[Report] Habit of using smartphone in Vietnam

of 44 /44
Thói quen sử dụng Smartphone Tháng 8 / 2014 Thời gian nghiên cứu: 15.07 18.07.2014

Embed Size (px)

Transcript of [Report] Habit of using smartphone in Vietnam

 1. 1. Thi quen s dng Smartphone Thng 8 / 2014 Thi gian nghin cu: 15.07 18.07.2014
 2. 2. Ni dung nghin cu A. Tng quan nghin cu B. Thit k nghin cu C. Thng tin p vin D. Tm tt kt qu nghin cu E. Chi tit kt qu nghin cu 2
 3. 3. A. Tng quan nghin cu 3 Bo co gm 2 phn chnh: Thng hiu v H iu hnh ang c s dng: Cung cp thng tin v thng hiu v h iu hnh ca chic in thoi c s dng thng xuyn nht. H iu hnh c chn trong ln mua in thoi k tip. Thi quen s dng in thoi thng minh: Cung cp thng tin tng quan v thi quen s dng in thoi thng minh ca ngi tiu dng Vit: Thi quen s dng in thoi thng minh. Mc truy cp Internet trn in thoi, cc ng dng thng dng. Cc yu t quan tm khi chn mua mt chic in thoi thng minh v ngun thng tin tm hiu.
 4. 4. B. Thit k nghin cu 4 Phng php nghin cu: Online sampling Thi gian kho st: 20.08 30.08.2014 Khu vc nghin cu: Ton quc iu kiu nghin cu: ang s hu v s dng in thoi thng minh S lng mu: 1,000 S lng cu hi: 6 cu hi sng lc v 27 cu hi chnh
 5. 5. C. Thng tin p vin 5 Gii tnh Khu vc sinh sng Tui Thu nhp c nhn hng thng 50.050.0 Nam N 6.8 35.3 27.6 17.7 12.6 16 - 19 Tui 20 - 24 tui 25 - 29 tui 30 - 34 tui 35 tui tr ln 33.3 15.3 51.4 Min Bc Min Trung Min Nam 73.2 21.5 5.3 Di 7.500.000 VN 7.500.000 - 14.999.999 VN T 15.000.000 VN tr ln VT: %
 6. 6. D. Kt qu nghin cu 6 in thoi thng minh c nhiu ngi s dng nht: L Samsung (26.2%) Hai nhn hiu tip theo l Nokia (22.1%) v iPhone (17.3%). Tr gi in thoi khi mua: Phn ln in thoi thng minh khi mua c gi 2.000.000 7.000.000 VN Mc gi 3.000.001 5.000.000 VN chim t l cao nht vi 27.7%. Mc gi ny kh ph bin i vi nhng ngi c thu nhp c nhn di 7.500.000 VN/thng. H iu hnh: 59.3% p vin hin ang s dng h iu hnh Android 70.2% trong s ngi ang s dng h iu hnh Android vn s chn h iu hnh ny nu mua in thoi thng minh mi. v tr th hai l Windows Phone (18.8%). Trong s , ch c 28.2% vn s chn Windows Phone trong khi 62.8% mun chuyn sang Android nu mua in thoi thng minh mi. iOS c mc hi lng cao nht trong b ba vi 8.03 / 10 im, so vi 7.31 im ca Android v 7.21 im cho Windows Phone. Thi gian trung bnh s dng in thoi v Internet 28.7% ngi dng dnh 2 4 gi / ngy s dng in thoi thng minh, v 26.9% ngi dng dnh 1 2 gi / ngy s dng internet trn in thoi. Kt ni Internet trn in thoi: 99.8% ngi dng c s dnng internet trn in thoi thng minh Trong s ngi s dng in thoi kt ni internet th 93.4% dng Wifi, 69.7% dng 3G v ch 10.8% dng 2G/GPRS.
 7. 7. D. Kt qu nghin cu (Cont.) 7 Trnh duyt s dng thng xuyn nht: 38.5% ngi dng s dng Google Chrome Theo sau Google Chrome l Opera Mini (16.8%) i vi nam gii v Internet Explore (18.9%) i vi n gii. Cch thc truy cp Internet v cc li thng gp Gn p vin thng truy cp Internet bng 2 cch ph bin: G trc tip a ch cn tm kim vo thanh trnh duyt (73.2%) v S dng cng c tm kim tm kim kt qu (66.2%). Thi gian ch ti li trang b li truy cp chm dao ng t 8 10s (chim 18.5%). Khi dng internet trn in thoi di ng, 43.3% gp li Ti trang chm do mng, 35.0% gp phi Trang web c tc ti chm (35.0%) v 33,1% s dng Mt s trnh duyt web c tc truy cp chm. Cc hot ng thng lm trn Internet: c tin tc l hot ng thng xuyn nht khi truy cp internet Ngoi ra, Truy cp / Cp nht tnh hnh trn mng x hi, Kim tra email l 2 hot ng thng lm tip theo khi truy cp Internet, c chn bi 71.5% v 67.3% ngi dng. Thi im s dng in thoi thng minh: 18:01 22:00 gi l thi im ngi dng thng s dng nht.
