Menging koop- en sociale huurwoningen in Menging koop- en sociale huurwoningen in woonblokken Een...

download Menging koop- en sociale huurwoningen in Menging koop- en sociale huurwoningen in woonblokken Een onderzoek

of 39

 • date post

  01-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Menging koop- en sociale huurwoningen in Menging koop- en sociale huurwoningen in woonblokken Een...

 • 1

  Menging koop- en sociale

  huurwoningen in woonblokken

  Een onderzoek naar de beleefde aspecten van menging door bewoners

  Door: Raymond Frederiks, Student BSc Sociale Geografie & Planologie UvA

  Als onderdeel van onderzoeksstage bij de Amsterdamse Federatie

  van Woningcorporaties (AFWC)

 • 2

 • 3

  Inhoudsopgave 1: Introductie ............................................................................................................................. .. 4

  2: Theoretisch kader ..................................................................................................................... 7

  2.1: Effecten van menging ................................................................................................................... 7

  2.2: Buurtrelaties en samenleven ....................................................................................................... 8

  3: Onderzoeksopzet.................................................................................................................... 11

  3.1 Deelvragen................................................................................................................................... 11

  3.2 Gemengd wonen en eigendom ................................................................................................... 12

  3.2: Toepassing en beperkingen methoden van onderzoek ............................................................. 13

  3.4: Spreiding en motivering casussen .............................................................................................. 14

  4: Casussen ............................................................................................................................. ... 16

  4.1: De Amsterdamse woningmarkt in beeld.................................................................................... 16

  4.2 Overzicht VvE’s ............................................................................................................................ 18

  4.2.1: Casus Voorsteven .................................................................................................................... 19

  4.2.2: Casus IJburg blok 47CD............................................................................................................ 20

  4.2.3: Casus Lutma ............................................................................................................................ 21

  4.2.4: Casus Hertspieghelweg ........................................................................................................... 22

  4.2.5: Casus Kattenburg..................................................................................................................... 23

  5: Tevredenheid over Samenleven .............................................................................................. 25

  5.1: Contact tussen bewoners ........................................................................................................... 25

  5:2 Overlast ....................................................................................................................................... 26

  5.3: Verantwoordelijkheid................................................................................................................. 28

  6: Overleg en participatie binnen VvE ......................................................................................... 30

  6.1 Participatie .................................................................................................................................. 30

  6.2: Aanpak corporatiemedewerkers VvE ......................................................................................... 31

  7: Conclusie en aanbevelingen .................................................................................................... 34

  Waarom menging? ........................................................................................................................ 34

  Wat zijn de ervaringen over menging op blokniveau na de verkoop van huurwoningen? ........... 34

  Hoe verloopt het overleg binnen de VvE in gemengde woonblokken met betrekking tot de

  casussen?....................................................................................................................................... 36

  Bronnenlijst ............................................................................................................................... 38

 • 4

  1: Introductie

  “Door het, sinds de jaren tachtig door

  corporaties, systematisch mengen van

  toegevoegde woningen en het differentiëren in

  geherstructureerde wijken, is er geen sprake

  van problematische segregatie in de

  volkshuisvesting.” (De Vernieuwde Stad, 2014)

  Deze zin volgde uit de reactie van ‘De

  Vernieuwde Stad’, een platform van

  grootstedelijke woningcorporaties, op het

  ingediende wetsvoorstel tot de herziening van

  de woningwet. Het mengen van sociale huur-

  en koopwoningen, ook differentiatie van de

  woningvoorraad genoemd, is al enige tijd

  onderdeel van beleid op de Nederlandse

  woningmarkt. Met name de grote steden is dit

  van toepassing, waarbij deze mix in

  verschillende vormen en maten tot uiting

  komt. Het aanbieden van een gemengd

  woningaanbod bij nieuwbouwcomplexen is

  bijvoorbeeld een mengingsvorm, maar ook de

  verkoop van sociale huurwoningen leidt tot

  menging. Over de implementatie van deze

  mengingsvorm bestaat discussie, vooral over

  de sociale en economische gevolgen van

  menging voor de buurt.

