Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

94

Transcript of Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

Page 1: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk
Page 2: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk
Page 3: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

MODUL PEMBELAJARAN

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

(TEKNOLOGI MAKLUMAT

DAN KOMUNIKASI)

TAHUN 2

Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2011

Page 4: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

Cetakan Pertama 2011

© Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian

artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara

apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain

sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan

Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks

Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

Page 5: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

BIL. KANDUNGAN MUKA SURAT

1. BELAJAR MENGGUNAKAN PAPAN KEKUNCI 1 2. BELAJAR MS WORD 11 3. MENGHASILKAN PERSEMBAHAN MS POWERPOINT 31 4. MENEROKA DUNIA E-MEL 45 5.

MENCARI MAKLUMAT 63

Page 6: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk
Page 7: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

1  Belajar Menggunakan Papan Kekunci Tahun 2

MODUL PEMBELAJARAN

BELAJAR MENGGUNAKAN PAPAN KEKUNCI

Page 8: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

2  Belajar Menggunakan Papan Kekunci Tahun 2

BELAJAR MENGGUNAKAN PAPAN KEKUNCI

TAHUN 2

Objektif:

Pada akhir modul, anda dapat:

• menggunakan papan kekunci dengan kedudukan jari yang betul di atas papan kekunci.

Hai, kawan-kawan! Mari kita belajar menggunakan papan kekunci. Kita akan belajar sambil bermain dengan menggunakan perisian Animated Beginning Typing. Perisian ini mudah digunakan. Anda akan diajar cara meletakkan jari ke atas papan kekunci dengan cara yang betul.

Page 9: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

3  Belajar Menggunakan Papan Kekunci Tahun 2

AKTIVITI 1: MELETAKKAN JEJARI PADA PAPAN KEKUNCI

AKTIVITI 2: MEMULAKAN PERISIAN ANIMATED

BEGINNING TYPING Lihat gambar rajah 1.

Langkah 1: Klik Start. Langkah 2: Klik All Programs. Langkah 3: Pilih FLIX Shareware. Langkah 4: Klik Animated Beginning Typing Shareware.

Mari kita bermain dengan papan kekunci. Cuba ketuk kekunci dengan jejari anda.

Gambar rajah 1

3 1

2

4

Page 10: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

4  Belajar Menggunakan Papan Kekunci Tahun 2

Langkah 5: Paparan akan kelihatan seperti gambar rajah 2. Tekan kekunci Enter.

Paparan seperti gambar rajah 3 akan diperolehi.

Gambar rajah 3

Aras Rendah

Aras Sederhana

Aras Tinggi

Keluar perisian

Gambar rajah 2

Page 11: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

5  Belajar Menggunakan Papan Kekunci Tahun 2

AKTIVITI 3: KEKUNCI RUMAH DAN KEDUDUKAN JARI

Letakkan jari di kekunci rumah mengikut kedudukan jari yang betul seperti yang ditunjukkan pada gambar rajah 1 (Kekunci: A,S,D,F dan J,K,L,;).

Gambar rajah 1

Page 12: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

6  Belajar Menggunakan Papan Kekunci Tahun 2

AKTIVITI 4: MARI BERMAIN LETTER JUMPERS

Pilih Letter Jumpers seperti gambar rajah 1.

Langkah 1: Klik ASDF seperti gambar rajah 2.

Gambar rajah 2

1

Gambar rajah 1

Page 13: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

7  Belajar Menggunakan Papan Kekunci Tahun 2

Langkah 2: Seterusnya, antara muka berikut akan dipaparkan seperti gambar rajah 3. Pilih satu objek (Critters).

Langkah 3: Ketuk huruf pada papan kekunci mengikut jari yang betul seperti gambar rajah 4.

Gambar rajah 3

2

Gambar rajah 4

3

Page 14: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

8  Belajar Menggunakan Papan Kekunci Tahun 2

Jika anda mengetuk kekunci huruf yang betul, huruf tersebut akan hilang seperti gambar rajah 5.

Langkah 4: Setelah selesai mengetuk kekunci semua huruf, paparan akan kembali kepada Menu Utama secara automatik

seperti gambar rajah 6. Teruskan latihan dan pilih abjad dalam Letter

Jumpers sekali lagi.

Gambar rajah 5

Gambar rajah 6

Page 15: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

9  Belajar Menggunakan Papan Kekunci Tahun 2

AKTIVITI 5: MENAMATKAN PERMAINAN

Klik QUIT untuk keluar dari perisian Animated Beginning Typing. Lihat gambar rajah 1. Kawan-kawan boleh memilih aras sederhana atau tinggi jika telah kuasai di aras Letter Jumpers.

