NOVEMBRU 2016 - WordPress.com...Permezz tal-kuxjenza tal-Knisja, li żviluppat daqshekk matul...

of 66 /66
NOVEMBRU 2016 Ħajja ta’ Xhieda u ta’ Fidi

Embed Size (px)

Transcript of NOVEMBRU 2016 - WordPress.com...Permezz tal-kuxjenza tal-Knisja, li żviluppat daqshekk matul...

 • NOVEMBRU 2016

  Ħajja ta’ Xhieda u ta’ Fidi

 • 2 SIGNUM FIDEI

  In Loving Memory of the Maltese Brothers who Passed away in the last 100 years.

  Bro. James Calleja 31st January 2011 Bro. Philip Anthony Cauchi 13th February 1984 Bro. George Gardner Scicluna 13th February 1945 Bro. Norbert Farrugia 15th Februry 2007 Bro. Aloysius Darmanin 1st March 1974 Bro. Vincent Farrugia 8th March 2001 Bro. Anthony Farrugia 17th April 1985 Bro. Felix Agius 28th April 2002 Bro. Roger James Mangion 8th May 1970 Bro. Peter Galea 9th May 1998 Bro. Louis Camilleri 29th May 2011 Bro. Edward Henry Grech 10th June 1981 Bro. Patrice Francois Gambin 16th June 1966 Bro. Victor Privitera 18th July 2008 Bro. Alfred Spiteri 20th July 1992 Bro. Francis Muscat 2nd August 1987 Bro. William Xavier Seychell 10th August 1947 Bro. Charles Gatt 20th August 1992 Bro. Wilfred Albert Gros 13th October 1972 Bro. William Raphael Tabone 13th October 1977 Bro. Domnic Rosso 10th November 2011 Bro. Hilary Clews 21st November 1998 Bro. Sylvestre Antione Borg 25th November 1915 Bro. Robert of Mary Pace 3rd December 1970 Bro. Michael Buttigieg 8th December 1997 Bro. Joseph Prosper Scicluna 8th December 1967

  May they rest in peace, Amen

 • SIGNUM FIDEI 3

  S. Ġwann Battista De La Salle Familja Lasalljana Il-Fundatur

  Intenzjonijiet tal-Papa u tal-Isqfijiet tagħna għal dan ix-xahar: 1. Biex il-pajjiżi li jirċievu numru kbir ta’ immigranti jsibu l-għajnuna fl-isforzi tagħhom ta’ solidarjetà.

  2. Biex fil-parroċċi, is-saċerdoti u l-lajċi jikkollaboraw għas-servizz tal-kommunità bla ma jaqgħu għat-tentazzjoni tal-qtigħ ta’ qalb.

  3. Għall-moribondi, biex iħossu maġenbhom il-preżenza ta’ Marija, fis-siegħa tal-mewt. Dati importanti għax-xahar ta’ NOVEMBRU: 1 ta’ Novembru : Festa tal-Qaddisin Kollha 2 ta’ Novembru : L-Għid tal-Erwieħ 6 ta’ Novembru : Festa tal-Beati Brothers Martri ta’ Spanja 13 ta’ Novembru : Quddiesa fiċ-ċimiterju tal-Addolorata b’suffraġju għall-

  Brothers u l-membri tal-familja Lasalljana, fl-10 ta’ filgħodu 9 ta’ Novembru : Konsagrazzjoni tal-Bażilika tal-Lateran. 16 ta’ Novembru : Festa tal-Beatu Bro. Aurelio Maria u sħabu martri 17 ta’ Novembru : Dedikazzjoni tal-Knisja ta’ S. Ġwann Bta. De la Salle 20 ta’ Novembru : Festa ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien 27 ta’ Novembru : L-Ewwel Ħadd tal-Avvent

  Nota importanti: Din il-ħarġa ta’ Novembru issa hija aċċessibbli minn fuq il-website http://signumfideimalta.wordpress.com.

  Signum Fidei Ħajja ta’ Xhieda

  u ta’ Fidi

  Fidi

  - NOVEMBRU 2016 - 2011 -

  EJJEW NIFTAKRU LI QEGĦDIN FIL-PREŻENZA QADDISA T’ALLA.

  EJJEW NADURAWH.

  San Ġwann Battista De La Salle

  http://signumfideimalta.wordpress.com/

 • 4 SIGNUM FIDEI

  It-Tlieta, 1 ta’ Novembru Solennità tal-Qaddisin Kollha

  “Fl-isem tal-Missier li ħalaqni,

  tal-Iben li fdieni u tal-Ispirtu s-Santu li jqaddisni. Ammen.”

  Qari: 1. Apokalissi 7: 2-4,9-14 Rajt kotra kbira li ħadd ma jista’ jgħoddha. 2. Salm 23: 1-6 Dan huwa n-nisel ta’ dawk li jfittxu ’l wiċċek, Mulej. 3. 1Ġwanni 3: 1-3 Naraw ’l Alla kif inhu. 4. Mattew 5: 1-12a Ifirħu u thennew, għax ħlaskom kbir fis-smewwiet. SOLENNITÀ TAL-QADDISIN KOLLHA Fiċ-ċelebrazzjoni tal-lum, festa tal-Qaddisin Kollha, inħossu partikolarment

  ħajja fina r-realtà tal-komunjoni tal-qaddisin, il-familja kbira tagħna, iffurmata mill-membri kollha tal-Knisja, kemm aħna li għadna pellegrini hawn fl-art, kif ukoll dawk – f’għadd immensament akbar – li diġà ħallewha u marru s-sema. Ilkoll magħqudin, u din tissejjaħ “il-komunjoni tal-qaddisin”, jiġifieri l-komunità ta’ kull min hu mgħammed.

  Fil-liturġija, il-Ktieb tal-Apokalissi jiddeskrivi karatteristika essenzjali tal-qaddisin u jgħid hekk: huma bnedmin kollha kemm huma ta’ Alla. Jippreżentahom bħala għadd bla qies ta’ “magħżulin”, lebsin l-abjad u mmarkati bis-siġill ta’ Alla (cfr. 7,2-4. 9-14). Permezz ta’ dan id-dettall, b’lingwaġġ allegoriku, jintwera lilna li l-qaddisin huma ta’ Alla b’mod sħiħ u esklussiv, huma propjetà tiegħu. U xi jfisser li f’ħajtek u fil-persuna tiegħek ikollok is-siġilll ta’ Alla? Jgħidulna mill-ġdid l-Appostlu Ġwanni: ifisser li f’Ġesù Kristu aħna sirna verament ulied Alla (cfr. 1 Ġw. 3, 1-3).

  Aħna konxji minn dan ir-rigal kbir? Ilkoll aħna ulied Alla! Niftakru li fil-Magħmudija rċevejna “s-siġill” tal-Missier Ċelesti tagħna u sirna wliedu? Biex ngħiduha bi kliem sempliċi: aħna nġibu l-kunjom ta’ Alla, kunjomna hu Alla, għax aħna wliedu. Din hi l-vokazzjoni għall-qdusija! U l-qaddisin li qed infakkru llum huma propju dawk li għexu fil-grazzja tal-Magħmudija tagħhom u

  Nota importanti: Bejn nofsinhar tal-1 ta’ Novembru u l-jum tal-għada tista’ tinkiseb indulġenza plenarja b’suffraġju għall-mejtin. Biex tingħata din l-indulġenza jridu jiġu osservati xi punti:

  a) żjara f’xi knisja. b) reċità tal-Missierna, Kredu u talba għall-Papa. c) qrara u tqarbina.

  Bejn l-1 u t-8 ta’ Novembru tingħata indulġenza plenarja lil min imur fiċ-ċimiterju u jitlob għall-mejtin.

 • SIGNUM FIDEI 5

  żammew sħiħ “is-siġill” billi ġabu ruħhom ta’ ulied Alla, ippruvaw jixbħu lil Ġesù; u issa waslu fid-destinazzjoni tagħhom “qed jaraw ’l Alla kif inhu”.

  It-tieni karatteristika tipika tal-qaddisin hi li huma eżempji li għandna nimitawhom. Noqogħdu attenti: mhux biss dawk li huma kanonizzati, imma l-qaddisin, biex ngħidu hekk, “tad-dar ta’ ħdejna”, li bil-grazzja t’Alla għamlu ħilithom kollha biex jipprattikaw l-Evanġelju fil-ħajja ordinarja ta’ kuljum. Anki aħna ltqajna ma’ wħud minn dawn il-qaddisin: forsi kellna lil xi ħadd minnhom fil-familja tagħna jew fost ħbiebna jew fost in-nies li nafu. Għandna nkunu grati lejhom, u fuq kollox, għandna nkunu grati lejn Alla li rregalaholmlna, li qiegħdhom qrib tagħna bħala eżempji ħajjin li minnhom “nittieħdu” l-mod ta’ kif ngħixu u mmutu fidili lejn il-Mulej Ġesù u l-Evanġelju tiegħu. Kemm konna nafu u kemm nafu nies tajbin, u ngħidu: “Imma dal-bniedem qaddis!”, ngħiduha b’mod spontanju. Dawn huma l-qaddisn “tad-dar ta’ ħdejna”, dawk mhux kanonizzati imma jgħixu magħna.

  Meta nimitaw il-ġesti ta’ mħabba u ta’ ħniena tagħhom inkunu qisna qed inżommu ħajja l-preżenza tagħhom f’din id-dinja. Fil-fatt, dawn il-ġesti evanġeliċi huma l-uniċi li jirreżistu l-qerda li tnissel il-mewt: att ta’ tenerezza, għajnuna ġeneruża, ftit ħin nisimgħu, żjara, kelma tajba, tbissima ... F’għajnejna dawn jistgħu jidhru affarijiet mingħajr tifsira, imma f’għajnejn Alla huma eterni, għax l-imħabba u l-kompassjoni huma aktar qawwija mill-mewt.

  Il-Verġni Marija, reġina tal-qaddisin kollha, tgħinna niksbu aktar fiduċja fil-grazzja t’Alla biex nimxu b’ħerqa kbira fil-ħajja tal-qdusija. Inħallu f’idejn Ommna Marija il-ħidma tagħna ta’ kuljum u nitolbuha wkoll għall-għeżież mejtin tagħna, b’tama minn qalbna li jum wieħed, niltaqgħu flimkien, ilkoll fil-komunjoni glorjuża tas-sema.

  Il-Papa Franġisku, Anġelus fl-1 ta’ Novembru 2015

  Meditazzjoni ta’ San Ġwann Battista De La Salle: Med 183; silta mit-3 punt What inspired the saints to suffer so much in this life in order to enjoy a blessed eternity afterward is the example of the Savior. They were convinced, as Saint Paul says, that they must always bear in their bodies the mortification of Jesus Christ, so that the life of Jesus might also appear in their mortal bodies, knowing that he who raised Jesus from the dead will also raise his elect with him and place them all in his presence. Because of this confidence, continues Saint Paul, they preferred to be separated from their bodies in order to enjoy the presence of the Lord. This is why their whole ambition was to be pleasing to him, convinced that because all those whom God has predestined must in this life be conformable to the image of his Son and take him as the model of their conduct, all also must appear before the tribunal of Jesus Christ, so that each one may receive what is due to the good or evil actions he performed while clothed in the body. This is why, as long as the saints were in their bodies as in a tent, they sighed beneath its weight, because they desired that whatever was material in them might be absorbed in life.

 • 6 SIGNUM FIDEI

  TALBA Alla l-Missier, għajn ta’ kull qdusija,

  il-ħidma tiegħek tidher fil-qaddisin tiegħek, is-sbuħija tal-verità tiegħek tidher fil-fidi tagħhom. Agħmel li aħna li nixtiequ ngawdu l-ferħ tagħhom,

  nimtlew bl-Ispirtu li bierek il-ħajja tagħhom u b’hekk kif naqsmu magħhom f’din id-dinja l-fidi tagħhom

  nagħarfu l-paċi ta’ saltnatek. Dan nitolbuk bi Kristu Sidna,

  Ammen.

  Missierna ...

  L-Erbgħa, 2 ta’ Novembru L-Għid tal-Imwiet

  Ta’ min jiftakar bejn nofsinhar tal-lum u l-ġurnata ta’ għada

  tista’ tintrebaħ Indulġenza Plenarja kull darba.

  “Fl-isem tal-Missier li ħalaqni, tal-Iben li fdieni u

  tal-Ispirtu s-Santu li jqaddisni. Ammen.”

  għtihom O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem. Id-dawl ta’ dejjem jiddi lilhom. Jistrieħu fis-sliem. Ammen.

  Permezz tal-Kostituzzjoni Appostolika tal-10 ta’ Awwissu 1915 kull presbiteru jista’

  jqaddes tliet quddisiet. L-ewwel quddiesa ad mentem celebrantis; it-tieni pro

  omnibus fidelibus defunctis; it-tielet ad mentem Summi Pontificis. M’għandux ikun

  hemm aktar minn quddiesa waħda fl-istess knisja u fl-istess ħin.

  Illum kull saċerdot jista’ jqaddes tliet quddisiet. Jitqaddsu b’dawn l-intenzjonijiet skont il-Liturġija:

  1. skont l-intenzjoni tas-saċerdot, 2. għall-erwieħ kollha tal-purgatorju, u 3. skont l-intenzjoni tal-Papa.

  Qari: Is-saċerdot jagħżel il-qari skont kif jixtieq hu.

