Maatschappelijk ondernemen in de zorg - ? ‚ Maatschappelijk ondernemen in de zorg 3...

download Maatschappelijk ondernemen in de zorg - ? ‚ Maatschappelijk ondernemen in de zorg 3 gezondheidszorg in Nederland zijn de publieke, private en professionele betrokkenheid terug

of 120

 • date post

  02-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Maatschappelijk ondernemen in de zorg - ? ‚ Maatschappelijk ondernemen in de zorg 3...

 • Maatschappelijk ondernemen in de zorg

  Achtergrondnota

  Drs. K. Putters

  Erasmus Universiteit Rotterdam

  Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg

  Bestuurskunde, Centrum voor Publiek Management

  Achtergrondnota geschreven in opdracht van de Raad

  voor de Volksgezondheid en Zorg bij het RVZ-advies

  Tussen markt en overheid

  Zoetermeer, december 1998

 • Inhoudsopgave Samenvatting 5

  1 Inleiding 15

  1.1 Probleemanalyse 15

  1.2 Vraagstelling in deze studie 16

  1.3 Opbouw van het rapport 17

  2 De context van sturing in en van de zorg 19

  2.1 De bestuurlijke orde van de Nederlandse

  gezondheidszorg 19

  2.2 Sturingsconcepties in de zorg 24

  2.3 Het specifieke van sturing van gezondheidszorg:

  publiek, privaat en professioneel 30

  3 Publiek, privaat en professioneel in de zorg 33

  3.1 Inleiding: de drie P's 33

  3.2 Publiek domein en privaat domein:

  twee gescheiden werelden? 33

  3.3 Zorg en professie: zorgverlening in een

  vervlochten sector met professioneel karakter 43

  3.4 Verklaringen voor publiek-private vervlechting

  en hybriditeit 47

  3.5 Meerwaarden van vervlechting en hybriditeit 50

  3.6 Beperkingen en risico's van vervlechting

  en hybriditeit 54

  3.7 Balans of botsing tussen de drie P's? 56

  4 Spanningsvelden bij sturing in de zorg

  nader bezien 58

  4.1 Inleiding 58

  4.2 Spanningsveld: legitimiteit 58

  4.3 Spanningsveld: bevoegdheden en

  verantwoordelijkheden 60

  4.4 'Performance': spanningen rond het

  functioneren en presteren 64

  4.5 Toezicht en controle: verantwoording voor handelen 68

  4.6 Naar meervoudige sturing 72

  5 Maatschappelijk ondernemen in de zorg 74

  5.1 Maatschappelijk ondernemen: meervoudigheid als

  uitgangspunt 74

  5.2 Sturing: maatschappelijk ondernemerschap in

  de gezondheidszorg 77

  5.3 Maatschappelijk ondernemerschap:

  verbindend bestuur? 86

 • Maatschappelijk ondernemen in de zorg

  3

  6 Maatschappelijk ondernemen bij de aanpak van

  wachtlijsten 88

  6.1 Wachtlijsten en omzeilende initiatieven in de zorg 88

  6.2 Wachtlijsten: publieke, private en

  professionele belangen 90

  6.3 Spanningsvelden bij de besturing van

  de wachtlijstproblematiek 95

  6.4 Maatschappelijk ondernemen en wachtlijsten 98

  6.5 Wat levert maatschappelijk ondernemen bij

  de wachtlijstproblematiek op? 102

  Bijlagen

  1 Actoren in de gezondheidszorg 107

  2 Commissie-Dekker: enkele punten 111

  3 Recente rapporten over sturing in de zorg 113

  4 Publiek-privaat: kort internationaal 115

  5 Lijst van afkortingen 117

  6 Literatuur 119

 • Maatschappelijk ondernemen in de zorg

  3

  Samenvatting Met betrekking tot de toekomstige besturing van de gezond-

  heidszorg spreekt het tweede paarse kabinet een voorkeur uit voor

  'maatschappelijk ondernemen'. Het Regeerakkoord stelt omtrent de

  rol van organisaties in de zorg het volgende: 'Zorginstellingen en

  zorgverzekeraars stellen zich op als maatschappelijke onder-

  nemingen: private organisaties die op een maatschappelijk

  verantwoorde wijze publieke taken uitvoeren.' (Tweede Kamer,

  1998). Het citaat verwijst naar een belangrijk kenmerk van de

  besturing van de zorgsector, namelijk de vermenging van principes

  uit het private en publieke domein om publieke doelen te realise-

  ren. Dit rapport stelt daarbij de volgende vragen:

  Regeerakkoord: maatschappelijk

  ondernemen in de zorg

  Vraagstelling in deze studie

  - Welke uitingsvorm hebben vervlechting en hybriditeit in de

  zorgsector en wat zijn de verklaringen daarvoor?

  - In hoeverre zijn de specifieke bestuurlijke condities in de

  gezondheidszorg van belang voor de wijze van besturing van de

  sector?

  - Welk type sturing past, uitgaande van de bestuurlijke praktijk,

  bij het Nederlandse stelsel van gezondheidszorg?

  - Is 'maatschappelijk ondernemen' een geschikt sturingsconcept in

  de zorgsector?

  Om op deze vragen een antwoord te vinden zijn de volgende

  zaken bestudeerd:

  - De algemene randvoorwaarden bij de sturing van de zorg.

