Przyczyny trudności i niepowodzeo w uczeniu się · PDF filewymaga odpowiedniej odporności...

Click here to load reader

 • date post

  01-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Przyczyny trudności i niepowodzeo w uczeniu się · PDF filewymaga odpowiedniej odporności...

Przyczyny trudnoci i niepowodzeo w uczeniu si

Przyczyny zewntrzne

Przyczyny lece poza osob ucznia

Dysfunkcje rodziny

Rodzina nie spenia swoich funkcji np.:

- brak zaspokojenia podstawowych potrzeb zarwno biologicznych jak i psychicznych (take w rodzinach zamonych)

- niewypenianie funkcji wychowawczej (zaniedbanie dziecka, brak wartociowego kontaktu z dzieckiem, brak zainteresowania nauk szkoln dziecka)

- niski poziom kulturalny rodziny (gorszy rozwj intelektualny z powodu braku odpowiedniej stymulacji, niepoprawnod mowy, brak ambicji, aspiracji)

Nie tylko dysfunkcje rodziny

rodowisko rwienicze

rodowisko rwienicze moe sprzyjad powodzeniu szkolnemu albo przyczyniad si do trudnoci w uczeniu si

Rwienicy mog:

- Zachcad do nauki, czytania lektur, rzetelnego wywizywania z obowizkw, wsplnego odrabiania lekcji, przygotowywania do sprawdzianw, uczestnictwa w zajciach pozalekcyjnych itp.

- Namawiad do wagarw, lekcewaenia obowizkw szkolnych, przekazywad niewaciwy stosunek do nauki, szkolnych zadao, szkolnego personelu itp.

rodowisko lokalne

Niski poziom kulturalny ssiedztwa.

Brak wartociowania wyksztacenia.

Brak wzorcw edukacyjnego zaangaowania brak ambicji i aspiracji edukacyjnych.

Traktowanie ksztacenia jako wymuszonego obowizku.

Polecam film: Czekajc na sobot.

Organizacja pracy szkoy

Nadmierna liczebnod klas brak moliwoci indywidualizacji, ograniczenie wykorzystywania pomocy dydaktycznych, mniejsze moliwoci wypowiadania si, trudniejsze utrzymywanie dyscypliny, tok, ciasnota.

Wielozmianowod przebywanie dzieci przed lekcjami w wietlicy, kooczenie pno zajd.

Nieodpowiednio skonstruowane programy nauczania i podrczniki zbyt wiele, zbyt zoonych treci, brak skoordynowania programw poszczeglnych przedmiotw, nadmierne obcienie uczniw nauk.

Brak odpowiednich warunkw materialnych szkoy, sabe wyposaenie szkoy w pomoce dydaktyczne.

Osoba nauczyciela

Braki w przygotowaniu zawodowym:- Braki w przygotowaniu merytorycznym brak znajomoci treci

ksztacenia np. nauczyciel jzyka angielskiego sabo zna angielski, fizyki uczy matematyk, sabo znajcy fizyk, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej nie zna zagadnieo jzykowych czy matematycznych, ktrych ma uczyd np. myli gosk z liter, cyfr z liczb, nie zna prawa rozdzielnoci mnoenia wzgldem dodawania.

- Braki w przygotowaniu metodycznym brak wiedzy z zakresu metodyki nauczania nauczyciel nie wie jak uczyd, jak realizowad okrelone zagadnienia.

- Braki w przygotowaniu psychologiczno-pedagogicznym braki w zakresie wiedzy i umiejtnoci niezbdnych w pracy z uczniami w okrelonym wieku, brak umiejtnoci motywowania uczniw, oceniania, nieumiejtnod kierowania grup, rozwizywania konfliktw w grupie itp.

Osoba nauczyciela

Niekorzystne cechy osobowociowe:

- Brak umiejtnoci zachowania waciwego dystansu, nadmierny rygoryzm, bd nadmierny liberalizm, brak konsekwencji, brak umiejtnoci komunikacyjnych, brak wraliwoci, empatii, nadmierny formalizm, brak poczucia humoru, zacitod, brak umiejtnoci wybaczania itp.

