NOVÝ CITROËN JUMPY - Citroen- · PDF filebočné okná v 3. rade....

13
NOVÝ CITROËN JUMPY

Transcript of NOVÝ CITROËN JUMPY - Citroen- · PDF filebočné okná v 3. rade....

Page 1: NOVÝ CITROËN JUMPY - Citroen- · PDF filebočné okná v 3. rade. CitroËn JUMPY MUltiSPaCe SedUCtion : vybave-nie Attraction a k tomu navyše : Dvojsedačka spolujazdca

NOVÝ CITROËN JUMPY

Page 2: NOVÝ CITROËN JUMPY - Citroen- · PDF filebočné okná v 3. rade. CitroËn JUMPY MUltiSPaCe SedUCtion : vybave-nie Attraction a k tomu navyše : Dvojsedačka spolujazdca
Page 3: NOVÝ CITROËN JUMPY - Citroen- · PDF filebočné okná v 3. rade. CitroËn JUMPY MUltiSPaCe SedUCtion : vybave-nie Attraction a k tomu navyše : Dvojsedačka spolujazdca

Citroën Jumpy vyžaruje z každého uhlarobustnosť a vitalitu. Jeho kompaktnérozmery a mohutný nárazník vzbudzujúpocit dôvery. Vozidlo je vybavené no-vou chrómovou maskou, ktorá plynuleústi do svetlometov s nezameniteľnýmvzhľadom a výnimočným svetelným

podpisom. Citroën Jumpy predstavujenovú dynamickú siluetu s robustnýmibočnými ochrannými lištami, ktoré vedúcez oboje bočné dvere. Pohľad na ob-jemnú zadnú časť vozidla odhaľuje veľ-kolepý interiér a skvelý prístup do kabí-ny alebo nákladného priestoru. Funkč-

ný a zároveň elegantný Citroën Jumpyvás nabáda k objaveniu nového spôso-bu života.

NOVÝ CITROËN JUMPYelegantnÝ a fUnKČnÝ

Page 4: NOVÝ CITROËN JUMPY - Citroen- · PDF filebočné okná v 3. rade. CitroËn JUMPY MUltiSPaCe SedUCtion : vybave-nie Attraction a k tomu navyše : Dvojsedačka spolujazdca

Vnútorný priestor modelu Citroën Jum-py je inšpirovaný interiérom osobnýchvozidiel. Ponúka skutočné pohodlie zvý-raznené veľkolepým presklením (v zá-vislosti od verzie). Veľká plocha čelnéhoskla dokonale ladí s bočnými oknami aponúka nádherný panoramatický výhľada neporovnateľné presvetlenie kabíny.Kompaktná palubná doska integruje vsebe množstvo úložných priestorov a er-gonomicky rozmiestnených ovládačovriadenia tak pre furgony ako aj osobnéverzie Multispace. Doslova poruke má-te veľa úložných priestorov na palubnejdoske, vo dverách a pod strechou. Po-hodlie dopĺňa teplotný komfort, špe-

ciálne prepracovaný pre niektoré osob-né verzie Multispace. Model CitroënJumpy Multispace Exclusive je sériovovybavený prídavnou klimatizáciou precestujúcich na zadných miestach. Tí sitak môžu užívať vynikajúci teplotnýkomfort. Citroën Jumpy je vybavený ajširokým sortimentom audio-telematic-kých zariadení : CD – audiosystémomRDS MP3 s ovládaním na volante,Connecting Boxom s USB zásuvkou,zásuvkou jack a hand-free sadou Blue-tooth. Navigačný systém MyWay po-núka 7-palcový farebný displej formátu16:9 s funkciou zobrazovania mapy zvtáčej perspektívy. Mapa Európy je ulo-

žená na SD karte. Systém disponujeaj hands-free sadou Bluetooth. Takýtokomfort vám umožní naplno sa venovaťosobným alebo pracovným aktivitám.

