PRIROČNIK za globalno državljanstvo

download PRIROČNIK za globalno državljanstvo

of 80

 • date post

  30-Dec-2016
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PRIROČNIK za globalno državljanstvo

 • Prironik za globalno dravljanstvo

  ... pri etinem odnosu do naih globalnih sodravljanov

  ... pri odgovornem ravnanju z naim globalnim okoljem

  ... pri trajnostnem pristopu do uporabe naravnih virov

  ... pri podpiranju dostojnih delovnih pogojev za ljudi po svetu in doma

  ... pri zagotavljanju enakopravnih odnosov v svetovni trgovini

  MENE

  TUDI

  TEJTEZRAVEN!

 • Publikacija je nastala v okviru projekta Mrea Centrov za globalno uenje v Srednji Evropi, ki ga finanno podpirajo Evropska komisija s progra-mom za vseivljenjsko uenje Grundtvig, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in Urad za mladino Mestne obine Ljubljana. Vsebina publikacije ne odraa nujno uradnega stalia ali mnenja Evropske komisije in Vlade RS. Prironik zelo dobro dopolnjuje podroje globalnega uenja, ki se v okviru Sloge promovira skozi kampanjo Tudi Ti si delek istega sveta!. Ponatis slovenske verzije Prironika financira Sloga s sredstvi Ministrstva za zunanje zadeve.

  CIP - Kataloni zapis o publikacijiNarodna in univerzitetna knjinica, Ljubljana

  37.017.4(035)

  PRIRONIK za globalno dravljanstvo : tudi mene tejte zraven! /[avtorji Sao Kronegger, Katja Mrak, Rene Sua]. - Ljubljana : Drutvo za lovekove pravice in loveku prijazne dejavnosti Humanitas, 2010

  ISBN 978-961-92394-3-8

  1. Kronegger, Sao

  254284032

  Avtorji Sao Kronegger, Katja Mrak, Rene SuaUrednitvo Katja Mrak, Drutvo HumanitasLektoriralaMetka LokarOblikovanje in prelomMalvina Aurelia LubecTiskMedium d. o. o., irovnicaIzdajateljDrutvo za lovekove pravice in loveku prijazne dejavnosti HumanitasNaklada 100 izvodov

  Ljubljana, 2010

 • 3

  VSEBINA

  Uvodni nagovor 4

  Navodila za izvajanje delavnice 5

  Tema 1: ODPADKI 13

  Tema 2: VODA 21

  Tema 3: KAVA 28

  Tema 4: MEDIJI 35

  Tema 5: BANANE 41

  Tema 6: AGROGORIVA 49

  Tema 7: RI 54

  Tema 8: KAKAV 61

  Pomanjane slike za rebanje 70

  Viri po tematskih poglavjih 72

  Viri slik 77

  Beleke 78

 • 4

  UVODNI NAGOVOR

  Dananji svet je globaliziran svetZaradi medsebojne soodvisnosti drav na najrazlinejih podrojih je svet, v katerem ivimo, postal globali-ziran sistem. Kot neizpodbitno dokazuje polpretekla zgodovina, lahko na loveka ivljenja vplivajo dogod-ki in procesi, ki se odvijajo tisoe kilometrov stran. Gospodarski, geopolitini in drubeni odnosi v svetu, pa tudi sodobna komunikacija, tehnologije, mediji in transport, ki omogoajo hiter pretok informacij, oseb in blaga, so tako vzrok kot znailnost procesa globalizacije, procesa, ki vodi v svet medsebojne soodvisnosti.Na posledice tega procesa lahko gledamo tako s pozitivnega kot negativnega vidika.

  K pozitivnim posledicam lahko tejemo irjenje lovekovega obzorja, dostop do znanja in spoznanj znano-sti in tehnologije, multikulturnost in monost medkulturne primerjave, pa tudi veje tevilo prilonosti za osebnostni in drubeni razvoj, za izmenjavo idej in za sodelovanje pri reevanju skupnih problemov.