Gambar rajah 1

Selamat Berjaya!

Page 16: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk
Page 17: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

11 Belajar MS Word Tahun 2

MODUL PEMBELAJARAN

BELAJAR MICROSOFT WORD

(MS WORD)

Page 18: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

12 Belajar MS Word Tahun 2

MARI BELAJAR MS WORD TAHUN 2

Objektif: Pada akhir modul, anda dapat:

• mengenal pasti lajur dan baris. • menggunakan kekunci Caps Lock. • menyisip jadual dalam tugasan. • memasukkan teks dan imej dalam

jadual. • menambah lajur dan baris dalam

tugasan. • menghasilkan teks dengan pelbagai

warna. • mencetak tugasan dalam dua salinan.

Page 19: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

13 Belajar MS Word Tahun 2

AKTIVITI 1: MENGENAL LAJUR DAN BARIS

Jadual yang mengandungi _______ lajur dan ______ baris. AKTIVITI 2: MELANCARKAN MS WORD

Klik All Programs Microsoft Office Microsoft Office Word

No Makan Tumbuhan Sahaja

Makan Haiwan Sahaja

Makan Tumbuhan Dan Haiwan

baris

baris

lajur lajur lajur lajur

Page 20: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

14 Belajar MS Word Tahun 2

AKTIVITI 3: MENGGUNAKAN KEKUNCI CAPS LOCK

Langkah 1: Tekan kekunci Caps Lock.

Langkah 2: Taip perkataan HAIWAN seperti gambar

Paparan akan kelihatan seperti dalam gambar rajah 1.

Gambar rajah 1

Kawan-kawan, kekunci Caps Lock adalah untuk menaip teks dalam huruf besar.

Page 21: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

15 Belajar MS Word Tahun 2

rajah 2.

Langkah 3: Tekan kekunci Caps Lock semula. Ini untuk menaip teks dalam huruf kecil. AKTIVITI 4: MEMBENTUK JADUAL

Gambar rajah 2

Gambar rajah 3

baris

lajur

Mari kita bentuk jadual 3 lajur dan 2 baris seperti gambar rajah 3.

Page 22: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

16 Belajar MS Word Tahun 2

Langkah menyisip jadual seperti dalam gambar rajah 4.

Langkah 1: Klik pada Table di Bar menu.

Langkah 2: Klik Insert.

Langkah 3: Klik Table.

Langkah 4: Masukkan nombor 3 pada ruangan Number of colums ( Bilangan lajur ).

Langkah 5: Masukkan nombor 2 pada ruangan Number of rows ( Bilangan baris ).

Langkah 6: Klik OK.

1

Gambar rajah 4

2

3

Gambar rajah 5

4

5

6

Page 23: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

17 Belajar MS Word Tahun 2

AKTIVITI 5: MENAIP TEKS KE DALAM JADUAL Langkah 1: Letakkan kursor dalam lajur 1, baris 1 seperti gambar rajah 7.

Paparan akan kelihatan seperti dalam gambar rajah 6.

Gambar rajah 6

1

Gambar rajah 7

Page 24: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

18 Belajar MS Word Tahun 2

Langkah 2: Tekan kekunci diikuti dengan kekunci abjab M. Hanya huruf M sahaja huruf besar.

Langkah 3: Taip perkataan Makan Tumbuhan Sahaja

seperti dalam gambar rajah 9.

3

Gambar rajah 9

Gambar rajah 8

2

Bagaimana nak menaip T dalam huruf besar?

Shift

Page 25: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

19 Belajar MS Word Tahun 2

AKTIVITI 6: MENYISIP IMEJ KE DALAM JADUAL.

Langkah 1: Letakkan kursor di dalam lajur 1, baris 2. Langkah 2: Klik Insert.

Langkah 3: Pilih Picture.

Langkah 4: Klik pada Clip Art.

Gambar rajah 10

2

3

4

Makan Tumbuhan Sahaja 1

Pada pelajaran ini terdapat 2 cara

menyisip imej iaitu dari Clip Art dan

From File. Kemahiran tersebut telah

dipelajari di Tahun 1

Page 26: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

20 Belajar MS Word Tahun 2

Imej akan disisipkan dalam lajur 1 , baris 2 seperti gambar rajah 11. Langkah 4: Taip perkataan Animal di dalam kotak carian.

Langkah 5: Klik .

Langkah 6: Klik pada gambar arnab.

