LOgin - Mlodziezowy Dwutygodnik Powiatowy, nr 16/2011

of 12 /12
MŁODZIEŻOWY DWUTYGODNIK POWIATOWY GAZETA BEZPŁATNA ISSN 2081 – 7177 Grudzień 2011 nr 11 (16) ,,GRYFICKA REGA 2010” JUŻ ZA NAMI Tegoroczna Gala Finałowa Konkursu ,,Gry- ficka Rega” odbyła się w Kompleksie Wczasowo-Sanatoryjnym SANDRA SPA w Pogorzelicy. Celem Konkursu było przede wszystkim zainicjowanie pozytyw- nego współzawodnictwa wśród przedsta- wicieli różnych instytucji i firm działają- cych na terenie powiatu gryfickiego oraz ich prezentacja i promocja nie tylko w na- szym regionie, ale także w kraju i na świecie. Takie mamy serca młodych ludzi Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego, Samorząd Uczniow- ski wraz z opiekunem Jolantą Rutą przy- gotowali koncert charytatywny „Serca dla Radia Plus Gryfice”. Impreza odbyła się 26 listopada na pl. Zwycięstwa w ramach tak zwanych „Andrzejek”. Prestiżowa nominacja dla Joanny M. Chmielewskiej Do konkursu na Książkę Roku 2011 zgło- szonych zostało ponad 80 książek. Dzieło pani Chmielewskiej zostało wybrane i no- minowane (wraz z książkami 14 innych pi- sarzy) do nagrody literackiej. Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi 5 grudnia w Bibliotece Głównej w Warszawie. Miejmy nadzieję, że „nasza” pisarka, pani Joanna, zostanie wybrana i zdobędzie na- grodę. Trzymamy kciuki! Zapraszam młodzież z powiatu gryfickiego do współpracy z „LOginem” Pisz na adres: [email protected] Oddajemy Tobie głos; jest dla nas najważniejszy! Niezawinione cierpienie Dramatyczne wyznania wolontariuszki!

Embed Size (px)

description

Next number of "LOgin": Cierpienie, zwerzat, eutanazja, Dramatyczne wyznania wolontariuszki, Gryficka Rega, Serca dla Radia Plus Gryfice, Kosciol katolicki a zwierzeta, Romo i Julia, M. Chmielewska

Transcript of LOgin - Mlodziezowy Dwutygodnik Powiatowy, nr 16/2011

 • MODZIEOWY DWUTYGODNIK POWIATOWY

  GAZETA BEZPATNAISSN 2081 7177Grudzie 2011 nr 11 (16)

  ,,GRYFICKA REGA2010 JU ZA NAMI

  Tegoroczna Gala Finaowa Konkursu ,,Gry-ficka Rega odbya si w KompleksieWczasowo-Sanatoryjnym SANDRA SPAw Pogorzelicy. Celem Konkursu byoprzede wszystkim zainicjowanie pozytyw-nego wspzawodnictwa wrd przedsta-wicieli rnych instytucji i firm dziaaj-cych na terenie powiatu gryfickiego orazich prezentacja i promocja nie tylko w na-szym regionie, ale take w kraju i nawiecie.

  Takie mamy sercamodych ludzi

  Uczniowie Liceum Oglnoksztaccego im.Bolesawa Chrobrego, Samorzd Uczniow-ski wraz z opiekunem Jolant Rut przy-gotowali koncert charytatywny Serca dlaRadia Plus Gryfice. Impreza odbya si 26listopada na pl. Zwycistwa w ramach takzwanych Andrzejek.

  Prestiowa nominacjadla Joanny M.Chmielewskiej

  Do konkursu na Ksik Roku 2011 zgo-szonych zostao ponad 80 ksiek. Dzieopani Chmielewskiej zostao wybrane i no-minowane (wraz z ksikami 14 innych pi-sarzy) do nagrody literackiej. Uroczysteogoszenie wynikw nastpi 5 grudniaw Bibliotece Gwnej w Warszawie.Miejmy nadziej, e nasza pisarka, paniJoanna, zostanie wybrana i zdobdzie na-grod. Trzymamy kciuki!

  Zapraszam modzie z powiatu gryfickiego do wsppracy z LOginemPisz na adres: [email protected] Oddajemy Tobie gos; jest dla nas najwaniejszy!

  Niezawinione cierpienie

  Dramatyczne wyznania wolontariuszki!

 • 2 WYDARZENIANR 11 (16) GRUDZIE 2011

  LOgin modzieowy dwutygodnik powiatowy Druk:Edytor sp. z o.o., ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn

  Adres redakcji: 72-300 Gryfice, ul. Waowa 18e-mail: [email protected]

  Wydawca: Liceum Oglnoksztacce im. Bolesawa Chrobrego w Gryficach (NIP 857-14-96-576)72-300 Gryfice, ul. Waowa 18tel. 91 384 26 70

  Redaktor naczelny: Mariusz RakoskiZespo redakcyjny:modzie powiatu gryfickiego

  MODZIEOWY DWUTYGODNIK POWIATOWY

  Uroczystoci rozpo-czy si Msz witw kociele Mariackimw Gryficach, ktr celeb-rowa ks. Pawe Winiew-ski, lokalny koordynatorDni Modych. Ks. Pawewyjani znaczenie zna-kw ArchidiecezjalnychDni Modych krzyai ikony Matki Boej. Po-wiedzia take, e to za-szczyt dla naszego miastaby gospodarzami nastp-nych Dni Modych. Sumparafialn uwietni pik-nym piewem chr para-fialny. Po zakoczeniumodzie zrzeszonaw wolontariacie Dni Mo-dych wzia krzy naswoje ramiona i w uro-czystej procesji przeszaulicami Niepodlegoci

  i Grsk do kocioa para-fialnego NajwitszegoSerca Pana Jezusa w Gry-ficach. To druga parafia,ktra goci krzy Dni Mo-dych, bowiem od maja bie-cego roku znaki DniModych znajdoway siw kociele WniebowziciaNMP w Gryficach.

  Krzy zosta powita-ny przez ks. proboszczaIreneusza Pastryka, ktrygo pocaowa, a nastpnieokadzi. Krzy zosta prze-kazany modziey z para-fii Najwitszego SercaPana Jezusa i wprowadzo-ny do kocioa parafialne-go. Tam o godz. 12.30 roz-poczto Eucharysti, naktrej byli obecni przed-stawiciele wadz samo-rzdowych Gryfic.

  Przypomnijmy pere-grynacja (ac. peregrina-tio) to przechodzenie, wd-rowanie, przenoszenieprzedmiotw kultu reli-

  gijnego. Odbywa si abyoywi kult religijny orazaby zachci do podjciapraktyk religijnych. Pere-grynujcy Krzy Dni Mo-

  dych ma oywi duszpa-sterstwo modzieowew naszym regionie.W Wielkim Pocie plano-wane s nastpne wd-

  rwki krzya po pozosta-ych parafiach gryfickiegodekanatu.ks. mgr lic. Pawe Winiewski (Gryfice)

  Foto: Magdalena Halak

  Nasza szkoa zostaazaproszona do Szczecina,aby wzi udzia w Mi-dzynarodowym TurniejuTaca Towarzyskiego Po-merania Cup 2011, ktryodby si 20 listopada. Nieukrywalimy naszego za-dowolenia i wzilimy siostro do pracy. W skadzie:Konrad Jagodziski i AdaPiotrowska, Damian Pyr-czak i Liwia Kwiatkowska,Karol Radomski i GosiaZieliska oraz naszej so-listki Agnieszki Olejnik.Litry wylanego potu nieposzy na marne i osign-limy cakiem przyzwoitewyniki. Rywalizowanie

  z sam Ukrain byoogromnym wyzwaniem,lecz walczylimy do koca.Warto te podkreli, eby to nasz pierwszy spor-towy turniej, poprzedniowalczylimy tylko w LidzeTanecznej. Teraz trwajprzygotowania do kolejne-go Turnieju Taca Towa-rzyskiego I Synchronicz-nego, ktry odbdzie siju wkrtce w Policach.

  Obiecuj, ze bdzie-my na bieco informowao turniejach, pokazach i in-nych naszych wystpach. Liwia Kwiatkowska

  Liceum Oglnoksztacce

  im. Bolesawa Chrobrego w Gryficach

  Niech si dzieje wola Nieba! Z ni si zawsze zgadza trzeba.(A. Fredro Zemsta)

  Dnia 3 listopada 2011roku Gimnazjum nr 3 wy-jechao na wycieczk do

  Szczecina na hiphopow ad-aptacj znanej komedii Ale-ksandra Fredro Zemsta.Nauczycielami biorcymiudzia w tej wycieczce byli:pani Jolanta Folwarska, panAdam Szawarski, pani Ale-ksandra Bierska, pani Do-rota Piasecka-Jaroszewiczi pan Arkadiusz Dalewski.

  Po drodze byo troch pro-blemw technicznych, wicrozkad dnia niewiele sizmieni. Po przyjechaniu doSzczecina zacz si wystp.

  Akcja toczy si na planiebudowy. Na planie, w tle pe-wien aktor wystukiwa rytm,do ktrego inni aktorzy po-ruszali si i rozmawiali.

  Czenik Ruptusiewiczmia plany co do wdowyPodstoliny. Chcia si z nioeni. Wzywa wic Pap-kina, ktry mia utrzymy-wa kontakty w jego imie-niu z ssiadami, z ktrymiby pokcony. Papkin jed-nak podkochiwa si w Kla-rze, bratanicy Czenika,

  w ktrej zakochany jestWacaw. Klara rwnie ko-cha Wacawa, ale nie chcebra z nim lubu. Pod samkoniec zgadza si na lubi potem Czenik godzi siz Rejentem, ssiadem.

  Po spektaklu wszyscypojechali do Goleniowa, doMcDonald'a, gdzie mona

  byo si napoi i poywi.Nastpnie wszyscy wrcilido Gryfic. Wyjazd ten trwado godz. 23:30.

  Wycieczka bya udana.Wszystkim osobom podo-ba si wystp. Bdziemyo nim dugo pamita. Kora Kubiak

  Gimnazjum nr 3

  Wycieczka do Szczecina

  Hiphopowa Zemsta w Teatrze Wspczesnym

  Szkoa Taca IskraMidzynarodowo!

  Pamitkowe zdjcie laureatw turnieju

  Rozpoczcie peregrynacji Krzya Dni Modych w dekanacie GryficeDnia 27 listopada 2011 roku w pierwsz nie-dziel adwentu rozpocza si peregrynacjaKrzya Dni Modych po dekanacie Gryfice. Jestto jeden z elementw przygotowa do Archi-diecezjalnych Dni Modych w Gryficach.

 • 3WYDARZENIANR 11 (16) GRUDZIE 2011

  Uczniowie LiceumOglnoksztaccegoim. Bolesawa Chrob-rego, SamorzdUczniowski wraz zopiekunem JolantRut przygotowalikoncert charytatywnySerca dla Radia PlusGryfice. Impreza od-bya si 26 listopadana pl. Zwycistwa wramach tak zwanychAndrzejek.

