NAP2020 melraksts

Click here to load reader

 • date post

  29-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  361
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of NAP2020 melraksts

 • 1. NAP2020 vadbas grupas 5.sdeMrti Krievi Prresoru koordincijas centrs Rg, 2012. gada 17. maij

2. NAP Vadbas grupas sdes Nr.5 darba krtba Sdes ilgums: 14:30 16:00 (90 mintes) Sdes darba krtba: Nacionlattstbas plna2014.2020.gadam melnraksta prezentcija (max 15 mintes) Diskusija par Nacionl attstbas plna 2014.2020.gadam melnrakstu (max 65 mintes) Dadi (max 10 mintes) 2 3. NAP2020 melnrakstsNAP melnraksts ir minjums priet no darba grups sagatavotajiemdarba materiliem uz vienotu tekstu. is materils kalpo par pamatuturpmkajm diskusijm gan par dokumenta struktru, gan indikatorulietojambu, gan uzdevumu konkrtbu. 3 4. Paveiktais kop iepriekjs Vadbas grupas1 Ldz 2012.gada apra vidum darba grups izstrdts idejupamatpiedvjums, tau turpmka detalizcija iesprst 19.04.2012. ministru seminrs par NAP2020 izstrdi 24.04.2012. informcija Ministru kabinet par Nacionlattstbas plna 2014.-2020.gadam izstrdes gaitu ldz 09.05.2012. PKC darbs pie NAP2020 melnraksta,prliekot darba materilu vienot tekst 10.05.2012. NAP2020 melnraksta publiskoana komentrusnieganai ldz .g. 24.maijam4 5. Paveiktais kop iepriekjs Vadbas grupas2 Tikans un diskusijas, kur PKC prstvji piedaljuies: RTU diskusija par enertikas un vides sektoru priorittm ; Latvijas Piekrastes pavaldbu apvienbas pavaldbu vadtju sapulce Salacgrv; Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecbas padome; Kurzemes plnoanas reiona padome; Novadu pavaldbu apvienbas Novadu dienas sanksme Ogr; Saeimas Nacionls apvienbas "Visu Latvijai!""Tvzemei un Brvbai/LNNK" frakcija; LU konference Latvijas inovcijas potencils Baltijas valstu pieredzes kontekst; tikans ar LDDK; Saeimas un NVO forums Stabilitte. Partnerba. Attstba; projekta Starptautisks biznesa inkubatoru tkls (IBI Net) noslguma konference; LZA sde Ekonomiski finansil situcija ES: problmas un risinjumi.5 6. Konkrtasvajadzbasvs. Laika vlmju trkums saraksti Pareizi lozungi Ierobeotsvs. pieejamo nozaruldzekulobistiapjomsIlgtermia vzijas unStratiskas vajadzgoizvles vs.ldzeku konkrti aprinuprojekti gatavba Avots: Gatis Buravcovs 7. Izcila uzmjdarbbas videStabili pamati tautasTautas saimniecbas ataudzei attstbu atbalstoi mrorientti ieguldjumi Prognozjami ienkumi infrastruktrun ciengs darbs Tautas saimniecbasattstbu atbalstoaCilvku sadarbba unkvalitatva izgltbapiederba Latvijai Augstraga un Vesels cilvks eksportspjga raoanaKompetenuAttstta ptniecba unattstba inovcijaPakalpojumu pieejamba ldzvrtgudzves un darbaEkonomisks apstku radanai aktivittes veicinanareionos teritorijupotencila izmantoanaPrvaldbas optimizcija atbilstoiapdzvojuma struktraiun teritoriju Dabas