PPPM tingkat penguasaan Bahasa...

of 2 /2
PPPM tingkat penguasaan Bahasa Inggeris Oleh SHARAIMEI SHAIK AHMEDULLAH P UTRAJAYA 11 Sept. - Walau- pun baru bermula kira-kira tiga tahun lalu, keberkesanan Program Peningkatan Kemahiran Profesional Guru Bahasa Inggeris (Pro-ELT) yang dilaksanakan di bawah Pelan Pembangunan Pen- didikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 telah menunjukkan peningkatan membanggakan dalam memper- tingkatkan kecekapan dan kema- hiran pengajaran guru Bahasa Ing- geris. Program tersebut yang telah memasuki tahun ketiga pelaksa- naannya bukan sahaja telah berjaya menunjukkan keberhasilan yang signifikan, malah telah melatih hampir separuh daripada keseluru- han 55,000 guru Bahasa Inggeris di semua sekolah seluruh negara. Menurut Pengarah Pusat Pem- belajaran Bahasa Inggeris, Kemen- terian Pendidikan, Mohamed Abu Bakar, sebelum program tersebut dilaksanakan terdapat pelbagai masalah melibatkan kecekapan dan kemahiran seseorang guru subjek tersebut dalam mengajar. Beliau berkata, rna salah tersebut timbul disebabkan kemahiran guru terbabit semakin menurun selepas kurang berkomunikasi dan meng- gunakan bahasa tersebut dalam urusan harian terutamanya melibat- kan guru di sekolah kawasan peda- laman dan luar bandar. "Kita ada beberapa program meli- batkan guru terbabit antaranya kur- sus selama empat hari untuk guru Sebanyak 9,000 guru yang dilatih dalam kumpulan kedua pada dua tahun lalu telah menunjuld{an peningkatan yang baik dan pada tahun ini sebanyak 5,000 guru lagi yang sedang dilatih bukan sahaja telah berjaya meningkatkan kefasihan masing-masing malah telah diterapkan teknik pengajaran . dan pembelajaran terkini dalam bilil{ darjah:' MOHAMED ABU BAKAR menunjukkan Modul Program OPS-English yang dirangka untuk meningkatkan keberkesanan guru mengajar Bahasa Inggeris di sekolah menengah. yang telah mahir dan kursus selama tiga bulan khusus bagi menambah bilangan subjek mengajar dalam Ba- hasa Inggeris dengan melatih guru Matematik, Bahasa Melayu dan se- bagainya, kursus ini selalunya di- buat untuk guru di kawasan pedala- man Sabah dan Sarawak. "Selain itu, kita juga telah mela- tih sebanyak 5,000 guru Bahasa Ing- geris dalam kumpulan pertama un- tuk jangka mas a 480 jam yang mana 240 jam dilakukan secara bersemu- ka dan selebihnya melalui dalam talian, hasilnya sebanyak 76 peratus daripada guru terbabit yang mengi- kuti ujian Aptis mencatat peningka- tan ke satu tahap band kecekapan yang lebih tinggi;' katanya kepada media baru-baru ini. Menurut Mohamed, berdasarkan sistern penarafan Common Europe- an Framework of References (CEFR) setiap guru terbabit akan dinilai ber- dasarkan enam tahap iaitu C2, C1, B2,B1, A2 dan AI. Katanya, tahap C2 dan C1 meru- pakan peringkat tertinggi bagi me- nentukan kecekapan dan kefasihan guru terbabit manakala, A2 dan Al merupakan penanda aras paling lemah dalam penguasaan bahasa tersebut. Menurutnya, rata-rata guru ter- babit berada dalam kelompok B1 dan B2 yang dikategorikan pada ta- hap baik. Mengulas lanjut, .Mohamed ber- kata, sebanyak 9,000 guru yang di- latih dalam kumpulan kedua pada dua tahun lalu telah menunjukkan peningkatan yang baik dan pada tahun ini sebanyak 5,000 guru lagi yang sedang dilatih bukan sahaja . telah berjaya meningkatkan kefasi- han masing-masing malah telah diterapkan teknik pengajaran dan pembelajaran terkini dalam bilik darjah. Selain itu, beliau berkata, bagi meningkatkan lagi pengetahuan guru terbabit, pihaknya turut memperkenalkan program Juru- latih Pakar Pembangunan Sekolah atau School Improvement Specialist Coaches (SISC) bagi membimbing guru terpilih supaya berupaya mela- hirkan golongan pendidik berkema- hiran tinggi selaras perkembangan semasa. Jelasnya, program terbabit akan membawa pakar SISC bersama Pe- gavvai di Pejabat Pendidikan Daerah bagi rnernberi latihan terutamanya kepada guru yang lemah