  W zabawie udziawzili zaproszeni gocie:Wiceburmistrz Gryfic Wal-demar Wawrzyniak, Dy-rektor Liceum Oglno-ksztaccego im. BolesawaChrobrego w Gryficach Jo-lanta Folwarska oraz Wice-dyrektor wspomnianejszkoy Adam Szawarski.Patronat medialny objli:Nasz Gos z Wybrzea,Radio Plus Gryfice orazLOgin.

  Andrzejki z zaoe-nia to wieczr wrb;dzie, ktry przypada napocztku roku liturgiczne-go tu przed adwentem. Zzaoenia to huczne, hu-laszcze zabawy, beztroskiechwile spdzone w gronienajbliszych. Akcja, ktrazostaa przygotowanaprzez Samorzd Uczniow-ski, odbya si w podobnejkonwencji, z maym wy-jtkiem. Bodcem do zor-ganizowania zabawy byainicjatywa charytatywnana rzecz regionalnej, spo-

  ecznej rozgoni katolic-kiej Radia Plus Gryfice:Idea pomocy wysza oduczniw. Szkoa, jako pla-cwka wychowawcza iedukacyjna, powinna pro-pagowa postawy spoecz-nie aprobowane i sprzyjaw dobrych inicjatywach powiedziaa dla LOginuJolanta Folwarska. To niepierwszy zryw modziey zChrobrego kilka ty-godni wczeniej w szkolezostaa przygotowanazbirka na rzecz chorej Oliabik. Uczniowie spiesz zpomoc w ramach moli-woci, su nie tylko sym-

  boliczn zotwk, ale po-zytywnym sowem orazgestem. Dobrze jest, kiedyszkoa umoliwia podobneinicjatywy, wychowuje bo-wiem nie tylko do emocjo-nalnej i psychicznej doj-rzaoci, ale dziaa na rzeczdemokratyzacji ycia spo-ecznego. Organizatorzypodczas przemwieniapodkrelili: Nasza inicja-tywa zostaa zainspirowa-na zasad dziaania RadiaPlus Gryfice. [] moto-rem dziaa radia jestenergia i ch pomagania.Dyrektor ks. SylwesterMarcula sam jest pasjona-

  tem. Jeli co robi, to an-gauje si caym sob. Ka-d chwil, kad myl, caeserce powica pomysom,a wreszcie osignie cel.Radia Plus Gryfice nie-jednokrotnie brao udziaw akcjach, takich jak Szla-chetna Paczka czy Po-moc Powodzianom 2011[]. Dziaajce od wielulat radio wykazywao za-angaowanie rwnie w ak-cji Serce Plus wita,od ktrej to, de facto, po-chodzi pomys na nazwdzisiejszego koncertu.

  Koncert charytatyw-ny zosta uwietniony wy-

  stpami modych talentw:Trzebiatowska grupa STY-LIA, Agnieszka Zawadzka,Krystian Majchrzak, Ju-styna Tomicka, Olga Gaj,Szkoa Taca ISKRA.

  Szczeglne podziko-wania nale si JustynieFedak-Biakowskiej, ktraspecjalnie przygotowaaAnioa oraz podarowaaswoj unikatow biuteri zarwno Anio, jak i bi-uteria do wylicytowaniana stronie internetowej al-legro.pl. Dzikujemy rw-nie Dyrektorowi Powiato-wego Centrum MarketinguIzabeli Herbie, przedsta-

  wicielom Zwizku Ochot-niczej Stray Poarnej wGryficach, ratownikommedycznym oraz Sarze Fa-deczak za pomiar tkankituszczowej.

  Wilhelm Goethe pisa:Cokolwiek zamierzaszzrobi, o czymkolwiek ma-rzysz, zacznij dziaa.miao zawiera w sobiegeniusz, si i magi sowa te najwierniej od-day charakter inicjatywyuczniw. W imieniu Samorzdu Uczniowskiego

  Liceum Oglnoksztaccego

  im. B. Chrobrego w Gryficach

  Bartosz Broyski

  Dnia 17 listopada 2011roku Zesp Szk Ponad-gimnazjalnych im. Czesa-wa Miosza w Gryficachgoci organizatora naj-wikszego w Polsce Mar-szu dla ycia, ks. TomaszaKancelarczyka. Ks. Tomaszw przystpny sposb pro-

  mowa ycie. Przy pomocymodelu 11 tygodniowegodziecka w skali 1:1 poka-zywa naocznie ogromludzkiego okruciestwaw aborcji. Zachca rw-nie do uczestnictwaw Marszu dla ycia, kt-ry odbdzie si 22 kwietnia

  2012 roku w Szczecinie.Inspirowa take modziedo wstpienia w BractwoMaach Stpek, ktre mana celu chronienie yciaod poczcia do naturalnejmierci.Ks. mgr lic. Pawe Winiewski,

  katecheta ZSP w Gryficach

  Katecheza promujca ycieKsidzTomaszKancelarczykpodczaswykadu

  Uczniowie wrczaj serce z magicznym sowem Dzikuj Joannie Rucie, inicjatorcekoncertu

  Anio - wystawiony na licytacj - przygotowany przezJustyn Fedak-Biakowsk

  Wywiad z zespoem S.T.Y.L.J.A. Szkoa Taca ISKRA

  Znajd nas na Facebooku!Czytaj przed premier kolejnych numerw!

  Takie mamy serca modych ludzi

 • 4 WYDARZENIANR 11 (16) GRUDZIE 2011

  VIII GALA FINAOWA KONKURSU STAROSTY GRYFICKIEGO

  ,,GRYFICKA REGA 2010 JU ZA NAMITegoroczna Gala Fina-

  owa Konkursu ,,GryfickaRega odbya si w Kom-pleksie Wczasowo-Sanato-ryjnym SANDRA SPAw Pogorzelicy. Celem Kon-kursu byo przede wszyst-kim zainicjowanie pozy-tywnego wspzawodnict-wa wrd przedstawicielirnych instytucji i firmdziaajcych na terenie po-wiatu gryfickiego oraz ichprezentacja i promocja nietylko w naszym regionie,ale take w kraju i na wie-cie.Starosta Gryficki Kazi-mierz Sa ju po raz smywrczy statuetki ,,Gryfic-ka Rega.Gociem specjalnym tegowieczoru by Wiktor Zbo-rowski, ktry swoj obec-noci uwietni uroczys-to.

  Kategoria ,,Gospodarka-Firma ,,PSB MrwkaKategoria ,,Turystyka- Gos-podarstwo Agroturystyczne,,PiastwKategoria ,,Edukacja- Dy-rektor Publicznego Gimnaz-jum nr 1 w Potach P. Ry-szard MaliskiKategoria ,,Kultura- ZespLudowy ,,Czerwona Rapod kierownictwem RaisyLimanowskiejKategoria ,,Ambasador Po-wiatu- PrzedsibiorstwoTransportowe ,,TransscanRyszard i Teresa Pilipionek Kategoria ,,Sport- Budowaboisk wielofunkcyjnych Orlik2012 - nagrod otrzymaMarszaek WojewdztwaZachodniopomorskiegoOlgierd Geblewicz a w jegozastpstwie statuetk ode-

  bra Marszaek Wojewdz-twa Andrzej JakubowskiKategoria ,,Rolnictwo-,,Ferma Drobiu w PotulicuDariusz MusiaKategoria ,,WydarzenieRoku- Otwarcie mostuw Dwirzynie nagrodotrzyma Pose na Sejm RPKonstanty Tomasz Owi-cimski a w jego zastpstwiestatuetk odebra RadnySejmiku Wojewdztwa Za-chodniopomorskiego ArturckiKategoria ,,Gmina Roku-Gmina TrzebiatwKategoria ,,WolontariuszRoku- Celina Wjcik pre-zes Stowarzyszenia ,,PomocBez GranicKategoria ,,Mode Wilki-Zesp S.T.Y.L.J.AKategoria ,,Mecenas Po-

  wiatu- ,,MABUD BogdanDembowski

  Laureatem Zotej ,,Gryfic-kiej Regi 2010 zosta Woje-woda ZachodniopomorskiMarcin Zydorowicz, jakodowd szczeglnego uzna-nia ze strony Wadz powiatuza caoksztat dziaalnociwpywajcej na rozwj Po-wiatu Gryfickiego.

  Organizatorzy pragn po-dzikowa serdeczniewszystkim sponsorom tego-rocznej Gali Finaowej Kon-kursu Gryficka Rega 2010,a byli to:Janusz Zalewski KompleksWczasowo SanatoryjnySANDRA SPA ,Dariusz Musia Ferma Dro-biu Potuliniec,

  Piotr Nowacki Intermarche'AMADORA Trzebiatw,Piotr Adamowicz, JanuszDbrowski i Konrad Sie-maszko - PrzedsibiorstwoHandlowo UsugoweBUDEX S.C.Bank Gospodarki ywno-ciowej Sp. Akcyjna,Mariusz Sowiski ZEG Za-kad Elektryczny,Jacek Luterek - ELJOT,Jzef Konarzewski ZakadOglnobudowlany,Bank Spdzielczy Wolin Od-dzia Poty,Rafa Grycmacher - Przedsi-biorstwo Robt Elektroener-getycznych,Renata i Antoni Grabalscy Przedsibiorsto Usugowo Handlowe GAMAStanisaw Aleku Rze-mielniczy Zakad Instalacji

  Sanitarnych CO VILLA SOLA-RIS,Jarosaw Bugowski - Piekar-nia Cukiernia Bugowscy,Pawe Siatecki - TRYBUNLUDU Sp. z o.o.,Stefan Liszewski - Piekarnia Cukiernia z Potw,Waldemar Ciecirski INTER GRD Sp. z o.o.,Wiesaw Szydlik - Gospodar-stwo Rolne,Tomasz Boruk TOM IIS.C. Agencja Ochrony Osbi Mienia,Spdzielcza Grupa Ban-kowa. Bank Spdzielczyw Gryficach,Marek Konarzewski Tech-nologie Budowlano Insta-lacyjne TBI Konarzewski,Krzysztof Grabowiecki Firma Handlowo Usu-gowa,

  Alfred Szamaski SklepOdzieowy Konkret,Bogdan Styranka ZakadBudowlano Konserwator-ski,Krzysztof Majchrzak Pie-karnia Cukiernia WY-BRZEEBogusawa Gandurska Pensjonat SOLEIL,Anna Zawilaska GabinetKosmetyczny,Piotr Teodorowicz FermaDrobiu KURCZAK,Bogdan Dembowski - MA-BUD,Emilia i Arkadiusz Binida Pensjonat Pod Wozem,Henryk Jan Kowalewski doradca podatkowy,Maria Cieszyska FirmaHandlowo UsugowaIrena Grzeszczak Sklep Od-zieowy.

