Pendekatan Dakwah Terhadap Non-muslim

download Pendekatan Dakwah Terhadap Non-muslim

of 22

 • date post

  16-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  351
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Pendekatan Dakwah Terhadap Non-muslim

1 PENDEKATAN DAKWAH TERHADAP NON-MUSLIM Oleh : Siti Noor Rohaniza HabariNur Sakinah bt SabariNor Azhanah bt Rabion PENDAHULUAN Dakwahdarisudutetimologi(bahasa),berasaldaripadaperkataanbahasaArabyang mempunyaibeberapapengertian.Antaranyaialah,menjemput,memanggil,mengajakdan menyeru.Manakaladarisudutterminologi(istilah),Dr.Yusufal-Qardawimendefinisikan dakwahsebagaiusahamembawaoranglainkepadaagamaIslam,supayamengikutpetunjuk agamaini,melaksanakanketetapannyadimukabumi,mengkhususkansegalabentuk perhambaandiri,permohonandantaatkepadaAllahs.w.tsahaja,melepaskandiridaripada segala konkongan yang bukan daripada Allah s.w.t (taghut) yang terpaksa dipatuhi, member hak kepada orangyang ditentukanhak oleh Allah s.w.t, menafikan hak ke atas orangyang dinafikan hakolehAllahs.w.t,menyerukepadakebaikandanmenegahkemungkaran,danberjihadpada jalan-Nya.1 IstilahNon-Muslimpulamerujukkepadaorang-orangyangbelumkembalikepadaIslamatau bukan beragamaIslamatauyang mempunyai kepercayaan atauagama selain dari agamaIslam. Istilah Non-Muslim lebih ideal untuk digunakan dalam konteks dakwah berbanding istilah-istilah yang lain seperti al-Kufr, al-Munafiq dan al-Syirik kerana ketiga-tiga istilah ini lebih sesuai

1 Ab. Aziz Mohd. Zin (1999), Pengantar Dakwah Islamiah.Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, h. 1-2. 2 untukdiasimilasikanterhadapgolonganyangmenolakIslamsetelahsampaikepadanya kebenaran.Makatidakadiluntukdisama-ratakankesemuagolonganbukanIslamsebagaitiga golongan di atas. Olehyangdemikian,seputartopikPendekatanDakwahTerhadapNon-Muslim,istilah pendekatandalamkonteksinibolehdiertikansebagaiMetod;merujukkepadakaedah,cara atau sistem penyampaian dakwah, Uslub; gaya penyampaian isi atau kandungan dakwah dengan ibaratataubentuktertentudanWasilah;mediumatausaluranyangdigunakanuntuk menyampaikan kandungan dakwah. Olehyang demikian, ringkasnyatopik PendekatanDakwah Terhadap Non-Muslim merupakan suatu topikyang membincangkan tentang apakah metod atau uslubatauwasilahyangterbaikyangbolehdiaplikasikandalamusahapenyampaiandakwah IslamiyahkepadagolonganbukanIslamberdasarkankepadalatarbelakangsasaran(madu) serta kepercayaan yang dianuti. NON-MUSLIM Zaydan (1976: 366-390) membahagikan orang bukan Islam kepada tiga, iaitu:2

i.Golongan atasan, yang biasanya lebih banyak menentang dakwah dan sukar untuk diajak kepada Islam kerana ingin mempertahankan kedudukan mereka. ii.Golonganorangawam,yangbiasanyalebihsenangmenerimadakwahkeranamereka tiada apa-apa kepentingan untk menolak Islam.