 8. 8. D. Kt qu nghin cu (Cont.) 8 Mc sn sng tr ph cho cc ng dng Ngi tiu dng hu nh khng my mn m trong vic tr ph cho cc ng dng hin ang s dng thng xuyn nht vi im trung bnh kh thp (2.8 im / 5 im). Yu t quan tm khi mua in thoi thng minh Ngi tiu dng quan tm n c yu t bn trong ln bn ngoi khi chn mua in thoi thng minh. Yu t bn trong: Dung lng pin c quan tm nht vi 83.8%, theo sau bi Cu hnh my (81.5%), H iu hnh (81.4%), Kch thc mn hnh (76.9%) v Thit k (72.0%). Yu t bn ngoi my: Cht lng tt (81.7%), Hp ti tin (81.0%) v Bn (68.2%) l 3 yu t c ngi dng quan tm nht ti thi im hin ti. Ngun thng tin tm hiu 87.0% p vin cho rng s tm hiu thng tin v in thoi thng minh mua s dng t Bn b / ngi thn, tip theo l t Bnh lun / kin ca ngi dng i vi sn phm d nh mua. Tuy nhin Bnh lun / kin ca ngi dng i vi sn phm li l ngun thng tin c tin tng nht (32.7%). Cc ng dng c ci t v s dng trn in thoi thng minh Mng x hi l ng dng c ci t v s dng thng xuyn nht, c chn bi 75.0% p vin. Ngc li, Bn / ng i v Thi tit c nhiu ngi ci t nhng li khng c thng xuyn s dng.
 9. 9. E. Chi tit kt qu nghin cu 9 1 Thng hiu v h iu hnh 2 Thi quen s dng in thoi thng minh
 10. 10. Nhn hiu c s dng 10 [Samsung] l thng hiu in thoi thng minh ang c p vin dng nhiu nht (26.2%), theo sau l [Nokia] (22.1%) v [iPhone] (17.3%). 26.2 22.1 17.3 6.2 5.8 5.5 2.8 2.2 2.0 2.0 7.9 Samsung Nokia Iphone Sony HTC LG Pantech Lenovo Blackberry Q-mobile Khc Q1. Vui lng cho bit chic in thoi thng minh bn s dng thng xuyn nht thuc nhn hiu no? [SA] VT: %
 11. 11. Nhn hiu c s dng 11 i vi n gii, [Samsung] l nhn hiu c s dng thng xuyn nht (32.2%), tip theo l [Nokia] (20.4%). Tuy nhin, i vi nam gii, 2 nhn hiu ny khng qu khc bit nhau, chim t l ln lt l 20.2% v 23.8%. Q1. Vui lng cho bit chic in thoi thng minh bn s dng thng xuyn nht thuc nhn hiu no? [SA] S1. Vui lng cho bit gii tnh ca bn? [SA] 20.2 23.8 18.6 6.2 4.2 6.6 4.4 3.2 3.2 1.2 32.2 20.4 16.0 6.2 7.4 4.4 1.2 1.2 0.8 2.8 Samsung Nokia Iphone Sony HTC LG Pantech Lenovo Blackberry Q-mobile Nam (n=500) N (n=500) VT: %
 12. 12. Nhn hiu c s dng 12 Samsung Nokia Iphone LG HTC Sony Blackberry Q-mobile Lenovo Pantech Min Bc (n=333) 31.8 21.6 18.3 5.7 5.4 4.8 2.4 2.4 2.1 1.5 Min Trung (n=153) 17.6 25.5 11.1 7.8 5.2 3.9 2.6 3.3 4.6 4.6 Min Nam (n=514) 25.1 21.4 18.5 4.7 6.2 7.8 1.6 1.4 1.6 3.1 0 10 20 30 40 Nu [Samsung] l nhn hiu c s dng nhiu nht ti Min Bc v Min Nam, vi t l ln lt l 31.8% v 25.1%, th [Nokia] l nhn hiu c s dng nhiu nht ti Min Trung vi t l 25.5%. Q1. Vui lng cho bit chic in thoi thng minh bn s dng thng xuyn nht thuc nhn hiu no? [SA] S2. Vui lng cho bit khu vc bn sinh sng? [SA] VT: %
 13. 13. Tr gi in thoi 13 6.1 14.0 27.7 19.4 11.8 8.5 6.4 5.5 0.3 0.3 Di 2.000.000 VN 2.000.000 - 3.000.000 VN 3.000.001 - 5.000.000 VN 5.000.001 - 7.000.000 VN 7.000.001 - 9.000.000 VN 9.000.001 - 12.000.000 VN 12.000.001 - 15.000.000 VN 15.000.001 - 20.000.000 VN Trn 20.000.000 VN Ti khng bit / Ti khng nh VT: % [3.000.001 5.000.000 VN] l mc gi trung bnh m p vin chi tr cho chic in thoi thng minh ang dng thng xuyn nht ti thi im mua my (27.7%). Hai khong gi tip theo l [5.000.001 7.000.000 VN] (19.4%) v [2.000.001 3.000.000 VN] (14.0%). Q2. Vui lng cho bit tr gi chic in thoi thng minh ny ti thi im mua my? [SA]