  - De specifieke bestuurlijke kenmerken van de Nederlandse

  gezondheidszorg.

  - De meerwaarden en risico's/spanningen die bij de huidige wijze

  van (be)sturing in de zorg naar voren komen.

  - De wijze van besturing die deze meerwaarden benut en die de

  spanningen/risico's beteugelt.

  In deze studie is een 'van-buiten-naar-binnen-benadering' ge-

  hanteerd. Vanuit de context van de zorgsector komen we met de

  analyse terecht bij de organisaties in de zorg en de span-

  ningsvelden die vragen om besturing.

  Van-buiten-naar-binnen-benadering

  Context van sturing: publiek, privaat en professioneel

  De Nederlandse gezondheidszorg kent drie dominante aspecten:

  haar publieke, private en professionele karakter. De gezondheids-

  zorg is een semi-collectief goed,

  Kernaspecten van het Nederlandse

  zorgsysteem:

  - dat particulier wordt uitgevoerd en gefaciliteerd, - particuliere uitvoering

  - collectief wordt gefinancierd (verzekeringenstelsel), - collectieve financiering

 • Maatschappelijk ondernemen in de zorg

  3

  - waarbij er een hoge mate van overheidsverantwoordelijkheid is,

  maar weinig overheidsmacht om deze af te dwingen,

  - veel overheidsverantwoordelijk-

  heid

  - waarbij er sprake is van de professionele autonomie van de

  beroepsgroep,

  - professionele autonomie

  - waarbij de solidariteit tussen gezonden en niet gezonden,

  werkenden en niet werkenden, hoge inkomens en lage inkomens

  een belangrijk uitgangspunt is en

  - solidariteit

  - waarbij er steeds sprake is van de verdeling van schaarste. - verdeling schaarste

  Als we een precies beeld willen krijgen van de verhoudingen

  tussen de publieke, private en professionele aspecten, dan is het

  zinvol om in de analyse te differentiren naar verschillende

  afhankelijkheidsrelaties op deelmarkten (aanbieder-verzekeraar;

  patint-verzekeraar; verschillende aanbieders) en in deelsectoren

  (bijvoorbeeld de ziekenhuiszorg of thuiszorg). De verschillende

  belangen op deze 'markten' botsen regelmatig met elkaar. Er is

  sprake van een aaneenschakeling van beleidsnetwerken, waarbij

  actoren in verschillende bestuurlijke situaties van elkaar afhan-

  kelijk zijn voor hun doelbereiking en er pluriformiteit van doelen

  en belangen bestaat. Waardoor worden de verhoudingen in deze

  netwerken bepaald?

  Aaneenschakeling van beleids-

  netwerken: steeds met publiek,

  privaat en professioneel

  Vervlechting en hybriditeit in de zorg

  Vervlechting gaat over het gezamenlijk opereren van publieke en

  private actoren in organisatorische en bestuurlijke arrangementen

  om hun doelen te bereiken. In de zorg gaat het daarbij om zor-

  gaanbieders, zorgverzekeraars, beroepsbeoefenaren en de over-

  heid. Ten behoeve van de besturing van een sector vindt er

  afstemming van de verschillende doelen en belangen plaats en

  formuleren de partijen gezamenlijke doelen. De partijen werken

  samen om die doelen te realiseren. Bij hybriditeit is er sprake van

  de 'gespleten persoonlijkheid' van een organisatie/instelling.

  Daarmee wordt bedoeld dat de organisatie zowel publieke als

  private doelen, middelen en belangen heeft. Ze heeft daardoor te

  maken met divergerende waardeorintaties, aansturingsmechanis-

  men, en verantwoordingsstructuren richting/vanuit zowel de

  markt, de overheid als het particulier initiatief. Voor het

  beoordelen en meten van het functioneren en presteren van deze

  organisaties bestaan verschillende (soms tegenstrijdige) 'perfor-

  mance criteria'.

  Vervlechting

  Hybriditeit

  Er is in de gezondheidszorg een omvangrijk 'tussengebied' van

  beleidsnetwerken waarin sprake is van vervlechting en hybriditeit.

  De belangrijkste verklaringen daarvoor zijn:

  Verklaringen voor vervlechting en

  hybriditeit:

  - In de organisatie, financiering en uitvoering van het 'goed' - eigen verantwoordelijkheid van

 • Maatschappelijk ondernemen in de zorg

  3

  gezondheidszorg in Nederland zijn de publieke, private en

  professionele betrokkenheid terug te vinden. De historische en

  ideologisch-religieuze context van bestuurlijke tradities zijn

  hierbij een belangrijke verklaring (eigen verantwoordelijkheid

  van particulier initiatief; subsidiariteit; soevereiniteit in eigen

  kring).

  privaat initiatief

  - De overheid is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid en

  kwaliteit van de zorg, maar kan dat niet waarmaken zonder hulp

  van de particuliere sector. Aan de markt kan de overheid de

  zorg, gezien haar verantwoordelijkheden, niet geheel overlaten.

  De overheid is voor de uitvoering en financiering van de zorg

  praktisch altijd van het private initiatief afhankelijk. Het

  particulier initiatief is van de overheid afhankelijk voor onder

  meer gelden, vergunningen en toewijzigingen. Het publieke

  belang is verankerd in de private uitvoering van de zorg. De

  sterke wederzijdse afhankelijkheden leiden tot samenwerking en

  zijn een belangrijke verklari