  A

 • SIGNUM FIDEI 7

  IL-FIDILI MEJTIN KOLLHA Fit-2 ta’ Novembru, il-Knisja turi, b’mod speċjali, is-simpatija tagħha ma’

  wliedha li qed jiġu ppurifikati fil-purgatorju. Dan il-jum huwa magħruf ukoll bħala l-Għid tal-Imwiet.

  Il-Knisja fuq l-art tonora b’rispett kbir lill-mejtin tagħha, u billi huwa ħsieb qaddis u siewi li titlob għall-mejtin biex jinħelsu minn dnubiethom, (2 Mark 12: 46) toffri suffraġi għalihom.

  Sa mill-bidunett, l-insara kellhom ġranet fis-sena li fihom kienu jiftakru b’mod iktar mis-soltu fil-mejtin tagħhom.

  Fis-sena 800, kien sar ftehim bejn il-monasteri ta’ San Gall u ta’ Reichenaw li fl-14 ta’ Novembru ta’ kull sena ssir tifkira tar-reliġjużi mejtin taż-żewġ komunitajiet, u kull saċerdot iqaddes tliet quddisiet.

  Fis-sena 998, San Odilo, abbati tal-monasteru ta’ Cluny, ordna li l-membri tiegħu josservaw it-2 ta’ Novembru bħala Jum it-Tifkira tal-Insara mejtin kollha.

  Dan il-jum ta’ tifkira daħal f’monasteri oħra. Fl-1008, Liegi fil-Belġju, kienet l-ewwel djoċesi li addottat dan l-użu. Minn hemm baqa’ dejjem jixtered bla ma qatt ġie impost uffiċjalment mill-Knisja.

  Fil-Gwerra l-Kbira, il-Papa Benedettu XV, fl-10 t’Awwissu 1915, estenda dan l-użu mal-Knisja tal-Punent u ddikjara li kull saċerdot jista’ joffri tliet quddisiet.

  Riflessjoni: Permezz tal-kuxjenza tal-Knisja, li żviluppat daqshekk matul il-Konċilju, permezz tal-gradi differenti ta’ din il-kuxjenza, fl-oqsma kollha ta’ ħidma li fihom il-Knisja tfisser ruħha u ssib lilha nfisha u titwettaq, aħna għandna l-ħin kollu nimxu lejh “li hu r-ras”, “li minnu ġej kollox u aħna neżistu għalih”, li hu fl-istess ħin “it-triq, il-verità”, “il-qawmien u l-ħajja”, li min jara lilu jara l-Missier, li kellu jitlaqna – għax kellu jmut fuq is-salib u wara jitla’ s-sema – sabiex l-Ispirtu Difensur jiġi fuqna u jkompli jiġi bħala Spirtu ta’ verità. Fih huma “t-teżori kollha tal-għerf u x-xjenza” u l-Knisja hija ġismu. Il-Knisja hija “fi Kristu bħal sagrament jew sinjal u strument ta’ għaqda intima ma’ Alla u fl-unità kollha tal-ġens tal-bnedmin” u l-għajn ta’ dan kollu huwa Hu, Hu nnifsu, il-Feddej!

  Il-Papa San Ġwanni Pawlu II, silta mill-Enċiklika Redemptor Hominis

  Meditazzjoni ta’ San Ġwann Battista De La Salle: Med.185, it-2 punt There is for us an element of obligation to pray often to God for the suffering souls in purgatory. First, God has abandoned them to his divine justice for as long as he wills, according to the gravity of their sins and the little care they took in this world to do penance for them. God does not allow them after death any other means than the suffrages of the faithful who are still in this life, which they can apply to the holy souls by prayers, by fasting and other penances, by alms, by the holy Sacrifice of the Mass, or by any other works of satisfaction that there might be. Second, we are united with these holy souls by an external union, because we are all members of the Church and of Jesus Christ. We are also united with them in

 • 8 SIGNUM FIDEI

  Jesus Christ through sanctifying grace, which we share with them. These two kinds of union ought to inspire us with sentiments of compassion for these suffering souls.

  TALBA Alla Missier,

  aħna noffrulek il-pjagi divini ta’ Kristu, ibnek, għall-erwieħ tal-purgatorju,

  sabiex inti titħallas kif jixraq fil-ġustizzja tiegħek għad-djun tagħhom u tqegħidhom fil-ferħ etern tiegħek.

  Nitolbuk biex permezz ta’ din il-fidwa ta’ ibnek issaffi lil dawk l-erwieħ li għadhom jissaffew fil-purgatorju

  u twassalhom fil-hena ta’ dejjem. Ftakar ukoll fl-erwieħ tagħna,

  fil-ġenituri mejtin tagħna, fl-erwieħ li m’għandhomx min jitlob għalihom

  u f’dawk l-erwieħ kollha li jeħtieġu t-talb tagħna. Marija, għajnuna tal-insara,

  idħol għalihom int u wassalhom fit-tgawdija ta’ dejjem. Ammen.

  Missierna ...

  Il-Ħamis, 3 ta’ Novembru

  San Martin De Porres - reliġjuż

  “Fl-isem tal-Missier li ħalaqni, tal-Iben li fdieni u

  tal-Ispirtu s-Santu li jqaddisni. Ammen.” Qari: 1. Filippin 3: 3-8a Dak kollu li għalija kien qligħ, jien għaddejtu bħala telf minħabba Kristu. 2. Salm 104: 2-7 Tifraħ il-qalb ta’ dawk li jfittxu ’l-Mulej! 3. Luqa 15: 1-10 Ikun hemm ferħ fost l-anġli ta’ Alla għal midneb wieħed li jindem. SAN MARTIN DE PORRES (1579-1639) - reliġjuż Dan il-qaddis ġie mniżżel fir-reġistru tal-magħmudija bħala “iben missier mhux

  magħruf” għax Ġwanni de Porres, nobbli Spanjol u gvernatur futur tal-Panama, irrifjuta li jagħraf lil ibnu meta ra l-kulur sewdieni tal-ġilda tiegħu.

 • SIGNUM FIDEI 9

  Għal diversi snin Martin għex fil-faqar ma’ ommu Anna Velasquez, mara sewda li ma kinitx miżżewġa. Dan kollu għen lit-tifel biex isir umli u baqa’ hekk għomru kollu.

  Fl-aħħar Martin rebaħ qalb missieru li beda jieħu interess fl-edukazzjoni tiegħu u daħħlu jitgħallem is-sengħa ta’ barbier.

  Iżda l-ġuvnott induna li kellu sejħa reliġjuża. Id-Dumnikani laqgħuh bħala ajk u terzjarju u kien biss wara disa’ snin li pprofessa bħala membru sħiħ. Kien bniedem tal-għaġeb għas-sempliċità, l-innoċenza u l-fidi tiegħu. Kellu devozzjoni kbira lejn l-Ewkaristija u l-Passjoni ta’ Kristu; kien iħobb jgħin lill-fqar, li kienu jmorru għandu bi ħġarhom.

  Billi kien jifhem fil-mediċina, kien idur bil-morda bi mħabba kbira. Lil dawk ta’ ġilda ta’ kulur skur, kien jgħallimhom il-fidi nisranija, kien jurihom li għandhom dinjità ta’ bnedmin u ta’ wlied Alla u li kienu daqs razez oħra inklużi l-Ispanjoli.

  Martin kien jieħu ħsieb anke tal-annimali u fl-istampi narawh jiġbor il-ġrieden mill-kxaxen tal-knisja, jeħodhom barra, jitmagħhom u jwissihom biex ma jagħmlux ħsara lill-uċuħ tar-raba’ u biex ma jmorrux fi knejjes.

  Meta darba naqas l-ikel mill-kunvent għax ma kellhomx flus biex jixtru, Martin offra lilu nnifsu lill-pirjol biex ibiegħu bħala lsir u b’hekk idaħħal xi ħaġa tal-flus. Naturalment is-superjur tiegħu ma aċċettax, imma ma setax ma jammirax il-ġenerożità kbira tiegħu.

  Martin ma ried javvanza b’ebda kariga fil-kunvent iżda baqa’ sa mewtu jieħu ħsieb l-infermerija. Kien jgħakkes lil ġismu b’sawm u b’penitenzi ħorox, u donnu qatt ma kien jaqta’ mit-talb, l-iżjed bil-lejl, u mit-talb kiseb għerf spiritwali hekk kbir li għaġġeb saħansitra lill-għorrief.

  San Martin de Porres miet fit-3 ta’ Novembru 1639 fl-għomor ta’ 70 sena. Għall-umiltà u l-ħlewwa tiegħu, dan ir-reliġjuż Dumnikan ġibed il-qlub tal-popli,

  l-aktar dawk tal-Amerika ta’ Fuq u t’Isfel. Kien iddikjarat qaddis mill-Papa San Ġovanni XXIII fis-6 ta’ Mejju 1962. Hu l-

  qaddis patrun tal-parrukkiera u tal-ġustizzja interrazzjali. Riflessjoni: Fiż-żewġ każi tar-ragħaj li jmur ifittex lin-nagħġa u l-mara li tilfet id-drakma meta jtemmu b’suċċess it-tfittxija jagħmlu festa u jridu lil kulħadd jifraħ magħhom. Din hija l-liġi tal-ħniena divina ta’ Alla meta midneb jirritorna lura, meta jiena u inti nerġgħu nirfsu l-għatba tas-salvazzjoni tagħna. Araw b’liema mħabba jħobbna Alla: m’hemmx għajjat u storbju għall-iżbalji tagħna, hemm biss il-ferħ tar-ritorn tal-midneb li però importanti li jindem bis-serjetà. Għalfejn inti tibqa’ ’l bogħod jew tistħi tirritorna lejn Alla, hu x’inhu t-toqol tal-iżball tiegħek?

  Mitt Minuta mal-Mulej, (Pub. Dumnikana) Meditazzjoni ta’ San Ġwann Battista De La Salle: Med. 56, l-1 punt Because you are God’s ministers in the work that you have to do, you ought to cooperate with him and enter into his plan to procure the salvation of the children entrusted to you, especially the ones most inclined to lead a wayward life. Today’s

 • 10 SIGNUM FIDEI

  Gospel tells you that you must watch over these more closely than over those who spontaneously embrace what is right and practice piety. This our Lord teaches when he tells us the parable of the Good Shepherd, who, when one of his one hundred sheep went astray, left the ninety-nine others alone to go searching for the one that was lost. You must do all you can to help those come back to God who might be subject to some vice, because, as Jesus Christ says, it is not the will of your Father, who is in heaven, that even a single one of these little ones would perish. Because he is the one who employs you to guide them in the way of salvation, see to it that none of them goes astray, or if some do, that they come back without any delay. Your duty is to make them follow the right path.

  TALBA O Mulej,

  f’dawn iż-żminijiet meta s-suppervja tal-bniedem qiegħda tnessi l-preżenza tiegħek, fakkarna fl-għeġubijiet li int wettaqt bl-għajnuna tal-qaddej umli tiegħek

  Martin de Porres. Nitolbuk sabiex id-dinja kollha tagħraf

  lil San Martin de Porres speċjalment fil-virtù eċċezzjonali tal-umiltà,

  li dan il-qaddis kien tant jipprattika. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna,

  Ammen.

  Missierna ...

  Il-Ġimgħa, 4 ta’ Novembru San Karlu Borromeo – isqof

  “Fl-isem tal-Missier li ħalaqni,

  tal-Iben li fdieni u tal-Ispirtu s-Santu li jqaddisni. Ammen.”

  Qari: 1. Filippin 3: 17 – 4,1 Nistennew jiġi lis-salvatur tagħna Sidna Ġesù Kristu. 2. Salm 121: 1-5 Sejrin ferħana f’dar il-Mulej. 3. Luqa 16: 1-8 Ulied din id-dinja jimxu bil-għaqal aktar minn ulied id-dawl ma’ min hu tal-qatgħa tagħhom.

 • SIGNUM FIDEI 11

  SAN KARLU BORROMEO (1538-1584) - isqof San Karlu twieled fit-2 ta’ Ottubru 1538, f’familja nobbli u aristokratika f’Arona,

  qrib Milan, fl-Italja. Ta’ 21 sena, fl-1559, kien diġà laħaq avukat fil-Liġi Ċivili u fil-Liġi Kanonika. Fl-

  1560, il-Papa Piju IV, ħu ommu, għamlu amministratur tal-Istati tal-Vatikan. Iddeċieda li jagħti ħajtu għal Alla, wara l-mewt għalgħarrieda ta’ ħuh.

  Sar saċerdot f’Lulju tal-1563 u f’Diċembru tal-istess sena, ġie kkonsagrat isqof. Ta’ 26 sena, fl-1564, ġie maħtur kardinal-arċisqof ta’ Milan. Meta l-Konċilju ta’ Trento reġa’ fetaħ f’Jannar 1562, San Karlu ħadem bil-kbir għas-suċċess tiegħu.

  Fl-1566, San Karlu talab u bil-permess tal-Papa Piju V, li kien għadu kif laħaq, reġa’ mar jgħix fl-arċidjoċesi tiegħu f’Milan. Hemm intefa’ b’ruħu u ġismu fix-xogħol enormi li kienet titlob minnu l-arċidjoċesi.

  Bena bosta knejjes, waqqaf is-seminarju tal-belt u oħrajn żgħar ’l hawn u ’l hinn, u s-seminarju għall-kleru Svizzeru. Fetaħ 740 ċentru tad-duttrina, u beda l-iskejjel elementari fil-parroċċi. Waqqaf ħafna istituzzjonijiet soċjali u kulturali. Laqqa’ sitt Konċilji Provinċjali u ħdax-il sinodu djoċesan, l-aħħar wieħed ftit xhur qabel miet.

