NAP2020 īstenošanas gaita

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

NAP2020 īstenošanas virzieni: - NAP2020 pārnešana ES fondu plānošanas dokumentos; - NAP2020 pārnešana JPI (jaunajās politikas iniciatīvās); - NAP2020 pārnešana nozaru politikas dokumentos; - Jaunais attīstības plānošanas institucionālais modelis.

Transcript of NAP2020 īstenošanas gaita

  • 1. 1 Par Nacionl attstbas plna 2014.2020. gadam stenoanas gaitu Prresoru koordincijas centrs Pteris Vilks Prresoru koordincijas centra vadtjs peteris.vilks@pkc.mk.gov.lv Rga, 2013.gada 18.jnijs

2. NAP2020* stenoanas virzieni 1. NAP2020 prneana ES fondu plnoanas dokumentos 2. NAP2020 prneana JPI (jaunajs politikas iniciatvs) 3. NAP2020 prneana nozaru politikas dokumentos 4. Jaunais attstbas plnoanas institucionlais modelis *NAP2020 Latvijas Nacionlais attstbas plns 2 3. 1.1.Eiropas mantra Latvijas sasniedzamie mri Eiropa2020 kontekst un rcbpolitikas atbildes rekomendciju ieteikumu ievieanai integrti NAP2020 3 Stratija Eiropa 2020 Ilgtspjga izaugsme Izaugsmi atbalstoas teritorijas Tautas saimniecbas izaugsme Gudra izaugsme Tautas saimniecbas izaugsme Cilvka droumspja Iekaujoa izaugsme 2012. gada 6. jnija Padomes rekomendcijas Kop 7 rekomendcijas, no kurm 5 saisttas ar ES fondu potencilajiem ieguldjumiem Ilgstoais un jaunieu bezdarbs Nabadzba un socil atstumtba Energoefektivitte, konkurences veicinana un savietojamba Tiesu sistmas prvaldba un efektivitte Augstks izgltbas reforma, efektva zintnisks izptes un inovciju politika 4. 1.2.Sarunu process ar EK 2013. 2014. janvris februris-aprlis maijs jlijs augusts septembris oktobris janvris 29. janvr apstiprints informatvais ziojumu par ES fondu investciju priorittm un indikatvo finansjuma sadaljumu Noslgus tematisks konsultcijas ar EK, nozaru ministrijm 3. jnij nosldzs plnoanas dokumentu publisk apspriede, jlija skum MK japstiprina plnoanas dokumentu projekti Diskusijas ar EK par iesniegtajiem plnoanas dokumentu projektiem Oficil Partnerbas lguma un darbbas programmas iesniegana Likumprojekta par ES KP fondu vadbu pieemana MK un Saeim 4. jnij apstiprinta koncepcija par ES fondu ievieanu 2014.- 2020.gada plnoanas period Regulu saskaoana un apstiprinana Attiecinmbas perioda skums ar DP iesnieganu 5. 5 1.3.Neformls sarunas ar EK NAP2020 vs. EK pozcija (starpdienestu dokuments, publicts 24.10.12.) Sarunu saturs = ES fondu plnoanas dokumenti Partnerbas lgums (ES fondu stratiskie mri) Darbbas programma (ES fondu paskumi) Btiskie diskusiju jautjumi Viedas specializcijas stratija ir btiskkais prieknosacjums ieguldjumiem P&A un NIP Latvij vairk trkumu e-komercij, k e-prvald Ieguldjumi kultr ir jkoncentr radoo industriju sektor Investcijas tautsaimniecb jkoncentr MVU Piedvtais finansjums transporta sektoram ir augsts, tas adekvti jpamato Vlas skaidru piedvjumu investcijm socilo pakalpojumu un paldzbas sistms Izgltbas sektor fokuss uz sadarbbu ar uzmjiem ne tikai profesionlaj, bet ar augstkaj izgltb EK oficilais viedoklis bs zinms ruden pc plnoanas dokumentu projektu iesnieganas izskatanai 6. 6 Partnerbas lgums ESF, ERAF, KF, ELFLA, EJZF Darbbas programma Izaugsme un nodarbintba ESF, ERAF, KF Latvijas Lauku attstbas programma 2014-2020 ELFLA Rcbas programma Zivsaimniecbas attstbai EJZF 1.4.Plnoanas dokumentu struktra 7. 