un kultrasekonomisks attstbas kapitla efektvaprognozm apsaimniekoana 7 8. NAP2020 virsmri8 9. K NAP stratisko rdtju kopums atbalsta virsmru sasnieganu?Ja darbs ir produktvks un investcijas tiekieguldtas augstragaj un eksportspjgajsektor... INDIKATORI: IKP uz vienu iedzvotju; IKP indekss; Darbaspkaproduktivitte; Teko konta deficts... un produktivittes celan tiek radtas iespjasiesaistties visiem,... INDIKATORI: Reionl IKP uz vienu iedzvotju dispersija; Nefinanuinvestciju apjoms uz iedzvotju reionos; Vidjie ienkumi uz vienumjsaimniecbas locekli reionos... tad labkljbas lmenis paaugstins, veidojasvidusira, un ts ataudze tiek nodrointa.INDIKATORI: S80/S20 summraisienkumu nevienldzbaskoeficients; Summrais dzimstbas koeficients 9 10. NAP2020 izstrdes laika rmis10 11. Ko izdart labk? NAP2020 jkst vl daudz saprotamkam, fokustkam unkonkrtkam, td gribam dzirdt strukturtus viedokus par: kopjo dokumenta struktru (apjomu); lietotajiem indikatoriem (to skaitu); liekajiem (maznozmgajiem) darbbas virzieniem un uzdevumiem; konkrtbas lmeni, kas pankams ldz pirmajai redakcijai, ievrojot nepiecieambu NAP2020 sasaistt ar finansjumu. Vrds Jums! 11 12. Turpmkie soiPatlaban ir tapis vien NAP2020 melnraksts. Tiei patlaban ir stais laiksiesaistties t veidoan, lai t pirm redakcija, kam jtop ldz jnijavidum, btu pc iespjas kvalitatvka. Ikvienam viedoklim unprieklikumam ir nozme!12 13. NAP Vadbas grupas sdes Nr.6 darba krtba Sdes datums: 2012.gada 14.jnijs Sdes ilgums: 14:30 16:00 (90 mintes) Sdes darba krtba: Nacionl attstbas plna 2014.2020.gadam pirms redakcijas prezentcija (max 30 mintes) Diskusija par Nacionl attstbas plna 2014.2020.gadam pirmo redakciju (max 60 mintes)13 14. Veiksmes darbos! Ar cieu,Prresoru koordincijas centrspkc@pkc.mk.gov.lv14 15. Spcga vidusira, kas nodroina tautas ataudzi valst, kur katram iriespjas gdt par savu, savu tuvinieku un Latvijas attstbu 15 16. PROGNOZJAMI IENKUMI UN CIENGS DARBS 16 17. KOMPETENU ATTSTBA 17 18. VESELS CILVKS 18 19. TAUTAS ATAUDZE 19 20. CILVKU SADARBBA UN PIEDERBA LATVIJAI20 21. TAUTAS SAIMNIECBAS IZAUGSMEStarptautiski konkurtspjga un ilgtspjga ekonomika Latvijas valsts izaugsmei un tautas dzves lmea paaugstinanai 21 22. AUGSTRAGA UN EKSPORTSPJGA RAOANA 23. IZCILA UZMJDARBBAS VIDE 24. ATTSTTA PTNIECBA UN INOVCIJA 25. TAUTAS SAIMNIECBAS IZAUGSMI ATBALSTOAKVALITATVA IZGLTBA 26. TAUTAS SAIMNIECBU ATTSTBU ATBALSTOIMRORIENTTI IEGULDJUMI INFRASTRUKTR 27. Btiskko socilekonomisks attstbas atirbumazinana starp Latvijas reioniem 28. EKONOMISKS AKTIVITTES VEICINANA REIONOS TERITORIJU POTENCILA IZMANTOANA 28 29. PAKALPOJUMU PIEEJAMBA LDZVRTGU DZVES UNDARBA APSTKU NODROINANAI 30. DABAS UN KULTRAS KAPITLA EFEKTVA APSAIMNIEKOANA 31. PRVALDBAS OPTIMIZCIJA ATBILSTOI APDZVOJUMA STRUKTRAI UN TERITORIJU EKONOMISKS ATTSTBAS PROGNOZM