 14. 14. Tr gi in thoi 14 Di 2.000.000 VN 2.000.000 - 3.000.000 VN 3.000.001 - 5.000.000 VN 5.000.001 - 7.000.000 VN 7.000.001 - 9.000.000 VN 9.000.001 - 12.000.000 VN 12.000.001 - 15.000.000 VN 15.000.001 - 20.000.000 VN Trn 20.000.000 VN Ti khng bit / Ti khng nh Total 6.1 14.0 27.7 19.4 11.8 8.5 6.4 5.5 0.3 0.3 Samsung 3.1 15.6 31.3 16.4 14.9 8.8 5.0 5.0 0.0 0.0 Nokia 2.3 20.4 36.7 23.5 8.1 5.4 3.2 0.5 0.0 0.0 Iphone 1.2 0.0 6.9 15.0 16.8 16.8 18.5 22.0 1.7 1.2 Sony 0.0 6.5 11.3 45.2 14.5 9.7 8.1 4.8 0.0 0.0 HTC 1.7 6.9 36.2 25.9 8.6 15.5 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 Gi khi mua ca hu ht cc thng hiu iu thoi ri nhiu nht vo khung gi [3.000.001 5.000.000 VN]. Ngoi khung gi k trn, c 22.0% ngi dng iPhone mua vi gi [15.000.001 20.000.000 VN], v c ti 45.2% ngi dng Sony mua vi gi [5.000.001 7.000.000 VN]. Q1. Vui lng cho bit chic in thoi thng minh bn s dng thng xuyn nht thuc nhn hiu no? [SA] Q2. Vui lng cho bit tr gi chic in thoi thng minh ny ti thi im mua my? [SA] VT: %
 15. 15. H iu hnh s dng 15 59.3 18.8 17.3 2.1 1.9 0.1 0.5 Android Windows Phone iOS Symbian BlackBerry / RIM OS Bada Ti khng nh / khng bit Gn 60% p vin hin ang s dng h iu hnh [Android], theo sau l [Windows Phone] (18.8%) v [iOS] (17.3%). Q3. Vui lng cho bit h iu hnh ca in thoi thng minh bn ang s dng? [SA] VT: %
 16. 16. c trng ca h iu hnh ang s dng 16 D dng s dng Nhiu ng dng min ph D dng vo cc trnh duyt web Tch hp mng x hi a dng cc ng dng Tc nhanh Nhiu game ng b ha vi my tnh D dng cp nht cc bn nng cp ca h iu hnh C th ci t thm cc ng dng ngoi kho ng dng D dng sao lu v khi phc d liu D dng thay i giao din H tr truy cp email qua nhiu ti khon Ci t c phn mm chng virus Tit kim pin Tnh bo mt cao Thi gian pht trin phin bn mi hp l Khng chim nhiu b nh my Khng bit / Khng r lm Khc [Ghi r] Total (n=1,000) 74.7 68.4 65.2 64.9 60.2 54.2 46.9 46.4 45.6 43.9 42.9 42.6 42.4 31.2 29.9 26.4 21.1 20.6 0.6 0.1 Android (n=593) 77.6 75.4 67.8 65.3 66.6 50.4 48.4 43.0 42.3 51.6 42.5 50.8 42.0 38.8 27.0 16.9 18.9 17.9 0.5 0.0 Windows Phone (n=188) 67.0 55.9 63.8 66.0 45.2 58.5 37.8 46.3 51.1 26.6 39.4 28.7 42.0 20.2 43.6 29.3 21.8 23.4 1.1 0.5 iOS (n=173) 77.5 66.5 64.7 67.1 64.2 69.4 58.4 56.6 53.8 31.2 45.7 34.1 47.4 20.2 22.5 54.9 31.8 24.9 0.0 0.0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 [D dng s dng] l yu t c nh gi cao nht cho c 3 h iu hnh vi t l 74.7%. Tuy nhin, xt v [Tnh bo mt] th h iu hnh iOS c nh gi cao nht (54.9%), tip theo l Windows Phone (29.3%) v Android (16.9%). Q3. Vui lng cho bit h iu hnh ca in thoi thng minh bn ang s dng? [SA] Q4. Cc pht biu no sau y ph hp vi h iu hnh ca in thoi bn ang s dng? [MA] VT: %
 17. 17. Kh khn khi s dng h iu hnh 17 61.6 46.0 35.0 27.0 24.8 10.3 8.3 0.6 ng dng tn nhiu pin ng dng tn nhiu b nh my (RAM) Cc ng dng di ng b ng bng / treo my / hin th li Cc ng dng hot ng khng nh mong i Cc ng dng khi ng rt chm Cc ng dng khng khi ng c Khng c iu no k trn Khc [Ghi r] 61.6% ngi dng in thoi thng minh cho rng [ng dng tn nhiu pin] l kh khn thng gp phi khi s dng cc h iu hnh hin ti, theo sau bi [ng dng tn nhiu b nh my] (46.0%). Q5. Vui lng cho bit nhng kh khn bn thng gp phi khi s dng cc ng dng ca h iu hnh hin ti? [MA] VT: %
 18. 18. Kh khn khi s dng h iu hnh 18 ng dng tn nhiu pin ng dng tn nhiu b nh my (RAM) Cc ng dng di ng b ng bng / treo my / hin th li Cc ng dng hot ng khng nh mong i Cc ng dng khi ng rt chm Cc ng dng khng khi ng c Khng c iu no k trn Khc Total (n=1,000) 61.6 46.0 35.0 27.0 24.8 10.3 8.3 0.6 Android (n=593) 64.8 53.6 39.8 26.3 27.2 11.6 5.6 0.5 Windows Phone (n=188) 57.4 38.3 28.7 36.2 21.8 6.9 7.4 1.1 iOS (n=173) 59.0 33.5 23.1 18.5 16.2 10.4 19.7 0.6 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 Ngoi 2 kh khn thng gp phi nh: [ng dng tn nhiu pin] v [ng dng tn nhiu b nh my], th: H iu hnh Android, iOS: [Cc ng dng di ng b ng bng / treo my / hin th li], chim 39.8% v 23.1%. H iu hnh Windows Phone: [Cc ng dng hot ng khng nh mong i] (36.2%). Q3. Vui lng cho bit h iu hnh ca in thoi thng minh bn ang s dng? [SA] Q5. Vui lng cho bit nhng kh khn bn thng gp phi khi s dng cc ng dng ca h iu hnh hin ti? [MA] VT: %
