Prolistujte Skautsk½ grafick½ manul

Click here to load reader

download Prolistujte Skautsk½ grafick½ manul

of 97

 • date post

  14-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  232
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Prolistujte Skautsk½ grafick½ manul

 • Skautskgrafick manul

  verze 1.1

  Grafick manul jednotnho vizulnho stylu pro Junk esk skaut, z. s.Verze 1.1, 26. z 2016

  Aktuln verzi Skautskho grafickho manulu, stejn jako souvisejc grafick nstroje, najdete vdy na logo.skaut.cz.

  Pokud ve Skautskm grafickm manulu objevte nejasnost i chybu, nevhejte se ozvat na logo@skaut.cz. Pomete tak vylepit pt verzi manulu. Dky za spoluprci.

  http://logo.skaut.czmailto:logo@skaut.cz

 • Logo

  Nae vlastn psmo SKAUT Boldpro psan nzv a titulk

  Zkladn psmoTheMix

  Nzev organizaceBn komunikan oznaen

  lze pst dvma zpsoby Znak

  Junk esk skautSKAUT

  skaut

  AaBbCcDdAaBbCcDdAaBbCcDdAaBbCcDd

  ABCDDoplkov barvy

  To jsme my,skautky a skauti

  Pehled prvk vizuln identity

  Zaoblen tvary

 • 1vodn pehled

  Typy komunikaceSystm oznaovn

  Srovnn loga a znakuPsan nzv

  5Sprva znaek

  Pravidla pro tvorbu logLoga oddl a stedisek

  Prce s vce logyCo-branding

  6Psmo a typografie

  Titulkov a zkladn psmoNhradn psmaSpeciln znaky

  Hierarchie psemZvrazovn textu

  SKAUT jako slovn znaka

  7Tvaroslov

  Pro organick tvaryPln plochy

  Linky a obrysyKompozice vce objektTvaroslov ve vizulech

  8Barvy

  Barevn paletyKombinovn barev

  Pekrvn barevVrstven barev

  Barvy a typografieBarvy a fotografie

  9Tapety

  Principy tvorby tapetPehled tapet

  10Vizuly

  Principy tvorby vizulVizuly s fotografi

  Grafick vizuly

  11Ukzky novch vizul

  Vybran materily ped a po aplikaci novho vizulnho stylu

  Materily pipraven k pouit(hlavikov papry, vlajky, vizitky, aj.)

  12Merchandising

  Principy a ukzkyoznaovn upomnkovch

  pedmt a drk

  2Skautsk logo

  Popis loga a jeho barevnch verzLogo a pozad

  Umstn loga na strnceOchrann zny

  Minimln velikostiNeppustn pravy

  4Skautsk znak

  Barevn verzeZnak na pozad

  Neppustn pravy

  3Doplkov lenit logo

  Limity pouvn lenitho logaBarevn verze

  Ochrann znyMinimln velikostiNeppustn pravy

  Grafick manul je mapou na vizuln komunikace

 • Ne zanete tvoit

  Skautsk logo

  Skautsk znak

  Drte v rukou Skautsk grafick manul. Dokument, kter dv smrovky k tomu, jak pemlet o vizuln skautsk komunikaci a jak ji uvdt do ivota. Jak pemlet o tvi nejvtho vcho-vnho hnut pro dti a mlad lidi v esku, hnut, kter je tu ji pes sto let a zrove samo sob dv za kol bt relevantnm a lkavm pro mlad lidi dneka. Hnut, kter si vytklo nemalkol mnit svt kolem ns. Skauting v esku je utven desetitisci lenek a len veho vku. Pes spolenou stezku vid skauting kad z ns maliko jinak. Skauting vypad trochu jinak v malcha velkch oddlech, jinak vypad u svtluek a jinak v roverskm kmeni, jinak z knoe a jinak na louce. A je to tak pln v podku.

  V pestrosti skautingu ani vizuln tv na komunikace neme bt zcela jednotn, ani to nen poteba. Naopak, i tato pestrost je silou naeho hnut. Vytvme druinov bodovac kartiky, stedi-skov trika i celosttn televizn kampan. Skautsk vizuln styl m pomhat v tto pestrosti vytvet spolenou linku. Takovou, kter nm, skautkm a skautm, stejn jako spolenosti kolemns, pome ns snadno rozpoznat a dobe si ns vimnout.A k tomu i trochu ukazovat, km jsme a o co usilujeme, i kdy na to jsou lep iny.

