هداز نیدباع همطاف – سیخ...

Click here to load reader

 • date post

  15-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of هداز نیدباع همطاف – سیخ...

 • ROMANKADE.COM عابدین زادهفاطمه – خیس رویای

  telegram.me/romanhayeasheghane 1

 • ROMANKADE.COM عابدین زادهفاطمه – خیس رویای

  telegram.me/romanhayeasheghane 2

 • ROMANKADE.COM عابدین زادهفاطمه – خیس رویای

  telegram.me/romanhayeasheghane 3

  :آرایی صفحه و طراحی رمان های عاشقانه

  : wWw.Romankade.com سایت آدرس

  romankade_com@ تلگرام کانال

  است محفوظ رمان های عاشقانه نزد کتاب این حقوق تمامی

  خیس رویای: رمان نام

  زاده عابدین فاطمه: نویسنده

  اید می زبان به رویاهایم گاهی از هر

  است ماندن زلال سنگین بهای تنهایی: گوید می مثلأ

  میزنم پس را الودش بخار یه نیزپرده من

  هایم باگریه میکنم راخاموش چراغ

  میکنم خیس را رویاهایم

  خیس رویایی اری

  http://www.romankade./

 • ROMANKADE.COM عابدین زادهفاطمه – خیس رویای

  telegram.me/romanhayeasheghane 4

  بالدن اینکه هم میکردم سرگرم بایدخودمو بودم توفکرافکارم همیشه مثل بودم تواتاقم باشه خودم توجیب دستم باشم درامدیم یه

  زد صدام بابام که بودم خودم توحالوهوایی

  اوا اوا_

  باباجونم بله_

  دارم کارت بیا کجایی دخترم_

  درخدمتم بابا جونم_

  یکی گفت ازهمکارام یکی توسرکارم امروز_

  بری اگه خوبه گفتم منم نیازدارن منشی به ازاشناهاشون

  نه که چرا باشه خوب اگه بودم توفکرش کاربودم دنبال خودمم اتفاقا خوبه اره _

  مادرت راستی مصاحبه واسه میادفردا دخترم که میگم محمدپور اقایی به من پس باشه_ کجاس

 • ROMANKADE.COM عابدین زادهفاطمه – خیس رویای

  telegram.me/romanhayeasheghane 5

  میاد الان خانومه سلیمه خونه_

  دممی صبح شرکتم ادرس نمونی خواب صبح که زودبخواب بدش برس کارت به برو باشه_ بهت

  میخوندم اهنگ خودم واسه حموم رفتم شرکت برم مرتب بایدتمیز فردا تواتاقم رفتم ازساختمون بیرون میکردم پرتم بود ها ازهمسایه اگه یعنی

  بعج میگفتن گوشامم که بود جوریی میخوندم بازم داشتم نفس به اعتماد صدام بااین توشدیم گوش کردیم غلطی

  شدم ولو روتختم کردم موهاموخشک بیرون اومدم میخندیدم افکارخودم به

  در هوی نمونم خواب که روزنگ گوشیموگذاشتم میرفتم که بایدبلندمیشدم صبح خوابیدم بود ارزو تو پرید یکی شد باز اتاق

  که های چتری بااون داره ایی گونه بچه صورت یه شیطونه خیلیم سالشه هفتده خواهرم درکل معمولی لب یه پرش باابروهایی قهویشوگرفته کشیده چشای جلویی