NOVÝ CITROËN JUMPYPÔŽitoK Z KoMfortU

Page 5: NOVÝ CITROËN JUMPY - Citroen- · PDF filebočné okná v 3. rade. CitroËn JUMPY MUltiSPaCe SedUCtion : vybave-nie Attraction a k tomu navyše : Dvojsedačka spolujazdca

ĽAHKO PRISPÔSOBITEĽNÝInteriér modelu Citroën Jumpy Multi-space je mimoriadne modulárny, čoumožňuje vyčariť tie najrozmanitejšie

trieb. Praktický a viacúčelový interiér mo-delu Citroën Jumpy Multispace sa vpriebehu sekundy zmení na 5-miestnevozidlo s veľkým batožinovým priesto-rom. Sedadlá je možné pretransformo-vať na praktické stolíky. Citroën JumpyMultispace Exclusive môže byť vyba-vený funkciou Direct Access (o dostup-nosti sa informujte u predajcu), ktorá

zjednoduší prístup k tretiemu radu se-dadiel a umožní prevážanie až 8 pasa-žierov. V časti určenej na prepravu osôbje na podlahe umiestnený pevnejší ko-berec. Všetky sedadlá v modeli CitroënJumpy Multispace spĺňajú vysoké ná-roky na pohodlné sedenie so zdravýmdržaním tela. Každý cestujúci si počascestovania užije najvyšší komfort. Bočné

so všetkými typmi homologovanýchdetských sedačiek.Keďže Citroën Jumpy Multispace kladie

dôraz na praktickú stránku, 12-voltovézásuvky, slúžiace na napájanie mobil-ných telefónov alebo iných prenosnýchzariadení, sú umiestnené na viacerýchmiestach v interiéri vozidla.

NOVÝ CITROËN JUMPY MULTISPACE

Page 6: NOVÝ CITROËN JUMPY - Citroen- · PDF filebočné okná v 3. rade. CitroËn JUMPY MUltiSPaCe SedUCtion : vybave-nie Attraction a k tomu navyše : Dvojsedačka spolujazdca

sklonom operadla, výškovým a pozdĺž-nym nastavením. Fixná dvojsedačkaspolujazdca. Druhý rad sedadiel – dvoj-miestna xná lavica + odnímateľné se-dadlo Easy Entry.Úroveň vybavenia SEDUCTION (sério-vo) : 8 alebo 9 miest. Prvý rad sedadiel– sedadlo vodiča s nastaviteľným sklo-nom operadla, s výškovým a pozdĺž-

nym nastavením. Fixná dvojsedačkaspolujazdca. Druhý rad sedadiel (vybe-rateľný) – dvojmiestna preklopiteľná la-vica s individuálnymi a nastaviteľnýmioperadlami + odnímateľné sedadloEasy Entry, ktoré sa dá preklopiť a pre-transformovať na stolík.Úroveň vybavenia EXCLUSIVE (sério-vo) : 8 alebo 9 miest. Prvý rad sedadiel

– sedadlo vodiča s nastaviteľným sklo-nom operadla, pasívnym výškovým apozdĺžnym nastavením. Fixná dvojse-dačka spolujazdca. Druhý rad sedadiel(vyberateľný) – dvojmiestna preklopiteľ-ná lavica s individuálnymi a nastaviteľ-nými operadlami + odnímateľné se-dadlo Easy Entry (dá sa preklopiť a zme-niť na stolík) s lakťovými opierkami.

Interiér modelu Citroën Jumpy Multis-pace pamätá skutočne na všetko, čoumožní cestujúcim užívať si pohodlnécestovanie. Všetkých osem alebo deväťcestujúcich si vychutnáva veľkolepý vý-hľad dopredu, a to vďaka prepraco-vaným a dômyselne usporiadaným se-dadlám. Veľké bočné presklenie posky-tuje panoramatický výhľad z kabíny, aby

si každý pasažier vychutnal ubiehajúcukrajinu. Už ste niekedy cestovali v obý-vačke? Interiér modelu Citroën JumpyMultispace je premyslený do posled-ných detailov, akými sú nezávislé do-plnkové kúrenie či klimatizácia, ktoréspríjemňujú (v závislosti od verzie) ces-tovanie na zadných pozíciach. Pre väč-šiu bezpečnosť disponuje automobil pa-

noramatickým zrkadielkom na sledova-nie detí, usadených vzadu. Vodič satým pádom nemusí obzerať. Zrkadielkosa nachádza nad vnútorným spätnýmzrkadlom. Citroën Jumpy Multispaceponúka skutočný pôžitok z cestovania.Úroveň vybavenia ATTRACTION (sé-riovo) : 5 alebo 6 miest. Prvý rad seda-diel – sedadlo vodiča s nastaviteľným

