LatvijasVRG karte

Click here to load reader

 • date post

  21-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  51
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Informācija par Ziemeļvidzemes LAD administrētajā teritorijā esošajām vietējām rīcības grupām (VRG) un to vadītajiem projektiem Informāciju sagatavoja Biedrība “ No Salacas līdz Rūjai ” www.nosalacaslidzrujai.lv. LatvijasVRG karte. “Ziemeļgauja”. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of LatvijasVRG karte

 • Informcija par Ziemevidzemes LAD administrtaj teritorij esoajm vietjm rcbas grupm (VRG) un to vadtajiem projektiemInformciju sagatavoja Biedrba No Salacas ldz Rjai www.nosalacaslidzrujai.lv

 • LatvijasVRG karte

 • Ziemegauja Ietver Strenu, Bevernas, Valkas, Apes, Burtnieku un Smiltenes novadu teritorijas Iesniegti 11 projekti, tlk virzti 7.Vides sakrtoana un dabas resursu ilgtspjga izmantoana 2 projekti ( pieprasts finansjums 16270.00 LVL, pieejams 14000 LVL) Brv laika pavadana 9 projekti ( pieprasts 50 765 LVL. Pieejams- 50 550 LVL)

 • Ziegaujas Stratij ietverts rcbasBrv laika pavadanai paredzts infrastruktras ierkoana un pilnveidoana vietjiem iedzvotjiem Vides sakrtoana un dabas resursu ilgtspjga izmantoanaSocilo pakalpojumu pieejambas un kvalittes uzlaboana vietjiem iedzvotjiem Kultras mantojuma saglabana un pilnveidoana-

 • Csu rajona lauku partnerba

  Novadi-Csu, Priekuu, Prgaujas, Amatas Lgatnes, Vecpiebalgas, JaunpiebalgasIedzvotju skaits- 35 00019 projektu iesniedzji24 projektu pieteikumi (18 NVO + 4 pavaldbas + 1 privtpersona + 1 i/k)Atvrtas 5 rcbas

 • RCBU FINANSJUMS un projektu idejas Kopjais finansjums 115 068,43 Ls

  Gliemeu audzana;Nordes zmes Raunas novad;Velo/BMX celia ierkoana;

  Raunas novada Brnu un jaunieu centra ,,Kabata,, rekonstrukcija;Rotau un atptas laukumu izbve Amatas novada Ieriu, Skujenes, Ntaures un Zaubes ciemos;Pieejambas kvalittes uzlaboana Melnijas Vanagas muzeja krjumam Amatas novad;Skaas un gaismas aparatras piegde un uzstdana Lgatnes novada domes kultras namamSpecializta dzvoka izveide un uzturana pensionriem;Puscea mjas rekonstrukcija;Fitnesa/trenaieru zles ierkoana

 • AtziasLAICGI jstrd ar POTENCILAJIEM projektu iesniedzjiem:

  PROJEKTU KVALITTE NEVIS KVANITTEPROJEKTU ATBILSTBA STRATIJAIMAZK DARBA PDJ BRD

 • No Salacas ldz RjaiTeritorija ietver : Burtnieku, Valmieras, Valkas , Rjienas, Nauknu un Mazsalacas novadi, Rjienas un Mazsalacas pilstas

 • Pieemti 17 projekti Rcba-iedzvotju pulcans vietu , intereu izgltbas un brv laika pavadanas vietu izveidoana un atjaunoana Pieejamais finansjums 26 936,65 LVL Iesniegti 11 projekti 122 734.4 LVL

 • RcbaPakalpojumu dadoana, to kvalittes un sasniedzambas nodroinana vietjiem iedzvotjiemPieejamais finansjums 26 936,65 LVLIesniegti 5 projekti - 50 325.58 LVL

 • RcbaRcba: Atbalsts uzmumu radanai un attstbai (ietverot ar lauksaimniecbu nesaisttu darbbu dadoanu) Aktivittes: Nelauksaimnieciska rakstura uzmjdarbbas attstba un nodarbintbas veicinana, stimuljot alternatvu ienkumu avotu ganas iespjas mazajiem uzmumiemPieejamais finansjums- 20720.50 LVLIesniegts 1 projekts - 13765.00 LVL

