ینادرم هناگی یزییاپ...

Click here to load reader

 • date post

  28-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ینادرم هناگی یزییاپ...

 • ROMANKADE.COM مردانییگانه – پاییزی گل

  telegram.me/romanhayeasheghane 1

 • ROMANKADE.COM مردانییگانه – پاییزی گل

  telegram.me/romanhayeasheghane 2

 • ROMANKADE.COM مردانییگانه – پاییزی گل

  telegram.me/romanhayeasheghane 3

  :آرایی صفحه و طراحی رمان های عاشقانه

  : wWw.Romankade.com سایت آدرس

  romankade_com@ تلگرام کانال

  است محفوظ رمان های عاشقانه نزد کتاب این حقوق تمامی

  مردانی یگانه نوشته|پاییزی گل رمان

  . ....دختر آرامش شد سیگار

  . ...سیگار پشت سیگار

  ... کنه اروم دخترو که نیست مادر دستای

  .... بشه دختر گاه تکیه که نیست پدر های شونه

  http://www.romankade./

 • ROMANKADE.COM مردانییگانه – پاییزی گل

  telegram.me/romanhayeasheghane 4

  . ....سیگارش و خودشه ، تنهای دختر

  هست بغض امشب

  هست دلتنگی و درد

  هست کام به سیگار دختر

  نیست؟ دلخوشی چرا اما

  موند؟ مرحم بی دختر زخمای چرا

  موند؟ مرحم بی واقعا

  میشه مرحم زخماش نه

  !نمیمونه مرحم بی زخمی هیچ

 • ROMANKADE.COM مردانییگانه – پاییزی گل

  telegram.me/romanhayeasheghane 5

  ...میاد دختر ناجیه امشب

  میکنه پیدا نجات تنهایی باتلاق از دختر این امشب

  دیوبع پک خواستم تا زدم سیگار به عمیقی پک ، کردم روشن سیگارمو طلاییم فندک با نگاهش نشست بود پنجره کنار که چرمی مبل روی ؛ شد سالن وارد ورودی در از اشکان بزنم . چرخید صورتم اجزای تک تک روی

  اومدی خوش سلام-

  ردس صحبتم لحن کردم سعی ممکن حد تا بدم سلامشو جواب نداد اجازه بهم عصبانیتم- منتظرتم؟ ساعته چند میدونی ، باشه

  کنارت دخترتو ، مطلب اصل سر بریم بهتره خب کشید طول کارام یکم میخام معذرت- نمیبینم

 • ROMANKADE.COM مردانییگانه – پاییزی گل

  telegram.me/romanhayeasheghane 6

  کردیم؟ قمار چی سر رفته یادت نکنه بیای تنها که نکردم دعوتت من

  سیاهه چشمای تو کردم خاموش بود میز روی که ای شیشه جاسیگاریه تو سیگارمو - سالم81 دختر سر که شدم پست اینقدر چطور من نداشتم براش جوابی هیچ ، کردم نگاه نافذش

  کردم؟ قمار

  بیارم؟ یادت باختی؟میخای من به تو که رفته یادت نکنه-

  داری؟ سنی فاصله دخترم با سال چند کردی حساب سالته06 تو-

  ارقم دخترت سر پیش دوشب تو ، کنی حساب ریاضی برام اینجا بیای نکردم دعوتت من- ! باختی من به اما نمیبازی ک بودی مطمئن خودت به خیلی کردی

  ای دیگه راه از نشم مجبور تا بده دخترتو منو عقد رضایت دلخوری و دعوا بدون هم حالا برسم خواستم به

  چجور من ، میشد دیده چشمام توی وضوح به نگرانی نشست پیشونیم روی سرد عرق- پدریم؟

  دارم؟ اسمو این لیاقت اصلا

 • ROMANKADE.COM مردانییگانه – پاییزی گل

  telegram.me/romanhayeasheghane 7

  افتادم؟ روز این به چطور من خدایا

  آ بگو دخترت به ، کردنه تلف وقت تو با زدن حرف نمیرسه من به خیری تو از انگار خب- حالا میشم عمل وارد دیگه راه یه از ندی عقد رضایت اگ مهظر بریم دنبالش میام باشه ماده

  خوددانی

  میدم عقدتونو رضایت ، دخترم دنبال بیا فردا باشه-

  باشه خیر ایشالا رسیدیم توافق به که خوشحالم-

  تحمل رو فضا اون دقیقه یک نمیخواستم حتی شدم بلند سرجام از حرفی هیچ بدون- کشیدم لجن به اسمو این ، پدریم چجور من اوردم کم نفس انگار کنم