POHODLIE V interiériNOVÝ CITROËN JUMPY MULTISPACE

Page 7: NOVÝ CITROËN JUMPY - Citroen- · PDF filebočné okná v 3. rade. CitroËn JUMPY MUltiSPaCe SedUCtion : vybave-nie Attraction a k tomu navyše : Dvojsedačka spolujazdca

Užívajte si nezávislosť a dobrodružstopočas letných dovoleniek. Jumpy sarýchlo premení na obytný automobil –Citroën Jumpy Multispace Oceanic.Táto verzia (nie je v ponuke v SR) pred-stavuje splynutie Combi a kempingo-vého vozidla. Jeho výhody oceníte naj-mä na dlhých cestách, keď sa budetemôcť usadiť práve tam, kde sa vámzachce. Tretí rad vo vozidle je vybavený

rozkladacou sedačkou, ktorá sa za oka-mih premení na posteľ pre dve osoby ana posuvný, sklopiteľný stolík. Prednémiesta sú vybavené dvomi nezávislýmia otočnými sedadlami. Za príplatok jemožné do druhého radu namontovaťnezávislé, odnímateľné sedadlá s nas-taviteľným operadlom. Lavica sa potomposunie do tretieho radu, ale ešte stálesa dá poskladať aj posteľ. Citroën Jum-

py Multispace Oceanic je v druhom atreťom rade vybavený plastovým kober-com, ktorý umožňuje ľahké čistenie ponáročnom víkende v prírode. Na pa-lube takéhoto vozidla vás čaká úplneiný životný štýl.

CESTOVANIE AKO ŽIVOTNÝ ŠTÝLNOVÝ CITROËN JUMPY MULTISPACE

Page 8: NOVÝ CITROËN JUMPY - Citroen- · PDF filebočné okná v 3. rade. CitroËn JUMPY MUltiSPaCe SedUCtion : vybave-nie Attraction a k tomu navyše : Dvojsedačka spolujazdca
Page 9: NOVÝ CITROËN JUMPY - Citroen- · PDF filebočné okná v 3. rade. CitroËn JUMPY MUltiSPaCe SedUCtion : vybave-nie Attraction a k tomu navyše : Dvojsedačka spolujazdca

Citroën Jumpy vás presvedčí svojímveľkolepým nákladným priestorom, op-timalizovaným na každý spôsob využi-tia. Bočné posuvné dvere umožňujúbezproblémové naloženie štandardnejpalety, zadné dvojkrídlové dvere sa ot-várajú do 180° uhla. Užitočná dĺžkavozidla predstavuje až neuveriteľných2,58 metra a umožňuje vytvoriť objemnákladného priestoru až 7 metrov3.Vďaka jednoduchému prístupu do ná-kladného priestoru je možné prepraviť

až 1200 kg vrátane vodiča. Štandard-ná minimálna výška nakladacej hranymodelu Citroën Jumpy dosahuje 62cm, čo je minimum v prípade klasic-kého pruženia s metalickými pružina-mi. Pri verzii s vybavením pneumatic-kého zadného pruženia (za príplatok),dosahuje výška hrany úctyhodných 50cm. Nastaviteľné pneumatické pruženieprináša aj ďalšiu výhodu – celkovú výškupod 1,9 metra pri zachovaní užitočnejvýšky 1,44 metra. Veľkou výhodou je

aj udržanie konštantnej svetlej výškyvozidla, a to nezávisle od zaťaženia.Všetko je také jednoduché, keď máteCitroën Jumpy. Tri verzie karosérie mo-delu Citroën Jumpy Furgon ponúkajú trirôzne nákladné objemy : 5 m3, 6 m3 a7 m3 a užitočné zaťaženie v rozmedzíod 1000 kg do 1200 kg.Citroën Jumpy Furgon s predĺženou ka-bínou je kompromisom medzi potre-bami na prevážanie osôb a nákladu.Táto verzia (nie je v ponuke v SR) môže

ROZLOŽENIEPRIESTORU

09S1�

až do

UŽitoČneJ dĹŽKY

2,58 m

až do

UŽitoČneJ VÝŠKY

1,75 m

až do

UŽitoČnéHo oBJeMU

7,0 m3

až do

UŽitoČneJHMotnoSti

1200 kg

NOVÝ CITROËN JUMPY FOURgON

okrem vodiča odviezť ďalších päť cestu-júcich. Zadné miesta sú vybavené tromikomfortnými sedadlami, vrátane trojbo-dových bezpečnostných pásov a nasta-viteľných opierok hlavy. Za zadnými se-dadlami sa nachádza plná prepážka(možnosť vybavenia oknom), ktorá chrá-ni cestujúcich pred nákladom. Doko-nale je využitý aj priestor pod sedad-lami, kde vznikol tunel k nákladnémupriestoru. Umožňuje prevážanie dlhýchpredmetov až do dĺžky 2,11 metra.

