Projectbesluit aanleg fietspad Zuidermarsweg en fietsbrug ... · PDF file Projectbesluit...

Click here to load reader

 • date post

  01-Apr-2021
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Projectbesluit aanleg fietspad Zuidermarsweg en fietsbrug ... · PDF file Projectbesluit...

 • Projectbesluit aanleg fietspad Zuidermarsweg en fietsbrug over het Ommerkanaal

  12 april 2010

 • Projectbesluit aanleg fietspad Zuidermarsweg en fietsbrug over het Ommerkanaal

  2

  Inhoudsopgave

  Toelichting 3

  Hoofdstuk 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Fietsverbinding als onderdeel van de Gebiedsuitwerking Varsen 4 1.3 Projectbesluit voor deeltrace 1 5 1.4 De bij het projectbesluit behorende stukken 6 1.5 Huidige planologische regiem 6 1.6 Leeswijzer 7

  Hoofdstuk 2 Omschrijving van het project 8 2.1 Huidige situatie 8 2.2 Toekomstige situatie 8

  Hoofdstuk 3 Beleidskader 9 3.1 Provinciaal beleid 9 3.2 Gemeentelijk beleid 17

  Hoofdstuk 4 Onderzoekskader 20 4.1 Algemeen 20 4.2 Geluid 20 4.3 Bodemkwaliteit 20 4.4 Luchtkwaliteit 20 4.5 Externe veiligheid 21 4.6 Flora & fauna 21 4.7 Archeologie 23 4.8 Wateraspecten 26

  Hoofdstuk 5 Motivering projectbesluit 29 5.1 Versterking recreatieve structuur 29 5.2 Planologische en milieuaspecten 29

  Hoofdstuk 6 Juridische aspecten en planverantwoording 30 6.1 Inleiding 30 6.2 Opzet van de voorschriften (regels) van het projectbesluit 30

  Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid 32

  Hoofdstuk 8 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 33 8.1 Vooroverleg 33 8.2 Inspraak 33

  Voorschriften 34

  Hoofdstuk 1 Inleidende regels 35 Artikel 1 Begrippen 35 Artikel 2 Wijze van meten 36

  Hoofdstuk 2 Bestemmingsvoorschriften 37 Artikel 3 Verkeer 37

  Hoofdstuk 3 Algemene bepalingen 38 Artikel 4 Anti-dubbeltelbepaling 38

  Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotbepalingen 39 Artikel 5 Overgangsrecht 39 Artikel 6 Slotbepaling 40

 • Projectbesluit aanleg fietspad Zuidermarsweg en fietsbrug over het Ommerkanaal

  3

  Toelichting

 • Projectbesluit aanleg fietspad Zuidermarsweg en fietsbrug over het Ommerkanaal

  4

  Hoofdstuk 1 Inleiding

  1.1 Aanleiding

  De gemeente Ommen heeft een sterke positie op het gebied van recreatie en toerisme. De gemeente hecht zeer aan een adequaat voorzieningenniveau op dat punt. Eén van de onderdelen daarvan betreft het fiets- en wandelpadennetwerk in de gemeente. Uitgangspunt is een fijnmazig netwerk van recreatieve fietspaden. Het is noodzakelijk dat nog enkele ontbrekende schakels worden ingevuld. Eén van die ontbrekende schakels betreft een recreatieve verbinding aan de noordzijde van de Vecht van Ommen, via Varsen, naar Dalfsen.

  Op dit moment is er een recreatieve fietsverbinding aanwezig die vanaf Dalfsen via de stuw in de Vecht eindigt bij de Steenbeltweg. Vanaf dit punt worden fietsers vervolgens naar de N340 geleid alwaar over de parallelweg naar Ommen gefietst kan worden. Het landschappelijk waardevol en aantrekkelijk gebied van Varsen langs de Vecht wordt daarbij verder niet aangedaan. De fietsverbinding over en langs de N340 is een weinig aantrekkelijke en onveilige verbinding. In verband daarmee is een plan opgesteld voor de aanleg van een nieuwe aantrekkelijke en veilige fietsverbinding.

  De nieuwe fietsverbinding past niet zonder meer in het vigerende bestemmingsplan. Om het fietspad te kunnen realiseren, dienen er diverse procedures te worden doorlopen en vergunningen te worden aangevraagd. Het voorliggende projectbesluit maakt daarvan onderdeel uit.

  Het voorliggende projectbesluit heeft betrekking op de planologische inpassing van een deel van de nieuwe fietsverbinding. In dit projectbesluit is rekening gehouden met onder meer:

   nota's en visies op provinciaal en gemeentelijk niveau;  het ruimtelijk planologisch beleid van de gemeente Ommen;  de nieuwe eisen ten aanzien van de vormgeving van het projectbesluit; hierbij wordt gedoeld op

  een digitale verbeelding, gebaseerd op objectgerichte vlakken en voorzien van een codering zoals omschreven in het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO).