 19. 19. nh gi v h iu hnh 19 0.0 0.0 0.8 0.9 3.3 3.0 15.9 25.5 30.2 13.5 6.9 Rt khng hi lng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rt hi lng Mean=7.39 (n=1,000) 7.21 7.31 8.03 Ngi dng Windows Phone (n=188) Ngi dng Android (n=593) Ngi dng iOS (n=173) 92.0% p vin hi lng vi [H iu hnh] m h hin ang s dng thng xuyn nht. Trong , ngi dng iOS c mc hi lng cao nht (trung bnh 8.03 /10 im), tip theo l Android (7.31 im) v Windows Phone (7.21 im). Q6. Vui lng cho bit nh gi chung ca bn v h iu hnh trn thit b di ng bn s dng thng xuyn nht? [SA] VT: Mean
 20. 20. H iu hnh s mua mi 20 55.2 17.4 15.9 1.3 10.2 Android Windows Phone iOS BlackBerry / RIM OS Ty thuc vo loi in thoi mun mua 55.2% ngi dng in thoi thng minh hin nay chn [Android] nh l h iu hnh s mua trong ln k tip. Tip theo l [Windows Phone] (17.4%) v [iOS] (15.9%). Bn cnh , c ti 10.2% p vin s chn h iu hnh ty thuc vo in thoi mun mua. Q7. Vui lng cho bit mun s dng H iu Hnh no nht trong ln mua in thoi tip theo? [SA] VT: %
 21. 21. H iu hnh s mua mi 21 62.8 70.2 91.9 28.2 18.4 8.1 9.0 11.5 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ngi dng iOS (n=173) Ngi dng Windows Phone (n=188) Ngi dng Android (n=593) H iu hnh mun mua nht trong ln mua in thoi tip theo Android iOS Windows Phone BlackBerry / RIM OS Ty thuc vo loi in thoi mun mua 91.9% p vin hin ang dng [iOS] mun tip tc s dng h iu hnh ny trong tng lai. Tuy nhin, ch c 28.2% ngi dng [Windows Phone] mun tip tc dng h iu hnh ny v 62.8% mun chuyn sang [Android] nu mua in thoi mi. Ring vi ngi dng [Android], c ti 70.2% mun c tip tc s dng trong tng lai. Q3. Vui lng cho bit h iu hnh ca in thoi thng minh bn ang s dng? [SA] Q7. Vui lng cho bit mun s dng h iu hnh no nht trong ln mua in thoi tip theo? [SA] VT: %
 22. 22. 22 E. Chi tit kt qu nghin cu 1 Thng hiu v h iu hnh 2 Thi quen s dng in thoi thng minh
 23. 23. Thi gian s dng in thoi 23 2.5 14.5 28.7 23.3 15.7 7.1 2.4 5.8 t hn 1 gi 1 - 2 gi 2 - 4 gi 4 - 6 gi 6 - 8 gi 8 - 10 gi 10 - 12 gi Trn 12 gi VT: % [2 4 gi / ngy] l khong thi gian trung bnh mt ngi thng dnh s dng in thoi thng minh, chim 28.7%. Tip theo l t [4 6 gi / ngy], chim 23.3%. Q8. Vui lng cho bit mi ngy, bn dnh bao nhiu thi gian s dng in thoi thng minh? [SA]
 24. 24. Thi gian s dng in thoi 24 t hn 1 gi 1 - 2 gi 2 - 4 gi 4 - 6 gi 6 - 8 gi 8 - 10 gi 10 - 12 gi Trn 12 gi Nam (n=500) 3.2 18.2 29.2 20.6 16.6 6.2 2.4 3.6 N (n=500) 1.8 10.8 28.2 26.0 14.8 8.0 2.4 8.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 Nhn chung, c nam ln n thng s dng in thoi t [2 4 gi / ngy], chim t l ln lt l 29.2% v 28.2%. Ngoi thi gian k trn, 26% n gii dng in thoi t [4 6 gi / ngy] so vi 20.6% ca nam gii. Ngc li, 18,2% nam gii dng in thoi t [1 2 gi / ngy] so vi 10.8% n gii. Q8. Vui lng cho bit mi ngy, bn dnh bao nhiu thi gian s dng in thoi thng minh? [SA] S1. Vui lng cho bit gii tnh ca bn? [SA] VT: %
 25. 25. Thi im s dng in thoi 25 0:00 - 6:00 sng 6:01 - 8:00 sng 8:01 - 10:00 sng 10:01 - 12:00 sng 12:01 - 14:00 chiu 14:01 - 16:00 chiu 16:01 - 18:00 chiu 18:01 - 20:00 ti 20:01 - 22:00 ti 22:01 - 24:00 ti Cc ngy trong tun (Th 2 - Th 6) 11.6 35.3 37.1 35.7 37.4 28.9 29.9 48.4 59.8 30.5 Cc ngy cui tun (Th 7 - Ch nht) 16.2 30.1 41.3 36.9 29.3 30.9 33.0 46.1 62.2 43.1 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 [18:01 22:00] l khong thi gian m nhiu p vin s dng in thoi thng minh nht. Tip theo l khung gi t [22:01 24:00] cho cc ngy cui tun (43.1%) v [12:01 14:00] cho cc ngy trong tun (37.4%). Q9. Vui lng cho bit nhng thi im no trong ngy bn thng s dng in thoi thng minh nht? [Matrix MA] VT: %