Celkový nákladný objem sa v závislostiod verzie pohybuje v rozmedzí od 2,9m3 do 3,6 m3.Na ochranu nákladného priestoru predšpinou alebo odratím slúži drevený ob-klad z prírodného dreva (s možnosťouočalúnenia), ktorý je v ponuke príslušen-stva modelu Citroën Jumpy. Toto vyba-venie pozostáva z presne narezanéhodreveného dielca, prevŕtaného a pripra-veného na okamžité použitie.

Page 10: NOVÝ CITROËN JUMPY - Citroen- · PDF filebočné okná v 3. rade. CitroËn JUMPY MUltiSPaCe SedUCtion : vybave-nie Attraction a k tomu navyše : Dvojsedačka spolujazdca

ktoré zodpovedajú každej profesii.Široký sortiment podčiarkuje aj paletamotorov : štyri dieselové motorizácie,rešpektujúce emisnú normu Euro 5. Ichspoločným prvkom je spojenie výkonu,pružnosti, spoľahlivosti, nízkej spotrebya ochrany životného prostredia. Samo-zrejmosťou je dôraz na časté a dlhécesty s plne naloženým vozidlom. Veďide o profesionálny nástroj.Motory HDi 90 FAP (5-st.manuálnaprevodovka) a HDi 95 FAP (6-st.ma-nuálna prevodovka) ponúkajú pružnosťspojenú s komfortom, ktorú ocenítepredovšetkým v mestskej premávke.Motor HDi 125 FAP (6-st.manuálna

prevodovka) je ideálnym kompromisomna mestské, ale aj diaľkové využitie vo-zidla, pri nízkej spotrebe paliva. Verzievybavené motorizáciou HDi 160 FAP(6-st.manuálna prevodovka) majú vy-soký výkon, ideálny na bezpečnú akomfortnú jazdu. Verzia automobilu stýmto motorom s automatickou 6-stupňovou sekvenčnou prevodovkou,prináša ešte viac kreatívnej technológieaj inovatívnosti. Prevodovka ponúkamožnosť voľby medzi automatickým amanuálnym sekvenčným režimom,ktorý umožňuje radiť prevodové stupnepodľa vôle vodiča. Zvolený režim sa zo-brazuje na LCD displeji umiestnenomna prístrojovom paneli. Táto prevodov-

ka spríjemní vašu jazdu najmä v mests-kej premávke.Všetky motorizácie sú sériovo vybavené

k ešte väčšej ochrane životného pro-stredia tým, že znižuje úroveň vypúšťa-ných častíc.

Citroën Jumpy vás sprevádza na všet-kých pracovných cestách, pričom vámzaručuje maximálnu bezpečnosť. Me-dzi jeho bezpečnostné vybavenie patríaj detektor podhustenia pneumatík (via-zaný s príplatkovým vybavením pneu-matické nastaviteľné pruženie). Sen-zory, umiestnené v každom kolese, ne-pretržite sledujú tlak v pneumatikách.Ak sa zmení tlak a teplota v pneuma-tike, správou upozornia vodiča na pro-blémové koleso. Správa sa zobrazí napalubnom alebo navigačnom displeji.Toto vybavenie je k dispozícii nezávisleod navigácie.Citroën Jumpy môže byť (za príplatok)vybavený aj novým systémom s názvom

