimia.

  Murid boleh:* menyatakan maksud tindakbalas eksotermik,* menyatakan maksud tindakbalas endotermik,* mengenalpasti tindak balaseksotermik,* mengenalpasti tindak balasendotermik,* memberikan contoh-contohtindak balas eksotermik,* memberikan contoh-contohtindak balas endotermik,* membina gambarajah arastenaga untuk tindak balaseksotermik,* membina gambarajah arastenaga untuk tindak balas

  endotermik,* mentafsir gambarajaharastenaga,

  Membincangkan maksud tindakbalas eksotermik dan endotermik.Menjalankan aktiviti untukmengkaji tindak balas eksotermikdan endotermik dalam:(a) tindak balas antara natriumhydrogen karbonat, NaHCO3,dengan asid,(b) tindak balas antara natriumhidroksida, NaOH, dengan asidhidroklorik, HCl,(c) melarutkan natrium hidroksidadalam air,(d) melarutkan garam ammoniumseperti ammonium klorida, NH4Cl,ammonium nitrat, NH4NO3, danammonium sulfat, (NH4)2SO4dalam air.

  Menjalankan aktiviti untukmembina gambarajah arastenaga bagi tindak balas

 • 8/13/2019 RPT KIMIA T5 (BM)

  12/15

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014

  SMK PANCHOR, SEREMBAN PANITIA KIMIA

  11

  * menghubungkaitkan perubahantenaga dengan pembentukan danpemecahan ikatan,* menghuraikan aplikasipengetahuan tindak balaseksotermik dan endotermik dalam

  kehidupan seharian.

  eksotermik dan endotermik.Berbincang untuk mentafsirkangambarajah aras tenaga.Tunjuk dan membincangkanaplikasi tindak balas eksotermikdan endotermik seperti pek sejuk

  dan pek panas.26

  14/7-18/74.2 MemahamihabaPemendakan

  Murid boleh:* menyatakan maksud habatindakbalas,* menyatakan maksud habapemendakan,* menentukan haba pemendakanbagi suatu tindak balas,* membina gambarajah arastenaga untuk tindak balaspemendakan,* menyelesaikan masalahperhitungan yang melibatkan haba

  pemendakan.

  Membincangkan maksud habatindak balas dalam tindakbalasberikut;(a) pemendakan,(b) penyesaran,(c) peneutralan,(d) pembakaran.Menjalankan aktiviti untukmenentukan haba pemendakanbagi suatu tindak balas danmembina gambarajah arastenaga.

  Menjalankan aktivitimenyelesaikan masalahperhitungan yang melibatkanhaba pemendakan berdasarkanmaklumat dari persamaantermokimia.

  2614/7-18/7

  4.3 Memahamihaba penyesaran

  Murid boleh:* menyatakan maksud habapenyesaran,* menentukan haba penyesaran,* membina gambarajah arastenaga untuk tindak balaspenyesaran,* menyelesaikan masalahperhitungan yang melibatkan habapenyesaran.

  Membincangkan maksud habapenyesaran.Menjalankan aktiviti untukmenentukan haba penyesaranbagisuatu tindak balas danmembina gambarajah arastenaga.Menghitungkan haba penyesaranberdasarkan maklumat daripersamaan termokimia.Menjalankan aktivitimenyelesaikan masalahperhitungan yang melibatkanhaba penyesaran berdasarkanmaklumat dari persamaantermokimia.Eksperimen : Haba penyesaran

  2721/7-25/7

  4.4 Memahamihaba peneutralan

  Murid boleh:* menyatakan maksud habapeneutralan,* menentukan haba peneutralan,* membina gambarajah arastenaga untuk pelbagai jenis tindakbalas peneutralan,* membandingkanhabapeneutralan bagi tindak balasantara asid kuat dan alkali kuatdengan haba peneutralan bagitindak balas antara asid lemahdan/atau alkali lemah,* menerangkan perbezaan habapeneutralan asid kuat dan alkali

  kuat dengan haba peneutralanasid lemah dan/atau alkali lemah,* menyelesaikan masalah