  ,,Gryfickie Oskary 2010otrzymali:

  Tegoroczni Laureaci Gryfickiej Regi

  Rolnictwo Dariusz Musia

  Wolontariusz Roku Celina Wjcik

  Kultura Zesp Czerwona Ra

  Edukacja Ryszard Maliski

  Gmina Roku Zdzisaw Matusewicz

  Mecenas Powiatu Bogdan Dembowski MABUD

 • 5WYDARZENIANR 11 (16) GRUDZIE 2011

  NOMINACJEKategoria: GOSPODARKANominowane w tej katego-rii zostay firmy:PZJ Transport Handel Spe-dycjaPSB MrwkaDAR-FAN PARTYINTER GRDOraz EKO TRAKKategoria: TURYSTYKANominowani w tej katego-rii zostali:Dom Gocinny Pensjonatpod rGospodarstwoAgroturystyczne Pias-twRezydencja Nad-morska w Rogowie BURCODevelopment Polskaoraz Villa Hoff Wellness &SPA HotelKategoria: EDUKACJANominowani w tej katego-rii zostali:Pani Edyta Fioek nauczy-

  cielka w Zespole Szk Pub-licznych w KarnicachPan Ryszard Maliski Dy-rektor Publicznego Gim-nazjum Nr 1 w PotachZesp Szk z OddziaamiIntegracyjnymi w Mrzey-nieOraz Klasa turystyczna wZespole Szk Ponadgim-nazjalnych im. CzesawaMiosza w GryficachKategoria: KULTURANominowani w tej katego-rii zostali:Zesp LudowyCzerwona RaZakrcone Wakacje zMiejsko Gminnym Orod-kiem Kultury w PotachMOHORT Pokazy Histo-ryczneOraz Pan Jerzy Gryc-macherKategoria: SPORT

  Nominowani w tej katego-rii zostali:Pan Kamil PasekMidzynarodowy BiegUliczny O SztachetkPan Janusz Trojanowski-Midzyszkolny LudowyUczniowski Klub SportowyJedynka TrzebiatwOrazBudowa boisk wielofunk-cyjnych w ramach projektuMoje boisko ORLIK 2012Kategoria: AMBASADORPOWIATUNominowani w tej katego-rii zostali:TRANSSCAN Przedsi-biorstwoTransportowe.Modzie-owa Orkiestra Dta przyOchotniczej Stray Poarnejw PotachPrzystanie kajakowe narzece Redze w ramach pro-

  jektu Kajakiem do morzaOraz Pan Artur cki Radny Sejmiku Wojewdz-twa Zachodniopomor-skiegoKategoria: ROLNICTWONominowani w tej katego-rii zostali:Pan Roman BereaskiPanHenryk PrajsPan WalentySyniecoraz Pan Dariusz Mu-siaKategoria: WYDARZENIEROKUNominowane w tej katego-rii zostay nastpujce wy-darzenia:Przebudowa cen-trum GryficHala Widowiskowo Spor-towa w MrzeynieOtwarcie mostu w Dwirzy-nieOtwarcie zmodernizowa-

  nego szpitalnego OddziauRatunkowego w Samo-dzielnym Publicznym Ze-spole Zakadw OpiekiZdrowotnej w Gryficach.Po-zyskanie przez PowiatowyUrzd Pracy w Gryficach po-nad 5 mln z dodatkowychrodkw na rozwj maej iredniej przedsibiorczoci.Kategoria: GMINA ROKUGmina TrzebiatwKategoria: WOLONTARIUSZROKUNominowani w tej katego-rii zostali:Stowarzyszenie PrzyjaciZiemi Karnickiej 'KrainaLiwkiStowarzyszenie PomocBez GranicFundacja Muszkieterw In-termarche

  Akcja Serce Plus witaOraz Stowarzyszenie Ara-misKategoria: MODE WILKINominowani w tej katego-rii zostali:Pani Marta Nie-wiadomskaPani Alicja JanowskaPanJakub MatuszewskiOraz Ze-sp S.T.Y.L.J.A.Kategoria: MECENAS PO-WIATUNominowani w tej katego-rii zostali:Pan Robert Pod-lawski firma BR Stu-dioPan AndrzejChodorowski firma AN-DBUDPan Bogdan Dem-bowski firmaMABUDOraz Pan JanuszZalewski - Kompleksy Wcza-sowo Sanatoryjne SAN-DRA SPA

  Sodka niespodziankadla laureatw

  Turystyka AgroturystykaPiastw, Dariusz Zieliski

  Sport: Wicemarszaek WojewdztwaZachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski

  Wydarzenie Roku Otwarcie mostuna kanale Resko, Artur cki

  Gospodarka PBS Mrwka, Piotr Adamowicz,Janusz Dbrowski, Konrad Siemaszko

  Ambasador Powiatu: Transscan,Ryszard i Teresa Pilipionek

  Mode Wilki: S.T.Y.L.J.A. Nominowaniu w kategorii Mecenas Powiatu

  Zota Rega: WojewodaZachodniopomorski Marcin Zydorowicz

  Znajd nas na Facebooku!Czytaj przed premier kolejnych numerw!

 • 6 TEMAT SPECJALNYNR 11 (16) GRUDZIE 2011

  Podtytu nie jest dla nasnajwyszym stopniem wta-jemniczenia. Spotkam jed-nak coraz wicej ludziz rnymi opiniami, kt-rych nie chciaabym, oso-bicie, usysze. Na samympocztku warto wspom-nie o fakcie: zwierzta, tedomowe, ale nie tylko, suzalenione od czowieka.To od niego zaley, co nasznajwierniejszy przyjaciel(pies) dostanie na niada-nie, obiad i kolacj; w ja-kich warunkach bdzieprzebywa, napisz nawet,e mieszka (dlaczego nie?);gdzie bdzie spa (w domuz wsplokatorami czyw budzie na podwrku budzie zaniedbanej, cias-nej, ciemnej i zimnej); i ja-kie miejsce bdzie zajmo-wa nowy lokator w na-szym domu (tutaj moli-woci mamy wiele, od za-bawki po stra naszegomajtku)

  Nie moemy generali-zowa. Nie wszyscy z naswykazuj wobec zwierzttak zwany szowinizm ga-tunkowy zdajemy sobiespraw, e zwierzta nie-czowiekowate te odczu-waj bl, cierpi, potrze-buj opieki, naszej obec-noci, po prostu... mioci.Mio swoj drog, onaniejedno ma imi. Tak, jakErich Fromm uwaa, emio jest form zaanga-owan wobec bytu, takludzie powinni uwiado-mi sobie, e mio towarto, z ktr moemydzieli si nie tylko w re-lacjach ludzkich. Stworze-niem ywym jest rwniepies, kot czy krowa, o czymprzecie wszyscy wiemy,dlatego nie bd moralizo-wa. Odnosz jednak wra-enie, e gdzie si pogu-bilimy, zatracamy siw nowej wiadomoci, kt-ra patrzy z gry na zwie-

  rzta bo te przecie to tyl-ko zwierzta, niech cier-pi, pono nie maj duszy.

  Odchody nie s niczymmiym, rzecz jasna. Wartosobie jednak uzmysowifakt, e zwierzta wcalenie s w ciemi bite uczsi! Tak, jak ja czy Ty. Czyto nie rodzice ucz malu-chw pierwszych krokw?Czy to nie oni zmieniajpieluchy? Czy to nie oniucz korzystania z toalety?

  Zwierzta, jak wiemyz dowiadczenia, speniajrne funkcje to nie tyl-ko zabawki, ktre wyrzucasi na mietnik lub przy-wizuje do drzewa w lesie(bo trzeba jecha na wa-kacje). Bardzo czsto sta-nowi one rdo dochodu:Zwierzta nie czuj, sstworzone tylko po to, byczowiek mg przey,eby byo mu lej po-wiedziaa nam pewna pani,ktra chciaa, rzecz jasna,zachowa anonimowo.Druga dodaje: Dowiad-czenia na zwierztach spotrzebne, bo jeeli niebdziemy eksperymento-wa na nich, to zaczn sibadania na ludziach, a tobyoby ju naprawd nie-humanitarne co tam, nazwierztach mona prbo-wa wiele rzeczy, prze-cie nie czuj, wszystkodla czowieka.

  Mimo tego, e mamyw naszym kraju wieleschronisk i lecznic, to sy-tuacja nadal nie napawaoptymizmem. Dlaczego?Odpowied jest prosta: My,ludzie, jestemy krtkow-zroczni, nie widzimy pro-blemw, ktre nas bezpo-rednio nie dotycz. Agata Bigda oraz Karolina Boczar

  Liceum Oglnoksztacce

  im. Bolesawa Chrobrego w Gryficach

  To tylko zwierzta niech cierpi!

  Rok 2009 Micha D. si nudzi. Micha D. postanowi co zrobi z chwilowym brakiem zajcia.Micha D. i jego kuzyn Karol zorganizowali sobie niecodzienn rozrywk: do dmuchawyprzeznaczonej na zboe wrzucili kota, ktry wystrzeli jak pocisk armatni. Ubawili si po pachy,nakrcony film opublikowali w internecie. Cel uwica rodki znaleli si w centrum zaintere-sowania policji, ktra zostaa zawiadomiona przez Pomorsk, a doniesienie o popenieniuprzestpstwa zoyli Animalsi. We wrzeniu 2009 artownisie usyszeli wyrok: osiem godzinpracy miesicznie przez p roku na rzecz bydgoskiego schroniska dla zwierzt. Zdaniemobrony, wyrok jest za surowy a naszym zdaniem nie mona wszystkiego tumaczy gupotoraz tym, e to dzieci. W wieku 16 lat czowiek ma rozeznanie w tym, co jest dobre, a co ze.Pokadamy jednak nadziej, e praca w schronisku bdzie dla chopakw swoist reedukacj;wierzymy na wewntrzn przemian dzieci.

  Kadr z brutalnego filmu opublikowanego na YouTube. Gw-nym bohaterem tego realistycznego dziea jest chopiec,ktry znca si nad domowym kotem. Kamerzysta: opiekundziecka. Zanim uytkownik zdy usun film oraz wasnykana, gdaski oddzia Oglnopolskiego Towarzystwa nadZwierztami zoy zawiadomienie o przestpstwie. Trudnow tej sytuacji obwinia dziecko, ktre jeszcze samodzielnienie potrafi oceni sytuacji i robi to, do czego zachca goosoba dorosa, opiekun. Dodamy, e film na YouTube polu-bio ponad 200 osb!

  Moda foka ulubione inaczej zwierz. Podane przezdamy, ktre lubi ubiera si w biae, niene futerka.Liczba populacji fok grenlandzkich w latach 1950-1970spada o 66 procent! Futra z najmodszych fok uzyskuj naj-wysz cen i maj najlepszy zbyt. Humanitarna metoda zabijania fok pak w eb.

  Dla zabawy i zysku w Hiszpanii, w ramach tak zwanej CORRIDY, ginie 40 tysicy bykw. Cier-pienie zostao usankcjonowane przez dziwn tradycj: zwierzta cierpi na oczach rozwydrzo-nej publicznoci.