  Meta faqqgħet l-epidemija tal-pesta f’Milan, bejn l-1576 u l-1578, baqa’ fil-belt iqarben, ifarraġ u jgħin lill-morda b’idejh stess. Iż-żelu li kellu kien bla tarf.

  Ġieli pprietka tliet darbiet kuljum, allavolja kien itemtem, matul iż-żjarat pastorali tiegħu.

  Miet f’Milan, fit-3 ta’ Novembru 1584, fl-età ta’ 46 sena, meta kien għadu kif spiċċa jagħmel l-irtir annwali tiegħu.

  Ġie kkanonizzat mill-Papa Pawlu V, fl-1610. Riflessjoni, mill-Imitazzjoni ta’ Kristu, it-Tieni Ktieb, Kap. VIII: Għerf kbir għandu min jaf jgħammar ma’ Ġesù; u għaqal kbir min jaf iżomm ruħu ħabib ta’ Ġesù. Kun umli u bis-sabar tiegħek, u Ġesù jgħammar fik. Kun devot u miġbur, u Ġesù jibqa’ miegħek. Ma tridx wisq biex tbiegħed minnek lil Ġesù u l-grazzja tiegħu: biżżejjed ixxoqq qalbek għall-ħwejjeġ tad-dinja. U jekk tilħaq tbiegħdu minnek u titilfu, għand min tmur, lil liema ħabib tfittex? Ifhimha tajjeb bla ħabib ma tistax tgħix fil-hena; u jekk Ġesù ma jkunx l-aqwa ħabib tiegħek, ma jkollokx ħlief swied ta’ qalb u dwejjaq. Ta’ iblah mela tkun tagħmel, jekk tafda jew tifraħ b’ħaddieħor, barra minnu. Aħjar ikollok kontra tiegħek id-dinja kollha, milli tonqos lil Ġesù. F’kelma waħda, fost dawk kollha li huma għal qalbek, ħobb l-ewwel wieħed u l-aktar lil Ġesù. Meditazzjoni ta’ San Ġwann Battista De La Salle: Med. 187, silta mit-2 punt It is not enough to be detached to be able to work effectively for the Church and for the salvation of our neighbor. We must also steadfastly apply ourselves to prayer and mortification. Saint Charles did so diligently, even though he was constantly preoccupied by the good of his diocese. He prayed twice a day without fail, and he

 • 12 SIGNUM FIDEI

  was so absorbed in his prayer that when one of the disorderly religious whom he was trying to reform fired a musket at him while he was at prayer with his household, he was not in the least disturbed and continued to pray. He often grieved before God for the salvation of the people of his diocese and frequently even spent part of the night in prayer. If something important for the good of the Church arose, he prayed throughout the whole night.

  TALBA Inħobbok Mulej,

  u l-unika xewqa tiegħi hi li nħobbok sal-aħħar nifs ta’ ħajti.

  Inħobbok, O Mulej ta’ mħabba infinità, u nippreferi mmut inħobbok

  milli ngħix sekonda waħda biss mingħajr imħabba lejk. O Mulej,

  jekk fommi ma jistqarrx kull ħin li jien nħobbok, inkun nixtieq li almenu qalbi

  tistqarrlek dan kull darba li jiena nieħu n-nifs. San Ġwann Marija Vianney

  Missierna ...

  Is-Sibt, 5 ta’ Novembru San Żakkarija u Santa Eliżabetta

  Santa Silvja Santa Bertilla - verġni

  Il-Qaddisin kollha tal-Kumpanija ta’ Ġesù Il-Beata Franġiska t’Amboise – reliġjuża

  “Fl-isem tal-Missier li ħalaqni,

  tal-Iben li fdieni u tal-Ispirtu s-Santu li jqaddisni. Ammen.”

  Qari: 1. Filippin 4: 10-19 Għal kollox niflaħ bis-saħħa ta’ dak li jqawwini. 2. Salm 111: 1-2.5-6.8a u 9 Hieni l-bniedem li jibża’ mill-Mulej. 3. Luqa 16, 9-15 Jekk mela ma wrejtux ruħkom fidili fil-qligħ il-ħażin, min se jafdalkom il-ġid veru?

 • SIGNUM FIDEI 13

  SANTA BERTILLA (?692) - verġni Santa Bertilla twieldet għand waħda mill-famiji magħrufin u rrispettati fit-

  territorju ta’ Soissons (Franza) fi żmien ir-renju ta’ Dagobert I. Kibret imdawra mal-ħażen, qerq u bluha tad-dinja kollha u bil-ħerqa kollha fittxet biex teħles minn dan kollu, Bla ma indenjat ruħha tinforma lill-ġenituri tagħha b’din id-deċiżjoni, ikkonsultat ma’ Sant Ouen, l-isqof ta’ Rouen, li inkuraġġieha b’din is-soluzzjoni u taha parir biex titlob għall-perseveranza.

  Maż-żmien, meta l-ġenituri saru jafu bix-xewqa tagħha, Alla inklinahom biex ma jopponux jew ifixkluha f’din id-deċiżjoni tagħha. Bagħtuha Jouarre, monasteru ħdejn Meaux, li ma kienx ilu li nfetaħ taħt id-dominju ta’ San Kolumban.

  Hemm ġiet milqugħa b’ferħ kbir u ġiet imħarrġa bi prattiċi l-aktar stretti ta’ ħajja monastika stretta. B’umiltà u b’ubbidjenza perfetta ma’ kulħadd, dehret ħabiba ta’ kull min kien fil-bżonn. Tant tat ruħha b’karità u tagħlim li ma damitx ma ġiet magħżula bħala prijura biex tassisti ’l-badessa fl-amministrazzjoni.

  Meta Santa Batildis, il-mara Ingliża ta’ Clovis II, reġgħet waqqfet il-kunvent ta’ Chelles, talbet lill-badessa ta’ Jouarre biex tforni lill-komunità b’numru ta’ sorijiet li l-aktar li kellhom esperjenza u tal-aħjar standard morali. Il-badessa kkonformat għat-talba tagħha u Bertilla, li kienet waħda milli ntbagħtet, ġiet imlaħħqa l-ewwel badessa.

  Il-fama ta’ din il-qaddisa u l-atti tad-dixxiplina fil-komunità tagħha, ġibdet ħafna vokazzjonijiet barranin. Hawnhekk irtirat ir-reġina armla Batildis, li ħadet il-ħwejjeġ reliġjuzi mingħandha u għexet ħajja ta’ ubbidjenza u umiltà.

  Reġina oħra, Hereswita, l-armla tar-Re Ethelhere ta’ East Angela rtirat hemm ukoll. Imma l-qaddisa Badessa Bertilla dehret l-aktar umli anke fost dawn l-irġejjen tant umli.

  Santa Bertilla mexxiet il-komunità bl-istess saħħa u diskrezzjoni sa ma mietet fis-sena 692.

  Riflessjoni: Min ikun jixtieq jagħmel progress fis-servizz lejn Alla, kuljum għandu jibda l-ġurnata b’ħerqa ġdida, kemm jista’ jkun iżomm lilu nnifsu fil-preżenza t’Alla u ma jkollu l-ebda ħsieb ieħor fl-azzjonijiet tiegħu ħlief id-Divin Unur. San Karlu Borromeo Meditazzjoni ta’ San Ġwann Battista De La Salle: Med. 61, silta mit-2 punt This is why you must regard yourselves as people to whom the deposit of the faith has been confided, so that you can pass it on to them (the children). This is the good that God has placed in your hands and of which he has made you the manager. In the account God will require of you, will he not find many of the children ignorant of the principal mysteries of religion? If he does, you will be more to blame than they are, because by your negligence you have caused this ignorance in these children. Faith, according to Saint Paul, is communicated only through hearing, and what is heard is nothing less than the word of Jesus Christ.

 • 14 SIGNUM FIDEI

  TALBA Agħtina, mela li nifhmu sewwa kull ma ngħidu,

  dawwal il-fehma tagħna, agħmel li nibżgħu għall-ġieh tal-ħwejjeġ

  li nitkellmu fuqhom, imliena bil-fidi fil-verità.

  Agħmel li ngħidu dak li nemmnu. San Ilarju, isqof u duttur tal-Knisja.

  Missierna ...

  Il-Ħadd, 6 ta’ Novembru It-Tnejn u Tletin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

  “Fl-isem tal-Missier li ħalaqni,

  tal-Iben li fdieni u tal-Ispirtu s-Santu li jqaddisni. Ammen.”

  Qari: 1. 2Makkabin 7: 1-2, 9-14 Is-sultan tad-dinja għad iqajjimna għall-ħajja ta’ dejjem. 2. Salm 16: 1.5-6,8b u 15 Meta nqum nithenna bid-dehra tiegħek. 3. 2Tessalonikin 2:16 – 3: 5 Il-Mulej isaħħaħkom f’kull għemil u kelma tajba. 4. Luqa 20: 27-38 Mhuwiex Alla tal-mejtin, iżda tal-ħajjin.

  Riflessjoni fuq il-Vanġelu:

  M’hawn xejn eħfef milli titkellem fuq xi ħaġa li ħadd ma jaf xejn dwarha. Dejjem tista’ tivvinta xi banalità biex timla l-vojt, kif jagħmlu s-saduċej f’dan il-vanġelu.

  Diġa diffiċli tirraġuna fuq ir-realtà, aħseb u ara fuq id-dinja l-oħra. Il-prudenza titlob ftit rispett u deċenza imma sa minn dejjem it-twemmin serju u t-tpaċpiċ fil-vojt jitħalltu biex jippruvaw jiddeskrivu dak li ħadd ma ra. Irridu nammettu li la l-argumenti filosofiċi li jippruvaw juru li parti minna tibqa’ tgħix, la r-reliġjonijiet differenti li jippruvaw isalvawna mill-baħħ li donnha titfagħna fih il-mewt, u lanqas l-esperjenzi paranormali ma jagħtuna soluzzjoni.

  Anke jekk ikunu tassew argument serji u rispettabbli ma jissodisfawx il-mistoqsija fundamentali li sa minn dejjem għamel il-bniedem. Forsi għalhekk Ġesù juri serjetà kbira, kważi jitħassarna, minħabba l-kurżità tagħna. Ir-risposta li jagħti għall-każ stramb li jġibulu s-saduċej hija eżemplari; jaffronta l-kwistjoni billi jinqata’ mit-tilwima bejn is-setet, jogħla sew ’il fuq mill-argument materjali u jerġa’ jieħu l-problema fiċ-ċentru tagħha stess, li hu l-istess misteru ta’ Alla. B’dan l-argument Ġesù jrid jurina kif hu Dak li jagħti s-sens lil kollox li jista’ jitfa’ dawl anki fuq dik li hi xi ħaġa mingħajr sens bħal mhi l-mewt. Hu Dak biss li hu l-bidu u l-għassies tal-ħajja, li jista’ jiggarantixxi l-fidwa ta’ kull

 • SIGNUM FIDEI 15

  eżistenza mill-ħakma tal-mewt: hu Dak biss li qiegħed lil hinn minn kull realtà tad-dinja jista’ jkellimna fuq x’hemm wara l-mewt mingħajr inganni.

  Meta’ Ġesù jgħid li fid-dinja l-oħra nkunu bħall-anġli, ma jridx inaqqas il-valur tal-ġisem u ta’ dak li hu assoċċjat miegħu bħal ma huma s-sesswalità u ż-żwieġ, imma jrid ifehemna li dawn id-dimensjonijiet umani għalkemm fundamentali, huma biss sinjal tal-limitazzjoni tagħna, li l-mewt hi inevitabbli u għalhekk inħossu l-bżonn li npattu għaliha billi niġġeneraw ħajjiet ġodda.

  Fil-futur kull limitu għad jingħeleb u Alla għad jeqred il-mewt: l-umanità kollha imġedda u mimlija bil-ħajja u l-libertà divina, għad tgawdi l-istat li ma jitħassarx kif naraw f’Ġesù rxoxt. Għalhekk m’hemmx bżonn ta’ iktar fantasija, biżżejjed il-fidi fil-Mulej biex naraw minn issa dak li għad insiru.

  Hekk jitwettaq dak li kiteb l-isqof Franċiż Fēnelon: “Il-ħajja mhix ħlief ħolma kontinwa u l-mument tal-mewt ikun bħal meta f’daqqa waħda tistenbaħ.”

  Hekk ħajjitna tieħu d-dawl sew mill-passat kif ukoll mill-futur; imġeddin mill-fidi fil-Missier nimxu bit-tama lejn is-sebħ tal-Glorja divina li joffrilna l-Iben t’Alla fil-preżent fil-ħajja mdawla bl-imħabba fl-Ispirtu ta’ Ġesù rxoxt.

  Meditazzjoni ta’ San Ġwann Battista De La Salle: Med. 175, silta mit-2 punt How happy we ought to consider ourselves to have received through Saint Denis the beginning of the true faith and our knowledge of the God whom we must adore! What honor we must pay this saint, especially today when the Church celebrates his feast! What gratitude must we show him for having procured for us so great a blessing! Yet it would be of little use to be enlightened by the light of faith if we did not live according to the Christian spirit and if we did not observe the maxims of the holy Gospel. The main purpose of faith is to lead us to practice what we believe. This made Saint James say that faith is dead which is not accompanied by good works. You believe, he adds, that there is one God; you do well; the devils also believe this, but we are justified by our works, not by faith alone. Be convinced that the main conversion is that of the heart and that without it the conversion of the mind is quite sterile. This is why if you strive to strengthen your faith, let it be in order to increase your piety.