  Membincangkan maksud habapeneutralanMenjalankan aktiviti untukmenentukan haba peneutralandan membina gambarajah arastenaga untuk tindak balas berikut:(a) asid kuat dan alkali kuat(b) asid lemah dan alkali kuat(c) asid kuat dan alkali lemah(d) asid lemah dan alkali lemahMembincangkan perbezaanantara haba peneutralan asidkuat dan/atau alkali kuat denganhaba peneutralan bagi suatutindak balas yang melibatkan asid

  lemah dan alkali lemah.Menjalankan aktivitimenyelesaikan masalah

 • 8/13/2019 RPT KIMIA T5 (BM)

  13/15

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014

  SMK PANCHOR, SEREMBAN PANITIA KIMIA

  12

  perhitungan yang melibatkan habapeneutralan.

  perhitungan yang melibatkanhaba peneutralan berdasarkanmaklumat dari persamaantermokimia.Eksperimen: Haba peneutralan

  27

  21/7-25/7

  4.5 Memahami

  haba pembakaran

  Murid boleh:

  * menyatakan maksud habapembakaran,* menentukan haba pembakaranbagi suatu tindak balas,* membina gambarajah arastenaga untuk tindak balaspembakaran,* membandingkan habapembakaran pelbagai jenisakohol,* menyatakan maksud nilai bahanapi,* menghuraikan perbezaan haba

  pembakaran pelbagai jenisalkohol,* menghuraikan aplikasi nilaibahan api,* membanding dan membezakannilai bahan api pelbagai bahanapi,* menyelesaikan masalahperhitungan yang melibatkan habapembakaran.

  Membincangkan maksud haba

  pembakaranMenjalankan aktiviti untukmenentukan haba pembakaranbagi pelbagai jenis alkohol.Membincangkan:(a) perbezaan haba pembakaranpelbagai jenis alkohol,(b) perbezaan nilai bahan apibeberapa jenis bahan api,(c) pemilihan bahan api yangsesuai untuk tujuan tertentu.Menjalankan aktivitimenyelesaikan masalah

  perhitungan yang melibatkanhaba pembakaran berdasarkanmaklumat dari persamaantermokimia.Eksperimen: haba pembakaran

  2721/7-25/7

  4.6 Menghargaikewujudanpelbagai sumbertenaga.

  Murid boleh:* menghuraikan pelbagaisumbertenaga,* mengenalpasti pelbagaiteknologi untuk memanfaatkansumber tenaga,*mewajarkan kegunaan sumbertenaga tertentu.

  Menjalankan kerja kumpulan dimana setiap kumpulan :a) mengadakan sumbangsarandan mengenalpasti pelbagaisumber tenaga,b) memilih satu sumber tenaga, c)mengenalpasti teknologi untukmemanfaatkan sumber tenaga ini,d) membincangkan kebaikan dankeburukan penggunaan sumbertenaga ini.Membincangkan kegunaanpelbagai sumber tenaga dankesannya ke atas manusia danpersekitaran.

  MINGGU 28 - HARI RAYA AIDILFITRI28/7-31/7

  TEMA : PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIABIDANG PEMBELAJARAN : 5. BAHAN KIMIA UNTUK PENGGUNA

  294/8-8/8

  5.1 Menganalisissabun dandetergen

  Murid boleh:* menyatakan maksud sabun,* menyatakan maksud detergen,* menghuraikan prosespenyediaan sabun,* menghuraikan prosespenyediaan detergen,* menghuraikan tindakan

  pencucian sabun,* menghuraikan tindakanpencucian detergen,

  Mengumpul dan mentafsir datatentang berikut:a) sejarah pembuatan sabun,(b) maksud sabun dan detergen,(c) bahan tambah dalam detergenseperti enzim biologi dan agenpemutih,(d) penyediaan detergen.

  Menjalankan aktiviti penyediaansabun melalui prosessaponifikasi.

 • 8/13/2019 RPT KIMIA T5 (BM)

  14/15

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014

  SMK PANCHOR, SEREMBAN PANITIA KIMIA

  13

  * membandingdan membezakankeberkesanan tindakan pencuciansabun dan detergen,* mengenalpasti bahan tambahdalam detergen dan fungsinya.