 26. 26. Kt ni Internet 26 0.2 10.8 69.7 93.4 Ti khng truy cp Internet bng in thoi thng minh 2G / GPRS 3G Wifi 2.1 23.4 74.4 2G / GPRS 3G Wifin=998 Kt ni truy cp thng xuyn nht C n 99.8% ngi dng in thoi thng minh c s dng kt ni Internet trong vng 3 thng qua thng qua: [Wifi] (93.4%), [3G] (69.7%), [2G/GPRS] (10.8%). Vi cc p vin c s dng Internet trn in thoi thng minh th 74.4% thng dng [Wifi] v 23.4% dng kt ni [3G]. Q10. Vui lng cho bit trong vng 3 thng qua, bn thng truy cp Internet t in thoi thng minh bng cch no? [MA] VT: %
 27. 27. Thi gian truy cp Internet 27 4.2 16.0 26.9 20.5 14.2 6.5 11.6 t hn 30 pht 30 pht - 1 gi 1 - 2 gi 2 - 3 gi 3 - 4 gi 4 - 5 gi Trn 5 gi 26.9% p vin dng internet trn in thoi thng minh dng [1 2 gi / ngy] truy cp internet, theo sau l [2 3 gi / ngy] vi 20.5%. Q12. Vui lng cho bit thi gian trung bnh mi ngy bn thng dnh truy cp Internet? [SA] VT: %
 28. 28. Trnh duyt 28 38.5 16.2 15.6 10.3 8.0 4.0 1.0 0.9 0.7 1.6 3.1 Google Chorme Internet Explorer Opera Mini Safari UC Browser Mozilla Firefox Stock Android Browser Dolphin Ovi Khc Ti khng r / Ti khng bit Gn 40% ngi tham gia tr li kho st hin ang s dng trnh duyt [Google Chrome] thng xuyn nht, theo sau bi [Internet Explore] (16.2%) v [Opera Mini] (15.6%). Q13. Vui lng cho bit ng dng trnh duyt web no trn in thoi thng minh bn s dng thng xuyn nht? [SA] VT: %
 29. 29. Trnh duyt 29 37.8 13.6 16.8 11.8 11.6 2.6 0.8 1.8 0.2 1.4 39.2 18.9 14.5 8.8 4.4 5.4 1.2 0.0 1.2 1.8 Google Chorme Internet Explorer Opera Mini Safari UC Browser Mozilla Firefox Stock Android Browser Dolphin Ovi Khc Nam (n=500) N (n=500) Ngoi [Google Chrome] l trnh duyt c s dng nhiu nht c nam ln n. Trnh duyt c s dng nhiu th 2 i vi nam gii: [Opera Mini] (16.8%). Trong khi , i vi n gii: [Internet Explore] (18.9%) Q13. Vui lng cho bit ng dng trnh duyt web no trn in thoi thng minh bn s dng thng xuyn nht? [SA] S1. Vui lng cho bit gii tnh ca bn? [SA] VT: %
 30. 30. Cch thc truy cp Internet 30 1 5 2 6 3 7 4 8 G trc tip a ch cn tm kim vo thanh trnh duyt (73.2%) S dng cng c tm kim tm kim kt qu (66.2%) S dng nhng ng dng sn c ca mt s website (48.1%) S dng trang c nh du / yu thch (Bookmark / Favourite) (31.0%) S dng ng dn (link) lin kt t email (14.9%) S dng ng dn (link) t tin nhn (10.6%) Qut m QR hoc cc loi m khc (5.5%) Khc (0.1%) Gn p vin thng truy cp Internet bng 2 cch ph bin [G trc tip a ch cn tm kim vo thanh trnh duyt] (73.2%) v [S dng cng c tm kim tm kim kt qu] (66.2%). Q14. Vui lng cho bit bn thng truy cp Internet bng in thoi thng minh nh th no? [MA]
 31. 31. Hnh ng thng lm khi gp li truy cp chm 31 54.6 49.4 40.3 29.5 19.0 17.5 0.5 ng trang li v th li sau Lm mi li trang Kim tra kt ni Internet bng cch ti mt trang khc Ri khi trang v chuyn sang truy cp mt trang khc c ni dung tng t Ch i ti trang ng trang li v dng hn vic truy cp Khc [Ghi r] Khi truy cp web bng thit b di ng, nu gp phi vn v li truy cp chm, c n 54.6% p vin s [ng trang li v th li sau ], 49.4% s [Lm mi trang] v 40.3% s [Kim tra kt ni Internet bng cch ti mt trang khc]. Q15. Vui lng cho bit bn thng lm g nu thi gian truy cp vo mt trang web trn thit b di ng qu lu? [MA] VT: %
 32. 32. Thi gian i khi trang web ti chm 32 0.2 7.2 14.7 18.5 16.4 16.5 14.6 11.7 Di 2s 2 - 4s 5 - 7s 8 - 10s 11 - 15s 16 - 30s 31 - 60s Trn 60s Ch c 22.3% p vin s lm g nu mt trang web ti lu hn [7s]. Trong khi , c n 77.7% p vin s tip tc ch i nu trang web ti sau [8s] vn cha xong. Q16. Thi gian i khi trang web b li truy cp chm? [SA] VT: %