 • 7TEMAT SPECJALNYNR 11 (16) GRUDZIE 2011

  Osobicie uwaam, ezwierzta maj dusz.W krajach rozwinitych,nawet w Polsce, w wik-szych miastach, istniejcmentarze dla zwierzt, cowcale nie jest niezgodnez nauk Kocioa.

  Ze swoich dziecicychlat pamitam, e w ra-chunku sumienia z ksi-eczki do naboestwa byopytanie: czy nie drczyezwierzt?. Okruciestwowobec zwierzt jest czymzym. To podpowiada czo-wiekowi zdrowe sumienie,niezalenie od religijnychprzekona. Rwnie wsp-czesne nauczanie Kocioamwi o tym bardzo wyra-nie. Wystarczy zajrze doKatechizmu Kocioa Ka-tolickiego. Czytamy w nim:Zwierzta s stworzenia-mi Boymi. Bg otacza jeswoj opatrznociow tros-k. Przez samo swoje ist-nienie bogosawi Go i od-daj Mu chwa. Take lu-dzie s zobowizani doyczliwoci wobec nich(2416). Prcz tej oglnejnormy znajdziemy tam kil-ka szczegowych zasadmoralnych, m.in. t:Sprzeczne z godnociludzk jest niepotrzebne

  zadawanie cierpie zwie-rztom lub ich zabijanie(2418).A wity Franciszek? w.Franciszek jest suszniepatronem ekologw. Znanes opowieci o jego przy-jani ze zwierztami i caprzyrod. Bywa jednaktraktowany jako szlachetnywyjtek. A to nieprawda.Przykadw przyjaznej po-stawy witych wobecstworze znajdziemy wiele.Przyjacimi zwierzt byliw. Filip Nereusz czy w.Roch, uznany za patronazwierzt domowych. w.Marcin de Porres by zao-ycielem pierwszegow wiecie schroniska dlabezdomnych zwierzt. Kie-dy otrzyma od przeora po-lecenie rozsypania trutkina szczury w klasztorze,postanowi przemwi imdo zwierzcego rozumu:Kochane szczury, napso-ciycie w naszym klaszto-rze i przeor kaza wam pod-rzuci trutki. Dlatego na-prawd idcie std, poszu-kajcie sobie takiego miejs-ca, gdzie nie bdziecie ni-komu przeszkadzay. Po-no szczury posuchayMarcina. Opowiadaj o w.Ry z Limy, e ya

  w przyjani z komarami,ktre jej nie atakoway. Po-wie kto, e to wszystkopobone legendy. Zgoda,ale takie opowieci przeka-zuj pewn prawd. Wska-zuj, e wito oznaczaycie w harmonii z caymstworzeniem. Przy czympodstaw tej harmonii jestycie w przyjani z Bogiem,z innymi i z samym sob.Gdyby Bg i Koci nau-

  czay inaczej, dlaczego tylezwierzcych symboli? Bia-a gobica jak Duch wi-ty, Baranek Boy jakoChrystus, Ryba jako symbolchrzecijastwa, W i Osiou stp Narodzonego Dzie-citka, czy to mao?W apokryficznym* dzieleEwangelia ycia Dosko-naego wyania si stosu-nek Nazarejczyka do zwie-rzt:

  6. A gdy Jezus szed z kil-koma uczniami, spotkaczowieka, ktry tresowapsy, by polowa na innezwierzta. I rzek do tegoczowieka: Dlaczego toczynisz?. A czowiek wodpowiedzia: Poniewaz tego yj. Jaki poytekprzynosz te zwierzta?Zwierzta te s sabe, psynatomiast s silne. A Je-zus rzek mu: Brak ci

  mdroci i mioci. Oto y-cie kadego stworzenia,ktre Bg stworzy, posiadaswj sens i cel. I kt moepowiedzie, jakie dobro jestw nim i na jaki poytek dlaciebie, albo dla innych lu-dzi?7. A co do zaspokojeniatwoich potrzeb: Spjrz napola, jakie s yzne i jakieroliny na nich rosn, i nadrzewa, jakie przynoszowoce, i na zioa! Czegowicej pragniesz jeszczenad to, co przynosi ci uczci-wa praca twoich rk? Bia-da mocarzom, ktrzy leuywaj swej siy! Biadaprzebiegemu, ktry ranistworzenia Boe! Biadaowcom! Albowiem onisami zowieni bd.8. I zdziwi si ten czowiekbardzo i przesta zapra-wia swoje psy do oww,a uczy je, jak ratowa y-cie, a nie jak je zatraca.I przyj nauk Jezusa,i sta si uczniem Jego.

  Nic doda, nic uj. Joanna Uba

  *Apokryf: ksigi o charakte-rze religijnym, uznane przezKoci rzymskokatolicki zanienatchnione [przyp. red.]

  Anonimowa rozmowaz wolontariuszkw jednym ze schroniskw wojewdztwie za-chodniopomorskim.

  Rozmawia: Agata Bigdai Karolina Boczar

  W jakich okolicznociachpsy trafiaj do schroniska?

  Najczciej ludzie dzwo-ni do schroniska i zga-szaj. Dotyczy to tych zwie-rzt, ktre bkaj si poulicach, ale take ludziereaguj, gdy zwierz jestle traktowane. Zdarzajsi przypadki, e domo-wnicy przywizuj swojepociechy do drzewa lubpotu schroniska.

  Psy przywoone s doschroniska samochodeminterwencyjnym. Na miej-scu wpisywane s do re-jestru i nadaje si im indy-widualny numer. Dodatko-wo robimy zdjcia i publi-kujemy na stronie inter-netowej, aby szybciej mog-y znale nowego, mamynadziej, e lepszego wa-ciciela.

  W jakim stanie s psy, kt-re trafiaj do schroniska?

  Trafiaj w rnym stanie.Najczciej spotykamy size ladami maltretowania.Zwierzta s zaniedbane,wychudzone, zarobaczone,z chorobami skry i prze-wodw pokarmowychi oczywicie: miertelniewystraszone.

  W jakim wieku s zwierz-ta?

  Najczciej w wieku od 4do 7 lat, od szczeniakw dostaruszkw. Najwicejmamy psw mieszanych,ale przybywa nam corazwicej psw rasowych(Rottweiler, Amstaff), kt-re uwaa si za gronei trudne w wychowaniu(Husky, Cocker Spaniel).Ludzie, ktrzy decyduj sina przygarnicie, wybie-raj, przede wszystkim, psyw modym wieku i zdrowe.Chocia, ludzie z rnychpowodw, zabieraj rw-nie zwierzta chore towiadczy o wielkiej empa-tii, mioci do zwierzt.

  Czy warunki w schronis-kach s dobre?

  Kade stworzenie ma pra-wo do ycia w godnych wa-runkach; czyli takich,

  w ktrzy jest po prostu do-brze, przyjemnie. Niestety,ale ycie w schronisku tonie to samo, co przytulnydom. Kojce s przepenio-ne, panuje w nich atmosfe-ra walki walcz, jak zwie-rzta w wiecie natury,o przetrwanie. Rywalizujze sob, oznaczaj swoje te-rytorium, zdobywaj poy-wienie kosztem innych czsto spotykamy si z za-gryzieniami. W osobnychkojcach znajduj si psychore bd grone. Na teostatnie patrzy si zupenieinaczej, surowo. Psy, ktreznajduj si w schroniskuod urodzenia, nigdy niemiay kontaktu ze rodo-wiskiem zewntrznym. Wo-lontariusze TOZ niejedenraz walczyli o moliwowyprowadzania psw naspacery, co, niestety, spo-tykao si z negatywnymiopiniami i decyzjami.

  Jak traktowane s psy? Niestety, nienajlepiej. Pra-cownicy przychodz dopracy, wykonuj swoje obo-wizki czsto na tym pra-ca si koczy. Ludzie pod-chodz do zwierzt z wy-szoci, bo to tylko psy,

  dlatego czsto s maltre-towane, brakuje opieki, psychodz zaniedbane. Wete-rynarz obligatoryjnie badazwierzta, ale pniej opie-ki brakuje. Jak wspomnia-am wczeniej, do schro-niska trafiaj rne zwie-rzta, w tym niegrzecz-ne, mona powiedzie, eagresywne. Od tego s od-powiedni ludzie, treserzy.Ci jednak zamiast praco-wa nad zwierztamipracuj, ale w inny sposb;nie tak, jakbymy tegochcieli. Treserzy zncajsi nad zwierztami: bij,drwi i godz. Zwierztas zastraszane, boj si lu-dzi a powinno to wygl-da inaczej. W schroniskupowinny wrci do tylko dopeni si, ale nabra po-nownie zaufania do czo-wieka. Szczeglnie w zejsytuacji s suki. Rodzw trudnych, obrzydliwychwarunkach, a szczeniakipozostawia si na pastwlosu. Niestety, dotyczy tonie tylko schronisk. Lu-dzie, ktrzy decyduj sina przygarnicie psa, czs-to postpuj podobnie tewidomoci docieraj donas z relacji wiadkw. Je-

  eli stwierdzimy, e donie-sienia s uzasadnione, za-bieramy psa z powrotemdo schroniska.

  Jak zosta wolontariuszemi jaka jest jego rola?

  Wolontariat to przedewszystkim odpowiedzial-no, cika praca i wy-trwao w deniu docelu. Osoba, ktra chciabyzosta wolontariuszem,moe dobrowolnie si zgo-si do pomocy. Mona zro-bi to osobicie lub wy-sa wiadomo elektro-niczn. Wolontariuszeotrzymuj te same zadania,co formalni pracownicy:bierzemy udzia w inter-wencjach, liczymy psyw kojcach, zapisujemy sina spacery ze zwierztami.Szukamy nowych opieku-nw, wsporganizujemykoncerty charytatywne,zbirki ywnoci i innychpodstawowych rzeczy.Wspieramy marsze ulicznena rzecz poszanowaniapraw zwierzt. Staramy siuwraliwi ludzi na loszwierzt, ktre czsto sporzucane, zaniedbywane,maltretowane Kadyz nas moe zosta wolon-

  tariuszem. Licz si dobrechci, ch spieszenia z po-moc. Jeeli nie pozwalanam czas, moemy wspo-mc w inny sposb. Zamiast wyrzuca koce namietnik, moemy je oddado schroniska. Zbieramyrwnie karm, budy.

  O czym trzeba pamitaadoptujc psa?

  Pies to nie jest prezent narne okazje. To nie jest za-bawka, ktr mona chwi-l si pobawi i j zanied-ba. One te maj uczucia,przywizuj si i naprawdpotrafi wnie co lepsze-go do codziennoci. Niemona rozmnaa zwierzt,jeli nie jest si w stanie za-pewni im waciwej opie-ki, domu. Nie mona adop-towa psa rasowego, jelinie ma si pojcia jak gowychowa. Trzeba reago-wa, jeli widzi si jakkrzywd, bo tylko my jes-temy w stanie zapewniim bezpieczestwo. Onenie s w stanie same zmie-rzy si z okruciestwem,ktre je spotyka. Walczo ycie psa, bo to Ty dajeszmu szanse na jego lepszeycie.