Gambar rajah 11

5

6

4

Ulangi Langkah 4 hinga 6 untuk menyisip imej haiwan yang lain. Jika imej haiwan tiada dalam Clip Art sila sisisp imej dari From File.

Makan Tumbuhan Sahaja

Page 27: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

21 Belajar MS Word Tahun 2

AKTIVITI 7: MENAMBAH LAJUR DAN BARIS

A. Menyisip lajur seperti gambar rajah 12. Langkah 1: Letakkan kursor di dalam baris 1, lajur

3 dan klik.

Langkah 2: Klik Table.

Langkah 3: Pilih Insert.

Langkah 4: Klik Columns to the Right.

Paparan seperti gambar rajah 13 akan diperolehi.

2

4

3

1

Gambar rajah 12

Gambar rajah 13

Page 28: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

22 Belajar MS Word Tahun 2

B. Menyisip baris seperti gambar rajah 14. Langkah 1: Letakkan kursor di dalam baris 2, jalur

4 dan klik.

Langkah 2: Klik Table.

Langkah 3: Pilih Insert.

Langkah 4: Klik Rows Below .

Paparan seperti gambar rajah 15 akan diperolehi.

Gambar rajah 14

Gambar rajah 15

2

3

1

4

Page 29: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

23 Belajar MS Word Tahun 2

AKTIVITI 8: MENUKAR WARNA PADA PERKATAAN

Langkah 1: Klik dan heret perkataan Makan Tumbuhan Sahaja seperti gambar rajah 16.

Langkah 2: Klik Format dan klik Font seperti gambar

rajah 17.

Gambar rajah 16

Gambar rajah 17

1

2

Page 30: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

24 Belajar MS Word Tahun 2

Langkah 3: Klik Font color seperti gambar rajah 18

Langkah 4: Pilih red ( warna merah ) dan klik ok seperti gambar rajah 19.

Gambar rajah 18

Makan Tumbuhan Sahaja

Gambar rajah 19

3

Page 31: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

25 Belajar MS Word Tahun 2

Paparan seperti gambar rajah 20 akan diperolehi. AKTIVITI 9: MENCETAK HASIL KERJA DALAM DUA SALINAN Mencetak hasil kerja. Langkah 1: Klik File seperti gambar rajah 21.

Langkah 2: Klik Print Preview untuk melihat hasil kerja.

Gambar rajah 20

Gambar rajah 21

1

2

Page 32: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

26 Belajar MS Word Tahun 2

Langkah 3: Klik Close seperti dalam gambar rajah 22.

Langkah 4: Klik File seperti dalam gambar rajah 23.

Langkah 5: Klik Print

Gambar rajah 23

5

4

Gambar rajah 22

Page 33: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

27 Belajar MS Word Tahun 2

Sila rujuk gambar rajah 24.

Langkah 6: Buat dua salinan dengan memilih nombor 2 pada ruangan Number of copies.

Langkah 7: Klik OK.

Gambar rajah 24

7

6

Kawan-kawan, minta kebenaran guru sebelum klik OK.

Page 34: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

28 Belajar MS Word Tahun 2

AKTIVITI 10: MENYIMPAN HASIL KERJA DAN MENUTUP MS WORD

Sila rujuk gambar rajah 25.

Langkah 1: Klik File.

Langkah 2: Klik Save.

Sila rujuk gambar rajah 26. Langkah 3: Simpan di dalam My Documents.

Langkah 4: Taip Arnab sebagai nama hasil kerja anda.

Langkah 5: Klik Save.

Langkah 6: Klik untuk keluar MS Word.

Arnab

Gambar rajah 25

1

2

Gambar rajah 26

3

4 5

Page 35: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

29 Belajar MS Word Tahun 2

PENGAYAAN Contoh Jadual : HAIWAN DAN MAKANANNYA

4 lajur atau lebih

No Makan Tumbuhan Sahaja

Makan Haiwan Sahaja

Makan Tumbuhan Dan Haiwan

1

2

Hai kawan-kawan, mari kita buat satu jadual yang kreatif dalam aplikasi MS Word yang merangkumi :

1. Sisipan jadual. 2. Teks yang pelbagai warna. 3. Imej.

Jadual tersebut mestilah mempunyai 4 lajur atau lebih dan 3 baris atau lebih.

3 ba

ris

atau

lebi

h

Page 36: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk
Page 37: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

31 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint

MODUL PEMBELAJARAN

MENGHASILKAN PERSEMBAHAN

MICROSOFT OFFICE POWERPOINT

(MS POWERPOINT)

Page 38: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

32 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint

Objektif:

Pada akhir modul, anda dapat:

• membuat persembahan MS PowerPoint yang mengandungi teks, imej dan audio

• menyalin dan menampal serta mengalihkan imej

• menukar warna latar belakang dan membuat transisi slaid.