  کرد میخکوبم سرجام صداش کنم باز درو خواستم تا

  میشم دامادت فردا ناسلامتی کنی رفتار تر مهربون من با کن سعی-

  شم متنفر خودم از بیشتر شد باعث زد بهم حالمو خندش داد سر بلندی ی قهقه-

 • ROMANKADE.COM مردانییگانه – پاییزی گل

  telegram.me/romanhayeasheghane 8

  . شدم خارج اشکان منزل از حرفی هیچ گفتن بدون

  کردم روشن پخشو دستگاه ضبط سمت کردم دراز دستمو نشستم، فرمون پشت-

  میخوند برام بانو گل همیشه که آهنگی

  نوشته ها فرشته پیشونیه روی

  داره دختر کی هر

  بهشته وسط جاش

  طلاو درو میباره اسمون از

  دختر میخنده وقتی نقره سیمو زرو گوهر

 • ROMANKADE.COM مردانییگانه – پاییزی گل

  telegram.me/romanhayeasheghane 9

  زا سیگار یه ، بیاد بدم خودم از بیشتر شد باعث آهنگ این کردم خاموش ظبتو حرص با- دراوردم پاکت توی

  سیگارم زیر زدم آتیش فندک با

  کردم رانندگی سیگار دود و سکوت توی خونه به رسیدن تا

  از پامو هنوز حیاط توی بردم ماشینو کردم باز ریموت با درو ، کردم ترمز خونه جلوی . شد نمایان جلوم بانو گل قامت که بودم نذاشته بیرون ماشین

  اومدی خوش بابایی سلام

  ، بودم عاشقش که چشمایی شدم خیره چشماش به-

  نگا دخترم صورت تو میتونم چطور نشد قائل دخترش برای ارزشی هیچ که پدریم من .نشه خرابم حال متوجه تا کردم تلاشمو کنم؟تموم

  چطوری؟ عزیزم سلام-

 • ROMANKADE.COM مردانییگانه – پاییزی گل

  telegram.me/romanhayeasheghane 10

  برات ببین بریم بیا ، بابا عالیم-

  کردم درست چی

  کردی؟ چیکار ببینم بگو-

  کردم درست علاقتو مورد کیک-

  یکرد درست تو که کیکی خوردن برای صبر دیگ که بریم بیا ؛ عزیزم نکنه درد دست- . ندارم

  خورد مشامم به تلخ شکلات بوی شدیم که سالن وارد

  بیارم قهوه کیکو برات برم من تا کن عوض لباساتو برو تو بابا-

  برو دخترم باشه-

 • ROMANKADE.COM مردانییگانه – پاییزی گل

  telegram.me/romanhayeasheghane 11

  یمحمد گل عطر بوی ، بانو گل بلطف بود تمیز مرتبو همیشه مثه رفتم اتاقم سمت به- دمیز محمدی گل عطر اتاقم توی همیشه بانو گل بودم عاشقش که عطری بود پیچیده اتاق توی

  بخوابم شبا نمیتونم عطر این استشمام بدون میدونست

  دیگه بیا شدی محو کجا بابا-

  میکنم عوض لباسامو دارم دخترم میام الان-

  شدم خارج اتاق از گفتمو لب زیر الله بسم یه کردم عوض لباسامو که این از بعد-

  بشین اینجا بیا بابا-

  ! کرده چیکار من خانم ببین وای-

  میباره هنر یه انگشتش هر از دخترت دیگ بله گفتم کردمو ای خنده تک-

  عزیزم لعنت منکرش بر-

  بابا؟ ببرم برات چقدر-

 • ROMANKADE.COM مردانییگانه – پاییزی گل

  telegram.me/romanhayeasheghane 12

  بسه تیکه تا دو-

  بابا بفرما-

  کیک هب که گازو اولین ، میشد دور ازم داشتم که نگرانیایی تمام بودم بانو گل کنار وقتی- .بود ای حرفه خیلی شیرینی کیکو پختن تو بانو گل ، شدم شکلات طعم لذت غرق زدم

  مزش؟ چطوره-

  عالیه کنی درست تو که چیزی عزیزم عالی-

  بابا جونت نوش-

  میشه مادرش شبیه بیشتر میشه بزرگتر چی هر کردم قفل صورتش توی نگامو-

  چشمایی ، آبی نه سب