Profesjonalizm nauczyciela

Przyczyny wewntrzne (biopsychiczne)

Przyczyny tkwice w uczniu (ale niezalene od jego woli).

Niski poziom sprawnociintelektualnej

Co to jest inteligencja?

Inteligencja to oglna zdolnod jednostki do rozumienia otaczajcego wiata i radzenia sobie z nim

Iloraz inteligencji

Iloraz inteligencji to wskanik liczbowy ukazujcy poziom sprawnoci intelektualnej

IQ z jzyka angielskiego IntelligenceQuotient, czyli iloraz inteligencji

Wiek rozwoju umysowego okrelony na podstawie testu inteligencji

Wiek ycia wiek metrykalny

w dniu badania

Dzieci z inteligencj nisz ni przecitna realizuj obowizek szkolny w szkoach oglnodostpnych. Dzieci te na og osigaj gorsze wyniki w nauce ze wszystkich przedmiotw nauczania, wymagaj wicej wyjanieo, powtrzeo, czciej ucz si mechanicznie, pamiciowo ni logicznie.

Dzieci z niepenosprawnoci intelektualn (upoledzenie umysowe) czasem realizuj obowizek szkolny w szkoach specjalnych, a czasem w szkoach oglnodostpnych (w szkolnictwie masowym). Maj oglnie obnione moliwoci poznawcze.

Rozumienie normy

Wskie rozumienie normy do normy zalicza si osoby z ilorazem inteligencji nie niszym ni przecitna czyli majce iloraz inteligencji przynajmniej 85.

Szerokie rozumienie normy do normy zalicza si take osoby z ilorazem inteligencji niszym ni przecitna, poniewa nie s to osoby z niepenosprawnoci intelektualn. Dolna granica normy w tym rozumieniu to II=70

Stadia rozwoju umysowego wedug Piageta

Rozumowanie przedoperacyjne a rozumowanie operacyjne

Przejcie nastpuje zwykle w 7 roku ycia (czyli midzy 6 i 7 urodzinami)

Istniej rnice indywidualne sigajce dwch lat w kad stron - 7 2

Dawniej w zerwce obecnie klasa I Staod iloci krki mae i due Odwracalnod operacji plastelina, woda w

naczyniach https://www.youtube.com/watch?v=YtLEWVu81

5o

https://www.youtube.com/watch?v=YtLEWVu815ohttps://www.youtube.com/watch?v=YtLEWVu815o

Rozumowanie przedoperacyjne

Brak rozumienia staoci liczby

Brak rozumienia odwracalnoci operacji

Nabywanie rozumienia analogii operacji na zbiorach zastpczych

Egocentryzm brak umiejtnoci przyjmowania perspektywy drugiej osoby

Nabywanie umiejtnoci liczenia na palcach

Sally-Ann Test

Rozumowanie operacyjne na konkretach

Zakres dziaalnoci matematycznej dotyczy tych aspektw, ktre mona przedstawid na konkretach.

Definiowanie poprzez przykad co to jest przyjao? podaje przykad osb

Konieczne jest nauczanie czynnociowe, a nastpnie matematyzacja dowiadczeo manipulacyjnych.

Rozumowanie operacyjne na konkretach

ne na konkretach

Rozumowanie typu formalnego

Przejcie z rozumowania operacyjnego na konkretach do rozumowania formalnego 12 rok ycia.

Operacje umysowe, ktrych nie mona zilustrowad na przedmiotach.

Mylenie hipotetyczno-dedukcyjne

Inteligencja werbalna

Jak zdefiniuj przyjao?

Wady zmysw

W zalenoci od gbokoci wady zmysu dzieci mog mied rne trudnoci w uczeniu si, bd nawet ich nie dowiadczad.

Dla dzieci ze znacznym niedowidzeniem, niedosuchem oraz niewidomych i niesyszcych organizowane jest szkolnictwo specjalne.