  TALBA Mulej tieghi

  Ghad li ma jisthoqqlix u ghad li jien bniedem midneb,

  Int bghattli dan il-farag mis-sema. Jien nroddulek mill-gdid lura,

  hu hsiebu inti, nkella nhossni qiesni halliel

  li nisraq it-tezor tieghek biex inzommu ghalija.

  San Bonaventura Missierna ...

 • 16 SIGNUM FIDEI

  It-Tnejn, 7 ta’ Novembru San Willibrord - isqof

  Il-Beatu Franġisk Palau ta’ Ġesù, Marija u Ġużeppi - presbiteru Il-Beatu Grazzja ta’ Kotor - reliġjuż Il-Beata Maria Assunta - reliġjuża

  Il-Beatu Antonio Baldinucci

  “Fl-isem tal-Missier li ħalaqni, tal-Iben li fdieni u

  tal-Ispirtu s-Santu li jqaddisni. Ammen.” Qari: 1. Titu 1: 1-9 Aħtar presbiteri f’kull belt, skont ma ordnajtlek. 2. Salm 23: 1-6 Dan hu n-nisel ta’ dawk li jfittxu ’l wiċċek, Mulej. 3. Luqa 17: 1-6 Jekk jonqsok seba’ darbiet f’ġurnata, u jdur lejk seba’ darbiet u jgħidlek: ‘Jisgħobbija,’ aħfirlu. SAN WILLIBRORD (658-739) - isqof ta’ Utrecht Twieled fin-Northumbria, fit-tramuntana tal-Ingilterra fis-sena 658. Ta’ seba’

  snin, insibuh jitgħallem fil-Monasteri ta’ Ripon, immexxi minn San Wilfrid. Wara mar l-Irlanda ma’ San Egbert u ma’ San Wigbert. Ordnat saċerdot ta’ 30 sena fis-sena 688, telaq sentejn wara ma’ 11-il

  Benedittin lejn il-Friżja, fl-Olanda, fejn ipprietka u kkonverta bosta pagani. Fit-22 ta’ Novembru 695, fil-Bażilka ta’ Santa Ċiċilja in Trastevere, ġewwa

  Ruma, f’jum il-festa tagħha, il-Papa San Serġju I ikkonsagra isqof lil Willibrord u tah l-isem ta’ Klement.

  Willibrord waqqaf is-sedje tiegħu f’Utrecht, li tagħha kien l-ewwel isqof, u ddedika l-katidral tiegħu lis-Ssmu.Salvatur, bħall-Katidral tal-Lateran ta’ Ruma u dak ta’ Canterbury fl-Ingilterra. Waqqaf ukoll il-monasteru ta’ Echternach fil-Lussemburgu u pprietka wkoll fid-Danimarka u fil-gżira ta’ Heligoland.

  Kull fejn mar waqqa’ l-idoli u bena knejjes insara. Kien mgħejjun mill-appostlu tal-Ġermanja, San Bonifaċju, Benedittin Ingliż

  bħalu u mfaħħar ħafna mid-duttur tal-Knisja San Beda, Benedittin Ingliż ieħor. Willibrord, l-Appostlu tal-Olanda, miet ta’ 81 sena fil-monasteru ta’ Echternach

  fil-Lussemburgu, fis-7 ta’ Novembru 739 u ġie midfun hemmhekk. Illum insibu r-relikwi tiegħu fil-katidral kattoliku ta’ Utrecht fl-Olanda, iddedikat lilu.

  Huwa l-qaddis patrun tal-Olanda u tal-Lussemburgu. Riflessjoni: Għax hu Alla, għax hu l-ħniena, u għax il-ħniena li l-ewwel attribut ta’ Alla. Hi l-isem ta’ Alla. Ma hemm l-ebda sitwazzjoni li ma nistgħux noħorġu minnha, m’aħniex ikkundannati biex negħrqu fir-ramel li jinżel bina, fejn aktar ma nitħarrku aktar ninżlu ’l isfel. Ġesù jinsab hemm, inewlilna idu, lest biex jaqbadna u jiġbidna ’l barra mill-ħama, mid-

 • SIGNUM FIDEI 17

  dnub, anki mill-abiss tal-ħażen li fih waqajna. Irridu biss nagħrfu l-istat li aħna fih, inkunu onesti magħna nfusna, ma noqogħdux nilagħqu l-ġrieħi tagħna. Nitolbu l-grazzja li nagħrfu li aħna midinbin, responsabbli ta’ dak il-ħażen. Aktar ma nagħrfu li aħna fil-bżonn, aktar ma niregħxu u numiljaw ruħna, iżjed tilħaqna malajr it-tħaddina tal-Grazzja tiegħu. Ġesù qed jistenniena, jinsab hemm qabilna, qed inewlilna idu, għandu sabar kbir magħna. Alla hu fidil.

  Il-Papa Franġisku, L-Isem ta’ Alla huwa Ħniena Meditazzjoni ta’ San Ġwann Battista De La Salle: Med. 4, silta mit-2 punt It is said of Saint John that he preached penance for the remission of sins, because it is penance that procures the remission of sins for those who have offended God. Saint Peter said to the Jews in the Acts of the Apostles, Do penance, and be converted, so that your sins may be forgiven. For such is the specific end of this virtue; it alone can appease the heart of God irritated against sinners. God tells us this in Ezechiel, saying that if the wicked man does penance for all the sins he has committed, keeps all my precepts, and acts according to equity and justice, I will no longer remember all his iniquities, and they will no more be imputed to him. Saint Peter, preaching to the Jewish people to make known to them the truths of the Gospel, told them, Do penance to obtain the remission of your sins.

  TALBA

  Mulej, Alla tiegħi, jisgħobbija b’qalbi kollha

  minn dnubieti ta’ ħajti kollha. Jisgħobbija, Mulejja, għall-ġenna li tlift u għall-infern li rbaħt;

  imma fuq kollox jisgħobbija għax rgħextek u offendejtek, li inti kollok tjieba u ħniena.

  Inħobbok, Mulejja, inħobbok fuq kollox. Mil-lum ’il quddiem, bl-għajnuna mqaddsa tiegħek,

  ma nidneb qatt u qatt iżjed, u la mmur fejn dari nidneb,

  naħrab ukoll dak kollu li dari waqqagħni fid-dnub.

  Missierna ...

 • 18 SIGNUM FIDEI

  It-Tlieta, 8 ta’ Novembru Il-Beata Eliżabetta tat-Trinità – verġni

  Il-Beatu Ġwann Duns Scotus - presbiteru

  “Fl-isem tal-Missier li ħalaqni, tal-Iben li fdieni u

  tal-Ispirtu s-Santu li jqaddisni. Ammen.” Qari: 1. Titu 2: 1-8.11-14 Ngħixu bit-tjieba, u nistennew it-tama hienja u d-

  dehra tal-glorja tal-kbir Alla u salvatur tagħna, Ġesù Kristu.

  2. Salm 36: 3-4.18 u 23.27 u 29 Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-Mulej. 3. Luqa 17: 7-10 Aħna qaddejja li ma niswew għal xejn; għamilna biss dak li kellna nagħmlu. BEATA ELIŻABETTA TAT-TRINITÀ (1880 -1906) - Soru Karmelitana Hija twieldet filgħodu fit-18 ta’ Jannar 1880, f’kamp/sptar tal-militar, ladarba

  missierha kien kaptan fl-Armata Franċiża. Missierha kien Il-Kaptan Francois Joseph Catez u ommha, Maria Rolland.

  Tgħammdet nhar it- 22 ta’ Lulju, nhar il-festa ta’ Santa Marija Maddalena u ġiet imsejħa Maria Ġużeppa Eliżabetta.

  Meta miet missierha, kellha 7 snin u dan ġegħelha taħseb fil-fond u fit-tul fuq l-eternità. Fl-Ewwel Tqarbina fis-19 ta’April 1891, Ġesù daħal fiha bil-qawwa kollha biex qatt ma joħroġ minnha.

  Ta’ 14-il sena ħasset ġibda kbira li tidħol soru. Sakemm ġiet biex tidħol il-Karmelu, ma nqatgħetx mid-dinja: tagħti kunċerti mill-aqwa tal-pjanu - rebħet l-ewwel premju f’kompetizzjoni fil-pjanu ma’ Franza kollha. Kellha edukazzjoni mill-aħjar, intelliġenti u matura. Kienet tgħin ħafna fix-xogħol tal-parroċċa: il-katekiżmu, tmexxi u ddoqq l-orgni mal-kor li kellha. Kummenti tan-nies u żgħażagħ li kienu jafuha kienu, kemm kienet ħelwa u fuq tagħha.

  Batiet ħafna meta ġiet biex tħalli lil ommha biex tidħol fil-Karmelu. Kull ġurnata kienet mixja aktar ’il quddiem fl-għaqda tagħha mat-Tliet Persuni

  tat-Trinità. Din l-għaqda hekk kbira, bdiet wara li qrat il-ħajja u t-tagħlim ta’ Santa Tereża tal-Bambin Ġesù. Kien għalhekk li għażlet l-isem tat-Trinità meta daħlet soru.

  Bdiet tbati bil-marda Addison li kienet tħalliha batuta ħafna. Fil-21 ta’ Novembru 1904, għamlet talba lis-Ssma. Trinità, sentejn biss qabel

  ma mietet. Ftit qabel ma mietet kitbet lil oħtha Margerita, fis-sajf tal-1906: ‘‘Kif issib il-

  Ġenna fuq l-Art’’. Fid-9 ta’ Novembru 1906, ittajret għal għand it-Trinità! Eliżabetta baqgħet tissemma bħala Eliżabetta tat-Trinità.

 • SIGNUM FIDEI 19

  Il-Papa San Ġwanni Pawlu II ibbeatifikaha nhar il-25 ta’ Settembru 1984, u l-Papa Franġisku kkanoniżżaha nhar is-16 ta’ Ottubru 2016.

  Riflessjoni, mil-Imitazzjoni ta’ Kristu, it-Tielet Ktieb, Kap. XVIII: Sinjur, la darba int sofrejt daqshekk f’ħajtek, l-aktar biex tkompli r-rieda ta’ Missierek, hu xieraq li jien, midneb kif jien, nieħu paċenzja billi jiġrili, kif jogħġob lilek u li jien nerfa’ t-toqol ta’ din ħajti kollha miżerji, sakemm trid int. Għax għalkemm din il-ħajja jidhrilna li hi qalila, bil-grazzja tiegħek issir għalina ta’ mertu kbir; u bl-eżempju tiegħek u tal-qaddisin tiegħek, il-ħila tagħna, għalkemm ċkejkna, titwettaq u moħħna jaqla’ dawl akbar. Anzi dil-ħajja aktar hi hienja milli kienet fil-liġi l-antika, meta l-bwieb tas-smewwiet kienu għadhom magħluqa, u sa t-triq tal-ġenna kienet donnha miksija bid-dlamijiet, u ftit nies kienu jħabbtu rashom fuq is-saltna tas-smewwiet. Għaliex anqas it-tajbin stess ta’ dak iż-żmien li kellhom isalvaw, ma kienu jistgħu jidħlu ġewwa s-saltna tas-sema qabel il-passjoni u l-mewt imqaddsa tiegħek. Meditazzjoni ta’ San Ġwann Battista De La Salle: Med. 182; silta mit-3 punt You will never do anything that can promote your own salvation and that of your neighbor without the world’s opposing it. Suffer these contradictions with courage; remain steadfast in the practice of what is right, in spite of all the obstacles you may encounter. God will bless all you do with zeal for love of him, and you will be victorious over those who will oppose what you are doing for God. Do not bother to please those whom Jesus Christ could not please and who are his declared enemies. Often say with Saint Paul, If I were pleasing men, I would not be worthy to be a servant of Jesus Christ.

  TALBA

  O Alla tiegħi, Trinità li nadura, għinni biex ninsa għal kollox lili nnifsi

  ħalli nistabbilixxi ruħi fik, ħiemda bla ma nitħarrek

  bħallikieku ruħi ġa qiegħda fl-eternità! Jalla xejn ma jtellifni l-paċi tiegħi

  jew joħroġni minnek. Ammen.

  Santa Eliżabetta tat-Trinità

  Missierna ...

 • 20 SIGNUM FIDEI

  L-Erbgħa, 9 ta’ Novembru San Teodoru Tyro - martri

  Id-Dedikazzjoni tal-Bażilika tal-Lateran

  “Fl-isem tal-Missier li ħalaqni,

  tal-Iben li fdieni u tal-Ispirtu s-Santu li jqaddisni. Ammen.”

  Qari: 1. Eżekjel 47: 1,2,8,9,12 Rajt l-ilma ħiereg mit-tempju. jew 1Korintin 3: 9b-11,16-17 Intom it-tempju ta’ Alla. 2. Salm 45: 2-3,5-6,8-9 Tifraħ il-belt ta’ Alla. 3. Ġwanni 2: 13-23 Ġesù tkellem fuq it-tempju tal-ġisem tiegħu. ID-DEDIKAZZJONI TAL-BAŻILIKA TAL-LATERAN It-tradizzjoni tgħidilna li bħal-lum, sa mis-seklu 12, isir l-anniversarju tal-konsagrazzjoni tal-bażilka li l-Imperatur Kostantinu kien bena fuq l-għolja tal-Lateran. Għall-ewwel din il-festa kienet issir f’Ruma biss, imbagħad bdew jagħmluha wkoll dawk kollha li jużaw ir-rit Ruman, bħala xiehda ta’ ġieħ lill-bażilka li hi “l-Omm u r-ras tal-knejjes kollha tal-Belt u tad-Dinja” kif ukoll bħala sinjal ta’ mħabba u għaqda mal-katedra ta’ Pietru, li, skont Injazju ta’ Antijokja, “tippresiedi fuq il-ġemgħa kollha magħquda fl-imħabba.”