Grip Control, ktorý zlepšuje prejazdťažkým terénom. Vďaka multifunkčné-mu ovládaču so štyrmi režimami (nor-mál, terén, sneh alebo piesok), spoje-nému s inovovaným protipreklzovýmsystémom, je možné optimalizovať po-hon predných kolies v závislosti od zvo-leného povrchu. Toto vybavenie zlepšu-je jazdné vlastnosti a zvyšuje akcele-račnú schopnosť na povrchu s nízkoupriľnavosťou.Citroën Jumpy ponúka všeobecne vy-sokú úroveň aktívnej a pasívnej bezpeč-nosti. V oblasti aktívnej bezpečnosti po-máha protiblokovací systém ABS s brz-dovým asistentom (AFU) a systém ESPako i tempomat s obmedzovačom rých-

losti (za príplatok). Medzi príplatkové vy-bavenie patrí zadný parkovací asistent,ktorý vás upozorní na prekážky za vo-zidlom, ktoré ste mohli prehliadnuť. Ideo veľmi užitočné vybavenie najmä priparkovaní v mestskej premávke. V prí-pade nárazu chráni posádku kabína sprogramovanou deformáciou a šesticaairbagov : airbag vodiča a spolujazdca(v sérií alebo za príplatok v závislosti odverzie) spolu so štvoricou bočných air-bagov (nie sú v ponuke v SR). Navyše,predné bezpečnostné pásy majú pyro-technické predpínače a obmedzovačeťahu.Citroën Jumpy bude tou správnou vizit-kou vášho podnikania. Môžete si vybrať

NOVÝ CITROËN JUMPY

VÝKONNÝa BeZPeČnÝ

Page 11: NOVÝ CITROËN JUMPY - Citroen- · PDF filebočné okná v 3. rade. CitroËn JUMPY MUltiSPaCe SedUCtion : vybave-nie Attraction a k tomu navyše : Dvojsedačka spolujazdca

21 SK

ZÁKLADNÉ VYBAVENIEPodĽa VerZieCitroËn JUMPY MUltiSPaCe attraCtion : Airbagvodiča – ABS – Indikátor vody v palivovej nádrži – Elektro-hy-draulický posilňovač riadenia (pre HDi 90 iba hydraulicky) –Elektr. ovládanie predných okien – Uzamykateľná odklad.schránka pred spolujazdcom – Tónované sklá – Centrál. uza-mykanie s diaľk. ovládaním – Výškovo nastaviteľné sedadlovodiča – Dvojsedačka spolujazdca – 2. rad sedadiel (vybe-rateľný) : 2-miestna xná lavica + sedadlo Easy Entry modu-lovateľné s preklopením – Látkové čalúnenie – Pravé bočnéposuvné dvere / presklené – Zadné dvojkrídlové dvere pres-klené – Otvárateľné bočné posuvné okná v 2. rade – Pevnébočné okná v 3. rade.

CitroËn JUMPY MUltiSPaCe SedUCtion : vybave-nie Attraction a k tomu navyše : Dvojsedačka spolujazdcas airbagom spolujazdca – 2. rad sedadiel (vyberateľný) : 2-miestna preklop. lavica s individ. operadlami + sedadlo EasyEntry modulovateľné s preklopením – Predné svetlomety dohmly – Manuálna klimatizácia – Elektr. ovládané a vyhrie-vané spätné zrkadlá – Pack Viditeľnosť : automat. prednéstierače s dažďovým senzorom, automat. rozsvietenie svet-lometov – Sieť v batožinovom priestore – Zadné výklopnédvere so stieračom a vyhrievaním skla – Čalúnenie Mix látkaa velúr – Palubný počítač.

CitroËn JUMPY MUltiSPaCe eXClUSiVe : vybavenieAttraction a k tomu navyše : Dvojsedačka spolujazdca s air-bagom spolujazdca – 2. rad sedadiel (vyberateľný) : 2-miest-na preklop. lavica s individuál. operadlami + sedadlo EasyEntry modulovateľné s preklopením a lakťovými opierkami –Autorádio s CD MP3 so 6 repro, s ovládaním pod volantom

– Automat. klimatizácia a atermické čelné sklo – Prídavná kli-matizácia v zadnej časti + prídavné kúrenie pre zadnú časť svýduchmi v strope – Doplnkové kúrenie WEBASTO (nepro-gramovateľné) – Pack Look Plus : elektr. nastaviteľné, vy-hrievané a sklopiteľné spätné zrkadlá + nárazníky + bočnélišty vo farbe karosérie, kľučky v sivej farbe, predné svetlometydo hmly – Kožený volant a dymové sklá v 2. a 3. rade – Ve-lúrové čalúnenie – Palubný počítač – Zadné výklopné dvereso stieračom a vyhrievaním skla – Airbag spolujazdca s mož-nosťou deaktivácie – Predné svetlomety do hmly – Pack Vi-diteľnosť – Kryt batožinového priestoru – Tempomat – Diskykolies z ľahkých zliatin 16” – Zadný parkovací asistent.