Dzieci z niewielkimi wadami wzroku mog wykazywad wiksz mczliwod przy czytaniu, trudniej ledzid linie tekstu, czciej ni inne dokonywad inwersji liter w wyrazach (przy astygmatyzmie).

Dzieci z niewielkimi wadami suchu mog mied mniejszy zasb sownikowy, gorzej rnicowad podobne do siebie dwiki, nieprawidowo artykuowad niektre goski, wyrazy, gorzej rozumied nauczyciela, zwaszcza kiedy nie mog obserwowad jego ust.

Schorzenia neurologiczne

Mzgowe poraenie dziecice w zalenociod rozlegoci i gbokoci moe powodowad wiksze lub mniejsze trudnoci w uczeniu si.

Epilepsja padaczka najczciej u dzieci ma postad tzw. petit mal maych atakw, bez utraty przytomnoci: dziecko jakby na chwil si zagapia, wycza po czym powraca do przerwanej czynnoci. Moe mied mimowolne skurcze niektrych partii mini.

Oglnie zy stan zdrowia dziecka

Cukrzyca, alergie, choroby nerek, astma, itp. Utrudniaj uczenie si, osabiaj koncentracj uwagi, powoduj czstsze absencje, oglnie mniejsz energi do dziaania.

Kilkukrotne choroby w okresie jesienno-zimowym powoduj nieuczszczanie dziecka do szkoy, a w konsekwencji brak kontaktu z niektrymi treciami nauczania, koniecznod nadrabiania zalegoci.

Zaburzenia sfery emocjonalno-motywacyjnej

Sytuacje szkolne pene s napid i ich przetrwanie wymaga odpowiedniej odpornoci emocjonalnej, niezraania si mimo pewnych poraek, zmartwieo, niepowodzeo. Dzieci niejednokrotnie reaguj silnie emocjonalnie, a nawet lkowo na sytuacje szkolne.

U dzieci mog wystpowad zaburzenia rwnowagi procesw pobudzania i hamowania, mog byd nadmiernie impulsywne, reagowad nieadekwatnie do siy bodca, reagowad zbyt szybko bez zastanowienia, ekscytowad si nadmiernie, bd popadad w smutek, apati, przygnbienie.

Syndrom wyuczonej

bezradnoci intelektualnej

Mikrodysfunkcje CUN

Mikrodysfunkcje to minimalne dysfunkcje,

czyli stan w ktrym funkcje s w minimalnym stopniu zaburzone.

Mikrodysfunkcje mog byd wynikiem:

- Dziedziczenia mona odziedziczyd jaki defekt,

- Uszkodzenia (mikrouszkodzenia) danej funkcji przez jaki czynnik patogenny,

- Wolniejszego dojrzewania okrelonych struktur.

Sfera percepcyjno-motoryczna

Sfera percepcyjno-motoryczna to sfera percepcji i motoryki.

Percepcja to postrzeganie, zwizane z odbiorem bodcw z otoczenia, czynnoci motoryczne s silnie powizane z percepcj (np. sysz, e kto mnie woa odwracam si by go zobaczyd)

Percepcja zwizana jest ze zmysami. Nie wszystkie zmysy w jednakowym stopniu uczestnicz w procesie szkolnego uczenia si.

Mikrodysfunkcje sfery percepcyjno-motorycznej

Funkcje najbardziej zaangaowane w procesie uczenia si to:

Funkcje wzrokowe analizator wzrokowy

Funkcje suchowe analizator suchowy

Funkcje kinestetyczno-ruchowe analizator kinestetyczno-ruchowy

Budowa i funkcje analizatorw

Kady analizator skada si z 3 zasadniczych czci:

- Receptor odbiera bodziec

- Nerwowa droga doprowadzajca nerw przewodzcy doprowadzajcy informacj do mzgu

- Korowa czd analizatora obszar w mzgu, w ktrym znajduj si wyspecjalizowane komrki nerwowe odpowiedzialne za przetwarzanie i interpretacj informacji.

Funkcjonowanie analizatorw

Przebieg proce