  SAN TEODORU TYRO (†c.306) – martri San Teodoru twieled f’Amasea, Pontu, fil-Lvant tal-Ewropa, minn familja

  nobbli. Meta kien għadu daqsxejn ta’ żagħżugħ issieħeb fl-armata Imperjali. Fil-bidu tas-sena 306, l-imperatur ħareġ editt li l-insara kollha, jridu joffru

  sagrifiċċju lill-allat, u Teoduru, li kien għadu kemm ingħaqad mal-armata, immarċja magħhom sa Pontu, fejn imbagħad, hemm, kellu jagħżel bejn apostasija jew mewt.

  Huwa ddikjara quddiem il-kmandant tiegħu, li hu kien lest li jiġi mqatta’ biċċiet u joffri kull parti minn ġismu ’l-Ħallieq tiegħu, Dak li miet għalih.

  Il-kmandant dehrlu li jekk jieħdu bil-ħlewwa kien lest li jibdillu fehmtu, allura għall-ewwel ħallih bi kwietu, u qagħad jaħseb x’jista’ jagħmel biex żgur ibiddel fehmtu.

  Teodoru iżda, meta sab ruħu f’dik il-libertà, approfitta ruħu, u mingħajr ma pprova jinħeba, qabbad in-nar u ħaraq it-tempju ta’ wieħed mill-allat.

  Xorta waħda l-imħallef talbu bil-ħniena biex jirrinunzja l-fidi tiegħu, u jsalva ħajtu; iżda Teodoru radd is-salib u wieġeb: “Sakemm nibqa’ nieħu nifs, jien nistqarr isem Kristu”.

  Wara li tawh torturi ħorox l-imħallef ġagħlu jipprova jifhem x’għajb ġabu fih Kristu. “Dan l-għajb”, wieġbu Teodoru, “ jien u kull min isejjaħ ismu, lest iġarrbu bil-ferħ”.

 • SIGNUM FIDEI 21

  Ġie kkundannat biex jiġi maħruq. Hekk kif il-fjamma bdiet togħla, wieħed nisrani ra lir-ruħ tiegħu tielgħa, bħal berqa, lejn is-smewwiet.

  Riflessjoni: Nixtiequ nistaqsu lilna nfusna: imma fl-aħħar, x’sa jseħħ mill-poplu ta’ Alla? X’ħa jiġri minn kull wieħed u waħda minna? X’għandna nistennew? L-Appostlu Pawlu għamel il-qalb lill-insara tal-komunità ta’ Tessalonika, li kienu jagħmlu dawn l-istess mistoqsijiet, u wara l-argumentazzjoni tiegħu stqarrew dan il-kliem li hu fost l-isbaħ fit-Testment il-Ġdid: “Hekk inkunu dejjem mal-Mulej” (1 Tess. 4:17). Hu kliem sempliċi, imma mimli b’tama hekk kbira! Hemm tifsira kbira f’dak li jgħid Ġwanni fil-ktieb tal-Apokalissi, meta jerġa’ jaqbad l-intuwizzjoni tal-profeti, u jfisser id-dimensjoni aħħarija, defenittiva, fit-termini ta’ “Ġerusalemm il-ġdida, nieżla mis-sema mingħand Alla, imħejjija bħal għarusa mżejna għall-għarus tagħha” (Apok. 21:2). Dan hu li hemm jistenniena! Din, mela, hija l-Knisja: hi l-poplu ta’ Alla miexi wara l-Mulej Ġesù u li qed jitħejja jum wara l-ieħor għal-laqgħa miegħu, bħal għarusa ma’ għarustha. U dan mhux biss mod ta’ kif ngħidu l-affarijiet: din sa tkun festa tat-tieġ vera u propja! Iva, għax Kristu, li sar bniedem bħalna u għamilna lkoll ħaġa waħda miegħu, bil-mewt u l-qawmien tiegħu, tassew tgħarras magħna u minna bħala poplu għamel l-għarusa tiegħu.

  Il-Papa Franġisku, Udjenza Ġenerali, 15 t’Ottubru 2014

  Meditazzjoni ta’ San Ġwann Battista De La Salle: Med. 62, silta mit-2 punt Not only do you live in a house of prayer but also your body is a house of prayer. Do you not know, as Saint Paul says, that your body is the temple of the Holy Spirit, who dwells in you, who has been given to you by God, and that you are no longer your own since you have been bought at a great price? From this Saint Paul concludes, Glorify God, therefore, and bear him in your body. This is true if your body is a house of prayer. In this same spirit and in this sentiment, Saint Paul in another passage implores you, by the mercy of God, to offer God your body as a living sacrifice, holy and acceptable in his eyes.

  TALBA Mulej Ġesù Kristu sawwab fuqna l-grazzja tiegħek,

  biex minnek nitolbu u minnek nirċievu il-milja tal-ħajja vera.

  Itlob lill-Missier għalina sabiex jagħtina l-fidi vera, u b’hekk nidħlu

  fil-ħajja ta’ dejjem. Dan jista’ jseħħ bil-għajnuna tiegħek,

  li int il-bidu u t-tmiem, jistħoqlok kull tifħir, Alla tal-għaġeb, li ħadd ma jista’ jfisser,

  għal kemm itul ż-żmien. Ammen.

  Sant’Antnin ta’ Padova Missierna ...

 • 22 SIGNUM FIDEI

  Il-Ħamis, 10 ta’ Novembru San Iljun il-Kbir - Papa u duttur tal-Knisja

  Sant’Andrija Avellino - konfessur

  “Fl-isem tal-Missier li ħalaqni, tal-Iben li fdieni u

  tal-Ispirtu s-Santu li jqaddisni. Ammen.” Qari: 1. Filemon 7-20 Ilqgħu, mhux iktar bħala lsir, imma bħala ħuk għażiż. 2. Salm 145: 7-10 Hieni min f’Alla ta’ Ġakobb isib l-għajnuna tiegħu. 3. Luqa 17: 20-25 Is-Saltna ta’ Alla fostkom qiegħda.

  SANT’ANDRIJA AVELLINO (1521-1608) - konfessur Twieled Castronovo, fin-Naplitan. Tawh l-isem ta’ Lancellotto. Wara li beda l-

  iskola beltu, mar jistudja letteratura u filosofija Venezja. Billi kien sabiħ, ried jilbes ta’ abbati biex iħares is-safa’.

  Ħa t-tonsura u mar Napli jistudja l-liġi ċivili u kanonika. Hawn ħa d-dottorat, ħa l-quddies u beda jaħdem fil-qorti ekkleżjastika.

  Waqt li darba kien jiddefendi kawża qal gidba. Malajr intebaħ bil-periklu tal-karriera tiegħu, qatagħha li jħalliha u li jagħti ruħu għall-ministeru saċerdotali.

  Bil-ħeġġa tiegħu għamel ġid hekk kbir lill-erwieħ, li fl-1556 il-Kardinal Ribiba fdalu f’idejh ir-riforma tas-Sorjiet Benedittini ta’ Baiano.

  Hawn il-ħidma tiegħu ma kellhiex suċċess minħabba r-reżistenza ta’ bosta sorijiet u ħbieb tagħhom li kienu jżuruhom, hekk li fl-aħħar l-arċisqof ta’ Napli kellu jagħlaq il-kunvent.

  Sadattant, Dun Lancellotto, diżgustat mid-dinja, xtaq jingħaqad aktar ma’ Alla u jsir reliġjuż. Daħal mal-kjeriċi regulari Teatini, imwaqqfin Napli minn San Gejtanu xi 30 sena qabel.

  Kellu 35 sena, u mal-bidla ta’ ħajtu biddel ismu u ħa l-isem ta’ Andrija. Baqa’ erbatax-il sena Napli, fejn għall-ħeġġa tiegħu fil-ħajja spiritwali tar-ruħ ħatruh l-ewwel majjistru tan-novizzi u mbagħad superjur.

  Fost dawk li hu ħareġ kien hemm il-Patri Scupoli, l-awtur tat-‘‘Taqbida tar-Ruħ’’. Iż-żelu tiegħu għar-riforma ġie magħruf minn bosta, fosthom il-Kardinali Aresio u San Karlu Borromeo.

  Dan talbu fl-1570 biex jiġi jiftaħ kunvent Milan. Warajh fetaħ dar oħra Pjaċenza, fejn ikkonverta bosta nisa nobbli, li xi wħud minnhom saru sorijiet. Fl-1582 mar lura Napli, fejn reġa’ sar superjur tal-kunvent ta’ San Pawl.

  Minn hawn fetaħ djar oħra tat-Teatini f’bosta djoċesijiet oħra tal-Italja. Il-prietki tiegħu kisbu bosta konverżjonijiet ta’ midinbin kbar.

  Jingħad li għamel bosta mirakli f’ħajtu: fosthom il-każ ta’ wieħed li ma kienx jemmen bil-Preżenza Reali, u li wara li tqarben għar-rispett uman ħeba l-ostja ġol-maktur li mbagħad sabu mċappas bid-demm.

 • SIGNUM FIDEI 23

  Mar iqerr għand il-qaddis, li ppublika l-fatt bla ma semma l-isem tal-penitent. Fl-1590 il-Papa Girgor XIV ried jaħtru isqof, iżda l-qaddis tant talbu biex iħallih sempliċi membru li l-Papa ħallieh.

  Fl-10 ta’ Novembru, ta’ 87 sena, il-qaddis tah attakk apopletiku waqt li kien ser jibda jqaddes, u miet waranofsinhar.

  Riflessjoni: Nifhem, u naf mill-esperjenza, li “s-saltna ta' Alla qiegħda ġewwa fina” (Lq. 17, 21). Ġesù ma għandu ebda bżonn ta’ kotba u lanqas ta’ dutturi biex jgħallem l-erwieħ; Hu, id-duttur tad-dutturi, jgħallem mingħajr il-ħoss ta’ kliem. Qatt ma smajtu jitkellem, iżda nħoss li qiegħed ġewwa fija, f'kull waqt: imexxini, inebbaħni x'għandi ngħid jew nagħmel. Sewwasew fil-ħin li neħtieġhom, niskopri dwal li nkun għadni ma rajtx; u mhuwiex l-aktar sikwit waqt l-orazzjoni li jkunu l-aktar abbundanti, imma aktarx f'nofs il-ħidmiet tal-ġurnata tiegħi ...

  Santa Tereża tal-Bambin Ġesù, Storja ta' Ruħ

  Meditazzjoni ta’ San Ġwann Battista De La Salle: Med. 67, silta mill-1 punt For this present life, you must not be concerned about anything except to make God reign in your heart by his grace and by the fullness of his love. It is for God that you ought to be living; it is the life of God that ought to be the life of your soul. You nourish the life of your soul with God’s life by being occupied with his holy presence as much as you are able. What characterizes the life of the saints is their continual attention to God; this ought also to be true of souls consecrated to God, who seek only to do his holy will, to love him, and to cause him to be loved by others. This must be your entire preoccupation on earth; to accomplish this ought to be the goal of all your work.

  TALBA

  Missier, f’idejk nintelaq jiena. Agħmel minni dak li jogħġbok.

  Niżżikħajr għal dak kollu li tagħmel bija: jien lest għal kollox, nilqa’ kollox.

  Agħmel biss li r-rieda tiegħek isseħħ fiha, u fil-ħlejjaq kollha tiegħek.

  Ma nixtieq xejn aktar, Mulej. F’idejk jien nitlaq ruħi;

  nagħtihielek bl-imħabba kollha ta’ qalbi, għax jien inħobbok, Mulej,

  u għalhekk inħoss il-ħtieġa li nagħti lili nnifsi lilek, li nintelaq f’idejk għal kollox u b’kunfidenza bla tarf,

  għax int Missieri. Charles de Foucauld

  Missierna ...

 • 24 SIGNUM FIDEI

  Nitolbu għal Bro. Domnic Rosso (2011) Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem....

  Il-Ġimgħa, 11 ta’ Novembru San Martin ta’ Tours - isqof

  “Fl-isem tal-Missier li ħalaqni, tal-Iben li fdieni u

  tal-Ispirtu s-Santu li jqaddisni. Ammen.” Qari: 1. Ġwanni 2: 4-9 Min jibqa’ fit-tagħlim, għandu l-Missier u l-Iben fih.

  2. Salm 118: 1,2,10,11,17,18 Henjin dawk li jimxu fil-liġi tal-Mulej.

  3. Luqa 17: 26-37 Hekk ikun il-Jum li fih jidher Bin il-bniedem.

  SAN MARTIN TA’ TOURS (316-397) – isqof San Martin huwa ċertament wieħed mill-qaddisin l-iktar meqjuma mill-poplu

  nisrani. Twieled fil-belt ta’ Sabarja fil-Pannonja, fl-Ungerija tal-lum madwar is-sena 316.