MENGHASILKAN PERSEMBAHAN MS POWERPOINT

TAHUN 2

Page 39: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

33 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint

AKTIVITI 1: MEMBUAT PERSEMBHAN MS POWERPOINT YANG MENGANDUNGI TEKS, IMEJ DAN AUDIO

Langkah 1: Klik Start Klik All Programs Klik Microsoft Powerpoint.

• Paparan seperti gambar rajah 1 akan diperolehi. Slaid pertama adalah slaid tajuk.

Langkah 2: Klik dalam kotak Click to add title Taip ayat Keperluan Asas seperti gambar rajah 2.

Gambar rajah 1

Gambar rajah 2

Page 40: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

34 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint

Langkah 3: Klik dalam kotak sub tajuk Taip perkataan Manusia seperti gambar rajah 3.

Langkah 4: Klik Insert di Bar menu Klik New Slide seperti gambar rajah 4.

• Paparan seperti gambar rajah 5 akan diperolehi.

Gambar rajah 4

Gambar rajah 3

Page 41: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

35 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint

Langkah 5: Klik dalam kotak tajuk Taip perkataan Makanan seperti gambar rajah 6.

Langkah 6: Klik Insert di Bar Menu Pilih Picture

Klik Clip Art seperti gambar rajah 7.

Gambar rajah 6

Sekaranganda ada 2 slaid

Gambar rajah 5

Gambar rajah 7

Gambar rajah 6

Page 42: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

36 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint

Langkah 7: Taip perkataan bread dalam kotak carian Klik Go.

• Paparan seperti gambar rajah 8 akan diperolehi.

Langkah 8: Klik imej roti seperti gambar rajah 9.

• Paparan seperti gambar rajah 10 akan diperolehi.

Gambar rajah 8

Gambar rajah 9

Page 43: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

37 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint

Langkah 9: Klik pada Insert di Bar Menu Pilih Movies and Sounds Klik Sound from File seperti gambar rajah 11.

Langkah 9: Klik fail audio Roti dari folder My Documents

Klik OK seperti gambar rajah 12.

Gambar rajah 10

Gambar rajah 12

Gambar rajah 11

Page 44: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

38 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint

• Paparan seperti gambar rajah 13 akan diperolehi. Langkah 10: Klik untuk mendengar bunyi yang telah

disisipkan dalam persembahan. AKTIVITI 2: MENYALIN DAN MENAMPAL IMEJ Langkah 1: Klik pada gambar roti Klik kanan tetikus

Klik Copy seperti gambar rajah 14.

Gambar rajah 13

Gambar rajah 14

Page 45: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

39 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint

Langkah 2: Klik kanan tetikus sekali lagi Klik Paste seperti gambar rajah 15.

• Paparan seperti gambar rajah 16 akan diperolehi.

Oh! Imej roti bertindih. Bagaimana hendak alihkan?

Gambar rajah 16

Gambar rajah 15

Page 46: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

40 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint

Langkah 3: Klik kiri tetikus dan seret Lepaskan jari. Imej roti akan beralih seperti gambar rajah 17.

AKTIVITI 3: MENUKAR LATAR BELAKANG PERSEMBAHAN

Langkah 1: Klik Format pada Bar menu Klik Background seperti gambar rajah 18.

Gambar rajah 17

Gambar rajah 18

Mahu cantikkan persembahan? Kawan-kawan boleh tukar latar belakang persembahan.

Page 47: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

41 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint

Langkah 2: Klik untuk memilih warna Pilih warna hijau seperti gambar rajah 19.

Langkah 3: Klik Apply to All seperti gambar rajah 20 untuk menukar semua warna latar belakang slaid persembahan.

• Paparan seperti gambar rajah 21 akan terpapar.

Gambar rajah 21

Gambar rajah 19

Gambar rajah 20

Apakah warna latar belakang slaid anda sekarang?

Page 48: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

42 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint

AKTIVITI 4: MEMBUAT TRANSISI SLAID

Langkah 1: Klik Slide Show di Bar menu Pilih Slide Transition seperti gambar rajah 22.

• Paparan seperti gambar rajah 23 akan terpapar.

Gambar rajah 23

Kawan-kawan, mari kita buat peralihan slaid yang berbeza. Pastikan anda di slaid pertama.