 33. 33. Vn thng gp khi truy cp web 33 2.7 0.1 16.1 18.2 20.0 22.4 25.6 28.8 30.4 30.6 31.2 31.6 33.1 35.0 43.3 Khng gp bt k vn no k trn Khc Trang web t ng ti li khi m ng dng / thao tc trn in thoi Font ch ca trang web qu nh / Li font ch Cu hnh my yu nn ti chm Kh khn trong vic chuyn t trang web ny sang website khc Kh khn trong vic sao chp cc ng dn trang web Trang web cha ti u ha cho in thoi thng minh Li ti / Khng th m trang Mn hnh in thoi qu nh xem ht trang Trang web khng c phin bn dnh cho di ng Thng b rt mng / Li ng truyn Mt s trnh duyt web c tc truy cp chm Trang web c tc ti chm Ti trang chm do mng 3 vn thng gp khi s dng in thoi thng minh truy cp website phi k n: [Ti trang chm do mng] (43.3%), [Trang web c tc ti chm] (35.0%), [Mt s trnh duyt web c tc truy cp chm] (33.1%). Q17. Vui lng cho bit cc vn bn thng gp phi khi s dng in thoi thng minh truy cp cc website? [MA] VT: %
 34. 34. Hot ng thng lm khi truy cp Internet 34 0.1 8.2 8.5 17.7 19.9 20.1 24.3 30.6 34.1 34.9 35.0 41.3 41.5 49.4 56.2 59.8 67.3 71.5 74.0 Khc t phng / chuyn du lch / v my bay / v tu / Thanh ton trc tuyn Mua sm trc tuyn Kim tra ti khon / thc hin cc hot ng lin quan n ngn hng Check in cc a im Tm kim a im n ung / gii tr / du lch Tra t in trc tuyn Chi game trc tuyn Ti ti liu, video, nhc, hnh nh Tm kim thng tin lin quan n sn phm c sch / truyn trc tuyn Cp nht ng dng Tm kim ng i / bn Nghe nhc / radio / xem video trc tuyn Gi tin nhn / gi in thng qua cc ng dng Kim tra email ng nhp / Cp nht tnh hnh trn mng x hi c tin tc [c tin tc] hay [ng nhp / Cp nht tnh hnh trn mng x hi] l hai hot ng thng lm nht khi truy cp Internet trn in thoi thng minh, ln lt chim t l 74.0% v 71.5%. Q18. Vui lng cho bit cc hot ng bn thng lm khi truy cp Internet trn in thoi thng minh? [MA] VT: %
 35. 35. Hot ng thng lm khi truy cp Internet 35 c tin tc ng nhp / Cp nht tnh hnh trn mng x hi Kim tra email Gi tin nhn / gi in thng qua cc ng dng Nghe nhc / radio / xem video trc tuyn Tm kim ng i / bn Cp nht ng dng Ti ti liu, video, nhc, hnh nh Tm kim thng tin lin quan n sn phm c sch / truyn trc tuyn Chi game trc tuyn Tra t in trc tuyn Tm kim a im n ung / gii tr / du lch Check in cc a im Kim tra ti khon / thc hin cc hot ng lin quan n ngn hng Mua sm trc tuyn Thanh ton trc tuyn t phng / chuyn du lch / v my bay / v tu / Khc [Ghi r] Nam (n=500) 75.8 67.4 65.6 55.0 52.6 50.2 43.0 36.4 35.6 35.6 32.2 28.2 21.2 19.6 19.2 14.6 9.0 8.2 0.0 N (n=500) 72.3 75.7 69.1 64.7 59.8 48.6 40.0 33.3 34.3 47.0 35.9 32.9 27.5 20.7 20.7 20.9 8.0 8.2 0.2 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 Nam gii thng [c tin tc] nhiu nht khi truy cp Internet (75.8) trong khi n gii thng [ng nhp / Cp nht tnh hnh trn mng x hi] (75.7%). Q18. Vui lng cho bit cc hot ng bn thng lm khi truy cp Internet trn in thoi thng minh? [MA] S1. Vui lng cho bit gii tnh ca bn? [SA] VT: %
 36. 36. Mc truy cp Internet 36 c tin tc ng nhp / Cp nht tnh hnh trn mng x hi Kim tra email Gi tin nhn / gi in thng qua cc ng dng Chi game trc tuyn Nghe nhc / radio / xem video trc tuyn c sch / truyn trc tuyn Tra t in trc tuyn Cp nht ng dng Tm kim thng tin lin quan n sn phm Check in cc a im Mua sm trc tuyn Tm kim a im n ung / gii tr / du lch Tm kim ng i / bn Thanh ton trc tuyn t phng / chuyn du lch / v my bay / v tu Kim tra ti khon / thc hin cc hot ng lin quan n ngn hng Ti ti liu, video, nhc, hnh nh, Hng ngy 76.6 73.0 70.7 65.3 47.6 45.6 30.6 23.3 15.0 13.2 12.9 7.3 7.0 5.7 1.2 1.2 0.0 0.0 1 - 6 ln / tun 22.3 25.2 28.1 31.5 45.0 48.8 60.9 64.9 54.6 71.9 65.7 58.2 65.0 61.5 30.6 34.1 60.8 81.6 t hn 1 ln / tun 1.1 1.8 1.2 3.2 7.4 5.5 8.5 11.8 30.4 14.9 21.4 34.5 28.0 32.9 68.2 64.6 39.2 18.4 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 [c tin tc] v [S dng mng x hi] l hai hot ng thng xuyn nht m p vin lm hng ngy. Cc hot ng khc phn b theo tn sut vi ln trong tun hoc t hn. Q19. Vui lng cho bit mc thng xuyn thc hin cc hot ng sau y khi bn truy cp Internet? [Matrix SA] VT: %