  Imma l-familja marret tgħix f’Pavia, l-Italja ta’ Fuq, u bħal missieru Martinu li kien għadu pagan, sar suldat, anki kontra qalbu. Jingħad li kien fil-belt ta’ Amiens fi Franza ta’ Fuq, meta ta nofs il-mantell tiegħu lil wieħed fqir, li kien iterter bil-bard. Kien għadu katekumenu, imma ma damx ma sar nisrani. Aktar tard ħalla l-armata u sar dixxiplu ta’ San Ilarju, isqof ta’ Poitiers.

  Ikkonverta lil ommu u oħrajn li saru nsara u f’Illyricum (fl-eks-Jugoslavia) tant ħadha kontra l-ereżija Ariana, li ġie flaġellat. Imkeċċi minn Milan, mill-Isqof Arjan Auxentius, mar jgħix ta’ eremit fil-gżira żgħira ta’ Gallinarja, qrib Ġenova.

  Imma fis-sena 360, irritorna Poitiers, u ftit wara, waqqaf il-monasteru ta’ Ligugé, l-ewwel monasteru fi Franza, li wara sar monasteru Benedittin, u llum jinsab għand il-Benedittini ta’ Solesmes. Wara għaxar snin Ligugé, fis-sena 371, inħatar isqof ta’ Tours, fejn wera ruħu l-veru ragħaj tal-erwieħ.

  Ukoll bħala isqof, baqa’ jgħix ħajja ta’ patri, anzi kien joqgħod barra minn Tours, f’post jismu Marmoutier, li ma damx ma sar abbazija famuża li għadha teżisti sal-lum. Ħadem kemm felaħ, mhux biss kontra l-ereżija ta’ Arju, imma wkoll kontra l-Prixxiljanisti, u skont Sulpicius Severus, li kiteb ħajtu, ipprietka wkoll f’Touraine Chartres, Pariġi, Autun, Sens u Vienna, fejn iltaqa’ ma’ San Pawlinu, isqof ta’ Nola, u fejqu mill-mard tal-għajnejn. Bħal Sant’Ambroġġ, San Martin ma riedx li Prixxiljanu u sħabu l-eretiċi jieħdu l-piena tal-mewt, imma l-Imperatur Maximus, imġiegħel minn Ithacius, isqof ta’ Ossanova, qatgħalhom rashom.

 • SIGNUM FIDEI 25

  San Martin miet fit-8 ta’ Novembru 397, seba’ xhur wara Sant’Ambroġġ, imma l-festa tiegħu ssir fil-11 tax-xahar, il-jum tad-difna tiegħu f’Tours. L-Isqof San Brizju, li laħaq floku f’Tours, bena kappella fuq qabru, li l-lum hi bażilika sabiħa ta’ Tours, li tħares il-fdal tiegħu.

  Hu l-ewwel qaddis li mhux martri li ġie meqjum fil-Knisja tal-Punent. Lilu huma ddedikati mijiet ta’ knejjes, fosthom l-abbazija famuża ta’ Pannonhalma fl-Ungerija u l-katidral ta’ Lucca l-Italja.

  San Girgor, li kien ukoll isqof ta’ Tours, 200 sena wara San Martin, ifaħħru bħala l-qaddis ta’ bosta mirakli.

  Riflessjoni: Dan għandha tkun ir-reviżjoni tal-ħajja tagħna kull ħin. Għandna nifhmu li l-Mulej kisbilna l-fidwa u s-salvazzjoni ta’ wlied id-dawl. Ġesù kiseb rebħa billi ħallas permezz tad-demm tiegħu innoċenti. Dak li nistgħu nagħmlu aħna huwa biss li nitilfu din is-salvazzjoni bl-għażliet żbaljati u kumpromettenti tagħna.

  Mitt Minuta mal-Mulej, (Pub. Dumnikana)

  Meditazzjoni ta’ San Ġwann Battista De La Salle: Med. 1, silta mill-1 punt Speaking of the Last Judgment …, Jesus Christ says that all people will see the Son of Man coming on a cloud with great power and majesty. The regal aspect in which Jesus Christ will appear and the great power he will display when he comes to judge the world ought to make us fear his coming. This is what Saint Jerome says, commenting on these words of the Prophet Malachy: Who can think of the day of his coming? If no one dares think of the day of the Last Judgment, because of the majesty and power of him who will be the judge, who will be able to endure the strictness of his judgment? This will be all the more difficult, he adds, because the One who will act as witness will also be the One who will judge; this is what ought to lead us to dread this judgment all the more.

  TALBA

  l-aktar qaddis, ħallieq, feddej, konsolatur u salvatur tagħna.

  Ħalli ssaltan fina bil-grazzja tiegħek, u tħaffifna biex naslu għas-saltna tiegħek, fejn hemm naraw id-dehra ċara tiegħek,

  l-imħabba perfetta tiegħek, l-għaqda hienja miegħek,

  u t-tgawdija bla tmiem tiegħek, Ammen.

  San Franġisk t’Assisi Missierna ...

 • 26 SIGNUM FIDEI

  Is-Sibt, 12 ta’ Novembru San Teodoru Studita - abbati San Ġozafat - isqof u martri

  “Fl-isem tal-Missier li ħalaqni,

  tal-Iben li fdieni u tal-Ispirtu s-Santu li jqaddisni. Ammen.”

  Qari: 1. Ġwanni : 5-8 Aħna fid-dmir li nilqgħu lil ħutna, ħalli b’hekk nissieħbu magħhom

  fil-ħidma għat-tixrid tal-verità.

  2. Salm 111:1-6 Hieni l-bniedem li jibża’ mill-Mulej.

  3. Luqa: 18: 1-8 Alla jagħmel ħaqq lill-magħżulin tiegħu li jgħajtulu lejl u nhar.

  SAN ĠOŻAFAT (1580-1623) – isqof martri Ġożafat twieled fil-Litwanja. Meta kellu 15-il sena l-“Unjoni ta’ Brest – Litowski”

  ħadet xi 10 miljuni nsara li ma baqgħux leali lejn il-patrijarka ortodoss ta’ Kostantinopli u reġgħu ngħaqdu mas-Santa Sede.

  Għalkemm Ġożafat kien qed jaħdem ma’ negozjant, ħass ġibda għall-ħajja reliġjuża u ta’ 24 sena, daħal patri Bażiljan f’Vilna.

  Wara li ġie ordnat saċerdot, laħaq abbati, koadjutur u fl-aħħar, ta’ 38 sena, arċisqof ta’ Polzk. Fit-tilwim bejn in-nies tal-“Unjoni” u l-aħwa mifruda, Ġożafat wera ħerqa kbira biex jikkonverti erwieħ għall-għaqda ma’ Ruma.

  Huwa kien jipprietka u jqarar fi knejjes, sptarijiet, ħabsijiet u f’għelieqi. Dan il-“Ħalliel tal-Erwieħ” (kif kien imlaqqam) ikkonverta ħafna personaġġi għoljin fosthom il-Patrijarka ta’ Moscow.

  Għall-kleru tiegħu Ġożafat għamel sinodi regolari, kiteb regolamenti u katekiżmu. Kien jgħix ħajja mortifikata ħafna.

  Il-ħidma kollha frott ta’ San Ġożafat qanqlet l-għira tal-għedewwa li fl-aħħar tawh il-martirju. Iżda l-konverżjonijiet komplew jiżdiedu aktar wara mewtu.

  Riflessjoni: Il-preżenza tal-insara fil-ġemgħat tal-bnedmin għandha tkun imħeġġa b’dik l-imħabba li biha Alla ħabbna u jixtieq li nħobbu lil xulxin bl-istess imħabba (ara 1 Ġw. 4,11). Tassew, l-imħabba nisranija tinfirex fuq kulħadd, mingħajr għażla ta’ razza, kundizzjoni soċjali jew reliġjuża; ma tistenna ebda qligħ jew gratitudni. Bħalma Alla ħabbna bi mħabba mingħajr ħlas, hekk il-fidili, bl-imħabba tagħhom, juru ħerqa għall-bniedem, waqt li jħobbuh sewwa sew kif Alla fittex il-bniedem. Għalhekk, bħalma Kristu ġera mal-ibliet u mal-irħula kollha waqt li fejjaq kull dgħufija u mard b’sinjal tal-wasla tas-Saltna t’Alla (ara Mt. 9, 35; Atti 10,38), hekk ukoll il-Knisja tingħaqad, bl-ulied tagħha, mal-bnedmin ta’ kull kundizzjoni, iżda l-iżjed mal-fqar u mal-imnikktin u bil-qalb kollha tintefaq għalihom. Fil-fatt, hi tieħu sehem fil-ferħ u fin-niket tagħhom, tagħraf l-aspirazzjonijiet u l-misteri tal-ħajja, tbati magħhom fl-ansjetà tal-mewt. Lil

 • SIGNUM FIDEI 27

  dawk li qegħdin ifittxu l-paċi, hi tixtieq tweġibhom bi djalogu ta’ aħwa, waqt li tnewlilhom is-sliem u d-dawl tal-Vanġelu.

  Il-Beatu Papa Pawlu VI, Ad Gentes Meditazzjoni ta’ San Ġwann Battista De La Salle: Med. 192, silta mill-1 punt See how important it is for you to know Holy Scripture well, because Saint Paul assures us that whoever ignores it will be ignored and that this knowledge makes a person strong in the faith and in the practice of good. As the same Saint Paul says, this is what teaches salvation through faith in Jesus Christ, what is inspired by God and useful for instruction, reproof, correction, and for training in piety and justice, so that the man of God may be perfect and well equipped for all sorts of good work. This was the benefit Saint Catherine drew from reading Holy Scripture. It is important that you obtain the same benefit from the same source, for you are commissioned by God to instruct, reprove, correct, and lead to piety the children who are entrusted to you.

  TALBA Mulej,

  jiena nithenna li naf li xejn ma jiġi bejni u bejnek,

  imqar meta nħossni waħdi jew nkun f’qagħda ħażina, meta nkun marid jew ħosbin.

  Ukoll meta jaħbtu għaliha jew ninsab imbeżża’, “imħabbtek tinsab aktar fil-fond

  mill-qiegħ ta’ kull abbiss minn tiegħi.” (Corrie Ten Boom) Mulej,

  int ġarrabt ħafna taħwid ta’ din id-dinja, imma int tbaxxejt biex tkun tista’ terfagħna.

  Kun dejjem magħna. Brother Nicholas Hutchinson

  Missierna ...

 • 28 SIGNUM FIDEI

  Il-Ħadd, 13 ta’ Novembru It-Tlieta u Tletin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

  “Fl-isem tal-Missier li ħalaqni, tal-Iben li fdieni u

  tal-Ispirtu s-Santu li jqaddisni. Ammen.” Qari: 1. Malakija 3: 19-20a Għalikom titla’ x-xemx tal-ġustizzja. 2. Salm 97 :5-9bċ Il-Mulej jagħmel ħaqq mill-popli. 3. 2Tessalonikin 3: 7-12 Jekk xi ħadd ma jridx jaħdem, dan anqas ma għandu

  jiekol. 4. Luqa 21: 5-19 Jekk tibqgħu sħaħ sal-aħħar issalvaw ħajjitkom.

  Riflessjoni fuq il-Vanġelu:

  Li l-Vanġelu – bxara tajba ta’ Ġesù – iħabbar futur fejn “iqum ġens kontra ġens u saltna kontra saltna ... jixħtu jdejhom fuqkom u jippersegwitawkom”, (Lq. 21:10-11) hi ħaġa stramba ħafna imma forsi għal dinja bħal tagħna hemm bżonn ta’ aħbar li tixxokkja. Dinja li taħseb li għandha kollox taħt kontroll li tipprevedi kull riskju u tqis dak kollu li jista’ jiġri. Dinja li nsiet li hemm il-mewt għal kulħadd u li s-sistema mondjali rregolata b’tant impenn, hija destinata li titfarrak.

  Din l-aħbar inkwetanti hi neċessarja għax dawn il-ġrajjiet li jitkellem dwarhom il-Vanġelu huma realtajiet ta’ ‘qabel tal-aħħar’ fil-fatt l-aħħar ġrajja fl-istorja ta’ kull wieħed u waħda minna għad tkun il-miġja ta’ Bin il-Bniedem li għad iġibilna s-salvazzjoni aħħarija bil-maħfra divina li għad tifdi l-ħolqien mill-abbiss tal-ħażen li waqgħet fih. Tajjeb niftakruh dan biex dawn l-affarijiet li għad jiġru ma jbeżżgħuniex, biex ma nċedux għall-iskorraġġament, biex nibqgħu nafdaw dejjem u nipperseveraw fil-fedeltà anke waqt il-provi ibsin tal-ħajja.

  Il-Vanġelu tal-lum ifakkkarna li l-paċenzja u l-perseveranza ta’ dawk li jemmnu tippermetti lil Alla li jsalvalhom ruħhom. Flimkien ma’ din il-virtù umli u soda, dawk li jemmnu huma msejħa wkoll biex jiddixxernu f’din id-dinja li rriduċiet il-verità għal opinjoni, u li hi msaħħra bl-apparenzi u li għamlet il-vanità l-istil tal-ħajja; f’dinja bħal din faċli titqarraq. Għall-insara l-kriterju tad-dixxerniment kien, u jibqa’ dejjem Ġesù.