Gambar rajah 22

Page 49: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

43 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint

Langkah 2: Pilih Blinds Horizontal Klik Apply to All Slides Klik Play untuk melihat transisi seperti gambar rajah 32.

Langkah 3: Simpan hasil kerja anda. AKTIVITI 5: MELIHAT PERSEMBAHAN SLAID Langkah 1: Klik untuk melihat persembahan slaid.

Langkah 2: Klik untuk menamatkan persembahan MS

PowerPoint.

Kawan-kawan ada banyak pilihan transisi. Cubalah!

Gambar rajah 32

Page 50: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk
Page 51: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

31 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint

MODUL PEMBELAJARAN

MENGHASILKAN PERSEMBAHAN

MICROSOFT OFFICE POWERPOINT

(MS POWERPOINT)

Page 52: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

32 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint

Objektif:

Pada akhir modul, anda dapat:

• membuat persembahan MS PowerPoint yang mengandungi teks, imej dan audio

• menyalin dan menampal serta mengalihkan imej

• menukar warna latar belakang dan membuat transisi slaid.

MENGHASILKAN PERSEMBAHAN MS POWERPOINT

TAHUN 2

Page 53: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

33 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint

AKTIVITI 1: MEMBUAT PERSEMBHAN MS POWERPOINT YANG MENGANDUNGI TEKS, IMEJ DAN AUDIO

Langkah 1: Klik Start Klik All Programs Klik Microsoft Powerpoint.

• Paparan seperti gambar rajah 1 akan diperolehi. Slaid pertama adalah slaid tajuk.

Langkah 2: Klik dalam kotak Click to add title Taip ayat Keperluan Asas seperti gambar rajah 2.

Gambar rajah 1

Gambar rajah 2

Page 54: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

34 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint

Langkah 3: Klik dalam kotak sub tajuk Taip perkataan Manusia seperti gambar rajah 3.

Langkah 4: Klik Insert di Bar menu Klik New Slide seperti gambar rajah 4.

• Paparan seperti gambar rajah 5 akan diperolehi.

Gambar rajah 4

Gambar rajah 3

Page 55: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

35 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint

Langkah 5: Klik dalam kotak tajuk Taip perkataan Makanan seperti gambar rajah 6.

Langkah 6: Klik Insert di Bar Menu Pilih Picture

Klik Clip Art seperti gambar rajah 7.

Gambar rajah 6

Sekaranganda ada 2 slaid

Gambar rajah 5

Gambar rajah 7

Gambar rajah 6

Page 56: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

36 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint

Langkah 7: Taip perkataan bread dalam kotak carian Klik Go.

• Paparan seperti gambar rajah 8 akan diperolehi.

Langkah 8: Klik imej roti seperti gambar rajah 9.

• Paparan seperti gambar rajah 10 akan diperolehi.

Gambar rajah 8

Gambar rajah 9

Page 57: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

37 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint

Langkah 9: Klik pada Insert di Bar Menu Pilih Movies and Sounds Klik Sound from File seperti gambar rajah 11.

Langkah 9: Klik fail audio Roti dari folder My Documents

Klik OK seperti gambar rajah 12.

Gambar rajah 10

Gambar rajah 12

Gambar rajah 11

Page 58: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

38 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint

• Paparan seperti gambar rajah 13 akan diperolehi. Langkah 10: Klik untuk mendengar bunyi yang telah

disisipkan dalam persembahan. AKTIVITI 2: MENYALIN DAN MENAMPAL IMEJ Langkah 1: Klik pada gambar roti Klik kanan tetikus

Klik Copy seperti gambar rajah 14.

Gambar rajah 13

Gambar rajah 14

Page 59: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

39 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint

Langkah 2: Klik kanan tetikus sekali lagi Klik Paste seperti gambar rajah 15.

• Paparan seperti gambar rajah 16 akan diperolehi.

Oh! Imej roti bertindih. Bagaimana hendak alihkan?

Gambar rajah 16

Gambar rajah 15

Page 60: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

40 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint

Langkah 3: Klik kiri tetikus dan seret Lepaskan jari. Imej roti akan beralih seperti gambar rajah 17.

AKTIVITI 3: MENUKAR LATAR BELAKANG PERSEMBAHAN

Langkah 1: Klik Format pada Bar menu Klik Background seperti gambar rajah 18.

Gambar rajah 17

Gambar rajah 18

Mahu cantikkan persembahan? Kawan-kawan boleh tukar latar belakang persembahan.

Page 61: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

41 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint

Langkah 2: Klik untuk memilih warna Pilih warna hijau seperti gambar rajah 19.