7 1.5.Finansjuma sadaljums Kohzijas politikas fondiem 7% 5% 8% 9% 6% 31% 12% 11% 11% 1. Ptniecbas, tehnoloiju attstba un inovcijas 2. IKT pieejamba, e-prvalde un pakalpojumi 3. Mazo un vidjo uzmumu konkurtspja 4. Preja uz ekonomiku, kura rada mazas ogleka emisijas viss nozars 5. Vides aizsardzba un resursu izmantoanas efektivitte 6. Ilgtspjga transporta sistma 7. Nodarbintba, darbaspka mobilitte un socil iekauana 8. Izgltba, prasmes un mizgltba 9. Pilstvide 8. 8 Nr. p.k . Kritriji Atbilstoais punktu skaits 1. FM/ PKC Atbilstba nacionlajam attstbas plnam vai valsts aizsardzbas koncepcijai atbilst 6 daji atbilst 3 neatbilst 0 2. FM/ PKC Atbilstba citiem attstbas plnoanas dokumentiem un Ministru kabineta rkojumiem un protokollmumiem atbilst 3 nav pamatojoo dokumentu 0 3. FM Atbilstba normatvajiem aktiem atbilst 3 nav pamatojoo dokumentu 0 4. FM/ PKC Atbilstba Deklarcij par Ministru kabineta iecerto darbbu nordtajiem uzdevumiem atbilst 3 neatbilst 0 5. FM Jauns politikas iniciatvas vieta ministrijas iesniegtaj jauno politikas iniciatvu sarakst 1.5.vieta 2 no 6. ldz pdjai vietai 1 2.1.Jauns politikas iniciatvas (JPI) 2014+ 9. 9 Ministrijm dadas pieejas JPI plnoan/sastdan JPI, kas 100% atbilst NAP2020 indikatvaj finanu tabul paredztiem paskumiem JPI, kas apvieno NAP2020 uzdevumus ar citiem uzdevumiem JPI veidotas atbilstoi likumiem, esoajm pamatnostdnm 2.2.Jauns politikas iniciatvas (JPI) - Vrtanas aspekti 10. 10 1. Plnots vrtt iesniegts JPI, izmantojot NAP2020 indikatvo finansjuma tabulu neprsniedzot izmaias rcbu virzienu ietvaros prliecinoties, ka rezultti ietekms NAP2020 mru sasnieganu 2. Ranjumu (ar komentriem) PKC iesniegs FM un ministrijm jlija skum, FM gatavos ziojumu MK sd 2.3.Jauns politikas iniciatvas (JPI) - turpmkais process 11. 11 Ministrijas strd esos plnoanas sistmas ietvaros, pckrzes apstkos. Pc JPI izvrtanas rezulttiem budeta sagatavoanas ietvaros PKC sagatavos prieklikumus, k uzlabot JPI plnoanas un vrtanas procesu un padart to atbilstoku NAP2020 mru sasnieganai. JPI skotnjais piedvjums ievrojami prsniedz pieejamos resursus. 2.4.Jauns politikas iniciatvas (JPI) - skotnjie secinjumi 12. 3.1.Attstbas plnoanas sistmas izvrtjuma lietderbas pamatojums Sadrumstalota attstbas plnoanas dokumentu sistma daudz nozaru lmea dokumentu, kas risina nozares atsevius problmjautjumus Iztrkst institciju sadarbspja un prnozarisks skatjums politikas plnoan, pai gadjumos, kad politikas stenoanai paredzama plaka prnozariska un teritorila ietekme Izveidojusies zinma prakse, kas neatbilst kvalitatvai ilgtermia plnoanai liels skaits konceptulu un finanu resursu zi ietilpgu iniciatvu tiek izlemtas informatvu ziojumu veid, steidzam krt 12 13. 3.2.Attstbas plnoanas sistmas izvrtjuma juridiskais pamatojums Pamatojums: Caurspdga un skaidrk strukturta nacionls plnoanas sistma, tostarp caur stratiju skaita samazinanu un palaik spk esoo plnu juridisk un hierarhisk statusa prskatanu [Sapraans memoranda starp ES un LR piektais papildinjums (I pielikuma 10.b) punkts] Politikas plnoanas sistmas attstbas pamatnostdu (PPSAP) 2007.-2013.gadam beigu termi Plnots: Sagatavot un iesniegt MK Informatvo ziojumu par Politikas plnoanas sistmas attstbas pamatnostdu ievieanas ietekmes novrtjumu, kur sniegti prieklikumi sistmas uzlaboanai un konkrtam plnoanas dokumentu skaita samazinjumam - provizoriski ldz 2013.gada 1.oktobrim [Latvijas Stratisks attstbas plna 2010. - 2013. gadam 3.2.1.5. punkts] Izstrdt un iesniegt MK Attstbas plnoanas sistmas pamatnostdu 2014.