ketika pro- ses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas merangkumi tiga sub- jek teras Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Ma- tematik. "Sebenarnya penguasaan bahasa guru-guru ini bukan lemah, kerana sema- sa mereka keluar dari universiti kefasihan dan kemahiran mereka masih tinggi, namun selepas 10 tahun mengajar di kawasan luar bandar kemahiran ini semakin menurun, dengan menerapkan program Pro- ELT tahap penguasaan sebanyak 75 peratus guru terbabit berjaya diting- katkan semula kepada kemahiran asal. "Bagaimanapun, sekiranya ke- mahiran ini tidak digunakan di- bimbangi akan menurun semula, jadi kita cadangkan kepada guru terbabit untuk membanyakkan rnembaca buku akadernik dan no- vel serta berinteraksi supaya banyak perkataan dapat masuk ke dalam minda;' katanya. Dalam pada itu, beliau berkata, ,selain menurnpukan program kepa- da guru Bahasa Inggeris, pihaknya turut rnerangka program Oral Pro- ficiency in English (OPS-English) un- tuk pelajar Tingkatan Satu dan Dua meningkatkan kemahiran lisan. Mohamed berkata, program yang Kita ada beberapa program melibatkan guru terbabit antaranya kursus selama empat hari untuk guru yang telah mahir dan kursus selama tiga bulan khusus bagi menambah bilangan subjek mengajar dalam Bahasa Inggeris dengan melatih guru Matematil{, Bahasa Melayu dan sebagainya, kursus ini selalunya dibuat untuk guru di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak:' IIOHAIIEDABUBAKAR Pengarah Pusat Pembelajaran Bahasa Inggeris. Kementerian Pendidikan dilaksanakan sejak tiga tahun lalu itu merupakan salah satu inisiatif di bawah gelombang satu (2013-2015) . PPPM bagi merealisasikan anjakan kedua iaitu memastikan setiap mu- rid menguasal kemahiran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Inisiatif untuk meningkatkan kualiti Bahasa Inggeris guru dan murid mer'J.jadi tumpuan dalam PPPM 2013-2025 sebagai salah satu daripada enam Aspirasi Murid iaitu kemahiran dwibahasa. Katanya lagi, matlamat program tersebut ialah untuk mengajar ke- mahiran rnendengar dan bertutur serta berkomunikasi dalam kala- ngan pelajar serta membina keya- kinan mereka bertutur mengguna- kan bahasa tersebut. "Program ini mengajar setiap pelajar terbabit supaya lebih ber- keyakinan ketika bertutur dalam bahasa Inggeris kerana kita ber- harap sekurang-kurangnya selepas menamatkan pelajaran di Tingka- tan Lima nanti mereka mampu berkomunikasi dalam bahasa terse- but sama ada untuk menyambung pengajian lebih tinggi atau terus memasuki alam pekerjaan. "Selain diterapkan dalam koku- rikulum selama enam bulan perta- rna, mereka juga diajar dari aspek kemahiran lisan supaya pelajar berasa yakin dan tidak malu un- tuk bertutur dalam bahasa ter- babit;' katanya. Tambahnya, sejak program tersebut dilaksanakan kepada pe- lajar yang berada di band tiga, em- pat dan lima di 1,524 buah sekolah di seluruh negara, keyakinan mereka bertutur menggunakan bahasa Ing- geris dalam kelas dengan guru dan ra- kan-rakan yang lain telah meningkat. Mohamed berkata, dalam masa lima tahun lagi pihaknya berharap program tersebut dapat diberikan penambahbaikan yang berkesan bagi meningkatkan keyakinan lepih banyak murid terutamanya di ka- wasan luar bandar menguasai Baha- sa Inggeris. Pada masa sarna, katanya, pihak- nya juga sedang merangka sebuah program bagi menilai semula kele- mahan pelajar yang masih gagal menguasai Bahasa Inggeris biarpun telah belajar bahasa itu selama 11 tahun bermula dari sekolah rendah hingga sekolah menengah. "Menerusi perancangan ini yang penting guru juga perlu mahir dan fasih dalam bahasa terbabit, dalam masa lima tahun ini kita hendak se- mua pelajar terbabit boleh bertutur dalam bahasa Inggeris kerana jika mereka hendak melanjutkan pe- ngajian lebih tinggi contohnya dalam bidang kejuruteraan dan sebagainya mahu tidak mahu perlu menguasai bahasa terbabit;' katanya.