  Negativne posledice so povezane predvsem z gospodarstvom in okoljem. Stopnja revine v doloenih drubah naraa, razkol med ekonomsko bolj in manj razvitimi dravami ter med privilegiranimi in zaposta-vljenimi prebivalci se poglablja, k temu pa lahko pritejemo e nizek ivljenjski standard, izbruhe bolezni, prisilne selitve, kritve lovekovih pravic, izkorianje ibkejih drubenih skupin, rasizem, ksenofobijo, kon-flikte in vsesplono negotovost. Na drugi strani okolje pestijo problemi, kot so uinek tople grede, podneb-ne spremembe, onesnaevanje in izrpavanje naravnih virov.

  tevilni sodobni opazovalci menijo, da sta glavna razloga za te negativne uinke nenadzorovano delovanje multinacionalk in, posledino, politine odloitve, ki veinoma temeljijo na enostranskem razvoju in trni prevladi, veji potronji in konkurenci ter na znievanju drubene blaginje.

  Nujnost globalnih premikov v smeri trajnostnega in pravinega razvoja ter potreba po mednarodnem so-delovanju vse bolj postajata predmet sporazumov, deklaracij in kampanj, ki jih podpirajo predvsem vse moneja civilna druba in mednarodne organizacije.

  Globalno uenje uenje za aktivno globalno dravljanstvoGlobalno uenje je vidik izobraevanja, ki izhaja iz dejstva, da ivimo in se sreujemo v vse bolj globalizi-ranem svetu. Zato je kljuno, da izobrazba ljudem daje monost in sposobnost, da premislijo in oblikujejo stalia in razmiljanja o svoji vlogi v globalnem svetu, da hkrati razumejo zapletene odnose, ki vladajo v skupnih drubenih, ekolokih, politinih in gospodarskih zadevah, da razpravljajo o njih ter skuajo pri tem razviti nove naine razmiljanja in ukrepanja.

  Globalno uenje razumemo kot korak proti aktivnemu globalnemu dravljanstvu, ki ga lahko opredelimo kot proces, v katerem lovek postane odgovoren do svojega okolja, do drugih posameznikov in do drube, v kateri ivi, in pridobi iri, bolj vkljuujo pogled, ki sega onkraj dravnih in celinskih meja. Globalno dr-avljanstvo je prostovoljna zaveza k drubenemu razvoju, ki temelji na spotovanju, hkrati pa je tudi etini odziv na probleme, s katerimi se spopada lovetvo in jih skua reiti na lokalni ravni. Poleg tega nam daje tudi neke vrste mo.

  Prironik, ki je pred vami Tudi mene tejte zraven! skua iriti zavedanje o globalnem dravljanstvu in spodbujati aktivnen odnos do izzivov, s katerimi se sreujemo kot sooblikovalci globalne drube. Aktivno-sti, opisane v prironiku, lahko izvajamo v razlinih okoljih, tako v formalnem kot neformalnem izobraeva-nju, in priporoamo vam, da jih prilagodite potrebam svojega unega okolja. Upamo, da boste prironik z veseljem uporabljali, in vam elimo veliko radovednosti in zadovoljstva pri odkrivanju globalnega dravlja-na v vas samih! Dr. Franz Halbartschlager, predstojnik oddelka za izobraevanje pri agenciji Sdwind

 • 5

  Tudi mene tejte zraven! je prironik z navodili in gradivom za izvajanje delavnice na temo globalnega dravljanstva. Delavnica je namenjena mladim od 15 leta dalje in odraslim. Zastavljena je tako, da v dobrih tirih urah udeleence popelje skozi proces spoznavanja povezanosti med ljudmi, svetom in okoljem ter posledino oblikovanja zavesti o drubeno oziroma okoljsko odgovornem vedenju in ravnanju.

  Prironik vsebuje gradivo za osem tematskih sklopov. Voditelj delavnice lahko v skladu z velikostjo skupine, zanimanjem ter nivojem znanja udeleencev za predstavitev izbere le nekatere od ponujenih tem.