  O tym trzeba rozmawia!

  O zarobaczonym i wychudzonym losie zwierzt

  Koci katolicki a zwierztaw. Franciszekz Asyu (XII w.),parenetycznywzorzec witegow redniowieczu.Pochodziz zamonejrodziny.Dowiadczeniewojny orazchoroba skoniyBiedaczynz Asyu dorefleksji nadyciem i jegocelem. Postawayciowa w.Franciszka polegana umiowaniuwszelkiegostworzenia:zwierzt i rolin.Uwaany zapatrona ekologw

  Znajd nas na Facebooku!Czytaj przed premier kolejnych numerw!

 • 8 POLEMIKANR 11 (16) GRUDZIE 2011

  W LOginie, nr 14,ukaza si artyku popiera-jcy eutanazj. Jako chrze-cijanka nie mogam przej- obojtnie wobec gloryfi-kacji mierci na yczenie.Rozumiem, nie kady wy-znaje moj religi. Ale ka-dy ma prawo do zbawienia a eutanazja t drog za-myka.

  Autor tekstu najwyra-niej nie jest katolikiem,wic religijnego punktu wi-dzenia nie przedstawi.A moja wiara mwi wy-ranie: samobjcom zba-wienie zostanie odebrane.Bo jak mona odebra so-bie ycie? Kalectwo nie jestpowodem. Wiem, e toprzeraajce stwierdzenie,ale tak jest. W samej Biblii,dokadnie w Ksidze Hio-ba, ukazany zosta senscierpienia. Cierpienie jestswego rodzaju okrutn pr-b, przez ktr czowiek wierzcy powinien przej-. Kady z nas dowiadczacierpienia. Problemy w ro-

  dzinie, pasmo niepowo-dze, stoczenie si na dno,kalectwo... Niektrzy majatwiej, inni trudniej. Tonie zaley od nas. Jednak,fakt, ch ycia zaley juod nas. Nie mona czo-wieka chorego skazywana mier tym bardziejniewiadomego, bo bymoe chory cieszy si z y-cia? Zaakceptowa to, ejego ycie nigdy nie b-dzie normalne i jest zado-wolony ze szczcia bli-

  skich? Patrzy na to, co dzie-je si wok i zwyczajnieczerpie rado z tego, einni s szczliwi. Nie ka-dy myli o sobie, s ludzieprzedkadajcy nad siebiebliskich. I woli znosi ka-tusze, ni dawa im powddo smutku jakim jest jegomier.

  Natomiast zabijaniedziecka o czym rwniewspomina autor tekstu.Aborcja! Bo dziecko urodzisi kalekie! Jest to coraz

  czstsze. Morderstwo czo-wieka, ktry nawet ycianie posmakowa. Tutajmog si posuy was-nym przykadem. Skorourodziam si ledwo ywa,bya moliwo, e bdpodczonym na stae podaparatur warzywem czymoja mama miaa doko-na aborcji lub eutanazji pourodzeniu? Bo si mczy-am, aby y? Faktycznie,bo teraz musz si mczyz ludzkim ograniczeniem.

  Nie wolno odbiera tego,co najwaniejsze. A naj-waniejsze dla czowiekajest ycie. Dla ateistw ist-nieje przecie tylko jednoycie. Wic naprawd war-to je zmarnowa? y tylkoblem i cierpieniem, za-miast radoci z kadej naj-mniejszej rzeczy?

  Osobicie jestem prze-ciwko eutanazji. Chyba, echodzi o naprawd skrajneprzypadki osb w wiekupodeszym, ktre wyko-

  rzystay swoje ycie. Cho-cia to i tak odbiera imzbawienie. Ale to tylkoi wycznie prywatna de-cyzja. Lecz ja zastanowia-bym si milion razy... Bo je-li przeyje si ju tyleblu, to jest chyba dowdna to, e da si go prze-y Zawsze mona od-nale sens cierpieniai oraz rado w rzeczach,ktrych wczeniej nie za-uwaalimy. Kinga Piasecka

  Szanowny Panie Redaktorze,niniejszym chciaam siustosunkowa do Pana ese-ju filozoficznego (Bg,nr 15), a wic:

  Czy moemy zgodzi siz aksjomatem, jakoby JA-KAKOLWIEK sia wysza,abstrahujc od wiatopog-ldu czy wyznania religij-nego, bya w peni odpo-wiedzialna za pojcie i ist-nienie za?

  Zo jest pojciem bar-dzo wzgldnym. Ot, chobyprzeciwstawne siy wojsko-we, kada ze stron uwaa, ema racj. SS miao graweryGott mit uns (Bgz nami), Krzyowcy swekrucjaty rwnie odbywaliw imi Boga. Bronicyswych racji Kurdowie, Cze-czecy czy Baskowie uwa-aj, e strona przeciwnajest za, natomiast ich opo-nenci twierdz wrcz coprzeciwnego. Jak wiat

  wiatem na padole ziem-skim toczy si odwiecznawalka dobra ze zem, rniesi j nazywa, ona jest. I ktoma racj? Przygldajc sihistorii ludzkoci, moemywyprowadzi stwierdzenie,e dziaanie si antagonis-tycznych jest zalene odzajmowanej pozycji. []Czy nie maj racji holiciz New Age wykluczajcydziaanie Lucyfera i Bogana rzecz jednej, rzekomonajwyszej duchowoci, kt-rej dziaanie ma wykraczaponad wszelkie podziay,a sfera w ktrej panuje mawszystko jednoczy?

  Oswald, morderca J.F. Kennedy'ego, by sfru-strowanym, okaleczonympsychicznie, opuszczonymprzez wasn matk i mal-tretowanym przez kolegwz Marines czowiekiem-schizofrenikiem, ktryw ostatnim krzyku rozpaczydoznanego od ludzi za do-

  kona mordu na prezyden-cie USA.

  Maltretowana latamiona alkoholika w obroniewasnej za doznane krzyw-dy dokonuje samosdu namu oprawcy.

  Matka syna narkoma-na daje mu pienidze nadziaki, aby nie cierpia nadetoksie.

  Co czu rosyjski o-nierz przebijajcy bagne-tem ciarn Niemk naotarzu kocioa po wkro-czeniu do mego rodzinnegomiasta Raciborza w 1945roku?

  Dlaczego w rodku cy-wilizowanej Europyu schyku XX wieku Ser-bowie i Chorwaci nosiliwiadra z wyupanymi yw-cem oczami swoich ssia-dw?

  Co czua tytuowa Zo-fia w filmie Wybr Zofii,polska ydwka, postawio-na przed bestialskim wy-

  borem w Auschwitz ocale-nia syna lub crki? Czymona usprawiedliwi ichczyny, czy jednak byy oneze? Dlaczego homo ho-mini lupus est?Teoretycznie czowiek po-siada wolna wol i moc roz-rniania dobra od za. Dla-czego wic granice te sizacieraj? Nie rodzimy siprzecie ani mordercami,ani gwacicielami, dlaczegowic ludzie staj si nimi?To nie s atwe pytania.

  Jestem jednak prze-konana, e zo to tak na-prawd brak DOBRA. Ob-razowo posu si przy-kadem: czy soce dajceciepo i energi winne jesttemu, e jest ciemno i zim-no? Dla osb wierzcychw Boga aksjomat dobra i zajest prosty. Czowiek zostaobdarzony przez miosier-nego Boga woln wol, kt-r moe wykorzysta w spo-sb dobry lub zy. Mamy

  Dekalog oraz Narodziny,mier i Zmartwychwsta-nie Chrystusa, ktry chro-ni nas od za. Gdzie jednakposzukiwa maj niewie-rzcy? Stanisaw Lemtwierdzi w swoim Pasz-kwilu o ewolucji oraz ese-ju wiat jest Holocau-stem, i DNA to funda-ment, a aminokwasy stano-wi cegy i kamienie ycia.Pisa: [] wiat jest zbio-rem losowych katastrof, za-rzdzanych cisymi pra-wami a [...] Bg gra w ko-ci ze wiatem nie tylkow skali atomw, ale te ga-laktyk, gwiazd, planet, na-rodzin ycia i powstajcychw nim istot rozumnych.Credo Richarda Dawkin-sa, ktre znany ewolucjo-nista wyoy w ksiceSamolubny gen, brzmi,e geny s niemiertelne,a my jestemy tylko ma-szynami przetrwania dlanich, przeskakuj z ciaa do

  ciaa przez setki i tysicelat. Czyli, jak to reasumo-wa Stanisaw Lem, sen-sem przekanika jest prze-kaz. Przekaniki to kolej-ne organizmy nioscew swoich komrkach nuk-leotydowy kod. Ewolucjawedug nich nie miaa w za-myle stworzenia gatunkuhomo sapiens, najwaniej-szy jest dla niej kod gene-tyczny w naszych komr-kach. Tylko to przesanie li-czy si dla bezosobowegoKonstruktora.

  Czy w takim wietlemoe istnie pojcie dobrai za?

  Jestemy jednak isto-tami rozumnymi, nie sa-mym tylko acuchemDNA, jakby chcieli tegonasi przedmwcy, a to zo-bowizuje do konsekwen-tnego opowiedzenia si ja-kie zajmujemy stanowiskow tej sprawie.Joanna Uba

  Kwestia odpowiedzialnoci za zo

  Czytam LOgin, od-kd ukaza si jego nu-mer pierwszy (chyba roktemu, nie pamitam). Bar-dzo podoba mi si szatagraficzna (najlepsza z na-szych lokalnych gazet)i podejmowane tematy.Chciaam podzikowaautorom poprzedniego ar-tykuu, ktrzy napisalio mierci na ywo

  w mediach. Przyznaj, esama, kiedy ogldaamawaryjne ldowanie sa-molotu w Warszawie,przez myl mi przeszo, esi rozbije. Teraz sobie touwiadomiam, przyapa-am si i nie wiem wa-nie na czym. To mnieprzeraa, bo czekaam,gdzie tam podwiadomie,na mier ludzi! Rzeczy-

  wicie tak jest, e masowamier nie nasza, nikogobliskiego, z rodziny nieprzeraa, a jak ju, to po-wodowane jest to stadnymuniesieniem, ktre po cz-ci jest manipulacyjnymdziaaniem mediw. Niejestem jednak odosobnio-na tym zachowaniem, Mjkolega na przerwie po-wiedzia co takiego:

  K[*], szkoda, e si nierozbi. Ale byyby ja[*].To byo straszne, tym bar-dziej, e jego koledzy tenie byli zadowoleni zeszczliwego ldowania.

  Pozdrawiam serdecz-nie. Nie mog doczeka sikolejnego numeru i mamnadziej, e tym razem mjlist ukae si w gazecie. Kasia W.

  Panie Redaktorze!

  Stadne uniesienie

  Eutanazji cig dalszyLISTY DO REDAKCJIOdpowiedzialno za wasne ycie?

