parazitizam Imunost na infekcije - webhosting...

download parazitizam Imunost na infekcije - webhosting webhosting-0.core.pbf.hr/content/download/27802/107939/version/1/...2

of 18

 • date post

  10-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of parazitizam Imunost na infekcije - webhosting...

 • Imunost na infekcije parazitizam

  patogenost svojstvo parazita da nanosi tetu domainu mjeri se virulencijom

  infekcija ulaenje parazita u domaina

  oportunistiki parazitizam/infekcije

  2

  Nespecifini mehanizmi (priroeni)

  - djeluju odmah!

  - najvaniji: fagocitozne stanice neutrofilni leukociti i makrofagi

  Specifini mehanizmi

  - aktiviraju se poslije

  - glavni predstavnici: limfociti i protutijela

  Fagocitozne stanice: dolaze do mjesta prodora napadaa na taj nain da izlaze iz

  krvnih ila u meustanini prostor (ekstravazacija)

  sudjeluju razliite adhezijske molekule na povrini fagocita i na ilnom endotelu

  te kemotaktine molekule (IL-8)

  Makrofagi:

  Fagocitoza + izluivanje razliitih citokina (IL-1, IL-6, IL-8, IL-12, TNF-) i drugih molekula (prostaglandini, NO, leukotrieni, imbenik aktivacije trombocita) koje utjeu na daljnji tijek imunoreakcije

  Imunoloka obrana od mikroorganizama

  jedinka sama stvara imunosne efektore

  Prirodnim putem

  - npr. preboljenje neke bolesti

  Cijepljenjem:- bakterijski toksini koji su obradom uinjeni nekodljivima (toksoidi)- mrtvi uzronici- nevirulentnim uzronicima*Komplikacije poslije cijepljenja:

  neimunoloke = intenzivna lokalna reakcija, opa reakcija praena povienjem tjelesne temperature imunosne naravi = razliiti oblici preosjetljivosti; najozbiljniji je postvakcinalni encefalitis

  Stjecanje aktivne specifine imunosti

 • = unoenje gotovih protutijela

  Prirodno

  - prijenos majinih protutijela kroz posteljicu u tijeku trudnoe

  - preko kolostruma i mlijeka za vrijeme dojenja

  Umjetno

  - ubrizgavanjem ksenogeninih (iz druge vrste) ili alogeninih (iz druge jedinke iste vrste) specifinih protutijela

  -zbog imunoreakcije primatelja na tua protutijela takav oblik zatite ne traje dugo

  -moe uzrokovati i reakcije preosjetljivosti (serumska bolest)

  Specifina pasivna imunost Interakcije virusa i stanice domaina

  6

  citotropnost virusa sklonost virusa da uu u odreene vrste stanica (veu se za specifine receptore)

  Humoralna imunost

  imbenici:

  1. IFN- i IFN- = lui ih zaraena stanica i od virusa zatiuju stanice koje nisu zaraene

  2. Protutijela (IgG, IgM, IgA) = neutralizacija virusa koji se jo nalaze izvan stanice onemoguuju spajanje virusa sa staninim receptorima ili sprjeavaju odbacivanje virusne ovojnice (preduvjet za replikaciju virusa)

  Stanina imunost

  imbenici:

  1. Makrofagi = prvi u dodiru s virusima

  2. NK stanice = djeluju nespecifino, posebice na stanice kojima je smanjena ekspresija MHC I molekula

  3. Limfociti CD8+ = ubijaju stanice na kojima prepoznaju virusne antigene zajedno sa vlastitim molekulama MHC-I

  4. Limfociti CD4+ = privlae i aktiviraju makrofage; mogu djelovati i izravno na zaraene stanice koje na povrini izraavaju molekule MHC-II

  Obrana protiv virusa mehanizmi:

