PRAVNE INFORMACIJE - · PDF fileSlike i snimci ekrana korišćeni u ovom vodiču mogu da...

Click here to load reader

 • date post

  10-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PRAVNE INFORMACIJE - · PDF fileSlike i snimci ekrana korišćeni u ovom vodiču mogu da...

 • 1

  PRAVNE INFORMACIJE Autorska prava © 2013 ZTE CORPORA- TION.

  Sva prava zadržana. Nijedan deo ove publikacije ne sme se citi- rati, reprodukovati, prevoditi ili koristiti u bilo kom obliku ili na bilo kakav način, elektronski ili mehanički, uključujući i fotokopiranje i mik- rofilmovanje, bez prethodne pismene dozvole ZTE Corporation.

  Obaveštenje ZTE Corporation zadržava pravo da izvrši izmene u pogledu ispravljanja štamparskih grešaka ili ažuriranja tehničkih podataka u ovom uputstvu bez prethodnog obaveštenja. Za naše korisnike smart terminalnih uređaja nudimo mogućnost samoposluživanja. Molimo posetite zvanični ZTE veb sajt (na www.ztedevice.com) za više informacija o samoposluživanju i o podržanim modelima. Informacije na veb sajtu imaju prednost.

  Odricanje odgovornosti ZTE Corporation se eksplicitno odriče svake odgovornosti za kvarove ili oštećenja koja nastanu usled neovlašćenih izmena softvera. Slike i snimci ekrana korišćeni u ovom vodiču mogu da se razlikuju od stvarnog proizvoda. Sadržaj u ovom vodiču može da se razlikuje od stvarnog proizvoda ili softvera.

 • 2

  Trgovačke marke ZTE i logotipi ZTE su trgovačke marke ZTE Corporation. Google i Android su trgovačke marke kompanije Google, Inc. Trgovačka marka Bluetooth® i logotipi vlasništvo su kom- panije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje tih trgovačkih marki od strane ZTE Corpora- tion odobreno je licencom.

  microSD logotip je trgovačka marka

  kompanije SD-3C, LCC. Ostale trgovačke marke i trgovački nazivi su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

  Br. verzije : R1.0 Izdanje od: 10.2013. Br. uputstva: 079584506234

 • 3

  Upoznavanje sa telefonom

  Taster za uključivanje Slušalica

  Ekran osetljiv na dodir

  Taster menija Taster za početni ekran

  Taster za povratak

  Taster jačine zvuka

  Prednja kamera

  Slušalice LED lampica

  Zadnja kamera

  Zadnja maska

  Priključnica za punjač / USB

  Zvučnik

  Blic

 • 4

  Taster za uključivanje • Pr i t i sn i te i zadrž i te pr i t i snut im za

  uključivanje, biranje režima telefona, uključivanje/isklj. režima rada u avionu, ili za isključivanje telefona.

  • Pritisnite da biste isključili ili uključili displej.

  Taster za početni ekran • Dodirnite da biste se vratili na početni

  ekran iz bilo koje aplikacije ili ekrana. • Dod i rn i t e i zad rž i t e p rs t da b i s te

  pretraživali ili recite „Gugl“.

  Taster menija • Dodirnite da biste otvorili opcije za ekran

  na kojem se trenutno nalazite. • Dodirnite i zadržite prst da biste videli

  aplikacije koje ste nedavno koristili.

  Taster za povratak Dodirnite da biste otišli na prethodni ekran.

  Pojavačanje/utišavanje zvuka Pritisnite i zadržite prst na njima da biste pojačali ili utišali zvuk.

 • 5

  Pre nego što počnete

  Isključite telefon pre ubacivanja ili zamene baterije ili SIM kartice. MicroSD kartica je opcionalna i može da se ubaci ili izvadi dok je telefon uključen. Isključite microSD karticu pre nego što je izvadite. 1. Stavite prst u slot na zadnjoj maski da

  biste je podigli i uklonite poklopac.

  2. Držite SIM karticu sa zasečenim uglom okrenutim kao na slici i ubacite je u držač kartice.

 • 6

  3. Držite svoju microSD karticu sa metalnim kontaktima okrenutim nadole i ugurajte je u slot za microSD karticu.

  4. Poravnajte priključke na telefonu i bateriji i ugurajte bateriju u odeljak za bateriju. Zatim blago utisnite bateriju dok se ne zabravi.

  5. Ponovo utisnite masku na njeno mesto, dok se ne zabravi.

 • 7

  Punjenje baterije

  1. Povežite adapter na priključnicu punjača. Vodite računa da adapter bude ubačen sa prave strane. Ne uguravajte priključak na silu u priključnicu punjača.

  2. Priključite punjač u standardnu zidnu utičnicu naizmenične struje.

  3. Isključite punjač kada se baterija potpuno napuni.

  Uključivanje/isključivanje telefona

  Pre uključivanja se uverite da je baterija napunjena. • Da biste uključili telefon, pritisnite i zadržite

  pritisnutim Taster za uključivanje. • Da biste ga isključili, pritisnite i zadržite

  Taster za uključivanje dok se ne pojave opcije menija. Dodirnite Isključivanje > OK.

 • 8

  Upoznavanje sa početnim ekranom

  Početni ekran je polazna tačka za aplikacije, funkcije i menije vašeg telefona. Možete prilagoditi svoj početni ekran dodavanjem aplikacija, prečica, direktorijuma, vidžeta i slično.