CitroËn JUMPY PreSKlenÝ/PleCHoVÝ fUrgonStandard : Airbag vodiča – ABS s brzdovým asistentom– Indikátor vody v palivovej nádrži – Imobilizér s transpondé-rom – Výškovo nastavit. bezpečnostné pásy s predpínačoma obmedzovačom ťahu – Posilňovač riadenia – Elektrické ov-ládanie predných okien – Zásuvka 12 V v palubnej doske –Uzamykateľná odkladacia schránka pred spolujazdcom –Centrál. uzamykanie s diaľkovým ovládaním – Predprípravana autorádio – Tónované sklá – Výškovo nastaviteľné sedadlovodiča – Dvojmiestna sedačka spolujazdca – Látkové čalú-nenie – Pravé bočné posuvné dvere plechové (presklené preFurgon presklený) – Zadné dvojkrídlové dvere plechové (pres-klené pre Furgon presklený) – Deliaca prepážka za sedad-lami (presklená pre Furgon presklený) – Zásuvka 12 V v ná-kladnom priestore. Ozdobný kryt Antigua 16” Hliníkový disk Vivace 16”

Biela Banquise (N) Čierna Onyx (N) Červená Ardent (N)(2) Hickory (N)

Sivá Aluminium (M)

Sivá Fer (N) Modrá Line (N)(2)

Béžová golden White (M)(1)

Sivá Aster (M)(1) Modrá Impérial (N)

(1) Iba Multispace – (2) Iba na Furgon.* A ostatný doplnkový materiál.(M) : metalická – (N) : nemetalická. Metalické farby sú v ponuke za príplatok.

Látkové čalúnenie Transcodage* Mix látka a velúr Mikado Grège*(1) Velúrové čalúnenie Jocaste*(1)

Látkové čalúnenie Cocher (nie v SR)

20 SK

Citroën Jumpy plechový furgon Standard – v ponuke vo verziách L1H1, L2H1 a L2H2– užit. hmotnosť : 1 000 / 1 200 kg. Motory : HDi 90 FAP, HDi 95 FAP,HDi 125 FAP.

Citroën Jumpy presklený furgon Standard – v ponuke vo verziách L1H1, L2H1 a L2H2 –užit. hmotnosť : 1 000 / 1 200 kg. Motory : HDi 90 FAP, HDi 125 FAP.

Citroën Jumpy Multispace Attraction 5/6 miestny alebo 8/9 miestny. Motory : HDi 95FAP, HDi 125 FAP.

Citroën Jumpy Multispace Seduction 5/6 miestny alebo 8/9 miestny. Motory : HDi 95FAP, HDi 125 FAP.

CITROËN JUMPYFOURGON

CITROËN JUMPYMULTISPACE

Citroën Jumpy Multispace Exclusive 5/6 miestny alebo 8/9 miestny. Motory : HDi125 FAP, HDi 160 FAP.

Page 12: NOVÝ CITROËN JUMPY - Citroen- · PDF filebočné okná v 3. rade. CitroËn JUMPY MUltiSPaCe SedUCtion : vybave-nie Attraction a k tomu navyše : Dvojsedačka spolujazdca

• ZÁKLADNÁ ZMLUVNÁ ZÁRUKA: 2 ROKYZahŕňa opravy a výmenu chybných súčiastok.Asistenčná služba Citroën Assistance 24 hodín,7 dní v týždni.

• ZÁRUKA PROTI PREHRDZAVENIU12 rokov na osobné vozidlá.5 rokov na úžitkové vozidlá.

• ZÁRUKA NA LAK3 roky na osobné vozidlá.2 roky na úžitkové vozidlá.

• CITROËN CHRONO SERVICERýchla výmena oleja, pneumatík, bŕzd, výfuku,pruženia a doplnkov bez vopred dohodnutéhostretnutia.