  Neutralizacijavirusa protutijelom

  Virusi inficiraju stanicu veui se na njene povrinske receptore

  Virusi se veu na receptore na staninoj povrini

  Endocitoza virusa posredovana receptorima

  Acidifikacija endosomaposlije endocitoze uzrokuje stapanje virusa sa stanicom i ulazak virusne DNA

  Protutijela blokiraju vezanje virusa za receptore , a mogu i onemoguiti stapanje

 • Stanina citotoksinost ovisna o protutijelima (Antibody dependent cell-mediated cytotoxicity; ADCC)

  Iako NK stanice i T citotoksini limfociti prepoznaju ciljne stanice na razliite naine, citolitiki mehanizmi kojim unitavaju stanice su u osnovi isti.

  NK stanica prepoznaje ciljnu stanicu na dva naina: (1) nedostatak molekula MHC klase I na ciljnoj stanici (uroena imunost) ili (2) protutijela na povrini ciljne stanice (specifina, steena imunost)

  Fc receptori na NK stanicama prepoznaju vezano protutijelo

  Protutijela se veu na antigene na povrini ciljne stanice

  Unakrsno povezivanje Fcreceptora daje signal NK stanici da ubije ciljnu stanicu

  Ciljna stanica ulazi u apoptozu

  Izvanstanina neutralizacija virusa pomou protutijela

  Dogaaji posredovani stanicama tijekom virusne infekcije

  10

  Djelovanje interferona antivirusno djelovanje

  nespecifino

  koi DNA i RNA sintezu u zaraenoj stanici domaina

  koi sintezu proteina (elongacijski faktor EF-2, razgradnja tRNA)

  interferencija virusa = organizam je tijekom infekcije jednim virusom otporan na istodobnu infekciju nekim drugim virusom

  11

  vezanje IFN- i IFN- za IFN- stanini receptor zaraene stanice

  proizvodnja enzima 2,5-oligoadenilat-

  sintetaze

  pregradnja ATP-a

  aktivacija endoribonukleaze

  razlaganje mRNA

  proizvodnja enzima protein kinaze

  protein kinazafosforiliranjem inaktivira

  imbenik elongacije 2 (elF-2; elongation factor)

  zaustavljanje sinteze proteina

  inducirana fosfodiesteraza

  odcjepljuje dio tRNA

  nemogunost vezivanja aminokiselina na tRNA

  prestanak sinteze proteina

  IFN-, IFN- antivirusno i antiproliferacijsko djelovanje

  IFN- imunoregulacijski uinak na limfocite T, B i NK

  pospjeuje

  fagocitozu (posebno opsoniziranih estica) jer poveava broj receptora za ulomak Fc imunoglobulina

  staninu citotoksinost ovisnu o protutijelima (ADCC)

  Obrana protiv bakterija

  nespecifina specifina

  humoralna stanina

  oblik reakcije ovisi o biolokom ponaanju i svojstvima samih bakterija

  toksini endotoksini (dio st.st. bakterija koji se oslobaa nakon

  njene smrti) i egzotoksini (proizvod ive bakterije)

 • Egzotoksin Endotoksin

  proizvode ga i Gram pozitivne i Gram negativne bakterije

  proizvode ga samo Gram negativne bakterije

  otputa ga bakterijska stanica (najee kodiran plazmidom)

  sastavni dio stanine stijenke

  protein lipid A lipopolisaharida

  vie tipova (prema grai i nainu djelovanja)

  samo jedan tip endotoksina

  toplinski labilan (heat labile) toplinski stabilan (heat stable)

  specifini receptor na stanici domaina djeluje na razliite stanice i sustave

  specifini uinci u domainu razliiti opseg uinka na domaina

  mogu se proizvesti toksoidi tretiranjem toksina s formaldehidom

  (vakcinacija)

  ne mogu se proizvesti toksoidi(oslabljeni toksini)