 37. 37. Hot ng thng lm khi khng dng Internet 37 87.8 86.9 80.4 78.1 70.0 40.7 38.4 33.8 33.0 31.3 28.0 25.7 25.6 21.8 14.4 0.1 0.0 Gi in Nhn tin Chp hnh Nghe nhc Chi game Xem video Quay phim Chnh sa hnh nh S dng cc ng dng hc ngoi ng c sch / truyn offline Ln thi kha biu lm vic / ghi ch Ghi m S dng cc ng dng vn phng Nghe radio S dng cc chng trnh v sinh my Khc Khng c hot ng no k trn Khong 9 trn 10 ngi c hi tr li thng [Gi in], [Nhn tin] khi khng s dng Internet trn in thoi thng minh. Tip theo l [Chp hnh] (80.4%), [Nghe nhc] (78.1%) v [Chi game] (70.0%). Q20. Vui lng cho bit cc hot ng bn thng lm trn in thoi thng minh (Khng dng Internet)? [MA] VT: %
 38. 38. ng dng ci t & s dng thng xuyn nht 38 Mn g x hi Bn / ng i Ga me m nh c Hn h nh v Vide o Tin ich Thi tit Tin tc v tp ch Gii tr Doa nh nghi p Sc h v Ti liu tha m kh o Gi o dc Ng n hn g / Ti chn h Mua sm Th c n & un g Th thao Du lch Sc kh e v Th hnh Li sn g Y t Kh c Q21_ng dng hin ang ci t 84.8 75.0 74.3 69.6 55.6 49.8 49.0 43.3 42.9 32.3 27.5 16.4 14.5 14.1 13.5 13.4 11.0 9.9 7.4 6.9 0.1 Q22_ng dng s dng thng xuyn 75.0 34.2 57.2 48.3 29.9 20.7 17.8 24.0 18.5 17.6 12.6 5.5 6.0 3.2 4.1 4.3 1.7 2.2 1.6 1.5 0.3 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 [Mng x hi l ng dng] c ci t nhiu nht cng nh c s dng thng xuyn nht. ng dng [Bn / ng i] mc d c t l ci t rt cao nhng li khng c s dng qu thng xuyn. Q21. Vui lng cho bit cc loi ng dng bn hin ang ci t trn in thoi? [MA] Q22. Trong nhng ng dng bn ci t, u l nhng ng dng bn thng xuyn s dng trong 3 thng qua? [MA] VT: %
 39. 39. Mc sn sng tr ph cho cc ng dng 39 Da trn thang o Likert 5 mc : 1_Hon ton khng sn lng 5_Hon ton sn sng 3.2 3.2 3.1 3.1 2.8 2.8 2.7 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.3 Ngn hng / Ti chnh (n=178) Gio dc (n=55) Sch v Ti liu tham kho (n=126) Mua sm (n=32) Doanh nghip (n=176) Th thao (n=43) Thc n & ung (41) Bn / ng i (n=342) Game (n=572) Tin tc v tp ch (n=240) m nhc (n=483) Gii tr (n=207) Thi tit (n=185) Mng x hi (n=750) Hnh nh v Video (n=299) 2.8 Mean Theo kt qu phn tch, ngi tiu dng hu nh khng my mn m trong vic tr ph cho cc ng dng hin ang s dng thng xuyn nht vi im trung bnh kh thp (2.8 im / 5 im). Q24. i vi cc ng dng bn s dng thng xuyn, vui lng cho bit mc sn sng tr ph cho cc ng dng ny? [Matrix SA] VT: %
 40. 40. Yu t quan tm khi mua in thoi thng minh 40 0.4 29.8 29.9 33.4 36.3 37.6 39.9 40.9 43.7 45.4 49.6 57.1 57.5 57.7 64.3 65.1 67.0 68.0 69.7 72.0 76.9 81.4 81.5 83.8 Khc sng mn hnh Kh nng h tr a SIM Dung lng th nh ngoi ti a Tc x l ha Ngn ng h tr H tr th nh ngoi Trng lng in thoi Cht liu v in thoi Ph kin i km phn gii camera trc Kch thc in thoi ni chung phn gii mn hnh m thanh Tc truy cp mng Mu sc B nh trong nhy mn hnh cm ng phn gii camera sau Thit k Kch thc mn hnh H iu hnh Cu hnh my: Chip x l, RAM Dung lng pin 0.1 0.2 8.5 17.1 18.8 19.4 22.0 28.5 31.5 36.2 37.8 49.4 54.8 68.2 81.0 81.7 Khng c yu t no k trn Khc Qung co nhiu Khng khan him hng Th hin ng cp ngi mua c nhn vin t vn tn tnh c nhiu ngi gii thiu c bn rng ri ti cc ca hng Nhiu chng trnh khuyn mi c gii thiu bi ngi dng / ngi Dng sn phm c nhiu ngi s Tui th ca dng sn phm khng qu Sn phm ca thng hiu ni ting Bn Hp ti tin Cht lng tt Yu t bn trong my Yu t bn ngoi i vi cc yu t bn trong my, ngi tiu dng quan tm nhiu n cc yu t: [Dung lng pin] (83.8%), [Cu hnh my] (81.5%), [H iu hnh] (81.4%), [Kch thc mn hnh] (76.9%) v [Thit k] (72.0%). Ngoi cc yu t bn trong my, th my c [Cht lng tt] (81.7%), [Hp ti tin] (81.0%), [Bn] (68.2%) cng rt c quan tm. Q25. Vui lng cho bit u l nhng yu t bn quan tm khi mua mt chic in thoi thng minh? [MA] VT: %
