Regional seksjon psykiatri, ... PUA er en spesialisert utredningsseksjon ved Oslo...

Click here to load reader

 • date post

  18-Apr-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Regional seksjon psykiatri, ... PUA er en spesialisert utredningsseksjon ved Oslo...

 • Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA)

  Avdeling for psykisk helse, nasjonale og regionale funksjoner Klinikk psykisk helse og avhengighet

 • REGIONAL SEKSJON PSYKIATRI, UTVIKLINGSHEMNING/AUTISME (PUA)

  MÅLGRUPPE

  Utredning og behandling av psykisk lidelse hos:

  Personer med utviklingshemning og eventuelt med autismespekterforstyrrelser

  Personer med autismespekterforstyrrelser med store sammensatte vansker og med funksjonsnivå som personer med utviklingshemning

  PUA er en spesialisert utredningsseksjon ved Oslo universitetssykehus som tilbyr spesialisthelsetjenester i psykisk helsevern til personer over 16 år med utviklingshemning/autisme, primært i Helseregion Sør- Øst. Seksjonen tar imot henvisninger fra spesialisthelsetjeneste innen psykiatri eller habilitering.

  Seksjonen har to døgnenheter med til sammen 10 plasser, en spesialpoliklinikk for ambulante og polikliniske tjenester samt regional kompetansetjeneste for psykiatri, utviklingshemning/autisme.

  PUA tilbyr arenafleksible pasientforløp som kan bestå av døgnbehandling, polikliniske og ambulante tjenester. Vi utreder, diagnostiserer, igangsetter behandling og tilrettelegger individuell miljøterapi.

  PUA samarbeider med habiliteringstjenesten i fylkene, DPS, kommuner/bydeler og med annen spesialisthelsetjeneste i psykisk helsevern. PUA samarbeider også aktivt med pasientenes pårørende og tilbyr psykoedukative flerfamiliegrupper, samt pasient- og pårørendeundervisning. Seksjonen har et aktivt brukerråd. PUA er ISO 9001 sertifisert bedrift.

 • Døgnenhetene Døgnenhet 1 og 2 gir tilbud til personer med lett til dyp utviklingshemning og til personer med gjennomgripende utviklingsforstyrrelse med store sammensatte vansker som grenser mot en lett grad av utviklingshemning.

  Spesialpoliklinikk og ambulante tjenester Spesialpoliklinikken inngår i seksjonens behandlingstilbud. Seksjonen vurderer om tilbudet skal gis som et rent poliklinisk tilbud eller i kombinasjon med døgnbehandling. I samarbeid med lokal spesialisthelsetjeneste og førstelinje, tilbyr poliklinikken; Ambulant utredning, medikamentell behandling, anbefalinger om igangsetting av behandling, kompetanseoverføring og familiegrupper. Ambulante tjenester vil også gjelde før og etter et opphold på døgnenhetene, og i samarbeid med lokale instanser.

  Regional kompetansetjeneste PUA har en regional kompetansetjeneste. Tjenesten er etablert for å bygge opp og spre kunnskap og erfaring om utredning og behandling av mennesker med utviklingshemning/autisme og samtidig psykisk lidelse. Tjenesten retter seg i første rekke mot spesialisthelsetjenesten og helsepersonell som jobber med denne pasientgruppen, men også mot brukere og befolkningen.

  Forskning Seksjonen har egen enhet for forskning og utvikling. Enheten har siden år 2000 deltatt i fagutvikling og forskningssamar- beid med Den Nasjonale Autismeenheten på Rikshospitalet.

  Behandling Personer med utviklingshemning/autisme kan utvikle alle former for psykisk lidelse. Mennesker med psykisk lidelse kan i perioder være ute av stand til å ivareta egne behov og vil trenge mer assistanse i hverdagen. Behandlingen er basert på et samarbeid mellom pasient, familie og fagfolk og omfatter systematisk miljøterapi, medikamentell behandling, samtaleterapi, gruppe-/familiebehandling og nettverksarbeid. Tilbudet til pasienten inkluderer kompetanseoverføring til lokale hjelpere både i spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester.

  Henvisning sendes felles henvisningsmottak. Se våre nettsider for mer informasjon. Faglig forankring Behandlingen i seksjonen er påvirket av kunnskap fra psykoterapeutiske teorier som bygger på utvikling og vekst gjennom relasjoner. Behandlingen er tverrfaglig og sammensatt av elementer fra blant annet biologisk medisin, utviklingspsykologi, systemteori og forskning fra feltet.

  Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

 • Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Post til foretaksledelsen: Oslo universitetssykehus, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo.

  Sentralbord: 02770

  www.oslo-universitetssykehus.no

  Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme Klinikk psykisk helse og avhengighet Besøksadresse: Verkensveien 19, 1. etasje Postadresse: Dikemarkveien 39, 1385 Asker Telefon: 915 91 405 www.oslo-universitetssykehus.no/pua www.facebook.com/PuaOUS

  Dike mark

  veien

  Mot Asker

  Til by gg 35

  Vard åsen

  Verkensveien

  Lomannstangen

  D yrin

  g veien

  Heg ged

  alsv eien

  H e

  g g

  e d

  a ls

  v e

  ie n

  B a

  d st

  u v

  e ie

  n

  V ill

  av e

  ie n

  Sykehusveien

  Slottsberget

  Sykehusveien

  Mot Heggedal

  204

  204

  204

  39

  1

  1

  3

  2

  3 5

  7

  4 6

  15

  19

  22

  92

  4

  26

  25

  24

  22

  18

  15

  17

  20

  8

  9

  11

  6

  35

  1 5

  .1 2

  .2 0

  1 5

  Dikemark sykehus 1385 Asker GPS : 59.8057, 10.3718

  N

  Ø

  V

  S

  Sykehusveien: 1 Legebygning 2 Kurhus 1 3 Pensjonatet 4 Bjørkeli museum 6 Furuli 8 Bjerget 9 Utsikten 11 Slottet 15 Dagali 17 Kringsjå 18 Granli 20 Klosteret 22 Lien 24 Borgen 25 Hospitset 26 Kurhus 2

  Verkensveien: 1 Kjøkken, bygg 2 Vaskeri, bygg 3 Forvalterbolig 4 Snekkerverksted 5 Lageret 6 Fossekallen 7 Maskinverksted 9 Garasje 15 Lomannstangen 19 Verkensveien 19 22 Stinaløkka barnehage

  Dikemarksveien: 39 Administrasjonsbygget

  Slottsberget: 35 Vardåsen

  Hovedresepsjon / Informasjon

  Buss

  Parkering, se skilt

  El-bil parkering

  Informasjonnskilt

  39

  39

  Mot Asker

  Mot Heggedal

  Dik em

  ark vei

  en

  204

  204

  PU A

  Dikemark sykehus 1385 Asker GPS : 59.8057, 10.371839