  L-ewwel dixxipli meta kienu jaħsbu fuq kliemu, mewtu u l-qawmien tiegħu, kien jirnexxielhom jagħtu sens lil dak id-dramm tal-biża’ li t-tiġrif tat-tempju kien ifisser għal-Lhud bħalhom: dik il-ġrajja fakkrithom li Ġesù kien ħabbar iż-żmien li l-fidili kienu se jqimu lil Alla fl-ispirtu u l-verità, b’hekk issir inutli l-istruttura tal-ġebel u tinbidel f’dik tal-laħam li hi qalb il-bniedem kif kienu qalu l-profeti.

  Anki t-twissija ta’ Ġesù kontra dawk li jgħidu “jien hu” u “ż-żmien wasal” għandha l-iskop li ssaħħaħ il-fidi Fih bħala l-uniku Mulej, u tqaċċat kull forma ta’ idolatrija li tipprova tpoġġi lilha nnifisha bħala l-unika mixja tal-istorja.

  Biżżejjed inħarsu lejn l-idejoloġiji li ddominaw is-seklu li għadda - komuniżmu, faxxiżmu u kapitaliżmu, u dawk li huma fis-seħħ fi żmienna, il-konsumiżmu, l-

 • SIGNUM FIDEI 29

  atejiżmu, il-fundamentaliżmu reliġjuż u t-terroriżmu. “Tmorrux warajhom” hija l-eżortazzjoni ċara ta’ Ġesù li tgħodd ħafna għal-lum fi żmien fejn la m’hemmx twemmin f’Alla hemm it-twemmin f’kull ħaġa oħra.

  Ġesù jħabbar ir-rebħ tal-inġustizzja u l-ħażen mhux biex jaqtgħalna qalbna imma biex ifakkarna li hu stess jaf x’inhu ġej, wegħedna wkoll li “xagħra waħda minn raskom ma tintilifx”. (Lq. 21:18) B’hekk jurina li d-destin tagħna u tad-dinja hu Ġesù Kristu.

  Meta nipperseveraw fil-fidi u niddixxernu l-istorja bħala fidili, aħna niġu msejħa nħabbru t-tama anki fejn jirrennja l-ħażen. It-tama ta’ min jaf li bil-mewt u l-qawmien ta’ Ġesù s-setgħa t’Alla fuq id-dinja hi inevitabbli; it-tama ta’ min jaf li għandu l-ispirtu tal-verità li jiġġudika kollox mingħajr ma jiġi ġġudikat minn ħadd; it-tama ta’ min jaf li Ġesù għad jiġi warajhom, biex jagħti sens lid-destin glorjuż tal-ħolqien.

  Meditazzjoni ta’ San Ġwann Battista De La Salle: Med. 78, silta mit-2 punt You have been called, just as the holy Apostles were, to make God known, and you need great zeal for this. Ask God for a share in the zeal of Saint Andrew. Regard him as your model, and proclaim Jesus Christ and his holy maxims without growing weary. For this purpose, you need to have learned these truths from Jesus Christ by often being in his company through your diligence in prayer. This is where, after you have studied your responsibility to instruct others, you must not spare anything in you to procure the glory of God in every kind of way.

  TALBA

  Għażiż Ġesù, għinni biex inxerred il-fwieħa tiegħek kull fejn immur.

  Fawwar il-qalb tiegħi bl-ispirtu u l-ħajja tiegħek. Idħol ġewwa fija

  u ħu kontroll tiegħi nnifsi kollni kemm jien, b’mod li l-ħajja tiegħi

  tkun tirrifletti lilek biss. Iddi minn ġo fija,

  kun ġo fija nnifsi b’mod li kull persuna li niġi f’kuntatt magħha

  tħoss il-preżenza tiegħek ġo fija. Ħalli jħarsu u jaraw mhux aktar lili,

  imma lilek biss! Il-Kardinal John Henry Newman

  Missierna ...

 • 30 SIGNUM FIDEI

  It-Tnejn, 14 ta’ Novembru San Nikola Tavelić u sħabu - martri San Ġużepp Pignatelli - presbiteru

  “Fl-isem tal-Missier li ħalaqni,

  tal-Iben li fdieni u tal-Ispirtu s-Santu li jqaddisni. Ammen.”

  Qari: 1. Apokalissi 1: 1-4; 2: 1-5a Ġib quddiem għajnejk fiex waqajt u indem. 2. Salm 1: 1-4, 6 Lir-rebbieħ nagħtih jiekol mis-siġra tal-ħajja. 3. Luqa 18: 35-43 “Xi tridni nagħmillek?” – “Li nara, Mulej!” SAN ĠUŻEPP PIGNATELLI (1737-1811) - reliġjuż Dan il-qaddis jokkupa post importanti fl-istorja tal-kumpanija ta’ Ġesù (Ġiżwiti),

  anzi ġie msejjaħ it-tieni fundatur tagħha. Hu twieled fi Spanja minn familja nobbli ta’ nisel Taljan.

  Ta’ 16-il sena daħal mal-Ġiżwiti u kien ordnat saċerdot fl-1762 (ta’ 25 sena), u beda jgħallem fil-kulleġġ ta’ Saragoża.

  Meta fl-1767 il-Ġiżwiti ġew imkeċċija minn Spanja, hu mar Korsika flimkien ma’ ħuh Nikola, ġiżwita bħalu. Minn hemm kienu wkoll imkeċċijin u għalhekk mar f’Ferrara li kien fl-istat tal-Papa. Fl-għoxrin sena ta’ wara li l-Ġiżwiti kienu soppressi minn Klement XIV fl-1773, Dun Ġużepp Pignatelli għex f’Bolonja u ddedika lilu nnifsu fl-istudju tal-istorja tal-ordni u jgħin spiritwalment u materjalment (mill-ġid tal-familja tiegħu) lill-membri li kienu qabel ġiżwiti.

  Kien bniedem ta’ fiduċja sħiħa f’Alla. Kien jgħid din it-talba kuljum:"Missier, ma nistax ngħid x’se jiġrili llum għax ma nafx. Ħaġa waħda naf bi żgur, li xejn mhu se jiġrili li inti ma tafx bih u tkun tridu għall-ġid tiegħi, għax inti missieri u jiena ibnek. Dan hu biżżejjed għalija biex naċċetta kollox minn idejk."

  Beda fis-skiet iħejji għat-twelid mill-ġdid tal-kumpanija. Fl-1797 - waqt li baqa’ fl-Italja - ingħaqad (si aggregò) ma’ dawk il-ġiżwiti li, billi kienu jgħixu f’pajjiżi suġġetti għar-Russja fejn l-editt tal-Papa ma ġiex esegwit, baqgħu fl-ordni.

  Fl-1799 ħallewh jorganizza bħal novizzjat u kompla jaħdem bla heda fit-twaqqif mill-ġdid tal-kumpanija; dan seħħ għas-saltna ta’ Napli fl-1804, u Dun Ġużepp Pignatelli kien maħtur l-ewwel provinċjal ta’ Napli u mbagħad tal-Italja kollha.

  Miet ta’ 74 sena fit-28 ta’ Novembru 1811. Iddikjarah qaddis Piju XII fl-1954. Riflessjoni: Alla juri fiduċja kbira fina għax flok ma jneħħi l-ostakli minn quddiemna, jagħtina l-għajnuna kollha biex inkunu nistgħu nirbħu u nimmaturaw bid-deċiżjonijiet tagħna (ġieli tqal) li Hu jgħinna nagħmlu. Hekk, ikun qed “jaħdem id f’id ma’ dawk li jħobbuh” (Rum. 8:28). Kieku kien Alla li jibgħat il-mard, Ġesù ma kienx ifejjaqhom. Imma hu ried jurina li l-Missier jippreferi jarana b’saħħitna. Għalhekk, min-naħa tagħna, nagħmlu tajjeb

 • SIGNUM FIDEI 31

  immorru għand it-tabib jew il-counsellor. U nistgħu wkoll induru lejn Kristu bl-imħabba nitolbuh ifejjaqna. L-aħħar kelmiet ta’ Ġesù skont San Mark kienu: “(Dawk li jemmnu) jqiegħdu idejhom fuq il-morda u dawn ifiequ” (Mk. 16:18).

  Fr. Harry Formosa, Sibt ’l Alla fid-Deżert

  Meditazzjoni ta’ San Ġwann Battista De La Salle: Med 15, l-1 punt The blind man whom Jesus Christ cures in today’s Gospel and whom he had previously asked: What do you wish me to do for you?, is a figure of those people whose superiors are forced to ask them what is agreeable to them and who want to examine what they are going to be asked to do before showing that they are disposed to do it. There are three kinds of such self-willed religious. Some examine the order given; before obeying they must know what the superior intends to command them, so that they can consider whether it is acceptable to them, whether it will be too much trouble for them, or whether they have some condition to propose to make the execution easier and more convenient for them. They also have a number of other reflections to make, all completely natural. Truly obedient people examine nothing and pay attention to nothing except that they must obey. Faith has full charge of their minds and forbids all these considerations.

  TALBA

  “Hieni l-bniedem li jsib l-għaxqa tiegħu fil-liġi tal-Mulej u li jaħseb lejl u nhar fuqha.” Salm 1

  Kemm inħossni nistrieħ li nħalli ’l qalbi tobdi l-liġi tiegħek. Għax għandek biss insib l-għerf

  biex ma naqax fis-sakra ta’ din id-dinja li ma tixrobx ħlief il-pjaċiri,

  biex tirnexxi fil-ħajja bit-tajjeb jew bil-qerq. Nixtieq li jiena nafda fik

  Mulej. Nisma’ u nagħti kas ta’ leħnek biss

  u nibqa’ fidil Lejk għax int biss il-Mulej!

  U b’hekk biss nista’ ngħix il-vera ‘ħajja’

  li ngħixha kuljum taħt il-kenn tal-imħabba tiegħek li fik insib l-għaxqa tiegħi.

  Brother Louis Camilleri

  Missierna ...

 • 32 SIGNUM FIDEI

  It-Tlieta, 15 ta’ Novembru San Albertu l-Kbir - isqof u duttur tal-Knisja

  Il-Beata Madalena Morano - verġni Il-Beata Marija tal-Passjoni - fundatriċi tal-Franġiskani Missjunarji ta’ Marija

  “Fl-isem tal-Missier li ħalaqni,

  tal-Iben li fdieni u tal-Ispirtu s-Santu li jqaddisni. Ammen.”

  Qari: 1. Apokalissi 3: 1-6,14-22 Jekk xi ħadd jismagħni u jiftaħli l-bieb, jiena nidħol għandu u niekol miegħu. 2. Salm 14 : 2-5 Lir-rebbieħ nagħtih li joqgħod maġenbi fuq it-tron tiegħi. 3. Luqa 19: 1-10 Bin il-bniedem ġie jfittex u jsalva l-mitluf. SAN ALBERTU L-KBIR (1206-1280) - isqof u duttur Twieled fuq ix-xtut tad-Danubju, fil-Ġermanja, u kien bniedem ta’ intelliġenza

  mhux komuni. Studja fl-Università ta’ Padova fejn iltaqa’ mal-Beatu Ġordanu tas-Sassonja u tħajjar jingħaqad mad-Dumnikani.

  Kien mibgħut ikompli l-istudji tiegħu f’Cologne u mbagħad intbagħat jgħallem sakemm, fl-1245, intbagħat fl-università famuża ta’ Pariġi. Fost l-istudenti famużi tiegħu jispikka San Tumas t’Akwinu.

  Fl-1248 kien maħtur reġġenti tad-dar tal-istudji f’Cologne. Sar il-provinċjal tal-ordni tiegħu fil-Ġermanja, mar Ruma biex jiddefendi l-Patriijiet Mendikanti kontra l-attakki tal-kleru sekulari, u fl-1260 kien magħżul isqof ta’ Regensburg. Irriżenja sentejn wara, u għadda l-biċċa kbira tal-bqija ta’ ħajtu fid-dar tal-istudji f’Cologne.

  Għalkemm kellu parti attiva fil-konċilju ta’ Lyons hu mar ukoll Pariġi biex jiddefendi xi kitbiet ta’ San Tumas meta dawn ġew attakkati.

  Albert beda jissejjaħ "Il-Kbir" jew "Id-Duttur Universali" f’ħajtu stess u x-xogħlijiet stampati tiegħu jimlew 38 volumi (quarto). Fihom insibu trattati fuq il-Loġika, Metafiżika, Matematika, Etika u Xjenza Fiżika, barra minn xogħlijiet bibliċi u teoloġiċi, kif ukoll prietki. Imma l-fama prinċipali tiegħu ġejja minħabba l-applikazzjoni tiegħu tal-metodi ta’ Aristotli u l-prinċipji għall-istudju tat-Teoloġija; hu kien il-pijunier ewlieni u prekursur tas-sistema skolastika li twasslet għall-perfezzjoni permezz tal-istudent tiegħu San Tumas.

  San Albert miet fl-età ta’ 74 sena f’Cologne fl-1280 u kien ibbeatifikat fl-1622. Kien iddikjarat qaddis meta ġie ddikjarat Duttur tal-Knisja minn Piju XI fl-1931.

  Piju XII fl-1941 iddikjarah patrun ta’ dawk li jistudjaw ix-xjenzi naturali. Il-kulleġġ tad-Dumnikani fil-Belt hu ddedikat lil dan il-qaddis.

  Riflessjoni, ‘X’jgħidilna Kristu’: Qatt m’int waħdek. Jiena ninsab dejjem miegħek, ngħinek tħoll il-problemi tiegħek. Kull pass li tagħti nimxi miegħek. L-ebda bniedem ma jista’ qatt jagħtik il-ħbiberija

 • SIGNUM FIDEI 33

  perfetta li noffrilek jien. Jiena nafek wisq aħjar milli inti taf lilek innifsek. Tittrattanix bħala barrani. Ejja għandi mingħajr ma tibża’ jew titħasseb. Afda fl-imħabba u fil-ħniena tiegħi. Jiena nħobb iżjed insejjaħlek ħabib milli qaddej.