  Obrana protiv bakterija

  Protutijela

  glavni humoralni imbenici protubakterijske obrane: onemoguavanje adhezije bakterija za receptore stanica (IgA)

  neutralizacija bakterijskih toksina (IgG)

  aglutinacija (IgM)

  liza komplementom (IgM)

  opsonizacijsko djelovanje (IgG i IgM)

  aktivacija komplementa

  posredovanje u staninoj citotoksinosti (ADCC)

  Fagocitozne stanice makrofagi i limfociti T

  glavni stanini efektori protubakterijske obrane Makrofagi

  fagocitoza i ubijanje bakterijskih stanica

  citokinima utjeu na diferencijaciju djevianskih limfocita CD4+ u subpopulaciji TH1 (u protubakterijskoj obrani vanija od TH2)

  Limfociti CD8+

  mogu ubiti stanice u kojima se bakterije nastavljaju razmnoavati

  Protutijela mogu sprijeiti privrivanje bakterija na povrinu stanice (neutralizacija)

  Sprjeavanje adhezije na membranama sluznice je od izuzetne vanosti; ovo je glavna uloga sekrecijskog IgA.

  Kolonizacija bakterija na staninu povrinu bakterijskom adhezijom

  Neke bakterije budu fagocitirane i razmnoavaju se unutar fagosoma

  Protutijela sprjeavaju adhezijsku kolonizaciju i ulazak u stanicu

  Veina bakterija mora se prihvatiti na povrinu stanice da bi zapoela infekciju

  Fc receptori i receptori za komplement udrueni (sinergirani) pospjeuju fagocitozu bakterija i drugih mikroorganizama

  Protutijela mogu aktivirati komplement (klasini put aktivacije), ali do aktivacije moe doi i bez prisutnosti protutijela.

  Kada se C3b komponenta komplementa vee na CR1, a protutijelo vee na Fcreceptor, dolazi do fagocitoze bakterije

  Bakterija je obloena komplementom i IgGprotutijelima

  Membrana makrofaga se stopi i stvori mjehuri -fagosom

  Lizosomi se stope s fagosomom i enzimima razgrade bakteriju

 • Obrana protiv parazita

  17

  Imunoreakcija na parazite

  Ovisi o: veliini parazita

  da li parazit ivi unutar stanice ili izvan stanice

  o postojanju i o sloenosti ivotnog ciklusa parazita

  Djelovanje protutijela IgA, IgG i IgM: Aktivacija komplementa

  Spreavanje ulaska parazita u stanicu

  Ostvarivanje opsonizacijskog uinka

  Posredovanje u staninoj citotoksinosti ovisnoj o protutijelima (ADCC)

  Djelovanje protutijela IgE: Senzibilizacija mastocita i bazofilnih leukocita omogueno

  oslobaanje medijatora nakon dodira tih stanica s parazitskim antigenima

  Stanina citotoksinost ovisna o protutijelima (Antibody dependent cell-mediated cytotoxicity; ADCC)

  Iako NK stanice i T citotoksinilimfociti prepoznaju ciljne stanice na razliite naine, a citolitikimehanizmi kojim unitavaju stanice su u osnovi isti.

  NK stanica prepoznaje ciljnu stanicu na dva naina: (1) nedostatak molekula MHC klase I na ciljnoj stanici (uroena imunost) ili (2) protutijela na povrini ciljne stanice (specifina, steena imunost)

  Fc receptori na NK stanicama prepoznaju vezano protutijelo

  Protutijela se veu na antigene na povrini ciljne stanice

  Unakrsno povezivanje Fcreceptora daje signal NK stanici da ubije ciljnu stanicu

  Ciljna stanica ulazi u apoptozu

  Degranulacijamast stanica

  Mast stanice, u odsutnosti antigena, imaju protutijela IgEvezana na FcRI (razlika u odnosu na druge Fc receptore)

  Afinitet vezivanja IgE protutijela na FcRI (1010M-1) je 100 do 50000 puta vea nego afinitet veine drugih Fcreceptora za protutijela

  IgE zajedno s antigenom uzrokuje de