  Nae nov logo stav velmi viditeln na znaku organizace. Odstra-uje tak dualitu dosavadnho stavu, kdy skautt grafici a grafiky asto nevdli, jestli pout logo nebo znak, symboly, kter od sebe byly vizuln daleko. Spolenost si ns ani s jednm z nich nedo-kzala dobe spojit (jakkoli se znakem lpe). V novm skautskm vizulnm stylu je logo hlavnm prvkem. Pro znak jsou urenajasn vymezen, obvykle slavnostn, uit, pro bnou komunikaci dovnit i navenek mme nyn vdy logo. Nedlnou soust loga je slovn znaka SKAUT. Ta posiluje jednoznanou identifikaci se skautingem a pomh tak i snadn, a teba nkdy nhodn, sro-zumiteln komunikaci s lidmi skautingem (zatm) nezasaenmi. Vedle loga jsou dalmi prvky skautskho vizulnho stylu dv skautsk psma, barevn palety, grafick prvky a v neposledn ad i znak.

  Nen pochyb o tom, e se najdou jednotky, kter budou mt touhu komunikovat jinak, ne popisuje grafick manul. Skauting je bez debat dost siln na to, aby takov odchylky unesl. Ale vme tomu, e pokud chceme bt viditelnou celospoleenskou silou na cestza lepm svtem, jednotn a srozumiteln linka komunikace takovmu sil vrazn napomh.

  Skautsk grafick manul nen, neme bt a nem bt plnm vtem situac a pravidel a rozhodovacch pavouk. Vytv pro-sted a podporu pro uven vizuln vystupovn skautinguod oddl po celou organizaci. Od situac veselch po situace ceremoniln. Dv pimen podklady do rukou nhodnch i profesionlnch grafik. A bude i nstrojem ivm. Budemesledovat, jak se s novm skautskm vizulnm stylem pracujeoddlm i organizanm jednotkm, velkm akcm i vrobcm skautskho zbo. Budeme sbrat zptnou vazbu. A grafickmanul budeme v ase upravovat, aby byl neustle dobrma aktulnm nstrojem.

  Tm se, e Skautsk grafick manul podpo dal rozvoj a rst skautingu v letech, kter jsou ped nmi.

  Petr Vank PermonkZpravodaj pro komunikacia projekty sluby spolenosti

  1.1

 • SKAUT.CZ#SKAUT

  Oznaen podle typu komunikace

  V rznch situacch a zpsobech komunikace pouvme rzn oznaen.

  skaut

  skautky a skauti#skaut skaut.cz

  Junk esk skaut

  Junk esk skaut, z. s.

  Hovorov, neformln,bn a marketingov

  Slovn oznaen

  Obrazov oznaenZkladn varianta

  Obrazov oznaenHorizontln varianta

  Formln, oficilna administrativn

  Vjimen a speciln situace.Slavnostn pleitosti.

  Oznaen, kter jsou vznamn omezena pravidly.

  3. typ komunikace2. typ komunikace1. typ komunikace

  lenit logo

  Typografick verze hashtagu a webovho odkazu

  Skautsk znak

  1.2

 • skaut

  SKAUT

  Junk esk skaut, z. s.

  Junk esk skaut, stedisko Jetd Liberec, z. s.

  Junk esk skaut

  Jak o sob mluvme a jak peme nae jmno

  Neformln a v bn komunikaci Oficiln a formln

  Neformln oznaen skaut peme bu malmi psmeny(odborn mnuskami), nebo velkmi psmeny SKAUT (verzlky).

  Toto strun, jasn a obecn znm oznaen je nejinnjv komunikaci s veejnost. Usilujeme o posilovn jednotnho

  hlasu, proto preferujeme pouvn tohoto oznaenv bn komunikaci.

  Jedn se o oznaen prvnho subjektu a pe se pouzev tto form, nap. v administrativ, oficiln korespondenci,

  adresch a prvnch dokumentech.Zkratka z. s. znamen zapsan spolek. V psanm textu zstvvdy ve zkrcen form a nerozepisuje se. Na mn formlnch

  dokumentech se zkratka nemus uvdt.