  Fr. Anthony J Paone SJ; Ħobżna ta’ Kulku

  Meditazzjoni ta’ San Ġwann Battista De La Salle: Med. 196, silta mill-1 punt Consider Jesus Christ as the Good Shepherd of the Gospel, who seeks the lost sheep, puts it on his shoulders, and carries it back to restore it to the fold. Because you are taking his place, consider that you are obliged to do the same thing. Ask him for the grace needed to procure the conversion of hearts. You must, then, be very devoted to prayer to succeed in your ministry. You must constantly represent the needs of your disciples to Jesus Christ, explaining to him the difficulties that you have experienced in guiding them. Jesus Christ, seeing that you regard him as the one who can do everything in your work, whereas you are an instrument that must be moved only by him, will not fail to grant you what you ask of him.

  TALBA

  fuq Salm 26 “Il-Mulej hu d-dawl u s-salvazzjoni tiegħi”

  O Kristu tiegħi! Dawl tad-dinja,

  ferrex ir-raġġi tad-dawl tiegħek, raġġi tal-paċi,

  u saħħan lil qalbi u lil sħabi bil-preżenza tiegħek. Għinni, ħalli nħallik tidħol f’qalbi bid-dawl tiegħek

  u hekk id-dellijiet u d-dlamijiet jitkeċċew minn ġo fija, u minn ġo sħabi

  u b’hekk inkun nista’ nerġa’ nibda mill-ġdid

  ġurnata oħra. Bro. Louis

  Missierna ...

 • 34 SIGNUM FIDEI

  L-Erbgħa, 16 ta’ Novembru San Ġeltrude - verġni

  Santa Margarita tal-Iskozja San Rokku Gonzalves – Ġiżwita, u sħabu martri

  Il-Beatu Brother Aurelio Maria u sħabu martri - frère

  “Fl-isem tal-Missier li ħalaqni, tal-Iben li fdieni u

  tal-Ispirtu s-Santu li jqaddisni. Ammen.” Qari: 1. Apokalissi 4: 1-11 Qaddis il-Mulej, Alla li jista’ kollox, li kien, u li hu, u li ġej! 2. Salm 150, 1-6 Qaddis, Qaddis, Qaddis il-Mulej, Alla li jista’ kollox. 3. Luqa 19: 11-28 Għax ma mortx tqiegħed flusi l-bank? IL-BEATU BROTHER AURELIO MARIA U SĦABU TA’ ALMERIA (†1936-37) Il-belt ta’ Almeria tinsab fir-reġjun ta’ Andalusia, fin-naħa ta’ nofsinhar lvant tal-

  kosta ta’ Spanja. Il-Brothers fetħu skola hemmhekk, wara li fl-1904 ġew imkeċċija minn Franza u

  l-kolonji tagħha, wara l-liġi ta’ Combes. Fit-22 ta’ Lulju 1936, ħames Brothers ġew arrestati fil-bini tal-iskola u mitfugħa

  l-ħabs. Tnejn oħra ġew arrestati fit-triq waqt li kienu sejrin jimpustaw xi ittri lill-qraba tagħhom. Brothers Analio, Edmigio u Valerio baqgħu miżmuma l-ħabs għal tliet ġimgħat u wara ġew trasferiti f’bastiment tal-faħam li kien mibdul bħala ħabs. Fil-lejl tat-30 t’Awwissu ġew meħuda ħdejn bir u b’riġlejhom marbuta wara daharhom, kienu maqtula b’tir f’rashom. Wara, ġisimhom kien mitfugħ f’bir. Meta nstabu l-fdalijiet tagħhom, minn testijiet li saru skoprew li Br. Valerio ġie mitfugħ ħaj ġol-bir.

  Brothers Teodomiro u Evencio kienu ilhom sitt ġimgħat morda ġo ċella, meta ħaduhom barra l-belt u b’pistola ma’ rashom interrogawhom. Wara ttieħdu fl-istess bastiment tal-faħam u fit-8 ta’ Settembru ġew xkubettjati f’post imwarrab.

  Lid-direttur, Br. Aurelio, u lil Br. Josè dawruhom f’diversi ħabsijiet sakemm fl-aħħar sparawlhom fl-iskola tagħhom u tefgħuhom ukoll f’bir.

  Dawn is-seba’ Brothers ġew ibbeatifikati nhar l-10 ta’ Ottubru 1993, flimkien ma’ żewġ isqfijiet.

  Bejn l-1934 u l-1939, ġew maqtula 165 Brother mill-1432, li kien hemm ġewwa Spanja. Dan għaliex kienu għalliema reliġjużi.

  Riflessjoni: Qatt ħsibt li ħajtek hi misteru kbir? Inti ġejt fid-dinja mingħajr ħadd ma talbek permess. La l-ġenituri tiegħek li nissluk u lanqas Alla li ġiebek permezz tagħhom. L-iktar ħaġa importanti f’ħajtek, l-eżistenza tiegħek, ma kellek ebda għażla fuqha biex taċċettaha jew tirrifjutaha. U mhux biss, imma inti ser tibqa teżisti għall-eternità, għax tibqa’ teżisti wkoll wara mewtek.

 • SIGNUM FIDEI 35

  Għal min ma jħobbx lil ħajtu din tista’ tkun piż enormi. Jiena naraha tagħmel ħafna sens meta nirrifletti li Alla wellidni għax iridni, anke jekk jiena twelidt “bi żball”. U la riedni, dan ifisser li jafni u jħobbni. Għax Alla ma jagħmel xejn bi żball jew b’kumbinazzjoni. Kull ma jagħmel Alla jagħmlu għax irid, u għax iħobb.

  Fr. Harry Formosa, Sibt ’l Alla fid-Deżert Meditazzjoni ta’ San Ġwann Battista De La Salle: Med. 189, silta mill-1 punt You, enrolled in the army of Jesus Christ, are in his service and, as it were, on his payroll. Do you have the service of God as much at heart as Saint Martin did? Are you also as charitable toward the poor as he was, even though he was still only a catechumen? Every day you are with the poor, and you are commissioned by God to clothe them with Jesus Christ and with his Spirit. Have you been careful, before undertaking such a holy ministry, to be clothed with him in order to communicate this grace to them? For, says Saint Paul, no one knows who God is except the Spirit of God, and this Spirit of God, he adds, penetrates everything, even the deepest and most hidden mysteries in God. Pray, therefore, to the Spirit of God to make known to you the gifts that God has given you, as Saint Paul says, so that you may announce them to those whom you are commissioned to instruct, not with discourses that use human wisdom but with what the Spirit of God inspires in his ministers.

  TALBA

  Sinjur Alla, O Missier, li twiegħed il-premju lil min jibda tajjeb u li tagħtih biss lil min jispiċċa tajjeb,

  indokra l-ħbieb kollha tiegħek bl-ispirtu tal-biża’ tiegħek

  jew bl-ispirtu tal-imħabba tiegħek, biex huma jipperseveraw sal-aħħar

  fl-għemil it-tajjeb u fil-grazzja tiegħek.

  San Ġorġ Preca

  Missierna ...

 • 36 SIGNUM FIDEI

  Il-Ħamis, 17 ta’ Novembru Santa Eliżabetta tal-Ungerija - patruna tal-Ordni Franġiskan Sekular

  “Fl-isem tal-Missier li ħalaqni,

  tal-Iben li fdieni u tal-Ispirtu s-Santu li jqaddisni. Ammen.”

  Qari: 1. Apokalissi 5: 1-10 Il-Ħaruf kien maqtul u b’demmu kiseb lilna poplu minn kull ġens. 2. Salm 149: 1-6a, 9b Għamiltna għal Alla tagħna, saltna u qassisin. 3. Luqa 19: 41-44 Mhux li għaraft imqar int ukoll x’inhu ta’ ġid għalik! Mill-istorja tal-istitut: Kien fl-1937, li twettqet ix-xewqa ta’ De La Salle - hu dejjem kellu x-xewqa li jmur Ruma - meta l-fdalijiet tiegħu ġew meħuda Ruma u tqiegħdu fil-knisja tal-istitut. Il-knisja tinsab fin-nofs tad-dar ġenerali f’Ruma u nbniet fl-1936. Kien fis-17 ta’ Novembru tal-1951, meta l-knisja ġiet sollennament iddedikata lill-fundatur. F’din is-sena kienu qed isiru ċelebrazzjonijiet speċjali f’għeluq it-300 sena mit-twelid ta’ San Ġwann Battista De La Salle. Fid-dar ġenerali tiġi ċċelebrata l-liturġija solenni ta’ din l-okkażjoni. SANTA ELIŻABETTA TAL-UNGERIJA (1207-1231) S. Eliżabetta hi l-patruna tat-Terzjarji Franġiskani u tal-Karitajiet kollha kattoliċi.

  Eliżabetta kienet bint is-sultan Andrea II tal-Ungerija, iżda rċeviet l-edukazzjoni tagħha fil-qorti tat-Turinġja fil-Ermanja. Minn tfulitha kienet devota u tgħin kif tista’ lill-proxxmu.

  Bilkemm kellha 14-il sena meta żżewġet lill-futur Lwiġi (Ludvig) IV tat-Turinġja. Kellha tlett itfal. Il-ħajja miżżewġa tagħhom, minkejja li kienet waħda qasira, kienet għal Eliżabetta perjodu ta’ hena kbir.

  F’dan iż-żmien l-ewwel Patrijiet Franġiskani daħlu fil-pajjiżi Ġermaniċi, u nġibdet tant mill-ispirtu Franġiskan, li qanqal f’din id-dukessa żagħżugħa x-xewqa għal ħajja (ta’ tgħakkis) mortifikata.

  Il-ħajja tagħha nbidlet meta f’daqqa meta żewġha li kienet tant tħobb miet fi triqtu għall-Palestina biex jieħu sehem fil-Kruċjata (1227), 18-il ġurnata wara t-twelid tat-tielet tarbija tagħha Ġertrude.

  Eliżabetta, li issa kellha 20 sena, waqgħet f’faqar kbir għax il-qraba tagħha (min-naħa ta’ żewġha?) ċaħħdu lil din l-armla żagħżugħa minn kull kenn u mezzi għaliha u għal uliedha. Hi kellha tmur minn post għal ieħor tittallab il-karità, imma l-virtujiet tagħha kienu akbar mill-isfortuni tagħha.

  Irrifjutat li terġa’ tiżżewweġ. Daħlet terzjarja Franġiskana. Xejn ma seta’ jtellef jew inaqqas il-ġentilezza jew it-tjubija tagħha, lanqas is-severità eċċessiva tas-saċerdot li għażlet bħala direttur spiritwali tagħha.

 • SIGNUM FIDEI 37

  Fl-aħħar, kisbet lura xi ftit mill-ġid li kellha u permezz tiegħu ħasbet għall-futur ta’ wliedha imma qassmet il-bqija tas-sehem tagħha f’opri ta’ karità.

  Waqqfet sptar f’Marburg u għaddiet il-bqija ta’ ħajjitha ddur bil-morda u tgħin lill-fqar.

  Mietet fis-16 ta’ Novembru 1231 ta’ 24 sena. Il-virtujiet tagħha tant impressjonaw lin-nies ta’ żmienha li erba’ snin biss wara mewtha kienet ikkanonizzata "bħala t-tieni Santa Klara."

  Riflessjoni: Kull persuna hija tempju ta' Alla: x'kobor u xi sfida! Il-ħajja tat-talb ta' Ġesù hija bħaċ-ċavetta li ddaħħalna fit-talba tal-Knisja. Rajna li meta Kristu ħa sehem fil-kult tal-poplu tiegħu (li s-soltu nsejħu liturġija) huwa b'hekk għaqqdu aktar mill-qrib fl-għotja tiegħu nnifsu bħala vittma b'mod sħiħ u proprju: jiġifieri fit-tifsira ta' radd-il ħajr tal-ħolqien lill-Ħallieq. Hu b'hekk ukoll li seħħet il-bidla mill-qiegħ bejn il-liturġija tat-Testment il-Qadim u lliturġija tat-Testment il-Ġdid.

  Santa Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein) Meditazzjoni ta’ San Ġwann Battista De La Salle: Med. 62, silta mit-2 punt Do you not know, as Saint Paul says, that your body is the temple of the Holy Spirit, who dwells in you, who has been given to you by God, and that you are no longer your own since you have been bought at a great price? From this Saint Paul concludes, Glorify God, therefore, and bear him in your body. This is true if your body is a house of prayer. In this same spirit and in this sentiment, Saint Paul in another passage implores you, by the mercy of God, to offer God your body as a living sacrifice, holy and acceptable in his eyes. Do you sometimes reflect on what a blessing it is for you that the Holy Spirit dwells in your body as in his temple and that he prays in you and for you?

  TALBA

  Sinjur Alla, inti kkmandajtna biex inkunu qaddisin;

  mela, ladarba kkmandajtna biex inkunu qaddisin, mingħajr ebda dubju

  żgur li inti tagħtina l-grazzja tiegħek, li mingħajrha xejn ma nistgħu nagħmlu;

  nitolbuhielek, persważi li inti tagħti l-ispirtu t-tajjeb lil min jitlobhulek,

  meta bni