DODATOČNÉ SLUŽBY

• Citroën EssentialDriveZáruku na svoje vozidlo si môžete predĺžiť až na 5 rokov.Môžete si vybrať medzi zmluvou, ktorou si predĺžite zárukuo 1, 2 či 3 roky alebo s limitom od 50 do 140 tisíc km.PREDĹŽENÍM ZÁKLADNEJ ZÁRUKY TAKTO ZÍSKATE :– ochranu pred neočakávanými výdajmi na opravy, pretožepočas tohto obdobia budete môcť využívať rovnaké výhody,ako v čase, keď bolo vaše vozidlo v základnej zmluvnejzáruke– záruku, že vaše vozidlo opravia odborníci značky Citroëna pri oprave použijú výhradne originálne náhradné diely– pri poruche bezplatný odťah k autorizovanému servisuCitroën– vyššiu hodnotu vozidla pri jeho ďalšom predaji, pretoževaša Zmluva o záruke prejde automaticky na novéhomajiteľa– istotu na cestách do zahraničia.

• Citroën FreeDriveZabezpečte si kompletnú starostlivosť o svoje vozidlo. Od

24 do 60 mesiacov s limitom od 30 do 150 tisíc km.V sieti autorizovaných servisov Citroën budete maťzabezpečené :– pravidelné prehliadky– výmenu opotrebovaných dielov– rozšírenú záruku na vozidlo– asistenčnú službu Citroën Assistance– neodkladnú opravu vášho vozidla v zahraničí– náhradné vozidlo pri pravidelnej prehliadke– prvú technickú kontrolu.

• Citroën IdealDriveZabezpečte si predĺženie záruky a pravidelné prehliadky.Od 24 do 60 mesiacov alebo s limitom od 30 do 120tisíc km.Získate :– predĺženie záruky– pravidelné prehliadky– asistenčnú službu Citroën Assistance– neodkladnú opravu vášho vozidla v zahraničí.

23 SK

ROZMERY CITROËN : SLUŽBY PRE ZÁKAZNÍKA

CITROËN odporúča

C

CitroËn SloVaKia, s. r. o. : Prievozská 4/c, 821 09 Bratislava,Slovensko, telefón: (+ 421) 2 53 48 39 00, fax : (+ 421) 2 53 4839 80, www.citroen.sk. Tento dokument sa týka iba vozidiel predá-vaných v EÚ a ich denícia sa môže v každej z členských krajín EÚ líšiť.Informácie o modeloch a ich charakteristiky zodpovedajú denícii

platnej v období tlače tohoto dokumentu. Sú uvádzané iba orientačnea nemôžu byť považované za záväzné. CITROËN si vyhradzuje právomeniť bez predchádzajúceho upozornenia charakteristiky predsta-vených modelov, a to bez toho, aby musel aktualizovať tento doku-ment. Na presné vybavenie vozidla a sortimentu sa informujte u svojho

predajcu, v cenníku alebo na www.citroen.sk. Zobrazené farebné od-tiene karosérie sú iba orientačné, pretože tlačiarenska technika ne-umožňuje presnú reprodukciu farieb.

*Zadné pneumatické pruženie.**+ 8mm so zadným parkovacím asistentom.

1942

/189

�*

3000 (l1/3122 (l2)480� (l1)**/�13� (l2)**

3000 (l1/3122 (l2)480� (l1)**/�13� (l2)**

1�74 1�74

2194

189�

97�

97�

830 (l1)**/1038 (l2)**

830 (l1)**/1038 (l2)**

2276

/200

4*(H2)

1942

/189

�*(H1)

1449

(H1)/1

7�0(H2)

�62à/to60

4/49

1à/to�0

0*

1272

(H1)/163

0(H2)

1293

à/to13

01

916

411 411 374

924

978 103�

l2 H1l2 H2

l1 H1

1�74 1�74

2194

1237

189�

PEFC/10-31-1420

PROMOUVOIRLA GESTION DURABLE

DE LA FORÊT

22 SK

TECHNOLÓGIAK VAŠIM SLUŽBÁM OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

SPOTREBA A EMISIE CO² (normy CEE 1999-100)*

MotoryVerziaEmisie CO²pri kombinovanej

spotrebe (g/km)

V meste(l/100 km)

Mimo mesta(l/100 km)

Kombinovaná(l/100 km)