  Toto oznaen m formlnj charakter a v komunikaciodkazuje k nrodn skautsk organizaci nebo jej jednotce.

  Vzor psan oficilnch nzv jednotek a pobonch spolk.Vpisuj se mezi nzev organizace a zkratku z. s. a oddluj rkami.

  Slovo skaut je slovnkov vraz. Pouv se v bnmhovorovm jazyce a textu, kdy mluvme obecn o skautingu,

  skautkch a skautech, vchovnm hnut, sti obansk spolenosti,volnoasov aktivit apod. Nejedn se o vlastn jmno, proto

  se nepe s velkm S (vjimkou je zatek vty. Skloujemeho a peme podle pravidel eskho pravopisu.

  Tvome s nm souslov: skatky a skauti, skautsk oddl,skautsk setkn, skautsk akce apod.

  Slovo SKAUT ve verzlkch je alternativn zpsob psanv ppadech, kdy ho chceme zdraznit. Napklad ve slovnch

  znakch, pi textovm oznaen (SKAUT Liberec), pi oznaen poloky (psmo SKAUT Bold) nebo pi jinch ustlench

  spojench. U tohoto zpsobu psan se vyhbme skloovn(nap. z libereckho SKAUTu), k tomu lpe poslou slovnkov

  vraz (skauti z Liberce, liberet skauti a skautky,z oddlu SKAUT Liberec apod.).

  Pouvej vdy del pomlku (),ne rozdlovnk nebo mnus (-).

  Od textu je oddlena mezeramina obou stranch.

  Junk esk skaut, z. s.

  Z slovem skaut je vdy rka.Za psmeny z a s je teka.Za rkou a tekou zachovej

  jednoznakovou mezeru.

  1.3

 • Skautsk logo Skautsk znak

  Znak neobsahuje slovn znaku. Je statick a nemnn. Nesm se deformovat, projovat s jinmi logy ani animovat

  nebo graficky upravovat.

  M vystupovat samostatn jako historick odkaz organizace.S jeho pouitm by se mlo etit, abychom zachovali jeho autoritu,

  proto neslou jako bn nstroj komunikace.

  Znak je uren pro slavnostn pleitosti a ml by bt proto spojenvhradn se slavnostnmi atributy skautingu jakmi jsou napklad:

  vlajky, nkter odznaky, vyznamenn, slavnostn dekrety, peet, plakety, pamtn desky apod.

  Logo obsahuje symbol a slovn znaku.Je univerzln a ve dvou variantch zkladn a horizontln.

  Ideln pro kadodenn pouvn.

  Pouvme ho v jakkoliv situaci: v administrativ,na tiskovinch, na plaktech, v kampanch, v digitlnch mdich,

  na drkovch pedmtech a informanch systmech.

  Me se animovat, ztvrnit rznmi umleckmi a emeslnmi technikami, ppadn renderovat jako 3D model.

  1.4

 • Zkladn logo Horizontln logo

  Horizontln varianta loga je vhodn pro situace, ve kterch chceme zvit itelnost nzvu oproti symbolu: na dlku (mantinely,

  reklamn bannery, navigan systmy), na mal ploe (lepc pska, tuka) nebo vedle ostatnch log (sponzoring, co-branding).

  Zkladn varianta loga je orientovna vertikln a zarovnnapodle stedov osy. Pouvme ji v jakkoliv standardn situaci.

  1.5

 • 2Jak pouvmeskautsk logo

 • CMYK 77-45-0-5RGB 57-120-180

  HEX #3979B5PANTONE 7683 C, U

  Symbol Skld se ze t st:

  zlat lilie (4, 5),modr trojlstek na pozad (1, 2),hlava chodskho psa na ttu (3).

  Zkladn i horizontln varianta loga obsahujstejn prvky a maj stejnou barevnost.

  Logo

  Slovn znakaPe se originlnm fontem SKAUT Bold.

  CMYK 85-60-0-10RGB 37-92-157HEX #255C9E

  PANTONE 7685 C, U

  CMYK 85-67-0-25RGB 40-72-133HEX #294885

  PANTONE 7686 C, U

  CMYK 0-35-100-0RGB 248-178-0HEX #F9B200

  PANTONE 7549 C, 116 U

  CMYK 0-45-100-0RGB 245-158-0HEX #F49E00

  PANTONE 137 C, 123 U