Langkah 3: Klik Apply to All seperti gambar rajah 20 untuk menukar semua warna latar belakang slaid persembahan.

• Paparan seperti gambar rajah 21 akan terpapar.

Gambar rajah 21

Gambar rajah 19

Gambar rajah 20

Apakah warna latar belakang slaid anda sekarang?

Page 62: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

42 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint

AKTIVITI 4: MEMBUAT TRANSISI SLAID

Langkah 1: Klik Slide Show di Bar menu Pilih Slide Transition seperti gambar rajah 22.

• Paparan seperti gambar rajah 23 akan terpapar.

Gambar rajah 23

Kawan-kawan, mari kita buat peralihan slaid yang berbeza. Pastikan anda di slaid pertama.

Gambar rajah 22

Page 63: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

43 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint

Langkah 2: Pilih Blinds Horizontal Klik Apply to All Slides Klik Play untuk melihat transisi seperti gambar rajah 32.

Langkah 3: Simpan hasil kerja anda. AKTIVITI 5: MELIHAT PERSEMBAHAN SLAID Langkah 1: Klik untuk melihat persembahan slaid.

Langkah 2: Klik untuk menamatkan persembahan MS

PowerPoint.

Kawan-kawan ada banyak pilihan transisi. Cubalah!

Gambar rajah 32

Page 64: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk
Page 65: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

45 Meneroka Dunia E-mel Tahun 2

MODUL PEMBELAJARAN

MENEROKA DUNIA

E-MEL

Page 66: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

46 Meneroka Dunia E-mel Tahun 2

MENEROKA DUNIA E-MEL TAHUN 2

Objektif: Pada akhir modul, anda dapat:

• menghantar maklumat melalui e-mel. • menerima dan membalas maklumat

menggunakan melalui e-mel.

Hai, kawan–kawan! Pernahkah anda mendengar tentang e-mel? E-mel merupakan salah satu alat komunikasi yang cepat. Anda perlu ada akaun e-mel seperti Hotmail.

Page 67: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

47 Meneroka Dunia E-mel Tahun 2

AKTIVITI 1: MENGGUNAKAN PELAYAR UNTUK MENGAKSES INTERNET

Langkah 1: Klik Start klik All Programs klik

Internet Explorer.

Pelayar Internet Explorer akan dipaparkan seperti gambar rajah 1.

Hai, kawan-kawan! Mari kita hantar e-mel.

Gambar rajah 1

Page 68: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

48 Meneroka Dunia E-mel Tahun 2

Gambar rajah 2

Langkah 2: Klik ikon Hotmail seperti gambar rajah 2.

Langkah 3: Klik Sign Up.

Jika belum ada akaun e-mel, ikut Langkah 3 hingga 12.

2

Gambar rajah 3

3

Sekiranya anda tidak dapat paparan tersebut: Taip http://hotmail.com di dalam kotak alamat

tekan Enter.

Page 69: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

49 Meneroka Dunia E-mel Tahun 2

Langkah 4: Taipkan nama pada Hotmail address.

Langkah 5: Klik Check avaibility.

Jika nama anda telah digunakan, pilih nama yang lain.

Langkah 6: Taipkan kata laluan di ruang Create a password.

Langkah 7: Ulang taip kata laluan di ruang Retype password.

Gambar rajah 5

6

7

Paparan seperti gambar rajah 4 akan terpapar dan ikuti langkah-langkah berikut:

Gambar rajah 4

4

5

Page 70: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

50 Meneroka Dunia E-mel Tahun 2

Langkah 8: Pilih soalan Security Question yang anda suka.

Langkah 9: Taipkan jawapan anda di ruang Secret Answer.

Sekarang, mari kita ikuti langkah seterusnya seperti gambar rajah 6 dan 7.

Gambar rajah 6

8

Gambar rajah 7

Page 71: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

51 Meneroka Dunia E-mel Tahun 2

Langkah 10: Isikan butiran seperti berikut:

a. First Name ( nama )

b. Last Name ( nama bapa )

c. Country/Region ( negara )

d. City/Region ( bandar )

e. Postal Code ( poskod )

f. Gender ( jantina )

g. Birth Year (Tahun lahir )

Gambar rajah 8

c

e

d

f

b

g

a

Page 72: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

52 Meneroka Dunia E-mel Tahun 2

Langkah 11: Taipkan semula karakter yang tertera.

Langkah 12: Klik I Accept.