  1.2 Fietsverbinding als onderdeel van de Gebiedsuitwerking Varsen

  Op dit moment is Dienst Landelijk Gebied (DLG) namens de Provincie Overijssel, de gemeenten Ommen en Waterschap Groot Salland bezig voor het gebied Varsen een gebiedsuitwerking op te stellen. De gebiedsuitwerking wordt opgesteld als nadere uitwerking van het Reconstructieplan Salland-Twente. Het gebied wordt aan de noordkant door de N340 en aan de zuidkant door de Vecht begrensd. De stad Ommen is de grens aan de oostkant terwijl binnen de gemeente Dalfsen de hoge gronden op de rand van het Vechtdal de westgrens vormen. Het totale gebied omvat zo'n 450 ha. In de gebiedsuitwerking wordt een plan opgesteld waarbij inrichting van de oude Vechtarm, de realisatie van 70 hectare nieuwe natuur, de inrichting van de robuuste verbindingszone, de verbetering van de landbouwstructuur en versterking van de sociale, dagrecreatieve en economische functies.

  De wens van de gemeente Ommen om een aantrekkelijke en veilige verbinding te maken, past binnen de doelstellingen van de gebiedsuitwerking en maakt daarbij dan ook onderdeel uit van deze gebiedsuitwerking. Door de projectgroep is in samenspraak met Staatsbosbeheer, de gemeente Ommen, Plaatselijk Belang Varsen, Waterschap Groot Salland en LTO een tracé bepaald voor de nieuwe fietsverbinding. Dit tracé maakt zoveel mogelijk gebruik van bestaande wegen en sluit aan op de landschappelijke kwaliteiten ter plaatse. Uitgangspunt voor de fietsverbinding is een volledig verharde verbinding die minimaal 2 meter breed is.

  Zoals gezegd, maakt het tracé waar mogelijk gebruik van bestaande wegen. Waar reeds een goede verharde weg aanwezig is, zijn er geen aanpassingen noodzakelijk. Voor een aantal delen is een gedeeltelijke verharding van een bestaande puinweg en de aanleg van een nieuwe pad noodzakelijk.

 • Projectbesluit aanleg fietspad Zuidermarsweg en fietsbrug over het Ommerkanaal

  5

  Deze aanpassingen passen niet zonder meer in het vigerende bestemmingsplan. Om het fietspad te kunnen realiseren dienen er diverse procedures te worden doorlopen en vergunningen te worden aangevraagd. De gemeente Ommen heeft er voor gekozen het tracé op te knippen in vier delen die elk een eigen procedure doorlopen, maar projectmatig één geheel vormen. Dit projectbesluit richt zich op deeltracé I: Zuidermarsweg tot en met fietsbrug Ommerkanaal (figuur 1 en 2).

  Figuur 1: Ligging projectgebied

  Figuur 2: detail topkaart

  1.3 Projectbesluit voor deeltrace 1

 • Projectbesluit aanleg fietspad Zuidermarsweg en fietsbrug over het Ommerkanaal

  6

  Deeltracé I bestaat uit de aanleg van een verhard fietspad, het verharden van een bestaande weg en de aanleg van een fietsbrug over het Ommerkanaal (figuur 2). Planologische gezien past de verharding van een bestaande weg en de aanleg van een nieuw verhard pad niet binnen het vigerend bestemmingsplan Buitengebied. Ook een binnenplanse wijziging of buitenplanse ontheffing behoort niet tot de mogelijkheden. Voor het buitengebied van de gemeente Ommen is op dit moment een herziening in procedure. Het voorgestelde plan past binnen de regels van deze herziening.

  De Wro geeft de mogelijkheid om op basis van artikel 3.10 Wro (projectbesluit) te anticiperen op dit nieuwe 'bestemmingsplan Buitengebied'.

  Voor het toepassen van de procedure die verbonden is aan dit artikel is het noodzakelijk een goede ruimtelijke onderbouwing op te stellen. Deze toelichting vormt de ruimtelijke onderbouwing voor de realisatie van deeltracé I. In de toelichting wordt ingegaan op de geplande ontwikkelingen, het beleidskader en de milieutechnische aspecten die een rol spelen bij de aanleg van een fietspad en fietsbrug.

  1.4 De bij het projectbesluit behorende stukken

  Het 'Projectbesluit aanleg fietspad Zuidermarsweg en fietsbrug over het Ommerkanaal' bestaat uit de volgende stukken:

   verbeelding (tek.nr. NL.IMRO.0175.20101303001-va01 schaal 1:1.000) en een renvooi;  voorschriften.

  Op de verbeelding is de bestemming van het fietsverbinding aangegeven. In de voorschriften zijn bepalingen opgenomen om de uitgangspunten van het plan zeker te stellen.

  Het plan gaat vergezeld van een toelichting. De toelichting geeft een duidelijk beeld van het projectbesluit en van de daaraan ten grondslag liggende gedachten maar maakt er geen deel van uit.

  1.5 Huidige planologische regiem

  Het tracé is gelegen binnen het plangebied van het bestemmingsplan 'Buitengebied, artikel 30 WRO Herziening'.

  Dit bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld op 30 januari 2003 en door gedeputeerde staten van Overijssel gedeeltelijk goedgekeurd op 9 september 2003.

  De betreffende gronden hebben deels de bestemming 'agrarische doeleinden, agrarisch gebied met landschappelijke waarden, besloten landschap' en deels de bestemming 'agrarische doeleinden, agrarisch gebied met landschappelijke waarden, beekdalgronden' en 'water'.

  De fietsverbinding is niet op de plankaart(en) aangegeven. Evenmin is een fietspad in de doeleindenomschrijving opgenomen. De aanleg van de fietsverbinding past dan ook niet binnen deze bestemmingen.

  In beide bestemmingen is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen op grond waarvan burgemee