Embed Size (px)

Transcript of PPPM tingkat penguasaan Bahasa...

Page 1: PPPM tingkat penguasaan Bahasa Inggerismyrepositori.pnm.gov.my/.../123456789/4109/1/PPPMTingkatPenguasaanBI.pdf · hiran tinggi selaras perkembangan semasa. Jelasnya, program terbabit

PPPM tingkat penguasaan Bahasa Inggeris Oleh SHARAIMEI SHAIK AHMEDULLAH

PUTRAJAYA 11 Sept. - Walau­pun baru bermula kira-kira tiga tahun lalu, keberkesanan

Program Peningkatan Kemahiran Profesional Guru Bahasa Inggeris (Pro-ELT) yang dilaksanakan di bawah Pelan Pembangunan Pen­didikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 telah menunjukkan peningkatan membanggakan dalam memper­tingkatkan kecekapan dan kema­hiran pengajaran guru Bahasa Ing­geris.

Program tersebut yang telah memasuki tahun ketiga pelaksa­naannya bukan sahaja telah berjaya menunjukkan keberhasilan yang signifikan, malah telah melatih hampir separuh daripada keseluru­han 55,000 guru Bahasa Inggeris di semua sekolah seluruh negara.

Menurut Pengarah Pusat Pem­belajaran Bahasa Inggeris, Kemen­terian Pendidikan, Mohamed Abu Bakar, sebelum program tersebut dilaksanakan terdapat pelbagai masalah melibatkan kecekapan dan kemahiran seseorang guru subjek tersebut dalam mengajar.

Beliau berkata, rna salah tersebut timbul disebabkan kemahiran guru terbabit semakin menurun selepas kurang berkomunikasi dan meng­gunakan bahasa tersebut dalam urusan harian terutamanya melibat­kan guru di sekolah kawasan peda­laman dan luar bandar.

"Kita ada beberapa program meli­batkan guru terbabit antaranya kur­sus selama empat hari untuk guru

Sebanyak 9,000 guru yang dilatih dalam kumpulan kedua pada dua tahun lalu telah menunjuld{an peningkatan yang baik dan pada tahun ini sebanyak 5,000 guru lagi yang sedang dilatih bukan sahaja telah berjaya meningkatkan kefasihan masing-masing malah telah diterapkan teknik pengajaran . dan pembelajaran terkini dalam bilil{ darjah:'

MOHAMED ABU BAKAR menunjukkan Modul Program OPS-English yang dirangka untuk meningkatkan keberkesanan guru mengajar Bahasa Inggeris di sekolah menengah.

yang telah mahir dan kursus selama tiga bulan khusus bagi menambah bilangan subjek mengajar dalam Ba­hasa Inggeris dengan melatih guru Matematik, Bahasa Melayu dan se­bagainya, kursus ini selalunya di­buat untuk guru di kawasan pedala­man Sabah dan Sarawak.

"Selain itu, kita juga telah mela­tih sebanyak 5,000 guru Bahasa Ing­geris dalam kumpulan pertama un­tuk jangka mas a 480 jam yang mana 240 jam dilakukan secara bersemu­ka dan selebihnya melalui dalam talian, hasilnya sebanyak 76 peratus daripada guru terbabit yang mengi­kuti ujian Aptis mencatat peningka­tan ke satu tahap band kecekapan yang lebih tinggi;' katanya kepada media baru-baru ini.

Menurut Mohamed, berdasarkan sistern penarafan Common Europe­an Framework of References (CEFR) setiap guru terbabit akan dinilai ber­dasarkan enam tahap iaitu C2, C1, B2,B1, A2 dan AI.

Katanya, tahap C2 dan C1 meru­pakan peringkat tertinggi bagi me-nentukan kecekapan dan kefasihan guru terbabit manakala, A2 dan Al merupakan penanda aras paling lemah dalam penguasaan bahasa tersebut.

Menurutnya, rata-rata guru ter-

babit berada dalam kelompok B1 dan B2 yang dikategorikan pada ta­hap baik.

Mengulas lanjut, .Mohamed ber­kata, sebanyak 9,000 guru yang di­latih dalam kumpulan kedua pada dua tahun lalu telah menunjukkan peningkatan yang baik dan pada tahun ini sebanyak 5,000 guru lagi yang sedang dilatih bukan sahaja

. telah berjaya meningkatkan kefasi­han masing-masing malah telah diterapkan teknik pengajaran dan pembelajaran terkini dalam bilik darjah.

Selain itu, beliau berkata, bagi meningkatkan lagi pengetahuan guru terbabit, pihaknya turut memperkenalkan program Juru­latih Pakar Pembangunan Sekolah atau School Improvement Specialist Coaches (SISC) bagi membimbing guru terpilih supaya berupaya mela­hirkan golongan pendidik berkema­hiran tinggi selaras perkembangan semasa.

Jelasnya, program terbabit akan membawa pakar SISC bersama Pe­gavvai di Pejabat Pendidikan Daerah bagi rnernberi latihan terutamanya kepada guru yang lemah ketika pro­ses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas merangkumi tiga sub­jek teras Bahasa Melayu, Bahasa

Inggeris dan Ma­tematik.