 • RcbaRcba: Lauku saimniecbu modernizcija Aktivitte: modernizt lauksaimniecbas uzmumus, lai uzlabotu to ekonomisks darbbas rdtjus, konkurtspju un paaugstintu lauksaimniecisks produkcijas kvalittiPieejamais finansjums- 8288.98 LVL Nav iesniegts neviens projekts

 • Kop 17 projektiRjienas novads- 8Valmieras novads-3Mazsalacas novads- 2Nauknu novads- 2Burtnieku novads- 2

 • AtziasStrdt pie Stratijas pilnveidoanas, ietverot taj obrd aktuls iedzvotju vlmesVeikt iedzvotju aptaujas, rosint iniciatvu un idejas projektu izstrdeiStrdt pie biedrbas publicittes nodroinanas

 • Vidzemes lauku partnerba BraslaLimbau, Katvaru, Umurgas, Vidriu, Ldurgas, Straupes, Stalbes, Diku, Zilkalna, Vaidavas pavaldbu teritorija un Limbau pilstaProjektus piema 2 rcbmIesniegti 16 projektiPlnots apgt 75 000 LVL

 • Vidzemes lauku partnerbas Brasla attstbas stratija 2009-2013. gadam1. Rcba - Pakalpojumu pieejambai, sasniedzambai un kvalittes paaugstinanai nepiecieams infrastruktras izveidoana un materili tehnisk aprkojuma nodroinana centralizts pakalpojumu saemanas viets. - Iesniegti 4 projekti2. Rcba - Sabiedrisko aktivitu dadoanai nepiecieams infrastruktras izveidoana vietjiem iedzvotjiem pieejam attlum un materili tehnisk aprkojuma nodroinana un aprobcija sabiedrisko aktivitu dadoanai. - Iesniegti 12 projekti

  Kopjais finansjums teritorijai 370 tkst. Ls2009. plnots stenot 75 tkst. Ls

 • Abulas lauku partnerbaTeritorija-Blomes, Launkalnes, Palsmanes, Variu, Bilskas, Brantu un Smiltenes pagasti Smiltenes pilsta.13 500 iedzvotjiPieejamais finansjums 44 086 LVL2 rcbas iesniegti 10 projekti

 • Iesniegtie projektiRcba-Jaunu socilo pakalpojumu izveidoana un esoo pakalpojumu kvalittes paaugstinana, kas ir saistta ar infrastruktras izveidi un aprkojumu iegdi pakalpojumu dadoanai.Plnots aktivittes: Socilo pakalpojumu, sadzvei nepiecieamo pakalpojumu dadoana lauku teritorijs, to labiekrtoana, kvalittes paaugstinana esoajos, un jaunu izveidoana.Pieejamais atbalsta apmrs 19398.10 Ls. Iesniegti 2 projekti par kopjo summu 11 876,00Ls Krzes centra izveide pagast telpu rekonstrukcija Veselbas diagnosticanas pakalpojumu ievieana iedzvotjiem - apmcbas programmu, pamatldzeki, datorprogramma un telpu aprkojums pakalpojuma snieganai.Pieprastais publiskais finansjums 6973,56 Ls

 • Iesniegtie projektiRcba-Lauku administratvo centru, ciemu un lauku teritoriju infrastruktras un dabas elementu sakrtoana.Pieejamais atbalsta apmrs 12344.24Ls.Iesniegti 2 projekti par kopjo summu 7399,40Lsvides objektu sakopana pagast - sakrtot objektus un apkrtni ap tiem, izveidot un uzstdt informatvus stendus par objektu vsturi, padart objektus pieejamkus tristiem un prjiem interesentiem, uzlabot nokanu ldz apskatm objekta vietaidomes pieejambas uzlaboana - labiekrtojot teritoriju, nodroinot virsdeu novadanu, izveidojot riteu un ratiu novietni.Pieprastais publiskais finansjums- 5408.55 Ls

 • Iesniegtie projektiSabiedrisko aktivitu dadoana vietjiem iedzvotjiem

  Pieejamais atbalsta apmrs 7494.72 Ls3 projekti par kopjo summu 7040.00 LsVizuls prezentcijas un muzikls aparatras iegde sabiedriskajm aktivittm - tehniskais aprkojums brv laika pavadanaiTautas trpu iegde tautas deju kolektvam tautas trpiJaunas veselga dzvesstila aktivittes pagasta iedzvotjiem -trenaieri un njoanas piederumiPieprastais publiskais finansjums 5999.80 Ls