  Mengkaji tindakan pencuciansabun dan detergen melaluisimulasi dan animasi komputer.Membincangkan :(a) tindakan pencucian sabun dandetergen,

  (b) perbezaankeberkesanantindakan pencuciansabun dan detergen.Menganjurkan pertandingan ataumenjalankan projek berkaitandengan berikut:(a) pembuatan sabun,(b) penyediaan detergen untukpelbagai kegunaan sepertisyampu dan pencuci pinggan.

  294/8-8/8

  5.2 Menilaipenggunaanbahan tambah

  makanan

  Murid boleh:* menyatakan jenis bahan tambahmakanan dan contohnya,

  * menyatakan fungsi setiap jenisbahan tambah makanan,* mewajarkan penggunaan bahantambah makanan,* menghuraikan kesan bahan

  Mengumpul dan mentafsir datatentang pelbagai jenis bahantambah makanan dalam pasaran.

  Mengumpul dan mentafsir datatentang jenis bahan kimia dalambahan tambah makanan danfungsinya seperti:(a) pengawet dan antipengoksidaseperti natrium nitrit, natriumbenzoat dan asid askorbik,(b) perisa sepertimononatriumglutamat (MSG) danaspartam, (c) penstabil danpemekat seperti gelatin dan gamakasia, (d) pewarna sepertisebatian azo dan sebatian trifenil.Menjalankan projek untukmengumpul dan memerhati labelpada bungkusan makanan danmengenalpasti bahan tambahyang digunakan.Membincangkan :(a) rasional penggunaan bahantambah makanan,(b) kesan bahan tambahmakanan terhadap kesihatan danpersekitaran,(c) kehidupan tanpa bahantambah makanan.

  3011/8-15/8

  5.3 Memahamiubat.

  Murid boleh:* menyatakan contohubattradisional,* sumber dan kegunaannya,menyatakan jenis ubat moden dancontoh- contohnya,* menyatakan fungsi setiap jenisubat moden,* memerihalkan kesan sampinganyang mungkin dari penggunaanubat moden dan ubat tradisional,* memerihalkan cara yang betuldalam penggunaan ubattradisional dan ubat moden.

  Mengumpul dan mentafsir datatentang pelbagai jenis dan funsiubat seperti:(a) ubat tradisional yangdiperolehi daripada tumbuhandan haiwan.(b) analgesik seperti aspirin,parasetamol dan kodeina,(c) antibiotik seperti penisilin danstreptomisin,(d) ubat psikoteraputik sepertistimulan, antidepresan danantipsikotik.Mengumpul dan mentafsir datatentang:

 • 8/13/2019 RPT KIMIA T5 (BM)

  15/15

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014

  SMK PANCHOR, SEREMBAN PANITIA KIMIA

  14

  (a) kesan sampingan ubattradisional dan ubat moden,(b) penggunaan ubat tradisionaldan moden dengan cara yangbetul.

  3011/8-15/8

  5.4 Menghargaikewujudan bahankimia.

  Murid boleh:* memerihalkan penemuan bahankimia memperbaiki kualitikehidupan,* menyatakan kesan sampinganbahan kimiaterhadap manusia danpersekitaran,* memerihalkan sifat lazim saintissemasa menjalankanpenyelidikan,* memerihalkan kehidupan tanpa

  bahan kimia,* menyatakan penghargaan dansokongan terhadap pengurusanbahan kimia yang betul

  Mengumpul dan mentafsir datatentang:(a) penemuan bahan kimia yangdapat memperbaiki mutukehidupan seperti 14ntibiotic dandetergen,(b) kesan sampingan bahankimiakepada kehidupan danpersekitaran,c) menghuraikan sifat lazimsaintis dalam menjalankan

  penyelidikan seperti sabar, telitidan tekun.Menjalankan aktiviti untukmembincang dan meramalkankehidupan tanpa bahan kimia.Membincang danmengaplikasikan pengurusanbahan kimia yang betul dalammeningkatkan kehidupan,menjaga kebersihan dankesihatan diri.

  Minggu 31& 32 Ulangkaji/ Latih tubi18/8-29/8

  Minggu 33& 34 Peperiksaan Percubaan SPM 20141/9-12/9

  Cuti Sekolah15/9 19/9

  Ulangkaji / Latihan solan berformat SPM sebenar / Latihan kertas Percubaan Negeri Lain, MRSM, SBP22/9 31/10

  PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014