  خوشگله ازبس رفته خواهرش به خوشگله و نازه

  البته رفته من به موردو یه این

  مخمونخوره که خواب به خودموزدم زود میکنه سوال و میزنه حرف کلیم

 • ROMANKADE.COM عابدین زادهفاطمه – خیس رویای

  telegram.me/romanhayeasheghane 6

  خواب به خودتوزدیی عر عر یعنی خرم من اوا اجی_

  باش نمیبره خوابم من پاشو اوا اجی

  میخوابم منم نده جواب

  شام جایی به فقط میخوره مخ شبی نصف فعاله پیش دختره بخوابه رفت اخیش_

  که ورمیرفتم باگوشیم نمیبرد خوابم منم راستش

  سوسکه اینکه نه کردم گوشیوبرعکس میداد ونشون دوتاشاخ نورگوشیم

  سوسک بابا مامان وای_

  گرفته رقصت شبی چرانصف اجی_

  گرفته رقصم میگی سوسک میگم بزن حرف کم_

  روسرش بود گذاشته خونه میزد جیغ اونم بدترازمن یهو

 • ROMANKADE.COM عابدین زادهفاطمه – خیس رویای

  telegram.me/romanhayeasheghane 7

  شبی نصف چتونه ارزو اوا شده چی_

  سک سو مامان_

  کجاس کو_

  اجیه تخت بغل اونا_

  که نیس دوسر دیو سوسکه_

  شب نمیبره خوابم بکشش نکن اذیت مامان_

  بیار جارو باشه_

  میومد سوسکم کردن غلط صدایی که کشتش سوسک همچین مامانم به جارودادم

  نکنید جیغ جیغ حالابخوابین کشتم_

 • ROMANKADE.COM عابدین زادهفاطمه – خیس رویای

  telegram.me/romanhayeasheghane 8

  بخیر شب باشه_

  خوابیدم دیگ

  تواتاقم بابااومد میشدم بایداماده شدم بیدار گوشیم بازنگ صب

  بزن زنگ شدبهم چیزیی باش خودت مواظب ادرس اینم اوا_

  بابایی چشم_

  یرگفتمبخ صبح بلند رفتم بایداونجاباشم هشت شم بداماده بشورم دستوصورتم بلندشدم

  بخیر همه صبح_

  اومد سرخودت میکردی ارزومسخره ترسیدم دیونه دختره چته_

  ما روانیم گفتی رسمأ مامان وا_

  میگم تبریک جونم اجی_

 • ROMANKADE.COM عابدین زادهفاطمه – خیس رویای

  telegram.me/romanhayeasheghane 9

  چی واس تبریک_

  شدی اضافه ها روانی جمع به_

  پرو دختره نرسه بهت مگردستم ارزو_

  برسون ویژه سلام رسید اگ_

  شدم بیخیال شدم خسته اخرم بدو ارزو بدو من خونه تو

  بااین بخصوص شادیم دارم ارامش احساس کنارشون ولی هسیم کم که درسته شکر واقعا دیونه ارزو

  تودختر کجایی اوا_

  نشه دیرت توبخور بیاصبونحه

  بابارفت مامانی چشم_

  داره جلسه گفت زودرفت اره_

  اهاباشه_

 • ROMANKADE.COM عابدین زادهفاطمه – خیس رویای

  telegram.me/romanhayeasheghane 10

  هولکی هول کلیه باهمیم که همین میرسه دهنمون به خداروشکردستمون معلمه بابام شم اماده اتاقم رفتم خوردمو

  بپوشم چی_

  تریی شیک بیامنوبپوش_

  میکنن ردم ندیده بپوشم توکه لالی نمیگن نزنی توحرف ارزو_

  گهرم اصلنشم نامردی خیلی اجی_

  نشو پرو دیگه برو کنم ست*و*ب بیا خواهرم لوسه چه اوه_

  ازمحبتت مرسی_

  ارزو_

  رفتم_

  کیمش مقنع با گلبهی مانتویی با ورداشتم شلوارمشکی یه بپوشم چی بازکردم درکمدو ندادی بهم خدایاهیچی خوشگلم خدادادی نمیکنم ارایشم گلبهی عروسکی باکفش خوبه

  اینه جلو رفتم دادی نفس اعتمادبه

 • ROMANKADE.COM عابدین زادهفاطمه – خیس رویای

  telegram.me/romanhayeasheghane 11

  بودبا کشیده منم چشایی کوچولو دماغ یه ایم غنچه لب سرخ هایی بالپ گرد صورت یه لباسموپوشیدم زدم لب برق یه خوبه قیافم ازنظرخودم پر مشکی های ابرو

  رفتم کردمو خدافظی ازمامان

  شرکت سوی به رفتم شدم سوارتاکسی

  چقدمیشه میشم پیاده مرسی_

  خانوم نداره قابلتونو_

  مرسی_

  تومن سه_

  مرسی ،بفرمایید_

  چیه داخلش عالیه ظاهرش بلندیه ساختمون عجب شدم پیاده

  رفت یادم بود چی یارو اسم زدم ده طبقه شدم سواراسانسور

 • ROMANKADE.COM عابدین زادهفاطمه – خیس رویای

  telegram.me/romanhayeasheghane 12

  محسنی آرین محسنی اقایی اها

  داشتن میزی یه هرکدوم کارمندبودن چندتا قشنگه و بزرگه چقد شدم سالنش وارد یه که میکردم نگا داشتم جوری همین طلایی مشکی نوشته انگلیسی کاغذدیواری دیواراشم داشتن امری بفرماییدخانوم اومدگفت پیرمردی