 • 9MY-LIMYNR 11 (16) GRUDZIE 2011

  Z zeszytu jzyka polskiego...

  Wcale nie taki may KsiDoroli nigdy nie po-trafi samodzielnie ni-czego poj i uprzyk-rzaj ycie dzieciom,ktre cigle musz imwszystko wyjania(May Ksi, Antonie de Saint-Exupery)

  Autor ksiki pt. MayKsi w tym fragmenciechce przekaza czytelni-kom swoje spostrzeenie,uwag na temat dorosychludzi, ktrzy maj inne po-gldy na wiat ni dzieci.Dzieci ciesz si kadchwil, drobnostk, mo-mentem, natomiast dorolis jakby znueni codzien-noci i nie zwracaj na nienajmniejszej uwagi. Dorolitake cakiem inaczej spo-strzegaj aspekty ycia, ina-czej wyglda ich spojrzeniena pewne rzeczy jest onobardziej dorose, czyli po-wane i rozumowe. Dzieckozachwyci si zwyk sto-

  krotk, a dorosy najnow-szym modelem przejeda-jcego samochodu. Dziecicechuje bardzo bujna wy-obrania, potrafi marzy

  i wyobraa sobie niestwo-rzone historie. Dorosychnie interesuj marzenia czywyobrania, dla nich liczysi tylko co, co jest na-

  macalne. Warte uwagi sdla nich rzeczy realne, a niejakie bzdurne opowiastkii wymylone bujdy, ewszystko skoczy si happyendem i kady bdzie ydugo i szczliwie. Czasjednak spdza sen z po-wiek: czowiek staje siprzebiegy i chytry i niema ju czasu na marzenia.Niewtpliwie, nie monachodzi gow w chmurachi tylko marzy. Z czegotrzeba y. Czowiek jeststworzeniem spoecznym,niemal przeznaczonym dopracy. Jestem wiadoma,e kiedy, za kilkanacielat, sama bd musiaa do-kona weryfikacji dzieci-cych, modzieczych ma-rze ze stanem faktycznym.Mam jednak nadziej, enie zatrac w sobie pierwo-tnej dobroci i skonnocido mioci i przyjani.

  May Ksi jest wy-jtkow bajk dla ludzi do-rosych. Minipowie, kt-ra zmusza do refleksji nad

  celem ycia. Wykreowanyprzed autora gwny bo-hater poznaje rne typycharakterologiczne: Pi-jak, Biznesmen czyKrl. Delikatnie, przeznaiwne, ale jake dosadnedialogi, Antoniede Saint-Exu-pery dotykaw a n y c haspektw na-szego ycia.Ludzie yj co-raz szybciej,nie spostrze-gaj otaczaj-cego pikna.Zajmuj sirzeczami, kt-re nie wnoszdo wntrzaradoci, spe-nienia ka-dy z nich jestk o w a l e mw a s n e g olosu, nigdynie jest zapno, abyc o k o l w i e k

  zmieni w naszym yciu. Nigdy nie rezygnuj

  z marze i kochaj - tomoja puenta dopisana dokart Maego Ksicia.Marta Uba

  Gimnazjum nr 3 w Gryficach

  Historia nieszczliwejmioci Romea i Juli auto-rstwa Williama Szekspirado dzi wzbudza w nas za-chwyt oraz podziw to naj-bardziej dramatyczna his-toria miosna, uwikanaw szereg dziwnych okolicz-noci (tych bardziej i mniejprzypadkowych). Ta nie-szczliwa mio realizujeicie romantyczny schemat(Szekspir prorokiem?) onzakochuje si w kobiecie,waciwie zakazanym owo-cu, ktry nie powinien byzrywa. Zakocha si odpierwszego wejrzenia, takod zaraz, jak za dotkni-ciem magicznej rdki.Ona ona przysania mu y-cie. On i ona s wiadomi, eich mio, ich los z gryskazany zostaje na niepo-wodzenie reprezentujwrogie wobec siebie rody.Kwesti dyskusyjn jestrola fatum czy przeznacze-nia, moemy bowiem po-stawi pytanie: czy Romeoi Julia byli kowalami was-nego losu czy te, jak chcetego Platon i dramat anty-czny, znaleli si w rkachFatum/Boga (bogw?), ni-czym marionetki, za ktrepociga On, zasiadajcygdzie na wysokociach.

  Przyjrzyjmy si bliejtej nieszczliwej, szekspi-rowskiej mioci. Dodamju teraz, e wedug mojejopinii oraz niekoczcychsi dyskusji na lekcji jzy-ka polskiego mio, kt-

  r wykreowa W. Szekspir,jest nie tylko bez happyendu, ale w gwnej mie-rze egoistyczna.

  Jak wczeniej wspom-niaem kochankowie po-chodz ze skconych zesob rodw, tym samymmusz ukrywa swojeuczucia przed innymi. Tra-gizm sytuacji pogbia nie-fortunne wydarzenie: Ro-meo zabija krewnego Julii ta zostaje w sytuacji doniekomfortowej, jej miozostaje wystawiona na pr-

  b, wtpi w szlachetnoRomea, ktry odbiera ycieTybaltowi. Poza tym ro-dzice, nie wiedzc o pota-jemnej mioci, wybierajJulii za ma Parysa, synaksicia. Julia wie, e jee-li polubi Parysa, nie b-dzie moga spotyka si zeswoj prawdziw mioci.Chcc unikn podwjnegomaestwa, za rad ojcaLaurentego, wypija rodekodurzajcy. Dalej wyda-rzenia dziej si szybko:uznana za martw zostaje

  zoona do trumny. Romeo,dowiadujc si o tym, za-ywa trucizn i umiera.Julia po przebudzeniu i uj-rzeniu jej martwego masama popenia samobj-stwo. Jednak patrzc nato z innej perspektywy losten by z gry zaoony:Romeo zakocha siw dziewczynie, w ktrejtak naprawd nie mia pra-wa si zakocha. Wiedzie-li, e gdyby rodzice dowie-dzieli si o tym, skutki tegobyyby straszne. Wykazali

  odwag graniczc z gu-pot.

  Nie do, e mio nie-szczliwa, to jeszcze ego-istyczna zakochani nie wi-dzieli wiata poza sob. Pa-suje tu stare porzekado:mio jest lepa. Pory-wajc si na lub nie my-leli o przyszoci, o tym, comoe by tego konsekwen-cj. Jednak szczeglnymegoizmem wykazali si do-piero pniej. Samobjstwobyo, wedug nich, najlep-szym rozwizaniem. Ale nie

  pomyleli o tym, na jakiecierpienie skazuj wasnychrodzicw, gdy ci, mimowszystko, zawsze chcielidobra.

  Romeo i Julia byli bar-dzo lekkomylni. Mona tooczywicie tumaczy wiel-k, bezgraniczn, nieszcz-liw mioci dla roman-tykw (pamitajmy, e dra-mat Romeo i Julia po-wsta w XVI, czyli na dugoprzed epok romantyzmu)mio bya celem i sen-sem ycia; uczuciem nie-male platoskim, cz-cym w pary na zawsze. Bezniej mioci ycie niemiao podstawy do bycia,do trwania, dlatego roman-tycy wybierali samobjstwo dla jednych karygodnei oznaka tchrzostwa, dladrugich akt wolnej woli i od-waga. Rzecz dyskusyjna...

  Historia opowiedzianaprzez W. Szekspira: fascy-nuje, wzrusza, troszk iry-tuje, czasami powodujemiech... na pewno nieoczyszcza, nie dokonuje siw nas jaka wewntrznaprzemiana na miar anty-cznego katharsis. Dzieowzniose, patetyczne, gr-nolotne takie te miaoby. Nic zatem dziwnego, edo dzi czytamy o mean-drach losu zakochanych lu-dzi, ktrych wasny egoizmoraz niefortunne zdarzeniadoprowadziy do tragedii. Bartek Ronkowski,

  Gimnazjum nr 3 w Gryficach

  Po lekturze z jzyka polskiego...

  Symbol mioci Romeo i Julia

  Czy mio jest delikatna? Nie, raczej brutalna i ostra. Kuje jak oset Romeo i Julia do dzisiaj pozostaje dramatem, poktry chtnie siga teatr oraz film. Aktualno sztuki spowodowana jest nie tylko tkliw histori, ale problematyksamotnoci. Nie wszystkim jednak dzieo Szekspira przypado do gustu estetycznego. Pamitnikarz S. Pepys pisa w XVIIwieku: to najgorsza sztuka, jak widziaem w moim yciu [ze wzgldu na brak winy tragicznej oraz odejcie od innychparadygmatw antycznych przyp. red.]

  Znajd nas na Facebooku!Czytaj przed premier kolejnych numerw!

 • 10 MY-LIMYNR 11 (16) GRUDZIE 2011

  Ten, kto czyta, nie tylkoprzeyje wicej, ale yjewielokrotnie, jak to powie-dzia jeden z polskich po-etw Jzef Czechowicz.Bez wtpliwoci, nawet ten,kto nie czyta, przeyje y-cie. Zastanwmy si jed-nak, jak to ycie bdziewygldao. Wedug po-wszechnego przekonania,czowiek, ktry jest molemksikowym albo przy-najmniej siga, od czasudo czasu, po jakkolwieklektur, posiada rozwini-te horyzonty mylowe. Dopewnych rzeczy podcho-dzi bardziej intelektualnie,nie ogranicza si do jednejrzeczy znanej z religii,tradycji czy obyczaju. Czy-tanie ksiek spenia bo-wiem funkcj poznawcz ksiki, to tak naprawdycie kadego autoraz osobna, adna praca, nie-zalenie od dziedziny sztu-ki, nie powstaje za do-tkniciem magicznej r-dki. Nasze dziaanie, nie-

  zalenie od formy, wyaniasi z nas samych, z nasze-go dowiadczenia. Pozna-jemy zatem wyobrani au-tora, jego wntrze, pogldyna otaczajc rzeczywis-to moemy zatem po-wiedzie, choby na tymprzykadzie, prostym wy-wodzie, e przeywamy.Przeywamy, poznajemyautora, ale rwnie fikcjliterack, bo przecie dzie-o literackie to w gwnejmierze fikcyjno, nieau-tentyczno, co nie ozna-cza, e jest to kompletnamistyfikacja, nieprawda.Przedstawiona fabua w po-wieci moe posiada ka-tegori prawdopodobie-stwa przedstawione wy-darzenia mog naprawdsi zdarzy. Zatem prze-ywamy wicej nie tylko zewzgldu na autentyczno,fizyczno autora, ale jegokreacj oraz tworzenie sze-regu dowiadcze oraz pro-blematyki w dziele sztuki.