  Op het grootstedelijk schaalniveau wordt

  differentiatie in de woningvoorraad vooral

  aangevoerd als middel om de diversiteit en

  daarmee de sociaaleconomische achterstand

  van buurtbewoners te voorkomen. Hierbij

  worden extreme vormen van ongelijkheid,

  zoals de vorming van ‘banlieus’ in Parijs, in

  ieder geval gedeeltelijk voorkomen (RIGO,

  2011). In deze context is menging bedoeld om

  sociaaleconomische verschillen tussen

  buurten aanzienlijk te verminderen.

  In de onderstaande afbeelding wordt duidelijk

  in hoeverre buurten in Amsterdam, waar dit

  onderzoek als casus zal worden gebruikt,

  tegenwoordig gemengd zijn naar eigendom.

  Daarbij is het aantal lichtgekleurde buurten,

  dus gemengde wijken, flink gestegen ten

  opzichte van de oude situatie.

  Figuur 1: Menging buurten in Amsterdam (Bron: AFWC, 2013)

  Naar de effecten van menging op het

  schaalniveau van buurten is na analyse

  gebleken dat daar al een aantal onderzoeken

  gedaan zijn op dat gebied. Recentelijk kwam

  onderzoeker Barend Wind (2014) tot de

  conclusie in de studie ‘Verkoop van

  corporatiewoningen en de gevolgen voor het

  buurtkapitaal’ dat de verkoop van

  corporatiewoningen weinig tot geen invloed

  heeft op het buurtkapitaal. Het buurtkapitaal

  werd in deze studie omschreven als een

  ‘hulpbron die ontstaat uit de externe effecten

  van interactie tussen mensen binnen een

  eenzelfde geografische context, en de status

  die buitenstaanders daar aan toekennen’.

  Volgens de studie van Van Ham (2014) is het

  effect van sociale stijging, de mate waarin

  daarnaast niet bewezen. Maar op een lager

  schaalniveau, namelijk op dat van

  woonblokken, is er nog steeds ruimte voor

  onderzoek. Eigenaren en huurders zijn daar

  door elkaar gemengd, terwijl zij mogelijk een

  andere sociaaleconomische achtergrond

  hebben.

  Bewoners binnen woonblokken ondervinden

  direct de gevolgen van menging als

  beleidsvorm. Het onderzoek dat is uitgevoerd

  met betrekking tot menging focust zich

  voornamelijk op statistische en demografische

 • 5

  effecten van menging. Maar hoe bewoners

  menging feitelijk ervaren en of dit aansluit bij

  hun woonwensen is vaak nog onduidelijk. Om

  daar op in te springen zal er in dit onderzoek

  door middel van kwalitatieve methoden van

  onderzoek en het afnemen van

  semigestructureerde interviews, gekeken

  worden hoe menging wordt ervaren door

  zowel sociale huurders als eigenaren. Zo kan

  er op exploratieve wijze een beeld worden

  geschetst van de manier waarop bewoners

  differentiatie van de woningvoorraad op

  complexniveau waarderen. Verspreid over

  meerdere case studies ontstaat daardoor een

  beeld van hoe menging binnen Amsterdam

  binnen woonblokken wordt ‘beleefd’. De

  vraag die daarin van belang is, is in welke

  mate menging van invloed is op de

  leefbaarheid voor de bewoners binnen het

  woonblok. Welke verschillen zien zij, en wat

  vinden zij van hun medebewoners?

  Naast de mogelijke invloed van de verkoop van

  sociale huurwoningen op het samenleven

  ontstaat er met de verkoop van huurwoningen

  nog een ander effect op complexniveau. Met

  de toestroom van eigenaren, is er op

  complexniveau een wettelijke verplichting tot