 • NVO un iedzvotju vietjs iniciatvas grupu kapacittes stiprinana3 projekti par kopjo summu 6322,30 LsProjekti: Pamatldzeku iegde biedrbas aktvas darbbas nodroinanai - biroja aprkojums, pamatldzeki aktivitu veikanai (krmgriezis -Trimmeris)Biedrbas aktivitu dadoanas nodroinanai nepiecieam aprkojuma iegde biroja aprkojumsTautas sporta kustbas pilnveidoana novad sporta aktivitu organizanai elektroniska laika mranas, uzskaites sistmas un norobeojuma barjeras iegde.Pieprastais publiskais finansjums 5690.07 Ls

 • Nerealizts rcbas 1. krtKultrvsturisks vides un mantojuma saglabana, atjaunoana, veidoanaBrnu un jaunieu aktvai atptai piemrotas infrastruktras izveidoana

  Atzias:Prass pc grozjumiem stratij Vrtanas kritriju prskatanadarbs pie teritorijas iedzvotju aktivizanas

 • Biedrb .Jrkante Salacgrvas novada teritorija, iedzvotju skaits teritorij 14 425

  Projektus iesniedza rcbai- Sadzves un socilo pakalpojumu pieejambas uzlaboana un kvalittes celana vietjiem iedzvotjiem iesniegti sei projekti,projektu realizcijai nepiecieami 63 167, pieejamais finansjums Pieejamais finansjums ir Ls 23 424,88. Iesniegti 6 projektu pieteikumi

 • Projektu idejas Kultras un izgltbas biedrba Vzija projektu Ar fotogrfiju var pateikt visu -Biedrba Sports Salacgrvas novadam projektu Sporta trenaieru un aprkojuma iegde un uzstdana Salacgrvas pilst -Biedrba Svtupes krasts projektu Veselbas pakalpojuma centra izveide -Latvijas aitu audztju asocicija projektu Iekrtu, tehnikas, aprkojuma iegde pakalpojumu pieejambas nodroinanai un pilnveidoanai -Salacgrvas novada trisma attstanas un veicinanas biedrba projektu A/S Brvais vilnis caurlaides kas telpu rekonstrukcijas projekta izstrde un realizcija, izbvjot sabiedrbai pieejamas veas mazgtavas ar publisko saunu -Salacgrvas lauku sievieu biedrba Mebele projektu Seno auanas prasmju atjaunoana

 • 2.RcbaRcb Cilvku ar pam vajadzbm integrcija sabiedrb iesniegti septii projekti,Pieprastais finansjums Ls 61 577,45pieejamais finansjums ir Ls 22 728.31 Iesniegti 7 projektu pieteikumi

 • Projektu idejasBiedrba Salacgrvas pilstas ar lauku teritoriju pensionru biedrba projektu Tehnisko palgldzeku iegde pensionriem un cilvkiem ar pam vajadzbm Salacgrvas novad -Salacgrvas novada trisma attstbas un veicinanas biedrba projektu A/S Brvais vilnis caurlaiu kas rekonstrukcijas projekta izstrde un realizcija, rekonstrujot par Trisma iespju informcijas centru (TIIC), izbvjot publiski pieejamu cilvkiem ar pam vajadzbm piemrotu sanitro mezglu un nobrauktuvi. -Biedrba Saules rats projektu Rados pilnveidoans iespjas ikkatram! -Limbau novada domes Skultes pagasta prvalde projektu Run droi, mazais! -Salacgrvas novada dome projektu Salacgrvas pilstas infrastruktras pielgoana cilvkiem ar pam vajadzbm -Izgltbas, kultras un sporta biedrbas Liepupe projektu Kognitvo un psihoemocionlo spju attstoas rotau istabas izveide brniem ar pam vajadzbm -Izgltbas, kultras un sporta biedrbas Liepupe projektu Basketbola laukuma izveidoana cilvkiem ar pam vajadzbm

 • VRG eAlojas novada pavaldbaIedzvotju skaits teritorij 6269Pirmaj krt projektus nesama

 • Paldies par uzmanbu!

  Daiga Silia [email protected] 29188612