2 Ab. Aziz Mohd. Zin (1999),Metodologi Dakwah.Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, h. 86. 3 iii.Golonganmunafik,yangseringmelakukankerosakandalamanmasyarakatIslam. Mereka juga susah untuk menerima dakwah kerana terikat dengan kepentingan mereka. Selainitu,Non-MuslimatauorangbukanIslammenurutAb.AzizMohdZin(2001),terdiri daripada pelbagai kelompok dan kepercayaan, iaitu ; i.Golongan pemuja patung berhala ( golongan musyrik ).Golongan ini kebanyakannya terdiri daripada kalangan penganut agamaHindu dan Buddha. Dalam kalangan golongan ini juga terdapat kelompok yang menganut kepercayaan animisme iaitumempercayaiwujudnyarohsemangatdankuasadisebalikpokok,binatangdan sebagainya. ii.Golongan yang beragama Kristian dan Yahudi.Agama Kristian dan Yahudi dikategorikan dalam kelompok Agama Samawi (Agama Langit), yang mana kedua-dua agama ini pada asalnya adalah daripada ajaran Nabi Isa a.sdan Nabi Musaa.syangberpandukankepadakitabInjildankitabTaurat,namunkemudiannyatelah diselewengkanolehparapengikutnya.Istilahasalnya,golonganinidisebutdalamal-Quran sebagai Ahli Kitab. iii.Golongan Ateisme.Golongan ini terdiri daripada kelompokyang berfahaman bebas dari ikatan agamayang ada (free thinker). Istilah asalnya, disebut sebagai golongan mulhid. 4 iv.Golongan Munafik.Iaitugolonganyangberpura-puradanmenyembunyikanisihatinyayangsebenar.Menurut Najati (1993) , orang munafik ialah orang yang lemah peribadi, orang yang teragak-agak dan orang yang tidak boleh menentukan sikap yang jelas tentang keimanannya. Muhammad Jamil Ghazipulamenyatakangolonganmunafiksebagaigolonganyangsemasabersamaorang mukmin mereka melahirkan keimanan, manakala ketika bersama dengan orang kafir mereka melahirkan kekufuran, perbuatan ini adalah berdasarkan kepentingan dirinya.3 ASAS DAKWAH KEPADA NON-MUSLIM Asasutamasekaliyangharusdilakukanolehseorangdaiesebelummelakukanprosesdakwah Islamiyah ialah muhasabah diri serta memperbetulkan niat dan matlamat. Niat yang betul yakni, Lillahi taala akan melahirkan sifat keikhlasan dalam diri seorang daie yang mana sentuhannya secara tidak langsung akan mempengaruhi personaliti dan karisma diri seorang pendakwah yang terzahirpadajasad.Mudahnya,akhlakyangbaikadalahcerminanyangterbaikdalamproses memulakandakwah,terutamakepadagolongannon-muslimkhususnyadiMalaysia.Halini kerana,kebanyakangolongannon-muslimdiMalasyiamenolakdantidakmemandangIslam sebagaisebuahagamaatausatucarahidupyangterbaikadalahberpuncadaripadaperibadi muslimitusendiri,samaadagolonganmuslimyangberadadipuncakkepimpinanmahupun bawahan.

3 Ab. Aziz Mohd. Zin (1999),Metodologi Dakwah.Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, h.120 . 5 Dalamhalini,perspektifyangsalahterhadapkonsepIslamdanMuslimmenyumbangkepada peratusan penerimaan terhadap isi kandungan dakwah. Contohnya seperti Islam agamaterrorist keranasukaberperang,agamayangkejam,zalimterhadappenganutagamalain,Islamterlalu banyakperaturandanmenyusahkandanlain-lain.Olehyangdemikian,perkarapertamayang terlebihdahuluperludilakukanolehseorangdaieketikaberdakwahkepadanon-muslimialah memperbetulkan misconceptions yakni salah tanggapan terhadap Islam.Jelaskan kepada mereka tentang perbezaan konsep antara Islam dan Muslim. Islam dan Muslim merupakanduasubjeknilaiyangberbeza.Islammerujukkepadasatucarahidupyangterbaik yang dianjurkan oleh Allah s.w.t yang dijamin sesuai dengan fitrah manusia pada setiap zaman. PadaIslamberdirinyaprinsip-prinsipyangmenjadipegangankepadamanusiayang mengimaninyadangolonganmanusiainilahyangdiistilahkansebagaiMuslim.Maka, perbezaannyaadalahjelasyangmanaapayanghendakkitasampaikankepadamerekaadalah tentangmesej-mesejIslambukannyatentangmesej-mesejMuslim.Kembalikepadafitrahatau lumrahmanusiaitusendiri,yangmanaianyatidakakanterlepasdaripadamelakukankesilapan dantidakakaadamanusiayangsempurna.Justeruitu,tidakadiluntukIslamsebagaisatucara hidupyangsempurnaitudihukumatasketidaksempurnaanpenganutnyadalammenghayati norma-norma yang dianjurkan dalam Islam.Selainitu,terdapatdalamgolongannon-muslimdanjugaahlikeluargamerekamenyalahtafsir dansilapfahammengenaiistilahMelayudanjugaIslam.4MerekamenganggaporangMelayu adalah orang Islam dan masuk Islam bererti masuk Melayu. Fahaman terhadap kedua-dua istilah ini adalah salah sama sekali.

