Pifc Bosnian

Click here to load reader

 • date post

  27-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  121
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Pifc

Transcript of Pifc Bosnian

 • PIC Javna interna inancijska kontrolaPIC predstavlja koncept i strategiju koju je razvila Evropska komisija radi pruanja podrke zemljama kandidatima u reformi njihovih sistema javne interne kontrole. Velika i vana prednost ovog koncepta je uvoenje, ili stvaranje prilike za uvoenje, mnogo viih standarda kontrole javnih rashoda sa snanijim naglaskom na pristupu vrijednost za novac nego to je to sluaj u tradicionalnim ureenjima koja su postojala u zemljama kan-didatima. Razvoj PIC-a poeo je nekoliko godina nakon pada Berlinskog zida, kada je postalo jasno da e Evropa ponovo biti ujedinjena.

  Zemlje lanice EU-a bile su i jo uvijek su veoma zainteresirane da pod kontrolu stave korupciju u javnom sektoru i loe finan-cijsko upravljanje u bivim komunistikim zemljama. Reforma u okviru borbe protiv korupcije u javnom sektoru zahtijeva da vlada poduzme nekoliko konkretnih koraka; strukturalne i institucionalne reforme su prijeko potreban dio procesa. Kljuni uvjet za uspjenu borbu protiv korupcije je da institucije za kontrolu i reviziju budu u stanju izdrati temeljne promjene u pogledu politikih koalicija, kao i promjene u pogledu kljunih kadrova, te nastaviti sa radom.

  Ova knjiga je namijenjena onima koji su zainteresirani za pozadinu i budunost PIC strategije. PIC je postao dio pretpristupnih pregovora sa zemljama srednje i istone Evrope. Kao posljedica toga, sve nove zemlje lanice su, do njihovog pridruivanja 2004. godine, prihvatile najnovije meunarodne trendove i standarde u javnom upravljanju, kontroli i reviziji. Otada, PIC se preorijentirao na zemlje zapadnog Balkana. No, moda se nee zaustaviti na tome. Druge vlade npr. one koje ele nadograditi svoje sisteme javne interne kontrole i koriste instrument Evropskog susjedskog programa takoer nalaze korisnim iskoristiti jedinstveno iskustvo novih zemalja lanica i sadanjih zemalja kandidata za EU u oblasti PIC-a. Koncept PIC-a primjer je drugim zemljama koje moda ak ni ne tee da se pridrue Evropskoj uniji.

  Ova knjiga razliitim zainteresiranim stranama prua in-strumente za razvitak transparentnih i efikasnih institucija za kontrolu i reviziju: politiarima, vladinim zvaninicima, rukovodiocima, kontrolorima, internim i vanjskim revizorima, raunovoama i financijskim inspektorima, edukatorima, twin-ning partnerima, lanovima akademske zajednice, studentima i drugima. Meutim, itaoci trebaju imati na umu da ovo nije kn-jiga koja se tie pripreme budeta, raunovodstva i financijskog izvjetavanja.

 • Predstavljanje elektronskih prijevoda knjige o PIFC

  Velika mi je ast i veoma sam zahvalan na prilici da vam predstavim prijevod moje knjige o Javnoj internoj financijskoj kontroli koja je ranija objavljena u 2007. godini na ruskom/rumunjskom/srpsko-hrvatskim jezicima. Zahvaljujem se Centru za odlinost u financijama u Ljubljani i PEMPAL-u pri Svjetskoj Banci na njihovoj inicijativi, kao i na osiguranju sredstava potrebnih za prijevod ove knjige. Sadraj knjige je sada na raspolaganju besplatno i moe se u elektronskom obliku skinuti sa web stranica PEMPAL-a (www.pempal.org), Centra za odlinost u financijama (www.cef-see.org) i PIFC-a (www.pifc.eu).

  Svrha ovih prijevoda je da omogui iroj publici da stekne znanje o procesima reforme u upravljanju i kontroli javnih financija koje su provedene u zemljama koje su postale lanice EU u 2004. i 2007. godini, a koje se trenutno sprovode u zemljama Zapadnog Balkana koje imaju status kandidata ili predkandidatski status za lanstvo u EU. U tom pogledu, zadovoljstvo mi je primijetiti da PEMPAL, SIGMA pri OECD-u i Centar za odlinost u financijama grade regionalne platforme za umreavanje, dok Evropska komisija ulae napore da podri obnavljanje starih mrea meu zemljama lanicama kako bi se omoguila debata o buduim razvojima i pravcima interne financijske kon-trole nad dravnim prihodima i rashodima.

  Ovi prijevodi nee samo koristiti javnim kontrolorima i revizorima u regiji Zapadnog Balkana, ve i u zemljama koje su dio Programa evropskog susjedstva, kao to su Moldavija, Ukrajina i Kaspijske zemlje. Prijevod na ruski jezik e takoer koristiti javn-im slubenicima u Centralnoj Aziji. Meutim, ostaje da se vidi sa kojom lakoom se koncepti javnog upravljanja koji su prezentirani u ovoj knjizi mogu prevesti u praktine primjene drugdje. Ovo se posebno odnosi na koncepte upravljake odgovornosti i funkcionalne nezavisnosti interne revizije, koja je potpuno nova profesija.