 41. 41. Yu t quan tm Bn trong my 41 Cu hnh my: Chip x l, RAM Dung lng pin H iu hnh Kch thc mn hnh Thit k phn gii camer a sau B nh trong nhy mn hnh cm ng phn gii mn hnh Tc truy cp mng m thanh Kch thc in thoi ni chung Tc x l ha phn gii camer a trc Cht liu v in thoi Ph kin i km Trng lng in thoi H tr th nh ngoi Ngn ng h tr Kh nng h tr a SIM Dung lng th nh ngoi ti a sng mn hnh Khc Nam (n=500) 87.6 84.6 80.8 79.0 69.8 68.2 67.8 63.8 60.0 57.8 52.2 48.0 46.8 45.2 44.8 42.8 37.4 35.6 35.2 28.4 27.6 27.4 0.4 N (n=500) 75.4 83.0 82.0 74.8 74.2 71.2 66.2 72.2 55.0 70.8 63.2 66.2 25.8 54.0 42.6 48.0 44.4 44.2 40.0 31.4 39.2 32.2 0.4 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 i vi cc yu t bn trong my, Nam gii quan tm nhiu nht n [Cu hnh my] (87.6%), tip theo l [Dung lng pin] (84.6%). Tuy nhin, i vi n gii li quan tm nhiu nht n [Dung lng pin] (83.0%), tip theo l H iu hnh (82.0%). Ngoi ra, n gii li t quan tm n Tc x l ha so vi Nam gii. Q25. Vui lng cho bit u l nhng yu t bn quan tm khi mua mt chic in thoi thng minh? [MA] S1. Vui lng cho bit gii tnh ca bn? [SA] VT: %
 42. 42. Yu t quan tm Bn ngoi my 42 Cht lng tt Hp ti tin Bn Mu sc Sn phm ca thng hiu ni ting Tui th ca dng sn phm khng qu ngn Dng sn phm c nhiu ngi s dng c gii thiu bi ngi dng / ngi am hiu v cng ngh c bn rng ri ti cc ca hng Nhiu chn g trnh khuyn mi Th hin ng cp ngi mua c nhiu ngi gii thiu Khng khan him hng c nhn vin t vn tn tnh Qung co nhiu Khng c yu t no k trn Khc Nam (n=500) 81.0 79.6 68.6 56.0 56.6 47.6 35.0 30.8 30.4 30.0 19.6 19.0 19.0 17.4 7.4 0.2 0.0 N (n=500) 82.4 82.4 67.8 74.2 53.0 51.2 40.6 41.6 26.6 33.0 18.0 25.0 15.2 21.4 9.6 0.0 0.4 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 i vi cc yu t bn ngoi my, Nam gii quan tm nhiu nht n my c [Cht lng tt] (chim 81.0%) trong khi n gii quan tm nhiu n c 2 yu t [Cht lng tt] v [Hp ti tin] (cng 82.4%), ng thi t l quan tm n [Mu sc in thoi] cng cao hn hn Nam gii. Q25. Vui lng cho bit u l nhng yu t bn quan tm khi mua mt chic in thoi thng minh? [MA] S1. Vui lng cho bit gii tnh ca bn? [SA] VT: %
 43. 43. Ngun thng tin tm hiu 43 Bn b / ngi thn Bnh lun / kin ca ngi dng i vi sn phm Mng x hi / Forum Websi te ca nh sn xut in thoi Tp ch / chuy n trang chuy n v cng ngh Bo / tp ch mng ng nghi p Ca hng / siu th di ng Nhn vin t vn bn hng Tivi Bo giy / tp ch giy Qun g co ti cc LCD, thang my, ta nh Radio Khc Q27.1_Q1. Ngun thng tin s tm hiu 87.0 82.4 75.5 71.8 70.9 69.1 68.3 66.9 63.2 45.5 45.1 36.6 33.8 27.1 Q27.2_Ngun thng tin tin tng nht 24.2 32.7 8.4 7.0 10.1 2.8 2.3 7.4 1.9 0.2 0.7 0.2 0.2 1.9 87.0 82.4 75.5 71.8 70.9 69.1 68.3 66.9 63.2 45.5 45.1 36.6 33.8 27.1 24.2 32.7 8.4 7.0 10.1 2.8 2.3 7.4 1.9 0.2 0.7 0.2 0.2 1.9 87.0% p vin cho rng s tm hiu thng tin v in thoi thng minh mua s dng t [Bn b / ngi thn], tip theo l t [Bnh lun / kin] ca ngi dng i vi sn phm d nh mua. Tuy nhin [Bnh lun / kin] ca ngi dng i vi sn phm li l ngun thng tin c tin tng nht (32.7%). Q26. Vui lng cho bit nu bn mua mt chic in thoi thng minh mi s dng, bn s tm hiu thng tin t u? [MA,SA] VT: %
 44. 44. W&S Joint Stock Company is a 100% Japanese investment. Our main professions are Online market research, Web creative and Web marketing. Online research is conducted based on Vinaresearch our actively managed over 140,000 members panel with various segmentations across Vietnam. FOR FURTHER INQUIRIES, PLEASE CONTACT: W&S Joint Stock Company Address: Floor 10, 40 Pham Ngoc Thach St., District 3, HCMC Office phone: (848) 38 223 215 Fax: (848) 38 223 216 Email: [email protected] Website: http://vinaresearch.jp/ The copyright of this report belongs to W&S Joint Stock Company. The results (analyzing, wording, data, tables and graphs) of this survey can be publicly used, but must be cited and sourced from W&S Joint Stock Company (also include its website address http://vinaresearch.jp).