  Statusna traka

  Prečice

  Telefon

  Kontakti Poruke

  Pregledač

  Sve aplikacije

  Vidžeti

  Google pretraga

  NAPOMENA: Početni ekran se ne sastoji samo od prvog ekrana koji vidite, već imate dodatni prostor za dodavanje prečica, vidžeta i direktorijuma. Jednostavno prevucite pr- stom ulevo ili udesno da biste videli dodatne početne ekrane.

 • 9

  Otvaranje aplikacija 1. Dodirnite Taster za početni ekran ako

  trenutni ekran nije početni. 2. Dodirnite . 3. Klizajte prstom nalevo ili nadesno na

  ekranu, pa dodirnite aplikaciju da biste je otvorili.

  Dodavanje prečica ili vidžeta 1. Dodirnite Taster za početni ekran > . 2. Ukoliko želite da dodate vidžet, dodirnite

  VIDŽETI. 3. Dodirnite vidžet ili ikonicu aplikacije i

  zadržite prst na njoj, pa je prevucite na početni ekran.

  Uklanjanje prečica ili vidžeta 1. Dodirnite vidžet ili prečicu na početnom

  ekranu i zadržite prst na njoj. 2. Prevucite je do da biste je uk-

  lonili.

  Organizovanje prečica pomoću direktorijuma 1. Dodirnite prečicu na početnom ekranu i

  zadržite prst na njoj. 2. Prevucite ikonicu prečice preko druge i

  podignite prst. Biće kreiran novi direktori- jum i u njega će biti dodate obe prečice.

  3. Po potrebi prevucite još prečica i ispustite ih u taj direktorijum.

 • 10

  Primena novih pozadina Možete podesiti pozadinu za početni ekran. 1. Dodirnite Taster za početni ekran >

  Taster menija > Pozadina. 2. Izaberite izvor za pozadinu iz Galerije,

  Animiranih pozadina, Video-pozadina, ili iz Pozadina idodirnite sliku ili animaciju koju želite da koristite kao pozadinu.

  3. Dodirnite Postavi pozadinu. Statusna traka na vrhu ekrana prikazuje ikonice o statusu telefona i usluga. Ispod su prikazane neke od ikonica i njihovo značenje.

  Jačina sig- nala

  Mobilni podaci u upotrebi

  USB internet privezivanje je uključeno

  Režim rada u avionu

  Isključeno zvono

  Bluetooth uključen

  Režim sas- tanka

  Povezan na Wi- Fi mrežu

  Baterija je puna

  Novi SMS / Novi MMS

  Alarm podešen

  Nova poruka e-pošte

  Prenosna Wi- Fi pristupna tačka

 • 11

  Podešavanje melodije zvona i zvukova

  Podešavanje melodije zvona i zvuka obaveštenja 1. Dodirnite Taster za početni ekran >

  > Podešavanja > Audio profili > Opšte .

  2. Dodirnite Melodija zvona glaso- vnog poziva ili Podrazumevani zvuk obaveštenja.

  3. Izaberite melodiju zvona koju želite da koristite.

  4. Dodirnite OK.

  Podešavanje sistemskih zvukova 1. Dodirnite Taster za početni ekran >

  > Podešavanja > Audio profili > Opšte .

  2. Pomerajte listu do odeljka SISTEM i označite zvukove koje želite da čujete ili opozovite izbor onih koji vam nisu potrebni.

 • 12

  Podešavanje jačine zvuka

  Da biste podesili jačinu zvuka prilikom pozi- va, pritisnite Taster jačine zvuka dok razgo- varate. Da biste podesili jačinu zvuka drugih funkcija, sledite korake navedene ispod. 1. Dodirnite Taster za početni ekran >

  > Podešavanja > Audio profili > Opšte > Jačina zvuka.

  2. Prevuci te k l izače da biste podesi l i jačinu zvuka za melodiju zvona, zvuk obaveštenja i za alarm.

  3. Dod i rn i te OK da b is te memor isa l i podešenje.

  SAVET: Pritisnite Taster za uključivanje i zadržite prst na njemu, a zatim dodirnite da biste omogućili nečujni režim, dodirnite

  da biste omogućili režim vibriranja ili da biste onemogućili nečujni režim.

 • 13

  Podešavanje zaključavanja ekrana

  Možete zaštit i t i svoj telefon kreiranjem zaključavanja ekrana. Kada je to omogućeno, možete nacrtati šablon ili uneti numerički PIN ili lozinku da biste otključali ekran i tastere telefona. 1. Dodirnite Taster za početni

  ekran > Taster menija > Sistem- ska podešavanja > Bezbednost > Zaključavanje ekrana.

  2. Dodirnite Nijedan, Pritiskom, Zaključavanje glasom, Šablon, PIN ili Lozinka. u Dodirnite Pritiskom da biste

  omogućili otključavanje pomoću „ dužeg pritiska prstom“. Možete da otključate ekran tako što ćete dodir- nuti i zadržati prst na u sredini ekrana.

  u Dodirnite Šablon da biste kreirali šablon koji morate nacrtati da biste otključali ekran.

  u Dodirnite PIN ili Lozinka da biste podesili numerički PIN ili lozinku koju morate uneti da biste otključali ekran.

 • 14

  Preslušavanje govorne pošte

  1. Dodirnite Taster za po