- 2020.gadam projektu provizoriski ldz 2013.gada 31.decembrim [ PKC 2013.gada darba plns] 14. 4.1.Attstbas plnoanas institucionlais modelis 14 Nacionl attstbas padome (NAP). Padomes sastvs vada Ministru prezidents (MP), dalbnieki - IZM ministrs, VARAM ministrs, EM ministrs, FM ministrs, Latvijas Pavaldbu savienbas prieksdis, Saeimas Valsts prvaldes un pavaldbas komisijas Nacionl attstbas plna apakkomisijas vadtjs Nosaka vidja termia un ilgtermia izaicinjumus valsts attstbai, dod uzdevumus PKC un vrt PKC veikto uzdevumu izpildi un iesniegts politikas rekomendcijas. Tiek stenota LIAS2030 ideja par Ilgtspjgas attstbas komisijas izveidi, PKC un ekspertu komisija pc btbas aizstj instittu Latvija 2030. Reformu vadbas grupa k NAP2020 Sabiedrisk konsultatv padome PKC MP padotb k attstbas plnoanas koordinjo institcija Ekspertu komisija NAP2020 doto uzdevumu izpildei un atseviu PKC uzdevumu izpildes atbalstam uz uzdevuma izpildes laiku tiek nolgti augsti kvalificti eksperti- ptnieki 15. 4.2. PKC esos un iespjams papildus funkcijas 15 Attstbas plnoanas sistmas darbbas koordincija (LIAS2030 + NAP2020 stenoanas regulrs izvrtjums + politikas dokumentu savstarpja saskaoana Atseviu prnozarisku problmu risinjumu izstrde (kapitlsabiedrbu reforma, sabiedrbas saliedana, elektromobilitte u.c.)Analtiski uzdevumi (MP un MP biroja uzdevum) Publisko investciju koordincija un atdeves analze (budets, ES un EEZ fondi) Valsts konkurtspjas uzraudzbas sistmas izveide un pastvgs konkurtspjas monitorings Nkotnes scenriju veidoana un analze (Foresight pieeja) EsoieuzdevumiPapildusuzdevumi 16. 4.3. Modea stenoanas finansilie aspekti 16 Nr. Funkciju grupa Papildus ldzeki 1. Attstbas plnoanas sistmas darbbas koordincija (attstbas plnoanas dokumentu savstarpja saskaoana, LIAS 2030 un NAP2020 stenoanas un valsts ilgtspjgas attstbas novrtana) 104 355 LVL 2. Publisko investciju koordincija un atdeves analze (ES, EEZ fondu ieguldjumu virzba atbilstoi NAP un ietekmes vrtana) 3. Nkotnes scenriju veidoana un analze (foresight pieeja, ilgtermia prognou izstrde) 4. Valsts konkurtspjas monitorings 5. Nozaru kompleksas analzes attstana, iezmjot problmas un iespjamos ieteikumus to risinanai 6. Ptjumu un publikciju datubzes funkcionalittes uzlaboanai 47 496 LVL 7. Ldzdalba ar ES SF plnoanu un ievieanu saisttajs sanksms, k ar darbinieku apmcba 8. Komunikcijas stratijas izstrdei un stenoanas uzskanai, k ar integrtas valsts attstbas plnoanas un PKC/NAP mjaslapas izveidei Kop 161 851 LVL 17. 17 4.4. Atskaitans par valsts attstbu reformana LIAS2030 un NAP2020 uzraudzbas ziojums Pirmaj un treaj gad pc Saeimas vlanm MP ikgadjais ziojums Saeimai par valdbas deklarcijas un rcbas plna izpildi Termi ikgadji, 1.marts Ziojums par nacionlo drobu Ikgadji MP ikgadjais ziojums Saeimai Termi 1.marts. Informciju par LIAS 2030 un NAP stenoanu un valsts ilgtspjgu attstbu ietver pirmaj un treaj gad pc Saeimas vlanm 18. www.nap.lv 18 Prresoru koordincijas centrs Tlrunis: 67082811, 67082814 E-pasts: peteris.vilks@pkc.mk.gov.lv Adrese: Brvbas bulvris 36, Rga, LV-1520 Twitter: @NAP2020