  S pripravo dodatnih tem je delavnico mogoe tudi vsebinsko raziriti. Za raziritev predlagamo naslednje teme: tekstil, igrae, informacijska tehnologija, transport, ekonomija obsega, vpliv blagovnih znamk (bran-ding) in globalizacija financ.

  Delavnica omogoa izvedbo za 624 udeleencev. Izpeljemo jo lahko z minimalnim pedagokim ali vo-diteljskim znanjem in v kateremkoli prostoru, brez posebne opreme. Potrebno je le pripraviti gradivo za delavnico, navedeno v priujoem prironiku.

  V navodilih za delavnico je oznaen as trajanja posamezne aktivnosti, predviden za delo s skupino, v kateri je najve 16 udeleencev. e je udeleencev v skupini ve, je treba temu primerno podaljati as za pred-stavitev udeleencev v skupini (spoznavno aktivnost) in razgovor ob zakljuku delavnice. Za obravnavo posameznih tem v manjih skupinah je as prilagojen skupinam do 4 udeleencev; e je teh ve, je pri vsaki temi as treba podaljati za predvidoma 10 minut.

  Delavnica ima namen spodbuditi udeleence k razmiljanju o povezanosti med lokalnim in globalnim ozi-roma o povezanosti naih vsakodnevnih osebnih dejanj in odloitev z dogodki po svetu.

  Udeleenci razmiljajo o povezavi med seboj in drugimi ljudmi ter okoljem.Udeleenci spoznavajo uinke razlinih osebnih odloitev posameznika na druge ljudi in okolje.Udeleenci pripravijo nart, kaj storiti, da bi se poloaj drugih ljudi na svetu in/ali stanje okolja izboljala.

  TEMELJNEPOSTAVKE

  NAMENDELAVNICE

  CILJIDELAVNICE

  NAVODILAza izvajanje delavnice

 • 6

  Od Do Trajanje Aktivnost Metoda in navodila09.00 09.20 20 min Spoznavanje Ime, kaj kdo dela, od kod je, kaj na svetu ga moti in kaj mu je ve. Dogovor o delu v skupini in poteku delavnice.

  09.20 09.30 10 min Zgodba globalnega Fotostrip dravljana Razdelitev v skupine in rebanje tem.

  09.30 10.00 30 min Tema 1 Delo v manjih skupinah na podlagi priloenega gradiva.

  10.00 10.15 15 min Pravien odmor

  10.15 10.45 30 min Tema 2 Delo v manjih skupinah na podlagi priloenega gradiva.

  10.45 11.15 30 min Priprava predstavitev Delo v manjih skupinah.

  11.15 11.30 15 min Pravien odmor

  11.30 12.30 60 min Predstavitve 6 tem po 10 minut.

  12.30 13.00 30 min Odloitev za spremembo Kaj e delamo in kaj lahko e storimo?

  13.00 13.15 15 min Vrednotenje Vrednotenje delavnice in zakljuek

  ODPADKI KAVA BANANE RIVODA MEDIJI AGROGORIVA KAKAV

  Aktivnosti v okviru vsake posamezne teme predvidoma trajajo 30 minut. Teme je mogoe uporabiti tudi kot samostojna orodja v okviru drugih delavnic. Podrobneji opisi tem sledijo v nadaljevanju prironika. Vsaka tema je predstavljena v svojem poglavju.

  Tematsko poglavje je sestavljeno po naslednjem modelu:

  Potek aktivnosti. V njem je opisan osnovni potek aktivnosti udeleencev. Namenjen je vodi-telju delavnice za nartovanje in spremljanje dela udeleencev v manjih skupinah.

  Navodila za udeleence vkljuujejo seznam nalog za udeleence. Voditelj delavnice navo-dila razmnoi, lahko jih tudi razree po nalogah in spne v knjiico, ter jih skupaj z d