Gambar rajah 9

Paparan seterusnya seperti gambar rajah 10. Tahniah! Anda telah berjaya mendaftarkan akaun e-mel

d

12

11

Gambar rajah 10

Page 73: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

53 Meneroka Dunia E-mel Tahun 2

Sebelum kita menghantar e-mel, mari kita melihat cara-cara untuk Daftar Masuk berdasarkan gambar rajah 11 di bawah.

AKTIVITI 2: MENGHANTAR E-MEL Langkah 2: Klik kotak Windows Live ID. Masukkan nama

pengguna. Contoh: [email protected]

Langkah 3: Klik kotak Password. Masukkan kata laluan.

Langkah 4: Klik Sign in.

Gambar rajah 11

4

2

3

Page 74: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

54 Meneroka Dunia E-mel Tahun 2

Langkah 5: Klik pada Inbox. Langkah 6: Klik New untuk menulis e-mel baru.

Paparan akan menjadi seperti gambar rajah 12.

Rujuk gambar rajah 13 untuk langkah seterusnya.

Gambar rajah 13

6

Gambar rajah 12

5

Page 75: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

55 Meneroka Dunia E-mel Tahun 2

Langkah 7: Taip alamat penerima di dalam kotak To.

Langkah 8: Taip tajuk e-mel anda di dalam kotak Subject.

Langkah 9: Taip mesej anda dalam message board.

Langkah 10: Klik Send.

Lihat gambar rajah 14 dan ikuti langkah seterusnya.

Hantar e-mel kepada guru untuk memaklumkan e-mel anda. Minta guru balas. Rujuk gambar rajah 15 sebagai panduan.

Gambar rajah 14

7

8

Gambar rajah 15

10

9

Page 76: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

56 Meneroka Dunia E-mel Tahun 2

Langkah 11: Perhatikan Your message has been sent. AKTIVITI 3: MEMBALAS E-MEL

a. Inbox (Peti Masuk) Menunjukkan jumlah e-mel yang

belum dibaca.

b. E-mel belum dibaca akan dihitamkan (bold).

c. E-mel telah dibaca tidak dihitamkan.

Tahniah! Anda telah berjaya menghantar e-mel. Paparan seperti gambar rajah 16 akan terpapar.

Kawan-kawan, sekarang mari kita membalas e-mel yang diterima. Lihat gambar rajah 17.

Gambar rajah 16

Gambar rajah 17

b

c

a

Page 77: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

57 Meneroka Dunia E-mel Tahun 2

Langkah 1: Klik pada e-mel yang belum dibaca seperti gambar rajah 18.

Langkah 2: Baca tugasan yang diberi.

Tahniah! Anda berjaya membuka e-mel yang dikehendaki. Paparan seperti gambar rajah 19 akan kelihatan.

Gambar rajah 18

Gambar rajah 19

2

1

Page 78: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

58 Meneroka Dunia E-mel Tahun 2

Langkah 3: Klik Reply.

Untuk membalas e-mel pula, sila rujuk gambar rajah 20.

Paparan seperti gambar rajah 21 akan terpapar. Perhatikan paparan bahagian atas telah berubah.

Gambar rajah 20

3

Gambar rajah 21

Page 79: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

59 Meneroka Dunia E-mel Tahun 2

Langkah 4: Klik pada message board. Taip maklumat yang dikehendaki.

Langkah 5: Klik Send.

Tahniah! Anda telah berjaya membalas e-mel. Paparan seperti gambar rajah 23 akan kelihatan.

Gambar rajah 22

5

4

Gambar rajah 23

Page 80: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

60 Meneroka Dunia E-mel Tahun 2

AKTIVITI 4: DAFTAR KELUAR AKAUN E-MEL DAN MENUTUP INTERNET EXPLORER

Langkah 1: Klik Sign out. Langkah 2: Klik

Jangan lupa Daftar Keluar untuk melindungi maklumat diri anda.

Cemerlang, anda telah melaksanakan tugasan anda dengan jayanya! Semoga anda seronok

berhubung menggunakan e-mel. Ingatlah bahawa dunia berada di hujung jari anda.

Senyumlah selalu.

Gambar rajah 23

1

Page 81: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

61 Meneroka Dunia E-mel Tahun 2

AKTIVITI PENGUKUHAN

Jom, Kenali Rakan Anda! Aktiviti : Hantar, Baca dan Balas E-mel.

Langkah 1: Dapatkan satu alamat e-mel rakan anda.

______________________________

Langkah 2: Hantarkan maklumat berikut melalui e-mel;

a. Tulis cita-cita anda.

b. Tulis hobi anda.

Langkah 3: Minta rakan hantar e-mel kepada anda.

Langkah 4: Balas e-mel rakan anda.

Page 82: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk
Page 83: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

63 Mencari Maklumat Tahun 2 

MODUL PEMBELAJARAN

MENCARI MAKLUMAT

Page 84: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

64 Mencari Maklumat Tahun 2

MENCARI MAKLUMAT

TAHUN 2

Objektif:

Pada akhir modul, anda dapat:

• mencari maklumat dalam bentuk teks dan imej berdasarkan kata kunci menggunakan enjin carian.

• mengekstrak, mengumpul dan menyimpan maklumat.

• mengintegrasi maklumat dalam MS Word.

Page 85: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

65 Mencari Maklumat Tahun 2

Gambar rajah 1

AKTIVITI 1: MENGGUNAKAN PELAYAR UNTUK MENGAKSES INTERNET

Langkah 1 : Klik Klik All Program klik

Internet Explorer untuk melancarkan pelayar

web Internet Explorer.

Pelayar web Internet Explorer akan dipaparkan seperti gambar rajah 1.

Kawan-kawan, mari kita guna engine carian untuk mendapatkan maklumat mengenai bunga kebangsaan Malaysia.

Page 86: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

66 Mencari Maklumat Tahun 2

AKTIVITI 2: MENGGUNAKAN ENJIN CARIAN UNTUK MENCARI MAKLUMAT

Langkah 1: Dalam modul ini, enjin carian Google digunakan. Taipkan http://www.google.com.my di dalam kotak alamat dan tekan kekunci ENTER seperti gambar rajah 2. Paparan enjin carian Google seperti gambar rajah 3 akan dipaparkan.

Gambar rajah 2

1

Kotak carian

Gambar rajah 3

Page 87: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

67 Mencari Maklumat Tahun 2

Langkah 2: Taip kata kunci ”Bunga Raya” di dalam kotak

carian seperti Gambar rajah 4 dan klik Google Search.

Kotak carian

Gambar rajah 4

Bunga Raya

Kata kunci memudahkan kita untuk mencari sasuatu maklumat sama ada berbentuk teks atau imej. Contoh: Kata kunci untuk Bunga Kebangsaan Malaysia adalah “Bunga Raya”.

Page 88: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

68 Mencari Maklumat Tahun 2

Keputusan carian Google search seperti yang dipaparkan oleh gambar rajah 5.

Langkah 3: Daripada paparan gambar rajah 6 pilih dan Klik

Bunga Raya -Wikipedia Bahasa Melayu ensiklopedia bebas.

Maklumat dalam bentuk teks dan imej mengenai ”Bunga Raya” akan dipaparkan seperti gambar rajah 7 di bawah.

Gambar rajah 5

Gambar rajah 6

Klik

Page 89: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

69 Mencari Maklumat Tahun 2

AKTIVITI 3: MENYALIN DAN MENAMPAL TEKS DAN IMEJ DALAM MS WORD

Langkah 1: Klik butang kiri tetikus dan seret untuk serlahkan maklumat berbentuk teks yang hendak disalin.

Langkah 2: Untuk menyalin teks, Klik butang kanan tetikus dan klik Copy. Ikut langkah seperti gambar rajah 8.

2 Gambar rajah 8

1

Gambar rajah 7

Page 90: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

70 Mencari Maklumat Tahun 2

Langkah 3: Lancarkan MS Word. Klik butang kanan tetikus, kemudian klik Paste untuk menampal teks seperti Gambar rajah 9.

Maklumat berbentuk teks akan dipaparkan seperti gambar rajah 10.

Gambar rajah 9

Gambar rajah 10

Page 91: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

71 Mencari Maklumat Tahun 2

Langkah 4: Untuk menyalin imej Bunga Raya, kembali semula ke laman engin carian dengan mengklik pada status bar laman engin carian seperti gambar rajah 11.

Langkah 5: Letakkan kursor pada imej, Klik butang kiri

tetikus dan klik Copy seperti gambar rajah 12. Imej Bunga Ray

Gambar rajah 11

Gambar rajah 12

Page 92: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk

72 Mencari Maklumat Tahun 2

Langkah 6: Kembali semula ke MS Word. Letakkan kursor dihujung teks pada MS Word dan tampalkan imej bunga raya pada MS Word seperti gambarajah 13.

Langkah 7: Simpan hasil kerja aktiviti salin dan tampal teks dan imej. Klik File Klik Save As. Pilih lokasi fail yang hendak disimpan di dalam My Documents, kemudian namakan fail dan klik Save.

Selamat Berjaya!

Gambar rajah 13

Page 93: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk
Page 94: Modul pembelajaran dst tmk thn 2 sk