  Warto zatrzyma si na

  chwil nad wybranymi lek-turami: Antygona, anty-cznego dramatopisarza So-foklesa, skania nas do re-fleksji nad naszym miejs-cem w wicie. Gwna bo-haterka musi dokona dra-matycznego, a waciwietragicznego wyboru: albopochowa polegego w wal-ce brata, albo biernie b-dzie przypatrywaa sizbezczeszczonym zwok.Zachodzi odwieczny kon-flikt midzy racjami reli-gijnymi a wieckimi. Anty-gona, wiadoma koniecz-noci odprawienia cere-monii pogrzebowej dla do-bra ycia pomiertnegobrata, postanawia sprzeci-wi si Kreonowi. Jestwiadoma, e niezalenieod tego, jak podejmie de-cyzj, jej los jest z gryprzeznaczony na porak.Pozostawienie zwok na po-arcie przez zwierzyn niejest zgodne z jej wierze-niami i tradycyjnym, ry-tualno-religijnym obo-

  wizkiem. Wie, e miaabytak zwane wyrzuty sumie-nia. Z drugiej strony przezsprzeciw wobec prawaustanowionego przez wad-c skazuje siebie na do-browoln kar mierci. Za-tem: czy ta historia dostar-cza nam wicej przey-cia? Jak najbardziej. Pod-czas lektury poznajemydzieln kobiet, ktra kie-ruje si mioci do brata.Oddaje za niego ycie, mo-emy powiedzie, e jestodwana. Wyej stawia do-bro czyje nad swoim.Poza tym warto zastano-wi si podczas lektury nadpriorytetami w naszym y-ciu, co w nim jest najwa-niejsze: ja czy og, pa-stwo? Lektura Sofoklesaskania nas do jeszcze jed-nej refleksji Antygonadaa pikny przykad po-stpowania zgodnie z sa-mym sob. Czy my post-pujemy zgodnie z wasnymiideami i zasadami?

  Innym, wzruszajcym

  czytelnikw dramatem jestdzieo W. Szekspira Ro-meo i Julia. To najbardziejpoczytna historia nieszcz-liwej mio, On i Ona sta-nowi symbol mioci.Z przyczyn niezalenych odnich samych, nie mogli byrazem, pochodzili z obcychi wrogich sobie rodw, cow konsekwencji koczy sitragicznie Romeo przeko-nany o mierci Julii posta-nawia popeni samobj-stwo, wypija trucizn. Julia,jego kochana, pikno, mi-o idealna, postanawiazczy si z bratni dusz przebija si sztyletem.I w tym przypadku prze-ywamy przeywamynieszczliw histori, poz-najemy bohaterw, ich mo-

  tywy, ktrymi kieruj siw yciu. I w atwy sposbodnie ich losy do naszegoycia. Moemy sobie posta-wi pytanie: co dla nas jestnajwaniejsze? Jaki jest cel?Czy tym celem jest idealna,wieczna mio, czy te poprostu trwanie i czeniesi w pary ze wzgldu nastrach przed samotnoci.Ludzi czy biologia czyco wicej

  Lektur mona byoby wy-mienia w nieskoczono.Uwaam, e kada z nichczego uczy i staje si bod-cem do przeywania wi-cej. Mona powiedzie, eto jeden z celw literaturyw ogle. Ola Ruta

  Gimnazjum nr 3 w Gryficach

  Z zeszytu jzyka polskiego promujemy mylenie

  Ten, kto nie czyta, przeyje tylko swoje ycie

  StowarzyszeniePrzyjaci Ksikidla Modych Pol-ska Sekcja IBBY(International Bo-ard on Books forYoung People) ist-nieje od 1974 roku.Stawia sobie za celpromowanie pol-skiej literaturydziecicej, przybli-anie wartocio-wych tekstw czy-telnikom, wspiera-nie rozwoju ksi-ek dla dziecii modziey. Wsp-pracuje z pisarza-

  mi, bibliotekami i wy-dawnictwami. Organi-zuj konkursy, nagra-dzaj ksiki i pisa-rzy, wpisuj ich naList Honorow. Znaj-duj si na tej licieznani twrcy literatu-ry dziecicej i mo-dzieowej, m.in. Mar-ta Fox, Wanda Cho-tomska, Edmund Ni-zurski, Ewa Nowak,Magorzata Musiero-wicz czy te Jan Twar-dowski, ale rwniewielu mniej popularnychautorw.

  W konkursie IBBY na

  Ksik Roku 2011 wziaudzia take znana niekt-rym gryficzanom pisarka,

  pani Joanna M.Chmielewska. Zapre-zentowaa swoj ksi-k Neska i srebrnytalizman, wydanw maju tego roku. Jestto kontynuacja bes-tsellerowej Historiisrebrnego talizmanu.Ksiki s skierowa-ne przede wszystkimdo modych czytelni-kw, ale z pewnocikady z przyjemnociprzeczyta o niesamo-witych przygodach,

  ktre przeywaj gownibohaterowie w inny krai-nach.

  Do konkursu na Ksi-k Roku 2011 zgoszonychzostao ponad 80 ksiek.Dzieo pani Chmielewskiejzostao wybrane i nomi-nowane (wraz z ksikami14 innych pisarzy) do na-grody literackiej. Uro-czyste ogoszenie wynikwnastpi 5 grudnia w Bib-liotece Gwnej w War-szawie. Miejmy nadziej,e nasza pisarka, paniJoanna, zostanie wybranai zdobdzie nagrod. Trzy-mamy kciuki! Martyna Wsek

  Liceum Oglnoksztacce

  im. Bolesawa Chrobrego w Gryficach

  Moim zdaniem ,,LOgin jestbardzo popularn gazetwrd modziey. W dwuty-godniku s bardzo ciekaweoraz mdre artykuy. Jegozaoycielem jest pan pro-fesor Mariusz Rakoski. Od-nalazem w tej gazecie tek-sty na tematy filozoficzne,sportowe oraz o zwizaneze szko. Filip Baazy

  Bardzo ciekawi mnie ar-tykuy publikowane w ,,LO-ginie". Poruszaj interesu-jce tematy, o ktrych czs-to boimy si rozmawia. Au-torami wikszoci artyku-w s uczniowie naszej

  szkoy. To pozwala im wy-kaza si umiejtnociamidziennikarskimi. Zacieka-wiy mnie rozwaania teo-logiczno-filozoficzne na te-mat mioci (nr 13). To conowego dla nas, modych lu-dzi. Ciesz si, e mogempozna te teorie. Malwina Nikua

  LOgin jest bardzo cieka-wy, poniewa zawiera duornorodnych tematw, jaknp. ,,Otrzsiny czy witoZmarych. Po przeczytaniutego jednego numeru [nr14, dop. red.] zaciekawiamnie ta gazeta na tyle, e napewno bd czyta kolejne

  numery, a jeli mi si uda, toz pewnoci wrc do nu-merw archiwalnych.Kaja Kubiak

  Moim zdaniem ,,LOgin jestgazet dla modziey. Jestciekawa i z tego co wiem,czyta j wiele osb. W po-przednim numerze mogli-my duo dowiedzie sio teorii mioci, nowociachsportowych druyny ,,Die-go, nowych albumach mu-zycznych... Artykuy w tejgazecie daj mi duo domylenia o sprawach trud-nych i wanych w naszymcodziennym yciu. Powin-nimy zastanawia si nad

  sprawami mioci czymierci. ,,LOgin jest gaze-t rnorodn tematycznie,co sprawia, e jest dla mniebardzo atrakcyjna. Julia Trzebiska

  Uwaam, e w gazecie ,,LO-gin mona znale intere-sujce teksty, aczkolwiektrafiaj si artykuy nie-humanitarne (na przykado eutanazji). Nie zgadzamsi z tym artykuem i kiedygo przeczytaam, byamzszokowana. Jednak cao-ciowo gazeta jest ciekawai nie mam do niej wielu za-strzee. Myl, e zawieranietuzinkowe i przydatne in-

  formacje. Nawizuj one dodzisiejszych problemw spo-ecznych. Nie brakuje rw-nie informacji ze szkoy. Marta Uba

  Moim zdaniem ,,LOgin tobardzo ciekawa gazeta. Za-mieszczone s w niej bardzointeresujce artykuy. Monadowiedzie si z niej sporo in-formacji z rnych dziedzinnauki. Gazeta zachca nasdo mylenia. Mam nadziej,e rwnie inne szkoy li-cealne i gimnazjalne bdwsppracoway. To naszagazeta. Warto wykorzysta tokazj i rozmawia. Bartek Rankowski

  Waszym zdaniem

  Skaniamy do mylenia

  Prestiowa nominacja dla Joanny M. Chmielewskiej

 • 11RECENZJE ROZMAITOCINR 11 (16) GRUDZIE 2011

  Dobre, bo z Polski

  Umiechaj si od ucha do ucha na co dzie!

  W autobusie komunikacji miejskiej tok, jak zazwyczaj. Nie pchaj si na chama!O, przepraszam, nie wiedziaem, z kim mam do czynienia.

  Rozmowa na czacie:Kasia: Cze, Kasia jestem, poklikamy?Alex: Nie wiem... Kasia: A dlaczego?Alex: Wanie si dowiedziaem, e wyrzucili mnie ze stu-diw. Pokciem si z dziewczyn, ktr kocham. Rozbiemnasz zwizek, a z ni wizaem due nadzieje na przyszoi oglnie wiat mi si wali na gow.Kasia: Acha, przykro mi...Alex: Masz moe zdjcie?

  Poszli studenci na egzamin.Profesor:- Mam dwa pytania: Jak jasi nazywam i z czegojest ten egzamin?A studenci spojrzeli posobie:- Cholera! A mwili, ez niego jest taki luzak!

  Jak co roku LiceumOglnoksztacce im. Bo-lesawa Chrobrego w Gry-ficach przystpuje do akcjiSzlachetna Paczka. Naszmisj jest bezinteresownai szczera pomoc rodzinomnajuboszym z naszego re-gionu. Zbieramy ciepekoce, obuwie, ubrania i za-bawki, wszystko to, co ka-dy z nas posiada na codzie, a co jest nam juzbdne. Ale to wanie tepodstawowe rzeczy s naj-bardziej potrzebne.

  Wstrzymujemy si odwkadania do paczki arty-kuw spoywczych.Te z kolei bd zbieranew supermarketach, gdzietake liczymy na Waszhojno.Id wita i kada rodzinachce spdzi je wsplnieprzy wigilijnym stole, ob-darowa siprezentami. Tym razem tomy stamy si witymiMikoajami. Niech kadyprzyniesie swj wasnyprezent dla rodziny. Wspl-

  nie zrobimy dobryuczynek.

  W y s t a r c z ywej na stron:www.szlachetna-paczka.pl

  Wybierz rodzi-n ze swojego wo-jewdztwa/po-wiatu. Na koniecdostarczy pacz-k na adres: Gry-fice, ul. 11 Listo-pada. Magazynznajduje si naterenie ZespouSzk Ponad-gimnazjalnychw Gryficach.Dojazd: bramawjazdowa z le-wej stronyszkoy do ma-gazynu przezparking we-w n t r z n yszkoy.