4 Ab Aziz Mohd Zin (2006), Dakwah Islam Di Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya,h. 292 6 Fahamaninisecaratidaklangsungakanmeningkatkanlagipersepsinegatifgolongannon-muslimuntukmenjinakkandiriataumendekatimasyarakatmuslimyangdalamkonteksdi MalaysiamajoritinyaterdiridaripadaorangberbangsaMelayu.Dariaspeklainmerekaselalu menjadikanorangmelayusebagaicontohkepadaIslamsamaadapadaaspekbaikdanburuk.5 Imej yang buruk tentang melayu tidak boleh ditempelkan terhadap muslim dan Islam. Oleh yang demikian,kesamarantentangpemahamanmasukIslamadalahmasukmelayuperlu diperbetulkandandijelaskanagarIslamtidakdilabelkanpadamana-manakaumataubangsa keranaIslamadalahsebuahagamauniversaldanpenganutnyaterdiridaripadapelbagaisuku kaumdari seluruh pelusuk dunia.Perkarainipentinguntukdijelaskanolehseorangdaiedalammendekatimadu(sasaran)non-muslim. Analoginya mudah, umpama sebiji cawan yang kotor, andai dituangkan airyang bersih sehinggapenuhpuntetaptidakakandapatdiminum,malahakandibuangkeranaianyatetap kotordanbolehmemudaratkankesihatan.Tetapi,seandainyasebijicawantersebutdibersihkan terlebihdahulusebelumdituangkanairyangbersihkedalamnya,airtersebutakandapat diminum walaupun hanya sedikit. Kesimpulannya, asas dakwah terhadap non-muslim merangkumi :1.Bina hubungan 2.Membina asas kepercayaan antara daie dan madu 3.Menghilangkan kesamaran dan salah faham madu terhadap Islam

5 Ibid , h. 292 7 PENDEKATAN DAKWAH TERHADAP NON-MUSLIM DidalamrujukanutamakitayakniAl-QuranAl-Karim,AllahSWTtelahmenggariskan beberapapendekatanyangbolehdipraktikkanolehseorangpendakwahdalammenyebarkan dakwah. Firman Allah SWT ;7vu1- _O) O):Ec El)4OgOE'g4^) gOgNOE^-4gO4L=OO4^- W _^gE_4/-) "Og- }=O;O _ Ep)El+4O 4O- OU;N }E) E= }4Ng)-O):Ec W 4O-4 OU;N4g4-;_^) ^g) Maksudnya:SerulahkejalanTuhanmu(WahaiMuhammad)denganhikmat kebijaksanaandannasihatpengajaranyangbaik,danberbahaslahdengan mereka(yangengkauserukanitu)dengancarayanglebihbaik; sesungguhnya Tuhanmu Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat darijalannya,danDialahjuayanglebihmengetahuiakanorang-orangyang mendapat hidayah petunjuk. (Surah an-Nahl: 125) Manakala, asas metodologi atau pendekatan dakwah menurut Ab. Aziz Mohd. Zin (1999)6 ialah ; 1.Penjelasan yang nyata dan jelas

6 Ab. Aziz Mohd. Zin (1999), Pengantar Dakwah Islamiah.Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, h. 81. 8 2.Berperingkat-peringkat 3.Mudah 4.Menjinakkan 5.Adanya sebab disebalik sesuatu suruhan dan larangan 6.Bersesuaian dengan keadaan sasaran Olehyangdemikian,dalamkonteksPendekatanDakwahTerhadapNon-Muslim,maka beberapa pendekatan berikut boleh diaplikasikan :1.Dawah bil Hal Dakwah bil hal juga disebut sebagai dakwah bil qudwah hasanah yang beerti dakwah melalui tingkahlakusertacontohteladanyangbaik.Ditonjolkanmelaluiakhlakdannilaimoralyang terzahir pada diri seseorang individu muslim. Ab. Aziz Mohd. Zin (2001) menyebut dakwah bil hal sebagai; 7 Dakwahbilhalberertidakwahmelaluicontohteladanyangbaik.Iamenjadi contoh teladan atau modul kepada kemuliaan dan keagungan Islam. Dakwah bil halbolehmenghilangkanperasaanprejudisdannegatiforangbukanIslam terhadapIslam.Penonjolancontohteladanyangbaikdalamkehidupanharian orangIslamsatuperkarayangpentingdalamdakwahkeranaiaboleh m