"Sebenarnya penguasaan bahasa guru-guru ini bukan lemah, kerana sema­sa mereka keluar dari universiti kefasihan dan kemahiran mereka masih tinggi, namun selepas 10 tahun mengajar di kawasan luar bandar kemahiran ini semakin menurun, dengan menerapkan program Pro­ELT tahap penguasaan sebanyak 75 peratus guru terbabit berjaya diting­katkan semula kepada kemahiran asal.

"Bagaimanapun, sekiranya ke­mahiran ini tidak digunakan di­bimbangi akan menurun semula, jadi kita cadangkan kepada guru terbabit untuk membanyakkan rnembaca buku akadernik dan no­vel serta berinteraksi supaya banyak perkataan dapat masuk ke dalam minda;' katanya.

Dalam pada itu, beliau berkata, ,selain menurnpukan program kepa­da guru Bahasa Inggeris, pihaknya turut rnerangka program Oral Pro­ficiency in English (OPS-English) un­tuk pelajar Tingkatan Satu dan Dua meningkatkan kemahiran lisan.

Mohamed berkata, program yang

Kita ada beberapa program melibatkan guru terbabit antaranya kursus selama empat hari untuk guru yang telah mahir dan kursus selama tiga bulan khusus bagi menambah bilangan subjek mengajar dalam Bahasa Inggeris dengan melatih guru Matematil{, Bahasa Melayu dan sebagainya, kursus ini selalunya dibuat untuk guru di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak:'

IIOHAIIEDABUBAKAR Pengarah Pusat Pembelajaran Bahasa Inggeris. Kementerian Pendidikan

dilaksanakan sejak tiga tahun lalu itu merupakan salah satu inisiatif di bawah gelombang satu (2013-2015) . PPPM bagi merealisasikan anjakan kedua iaitu memastikan setiap mu­rid menguasal kemahiran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.

Inisiatif untuk meningkatkan kualiti Bahasa Inggeris guru dan murid mer'J.jadi tumpuan dalam PPPM 2013-2025 sebagai salah satu daripada enam Aspirasi Murid iaitu kemahiran dwibahasa.

Katanya lagi, matlamat program tersebut ialah untuk mengajar ke­mahiran rnendengar dan bertutur serta berkomunikasi dalam kala­ngan pelajar serta membina keya­kinan mereka bertutur mengguna­kan bahasa tersebut.

"Program ini mengajar setiap pelajar terbabit supaya lebih ber­keyakinan ketika bertutur dalam

bahasa Inggeris kerana kita ber­harap sekurang-kurangnya selepas menamatkan pelajaran di Tingka­tan Lima nanti mereka mampu berkomunikasi dalam bahasa terse­but sama ada untuk menyambung pengajian lebih tinggi atau terus memasuki alam pekerjaan.

"Selain diterapkan dalam koku-rikulum selama enam bulan perta­rna, mereka juga diajar dari aspek kemahiran lisan supaya pelajar berasa yakin dan tidak malu un­tuk bertutur dalam bahasa ter­babit;' katanya.

Tambahnya, sejak program tersebut dilaksanakan kepada pe­lajar yang berada di band tiga, em-

pat dan lima di 1,524 buah sekolah di seluruh negara, keyakinan mereka

bertutur menggunakan bahasa Ing­geris dalam kelas dengan guru dan ra­kan-rakan yang lain telah meningkat.

Mohamed berkata, dalam masa lima tahun lagi pihaknya berharap program tersebut dapat diberikan penambahbaikan yang berkesan bagi meningkatkan keyakinan lepih banyak murid terutamanya di ka­wasan luar bandar menguasai Baha­sa Inggeris.

Pada masa sarna, katanya, pihak­nya juga sedang merangka sebuah program bagi menilai semula kele­mahan pelajar yang masih gagal menguasai Bahasa Inggeris biarpun telah belajar bahasa itu selama 11 tahun bermula dari sekolah rendah hingga sekolah menengah.

"Menerusi perancangan ini yang penting guru juga perlu mahir dan fasih dalam bahasa terbabit, dalam masa lima tahun ini kita hendak se­mua pelajar terbabit boleh bertutur dalam bahasa Inggeris kerana jika mereka hendak melanjutkan pe­ngajian lebih tinggi contohnya dalam bidang kejuruteraan dan sebagainya mahu tidak mahu perlu menguasai bahasa terbabit;' katanya.

Page 2: PPPM tingkat penguasaan Bahasa Inggerismyrepositori.pnm.gov.my/.../123456789/4109/1/PPPMTingkatPenguasaanBI.pdf · hiran tinggi selaras perkembangan semasa. Jelasnya, program terbabit

t:IIDlllbluc:o In ....... ;"_ R",;", Rnml",h R",;", N .. ",h lOM",nll m .. n;",I",nk .. n alctiviti oembelaiaran di Sekolah Kebangsaan Jella¥fat'2