  Iskreno se nadam da e ove e-knjige ponuditi zainteresiranom itaocu optimum relevantnih informacija o teorijama, prijedlozima i praksama koje su bile dijelom ne-davnih reformi u oblasti PIFC-a. A iznad svega, nadam se da e pruiti i informacije o neuspjesima na ovom putu, jer i njih je bilo. Ne moe se popeti na planinu bez da se prou doline: esto je potrebno da se desi financijska katastrofa prije nego to se shvati da su reforme neophodne. U takvim sluajevima ova knjiga moe biti od koristi.

  Kako nisam u stanju da izvrim pregled teksta na prevedenim jezicima, ne mogu preuzeti odgovornost za tonost prijevoda u svim okolnostima (ili za bilo koje omake). Stoga sam se morao sam se osloniti na umijee prevodilaca koje je Centar za odlinost u financijama odabrao. Uvjeren sam da su uradili dobar posao. Posebno se elim za-hvaliti Miri Doboviek iz Ljubljane, koja je pokrenula inicijativu, Ioani Munteanu iz Bukareta, koja se ponudila da se pobrine za prijevod na rumunjski, i Edi Milavec iz Postojne, koji je stvorio pretpostavke za obavljanje kompliciranog zadatka prijeloma ove e-knjige.

  04.05.2010 Robert de Koning

  Belgium, Asse

 • PICPublic Internal inancial Control Javna interna financijska kontrola

  Inicijativa Evropske komisije za izgradnju novih struktura javne interne kontrole u zemljama kandidatima i treim zemljama

  Robert de Koning

  Januar 2007

 • Copyright Robert de Koning 2007

  Production and marketing: Drs Robert P.J. de Koning Sint Katharina Lombeek Belgium

  Information and orders: www.pifc.eu

  First published by Robert de Koning in January 2007 Printed in Slovenia, in January 2007 ISBN: 978-90-9021218-0

  All rights reserved. Except for the quotation of short passages for the purposes of criticism and review and for the parts of the book that are already in the public domain, no part of this publication may be reproduced , stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.This book is sold subject to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, re-sold, hired out, or otherwise circulated without the publishers prior consent in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser.The author has no responsibility for the persistence or accuracy of URLs for external or third-party internet web sites referred to in this publication and does not guarantee that any content on such websites is, or will remain, accurate or appropriate.

  7890909 212180

  ISBN 978-90-9021218-0

 • Predgovor

  Zadovoljstvo mi je predstaviti vam knjigu koju drite u rukama, koja ne predstavlja samo koristan izvor informacija, nego takoer nudi odline praktine savjete za poboljanje javne interne financijske kontrole (PIC-a).

  Ova publikacija opisuje historiju i evoluciju koncepta interne kontrole u dravnim upravama, koji je Komisija razvila da pripremi 12 zemalja koje su tada pristupale Evropskoj uniji da postanu nove lanice.

  Kao biva ministrica financija Litve, aktivno sam sudjelovala u transformaciji jav-nog kontrolnog okruenja kako bi se isto uskladilo sa PIC-om.

  Iz te perspektive, vjerujem da ova knjiga sadri dragocjene informacije, naroito za one uprave koje su trenutno u ovoj fazi rekonstruiranja i one koje e kroz taj proces proi nekad u budunosti.

  Kao lan slubi Komisije, gosp. de Koning je bio (i jo uvijek jeste) veoma ak-tivno ukljuen u promociju javne interne financijske kontrole; sa zadovoljstvom primjeujem njegovu inicijativu da podijeli svoja iskustva sa javnou openito.

  Dr Dalia GRYBAUSKAITKomesar za financijsko programiranje i budet

 • 6 PIC

  O autoru

  Robert de Koning radi za Evropsku komisiju, u Generalnoj direkciji za budet, kao voa tima za pitanja PiC-a. Magistrirao je ekonomiju na Univerzitetu Tilburg, Nizozemska. Takoer je radio za nizozemsko Ministarstvo financija, za Azijsku razvojnu banku kao zamjenik izvrnog direktora te kao financijski atae u stalnom predstavnitvu Nizozemske u Evropskoj uniji u Briselu. Pridruio se Evropskoj komisiji, Generalnoj direkciji za financijsku kontrolu, 1988. godine. Inicijalno je bio ukljuen u financijsku kontrolu PHARE-a, TACIS-a i evropskih razvojnih fondova, a razvoj PiC koncepta za zemlje kandidate predvodi od njegovog zaetka 1994. godine. Ideje izraene u ovoj publikaciji su njegove vlastite i nisu nuno u skladu sa stavovima Evropske komisije. Autor takoer preuzima odgovornost za eventualne greke ili propuste u ovoj publikaciji.

 • Sadraj 7

  SadrajPredgovor ..................................................................................................................5O autoru ...................................................................................................................6Zahvale ....................................................................................................................10

  Uvod ........................................................................................................................11Sadraj po poglavljima .............................................................................................16Skraenice: ...................................................................................