  Kolejny album PMM(Polski Mistrzowski Ma-newr) to dowd na to, eszczeciska scena hip ho-powa dorwnuje najlep-szym w Polsce. Ponadtoproducentem krkaPoza horyzont jest je-den z najbardziej znanychraperw i szanowanychproducentw w Polsce -O.S.T.R. Tracki promujcealbum wraz ze wietnymiklipami - singiel Poza ho-ryzont oraz kawaekWstawaj, na ktrym mo-emy usysze dwch go-ci: Adama Ostrowskiego(O.S.T.R.) i Grubsona -sprawiy, e oczekiwaniana premier wzrosy,

  utwory stay si jednymi znajlepszych tego roku. Ca-o ukazaa si 28 wrze-nia, prezentujc si - conie byo zaskoczeniem -bardzo dobrze. Dwaj MCGowa i Wu w albumiepokazuj swoj dojrzao,wiksz refleksyjno i do-wiadczenie yciowe. Te-matem tracku Nie jestmi wszystko jedno jestwdrwka po Szczecinie,opowie o ludziach, kt-rych spotkali na swojejdrodze, a take wzlotach iupadkach. Album utrzy-many jest w ulicznym imiejskim stylu, co sychaw kawakach, takich jakHistoria kontrabandy w

  nawizaniu do ModychWilkw, czy egnam .

  Obaj MC maj porzd-ne niskie wokale i pomimoniezbyt wyrazistych sty-lw, brzmi konkretnie.Pierwszy raz w historiiPMM stron producenckw peni zaj si O.S.T.R..Kady z bitw stworzonyjest w innym, unikatowymstylu, co wietnie dopaso-wao si do przekazu szcze-ciskich raperw. W albu-mie gocinnie wystpujtacy raperzy, jak: O.S.T.R.,Sok, Pih, Grubson. Wy-br jest bardzo trafny, po-niewa jak wiadomo s toczoowi przedstawicielepolskiej sceny hip hopo-

  wej. Pyta od strony pro-dukcyjnej moe by zali-czana do najlepszych pro-dukcji Adama. Korzyciraperom przyniosa takeponowna wsppraca z La-belem Prosto.

  Album Poza hory-zont wzmocni stanowi-sko Gowy i Wa, wzbo-gaci ich o przypyw fa-nw oraz zadowalajcfrekwencj publiki na kon-certach. Zarwno lirycz-nie, jak i od strony pro-dukcji mona j okreli wdwch sowach: wietnarobota!Daria Gmiter

  Liceum Oglnoksztacce

  im. B. Chrobrego w Gryficach

  Polsk komedi ro-mantyczn Nigdy nie mwnigdy obejrzaam przy-padkowo. Siedziaam przykomputerze i mylaam, comam ze sob zrobi. Moenie mia zbyt dobrych re-cenzji, ale potrzebowaamchwilowego oderwania odwiata, zapomnienia chona chwil o swoich proble-mach.

  Anna Dereszowskaw roli Amy jest kobietpracujc -owczyni

  gw, pragnie mie dziec-ko. Jednak liczne zabiegiIn-vitro kocz si nieuda-nymi prbami. Kobietacigle myli o dziecku i po-stanawia je zaadoptowa;procedura prawie si uda-je, jednak tylko prawie. Nadrodze Amy staje m-czyzna, ktry nigdy nie po-winien znale si w jejyciu. Ma on by towa-rem, ktrego kobieta musipozyska. Jednak w pew-nych okolicznociach za-

  chodzi w ci (oczywiciez nim). Nie mwi muo tym. Mczyzna dowia-duje si o dziecku, wracado Polski i oczywicie doAmy. Historia bajkowa,idealna na samotny,deszczowy wieczr. Wycis-na ze mnie troch ez,ale zwijaam si rwnie zemiechu. Na pewno nieskonia mnie do mylenia,wic nie polecam tym, kt-rzy lubi intelektualnei metafizyczne dywagacje.

  Film nie grzeszy orygi-nalnoci, realizuje prze-orane, romantyczneschematy i powiela spraw-dzone, niestety, wzorce.Jednak na chwile relaksui wytchnienia to dobra po-zycja, ycie bowiem to nietylko nieustanna pracai zajmowanie si sprawamipowanymi, ale rwnierozrywka. Magdalena Fiutek

  Liceum Oglnoksztacce

  im. B. Chrobrego w Gryficach

  R E C E N Z J E

  Dla rozrywki Nigdy nie mw nigdy

  Szlachetna Paczka 2011

  Punkt z informacj MAGAZYN SZLACHETNEJ PACZKI do 10.12.2011, w godz. 8.00 18.00

  Znajd nas na Facebooku!Czytaj przed premier kolejnych numerw!

 • 12 ROZMAITOCINR 11 (16) GRUDZIE 2011

  Czekam na Wasze gosy, opinie, komentarze: 535 099 209 lub [email protected] Starym zwyczajem zapraszamy wszystkich do wsppracy

  P R Z E G L D P R A S Y

  ORGANIZATORZY:Zwizek Literatw Polskich - Oddzia w Szczecinie

  Paac Modziey - Pomorskie Centrum Edukacji w SzczecinieMiesicznik Pedagogiczny DIALOGI

  Nadrzdnym celem konkursu poetyckiego jest rozbudzanie talentw oraz popularyzowanie twrczoci poetyckiej modych autorw, a take przypomnienie modemu pokoleniu dorobku i sylwetki POETKI, wybitnej przedstawicielki polskiej liryki. Konkurs adresowany jest do UCZNIW GIMNAZJW I WSZELKIEGO TYPU SZK REDNICH.1. Na konkurs naley przysa utwory dotychczas niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach poetyckich - Wiersze o tematyce rnego postrzegania i aspektu mioci (maksymalnie 3 utwory, do 22 wersw kady) naley nadesa w 3 egzemplarzach do dnia 10 stycznia 2012 r.(nie decyduje data stempla pocztowego) na adres:

  Miesicznik Pedagogiczny DIALOGIPaac Modziey PCE

  al. Piastw 7, 70-327 Szczecin TEL. 91 422 52 61z dopiskiem: III OGLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI

  O wers Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej SZCZECIN 2012

  2. Kady utwr powinien by oznaczony godem /sowne lub cyfrowe, nie obrazki czy grafiki/; to samo godo powinno wystpowa na doczonej kopercie, zawierajcej kartk z imieniem i nazwiskiem, adresem, adresem mailowym / telefonem/ oraz wiekiem autora, adresem szkoy, ew. nazwiskiem nauczyciela opiekuna.3.Organizatorzy przewiduj przyznanie nagrody gwnej, dyplomw i nagrd ksikowych.6. Rozstrzygnicie konkursu oraz wrczenie nagrd laureatom odbdzie si 18 lutego 2012 r. w Paacu Modziey w Szczecinie, al. Piastw 7.4. Organizatorzy przewiduj wydanie almanachu poetyckiego zawierajcego nagrodzone i wyrnione utwory (bez prawa do honorarium autorskiego).5. Wiersze nagrodzone bd zaprezentowane w Dialogach.

  ZAPRASZAMY!

  Trudno polemizowaz redaktorem naczelnymoglnopolskiej gazety;wiadomo, nie ta sama ran-ga i liga, jednak zacyto-wany fragment z artykuuMarsz Niepodlegoci komu to przeszkadza?musi lekko irytowa.Wprawdzie nie miaemtej przyjemnoci, ebywzi udzia w 93. obcho-dach odzyskania niepo-dlegoci w miecie War-szawy, ale od tego jumamy media informacyj-ne, a te, w sposb bardziejlub mniej tendencyjny (wzalenoci od linii pro-gramowej), na ywo rela-

  cjonoway i komentowayzamieszki.

  Kto zawini? Ktopierwszy rzuci kamie-niem? Kto? Ksidz I. Sku-bi nie ma wtpliwoci, eniemieccy bojwkarzei polscy, skrajnie lewicowidziaacze, bo w ich mar-szu, a dokadniej PolskimMarszu Niepodlegoci,uczestniczyli jak pisze powani ludzie, profeso-rowie wyszych uczelni,rodzice z dziemi. W tymmiejscu naley podkreli:zarwno Marsz Niepodle-goci, jak i Marsz Koloro-wych stanowili Polacy. Dopodziaw w polityce Ko-

  cioa zdyem ju przy-wykn wszystko jest do-bre, co nasze i zakorze-nione w polskiej tradycji.W Marszu Kolorowychuczestniczyli przedewszystkim Polacy, a udziagoci z Niemiec do dzipozostaje owiany tajemni-c: jakie intencje mia or-ganizator Kolorowych?Nie czas i miejsce na tegorodzaju dywagacje i osdy.Personalnie nie moe misi podoba to, e redaktornaczelny Niedzieli dzie-li mieszkacw RP na Po-lakw i nie-Polakw; naludzi powanych i, ebyuy eufemizmu, nieroz-

  sdnych; na profesorwi maolatw-matokw.Pragn zatem przypo-mnie, e niezalenie odtego, kto kim jest, Pan Bgkocha wszystkie swojedzieci (przynajmniej takwynika z nauk Kocioarzymskokatolickiego). Nie-stety (albo stety), te dzie-ci od czasu do czasu sibuntuj, przypominaj za-bkane owieczki, ktreposzukuj swojego paste-rza. Pismo wite sprowa-dza si nie tylko do miociBoga i czowieka, ale (o iledobrze pamitam z lekcjireligii) kategorii przeba-

  czania w wymiarze indy-widualnym. Osobicie jestmi trudno przebaczy re-daktorowi naczelnemu, epomija prawd i utrwalapolityczny podzia na Po-lakw i nie-Polakw.Z wiadomych przyczynks. Skubi nie wspomnia,e w Marszu Niepodlego-ci rwnie uczestniczylijednostki o podejrzanejmoralnoci chuliganie,kibole, nacjonalici. Niewspomnia, e wrd Ko-lorowych znaleli si rw-nie ludzie powani, czy-li, idc tropem redaktoranaczelnego Niedzieli,

  osoby wyksztacone, ro-dziny z dziemi oraz nau-czyciele. Poza tym dziwnato definicja powagi, za-rezerwowana tylko dla ro-dzin z dziemi i profeso-rw. Zarwno ksidzu, jaki wszystkim tym, ktrzyuwaaj, e stali po wa-ciwej stronie, przypomn,e: Nie ma pikna, jeeliw nim ley krzywda czo-wieka. Nie ma prawdy, kt-ra te krzywd pomija. Niema dobra, ktre na ni po-zwala. A z naszymi pat-riotyzmami rnie to by-wao...Mariusz Rakoski

  Oczywista oczywisto...W Niedzieli Tygodniku Katolickim, w tak zwanym wstpniaku,

  redaktor naczelny gazety ks. Ireneusz Skubi pisze: [...] Rzeczywistoprzerosa wyobrani. W naszych marszach wzili udzia take przybyszez zagranicy, m.in. niemieccy bojwkarze. W polskim marszu niepodlego-ci szli powani ludzie, profesorowie wyszych uczelni, rodzice z dziemi.