Fourgon L1H1/L2H1 HDi 90 FAP BVM 7,9 6,2 6,7 177

Fourgon L1H1/L2H1 HDi 125 FAP BVM6 7,6 5,8 6,4 168

Fourgon L2H2 HDi 125 FAP BVM6 8,1 6,6 7,1 186

Fourgon L1H1/L2H1 HDi 160 FAP BVM6 7,6 5,8 6,4 168

Fourgon L1H1/L2H1 HDi 160 FAP BVA 8,6 6,4 7,2 189

Multispace L1H1 HDi 95 FAP BVM6 8,1 6,1 6,8 179

Multispace L1H1/L2H1 HDi 125 FAP BVM6 7,6 6,0 6,6 172

Multispace Oceanic 5/7 miest HDi 125 FAP BVM6 7,6 6,0 6,6 172

Multispace L1H1/L2H1 HDi 160 FAP BVM6 7,6 6,0 6,6 172

Multispace L1H1/L2H1 HDi 160 FAP BVA 9,0 6,8 7,6 199

*Všetky informácie ohľadommotorizácií sa môžu meniť, preto si aktuálne informácie preverte na internetovej stránke www.citroen.sk, kde sú priebežne aktualizované.

Spotreby paliva uvádzané v tomto dokumente sú podľa homologovaných údajov európskej legislatívy, ktorá sa vzťahuje na každého výrobcu vozidiel predávaných v Európe. Tieto údaje boli dosiahnutév presne stanovených podmienkach (teplota, zaťaženie, charakteristika jazdnej dráhy atď.) a pri veľmi pokojnej jazde. Reálna spotreba samôže líšiť od homologovanej, keďže atmosferické podmienky,zaťaženie vozidla, jazdný štýl vodiča, tlak v pneumatikách, využívanie klimatizácie a/alebo kúrenia ako aj prípadný úložný priestor na streche (aj keďprázdny) sú odlišné od podmienok pri homologi-zácii.

Všetky rady pre ekologickú jazdu nájdete na stránke www.citroen.sk.

Na optimálnu ochranu všetkých cestujúcich vám Citroen Jumpy ponúka aktívny a pa-sívny bezpečnostný systém poslednej generácie :

ABS : Systém proti zablokovaniu kolies napomáha pri brzdení a v prípade potrebyupravuje tlak v brzdnom systéme s cieľom zamedziť blokovaniu kolies, a tak umožniťvodičovi stálu kontrolu nad vozidlom.

AFU : Brzdový asistent krátkodobo zvyšuje brzdný tlak v prípade prudkého stlačeniabrzdového pedálu, čím znižuje brzdnú dráhu. Pri aktivácií brzdového asistenta sa au-tomaticky spustia výstražné svetlá.

ASR : Protipreklzový systém je elektronický prvok, ktorý zabraňuje preklzu kolies pri roz-jazde hlavne na šmykľavom povrchu s nízkou adhéziou. Systém v prípade zisteniaprešmyku kolesa, na základe informácií zo snímačov, dané koleso pribrzdí.

ESP : alebo Electronic Stability Program je inteligentný elektronický systém, ktorý vmedziach zákona fyziky kontroluje želanú trajektóriu vozidla a v prípade zistenia šmykuupravuje smer vozidla pribrzdením a/alebo zrýchlením.

Grip Control : je nový systém, zabezpečujúci zvýšenú motoriku vozidla. Vďaka mul-tifunkčnému ovládaču (výber zo 4 režimov) optimalizuje jazdu, resp. správanie pred-ných kolies v závislosti od povrchu (sneh, blato, piesok…). Toto vybavenie zlepšujepriľnavosť vozidla k vozovke a zabezpečí čo najlepšie zrýchlenie v závislosti od povrchu.

Variabilný tempomat : Tento systém umožňuje vodičovi zvoliť si rýchlosť, ktorú sineželá prekročiť. V nutnom prípade je možné systém kedykoľvek deaktivovať stlačenímplynového pedálu na podlahu.

REF : Elektronický rozdeľovač brzdného účinku využíva snímače systému ABS a opti-malizuje využitie brzdného účinku zadných kolies, a to nezávisle.

Tempomat : Umožňuje udržať stabilnú rýchlosť, ktorú si zvolil vodič, a to bez nutnostistláčania plynového pedálu. Automaticky sa deaktivuje stlačením brzdového alebospojkového pedálu, či manuálne na ovládači tejto funkcie.

Page 13: NOVÝ CITROËN JUMPY - Citroen- · PDF filebočné okná v 3. rade. CitroËn JUMPY MUltiSPaCe SedUCtion : vybave-nie Attraction a k tomu navyše : Dvojsedačka spolujazdca

www.citroen.sk

–Vytlačené

vEÚ

.02/

2012

Február2

012–Dizajnarealizácia

: