PluG TMK Thn 6

4
JA I'CI AN PE]!{DIDIKA}q PHR A K JALAN TUN AB'}UI- RAZAK. 306..1i] IPOH-FERAK DARII- RTIIZ{jAI'1. tulef*n: i)5-56; 50A0 Faks : t)5-:37 7273 p* rtai : lttp I lttt+v,pe ttli<iil<cnperak.go r,.r1r1: "1 MALAYS IA : RAKYAT D IDAH ULU KAN, PEN CAPA IAI{ DI UTAMAKAN,, Ruj. Kami : J.Pend.pK.{AMi5110/48/Jtd.6\?7} Tarikh ' :7Mei2015 Senarai Edsran Melalui, Guru Besar, 5ekolah- sekolah Negeri Perak yang berkenaan Tuan, PROGRAM L.ATIHAN UNTUK GURU {PtuG} MATA PELA,ARAN TMK TAHUN 6 PERINGKAT NEGERI PERAK TAHUN 2015 Dengan segala horrnatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 7. Sukacita dirnaklumkan bahawamata pelajaran Teknologi Maklumat dan Kornu,nikasi {TMl(} Tahun 6 merupakan mata pelajaran baharu K55R Tahap 2. Bagi memastikan kesediaan guru dari segi ilmu dan kemahiran TMK,guru yang akan mengajar mata pelajaran tersebut DlWAjlBKAN"mengikuti Program LatihanuntukGuru {PLuG) bagiMata Pelajaran TMK Tahun 6 bermula,20i.6. 3. Sehubungan itu, pihak tuan dimlnta untuk mencalonkan seorang guru (dicadangkan guruyang telahmenghadiri Kursus DSKP KSSR TMK pada 29 dan 30 April 2015) dari sekolah tuanbagimenghadiri latihan berkenaan mengikut ketentuan berikut: Tarikh Masa Tempat Pakaian 13 Mei 2015 - 15 Mei 2015 (Rabu hingga Jurnaat) 8.00 pagihingga 4.30petang. SMK Sultan Abdul Ariz,36000 Teluklntan Rasmi 4. Jadual pelaskanaan dan persediaan keperluan latihan adalah seperti Lampiran B.Makan minum bagi peserta latihan akan disediakan sepanjang tempohberkursus. Pegawai tuan layak membuat tuntutan peijalanan satu tempat duduk teksi berdasarkan peketiling perbendaharaan yang sedang berkuatkuasa sekarang menggunakan peruntukan Program Literasi ICT (Vot: 863 2L1 227A00 040242 210001. 5. Pihak sekolah juga diminta mengingatkan para guruyang terlibat supaya menyediakan tugasan atau Modul PdP bagi murid-murid mereka sepanjang tempoh kursus. t'= t'r,.,,f.*tl izft:'"*-l ffi,;;,=ll Y,q#l

Transcript of PluG TMK Thn 6

Page 1: PluG TMK Thn 6

JA I'CI AN PE]!{DIDIKA}q PHR A KJALAN TUN AB'}UI- RAZAK.

306..1i] IPOH- FERAK DARII- RTIIZ{jAI'1.

tulef*n: i)5-56; 50A0 Faks : t)5-:37 7273p* rtai : lttp I lttt+v, pe ttli<iil<cnp erak.go r,.r1r1:

"1 MALAYS IA : RAKYAT D I DAH ULU KAN, PEN CAPA IAI{ DI UTAMAKAN,,

Ruj. Kami : J.Pend.pK.{AMi5110/48/Jtd.6\?7}Tar ikh ' :7Mei2015

Senarai Edsran

Melalui,Guru Besar,5ekolah- sekolah Negeri Perak yang berkenaan

Tuan,

PROGRAM L.ATIHAN UNTUK GURU {PtuG} MATA PELA,ARAN TMK TAHUN 6 PERINGKATNEGERI PERAK TAHUN 2015

Dengan segala horrnatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

7. Sukacita dirnaklumkan bahawa mata pelajaran Teknologi Maklumat dan Kornu,nikasi

{TMl(} Tahun 6 merupakan mata pelajaran baharu K55R Tahap 2. Bagi memastikan kesediaanguru dari segi ilmu dan kemahiran TMK, guru yang akan mengajar mata pelajaran tersebutDlWAjlBKAN"mengikuti Program Latihan untuk Guru {PLuG) bagi Mata Pelajaran TMK Tahun 6bermula,20i.6.

3. Sehubungan itu, pihak tuan dimlnta untuk mencalonkan seorang guru (dicadangkanguru yang telah menghadiri Kursus DSKP KSSR TMK pada 29 dan 30 Apri l 2015) dari sekolahtuan bagimenghadiri lat ihan berkenaan mengikut ketentuan berikut:

Tarikh

Masa

Tempat

Pakaian

13 Mei 2015 - 15 Mei 2015 (Rabu hingga Jurnaat)8.00 pagi hingga 4.30 petang.

SMK Sultan Abdul Ariz, 36000 Teluk lntanRasmi

4. Jadual pelaskanaan dan persediaan keperluan lat ihan adalah sepert i Lampiran B. Makanminum bagi peserta lat ihan akan disediakan sepanjang tempoh berkursus. Pegawai tuan layakmembuat tuntutan peijalanan satu tempat duduk teksi berdasarkan peketi l ing perbendaharaanyang sedang berkuatkuasa sekarang menggunakan peruntukan Program Literasi ICT (Vot: 8632L1 227A00 0 40242 2 10001.

5. Pihak sekolah juga diminta mengingatkan para guru yang ter l ibat supaya menyediakantugasan atau Modul PdP bagi murid-murid mereka sepanjang tempoh kursus.

t'= t'r,.,,f.*tl izft:'"*-lf f i , ; ; ,= l l Y,q#l

Page 2: PluG TMK Thn 6

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang rnenurut Perintah,

f f i

!*... 6. Sebarang pertanyaan berhubung kursus ini, sila hubungi Penolong PPD Kurikulum

{Teknik dan Vokasional), Encik Sarifuddin bin Ali di talian 019-542 2801 atau Puan Noor Laila

binti lshak di talian 019-512-5508.

Kerjasama dan t indakan sewajarnya daripada pihak tuan amat dihargai dan didahului dengan

ucapan terima kasih'

Ketua Sektor'Pengurusan Akademik

b.p. Pengarah Pendidikan Negeri Perak'

s.k. 1, Pengarah Pendidikan Negeri Perak

2. Pegawai Pendidikan Daerah Hil ir Perak { Penolong PPD Kurikulum

3. Penolong Pengarah lcT dan Pengkomputeran, sPA { Tek' & Vok' dan PP lcT dan

{ PengkomPuteran, SPA

{ pelaksanaan kursus ini.

Page 3: PluG TMK Thn 6

lampiran 1SEKOLAH KELOMPOK 1

SEKOLAH KELOMPOK 2

i:*:ij

:i

1 SK CHANGKAT JONG

z SJK (C) WAH KEOW

3 SK KAMPUNG BAHARU R.PONGGOR

4 SJK (T) NATESSA PILLAY

SK AYER HITAM

SK DEGONG

7 SK SERI LANGKAP

I SK KUMPULAN GANDA

o SK ST ANTHONY,LANGKAP

10 SJK (C) BATU DUA BELAS

11 SJK (C) PELAWAN

12 sJK (C) CHU| CHAK

13 SJK (T) LADANG SUSSEX

14 sJK (T) DATO'STTHAMBARAM PTLLAY

u4*$f

+

1 SK DATO'YAHYA SUBBAN

z SK CHIKUS

SK PEKAN RABU

4 SK PERMATANG

5 SK KAMPONG BAHAGIA

o SK SUNGAI LAMPAM

7 SK SUNGAI TUNGKU

8 SK SUNGAI KERAWAI

q SK PENGKALAN ARA

10 SK PERWIRA

11 SK SUNGAI TUKANG SIDIN

lz SK PERMATANG PELANDUK

Page 4: PluG TMK Thn 6

SEKOLAH KELOMPOK 3

SEKOLAH KELOMPOK 4

Fjiriru.r*i1 SKSULTAN ABDPAlz

sJK (C) SAN MIN 1

SK RAJA MUDA MUSA

SK SELABAK

q SK SERI SETIA

o SK STANTHONY TELUK INTAN

7 SK SULTAN IDRIS I I

I SK HORLEY METHODIST

9 SK CONVENT

10 SK PEREMPUAN METHODIST

t l SK SERI INTAN

12 sJK (C) SAN MIN 2

SJK (C) CHUNG HWA

14 SJK( T) SITHAMBARAM PILLAY

IC SJK (T) THIRUVALLUVAR

SJK (T) LADANG SELABA

l$tfllF;":,'1 SK DALARAMA

sJK (C) CHONG MtN

SK SERI BARU

4 SJK (T) LADANG SABRANG

5 SK SUNGAI DURIAN

SK SUNGAI JEJAWI

7 SK TEBOK BANJAR

8 SK SUNGA.I RUS,A

SK TELUK BIRAH

10 SK TAPAK SEMENANG

11 sJK (C) PHOO| YONG

12 sJK (T) NOVA SCOTTA 1

IJ SJK (T) LADANG SUNGAI TIMAH

SJK (T) LADANG RUBANA

15 SJK (T) LADANG BATAK RABIT