Kontaktni raženj Kontaktný gril

Click here to load reader

 • date post

  30-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  7

Embed Size (px)

Transcript of Kontaktni raženj Kontaktný gril

 • 2

  SI

  A roaj

  B zgornja grelna ploa

  C spodnja grelna ploa

  D zaskoka za pritrjevanje grelne ploe

  E lu - indikator grelnika

  F stikalo za nastavljanje temperature

  G, H levi in desni zgib

  I utor za odtekanje tekoin

  J noga

  VARNOSTNA OPOZORILA

  Vano opozorilo!

  Aparat se med delovanjem segreva - Nevarnost

  opeklin! Pred shranjevanjem poakajte, da se

  aparat popolnoma ohladi!

  Pred prvo uporabo ara pozorno preberite

  navodila, da boste dosegli najbolje rezultate

  in se izognili napakam.

  Aparata ne priklapljajte na zunanje asovno stikalo ali sistem za daljinsko upravljanje, da ne povzroite nevarnosti.

  Aparat je namenjen pripravi hrane. Ne uporabljajte ga v druge namene, niti ga na noben nain ne predelujte.

  Pazite, da se prikljuna vrvica ne dotika nobenega dela ara, ki se med delovanjem segreje.

  Pred uporabo kuhalni ploi dobro oistite.

  Na aparat lahko montirate le popolnoma suhi kuhalni ploi.

  Preverite, da zapora za zapiranje roaja (D) dri ploi na svojem mestu.

  Aparata ne nameajte na takno mesto, kjer ga lahko doseejo otroci. Niti ga ne puajte brez nadzora, ko je vklopljen.

  Aparat vedno izkljuit iz elektrinega omreja: preden ga shranite ali preden snamete kuhalne ploe, pred ienjem ali vzdrevanjem, po uporabi.

  Vedno uporabljajte odobrene podaljke.

  Aparata ne uporabljajte zunaj.

  Da aparat izkljuite, ne potegnile prikljune

  vrvice, ampak za vti.

  Aparat vklopite le, ko sta nameeni kuhalni

  ploi.

  Aparata ne potapljajte v vodo.

  Preden aparat shranite, se mora popolnoma ohladiti

  Vroih plo se ne dotikajte s kovinskimi predmeti, da ne pokodujete prevleke.

  Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in osebe z zmanjanimi fizinimi ali psihinimi sposobnostmi in tudi ne osebe s pomanjkljivimi izkunjami in znanjem, razen e jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroci naj se ne igrajo z aparatom.

  Ta oprema je oznaena v skladu z evropsko

  smernico 2002/96/EG o odpadni elektrini in

  elektronski opremi (waste electrical and

  electronic equipment - WEEE). Smernica

  opredeljuje zahteve za zbiranje in ravnanje z

  odpadno elektrino in elektronsko opremo, ki

  veljajo v celotni Evropski Uniji.

  POSTAVITEV ARA

  Pred prvo uporabo preverite, da se aparat ni pokodoval med transportom.

 • 3

  Aparat postavite na ravno povrino, na takno mesto, da ga otroci ne doseejo, ker med delovanjem razvije visoke temperature.

  Preden aparat prikljuite na elektrino omreje preverite:

  da dovodna napetost odgovarja napetosti, ki je navedena na napisni ploici,

  da je mo omrene vtinice najmanj 10A,

  daje omrena vtinica primerna za vti, ki je na aparatu, e ne jo zamenjajte,

  da je omrena vtinica ozemljena. Proizvajalec ne odgovarja za kodo, ki izhaja iz neupotevanja te zahteve.

  Pred prvo uporabo ar vklopite in pustite, da se brez hrane segreva v poloaju za peenje na ranju (poloaj 3) najmanj 5 minut. Pri tem se razvija neprijeten vonj po novem zato odprite okno, da prostor prezraite.

  PREDGRETJE

  Aparat vklopite v elektrino omreje. Poakajte, da se luka indikator grelca ugasne (8 10 min). Aparat je pripravljen za uporabo.

  ODSTRANJEVANJE GRELNIH PLO

  Aparat izklopite iz elektrinega omreja.

  Poakajte, da se aparat popolnoma ohladi.

  Aparat popolnoma odprite v poloaj, kot da bi eleli uporabljati celotno povrino obeh grelnih plo.

  Premaknite zaskoko in izvlecite grelno ploo eno za drugo.

  POSTAVLJANE GRELNIH PLO V

  DELOVNI POLOAJ

  Zadnji del grelne ploe postavite v reo, tako, da je grelna ploa pod kotom.

  Poloite grelno ploo vodoravno na aparat, pritisnite, dokler se zaskoka ne premakne v poloaj, da fiksira ploo na svoje mesto.

  Ploi je mono uporabljati na obeh straneh, odvisno od vrste hrane, ki jo elite obdelovati.

  IENJE

  Pred ienjem prekinite dovod elektrine energije in pustite, da se aparat ohladi.

  Aparat popolnoma odprite v poloaj, kot da bi eleli uporabljati celotno povrino obeh grelnih plo. Ploi odstranite iz aparata.

  Za nekaj minut namoite ploi v toplo vodo s istilnim sredstvom, da se maobe raztopijo.

  Oistite grelni ploi.

  Zunanjost aparata oistite z vlano krpo. Ne uporabljajte agresivnih sredstev ali trih materialov, ker boste pokodovali zunanjost aparata.

  SHRANJEVANJE

  Navijte prikljuni kabel okoli roajev aparata, ter ga postavite v vodoravno ali navpino lego, ter shranite na suhem mestu, izven dosega otrok.

  OKOLJE

  Aparata po preteku ivljenjske dobe ne zavrzite skupaj z obiajnimi gospodinjskimi odpadki, temve ga odloite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja.

  GARANCIJA IN SERVIS

  Za informacije ali v primeru teav se obrnite na Gorenjev center za pomo uporabnikom v vai dravi (telefonsko tevilko najdete v mednarodnem garancijskem listu). e v vai dravi taknega centra ni, se obrnite na lokalnega Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev oddelek za male gospodinjske aparate.

  elimo Vam obilo zadovoljstva pri uporabi

  kontaktnega ara Gorenje!

  GORENJE

  VAM ELI OBILO ZADOVOLJSTVA PRI

  UPORABI VAEGA APARATA!

  Pridrujemo si pravico do sprememb!

 • 4

  HR

  A ruka

  B gornja grijaa ploa

  C donja grijaa ploa

  D uskonica za privrivanje grijae ploe

  E indikatorsko svjetlo grijaa

  F sklopka za namjetanje temperature

  G, H lijevi i desni pregib

  I utor za otjecanje tekuine

  J noga

  SIGURNOSNA UPOZORENJA

  Vano upozorenje !

  Aparat se zagrijava za vrijeme djelovanja -

  Opasnost od opeklina! Priekajte s odlaganjem

  aparata nakon uporabe - sve dok se aparat u

  potpunosti ne ohladi!

  Prije prve uporabe kontakt grilla paljivo

  proitajte upute kako biste ostvarili najbolje

  rezultate i izbjegli kvarovima.

  Kako biste izbjegli opasne situacije, aparat nikada nemojte spajati na vanjski prekida kojim upravlja mjera vremena ili sustav daljinskog upravljanja.

  Aparat je namijenjen za pripremu hrane. Nemojte ga rabiti u druge svrhe i preraivati za drugu namjenu.

  Pazite da prikljuni kabel ne dodirne nijedan dio grilla koji se tijekom rada zagrijava.

  Prije uporabe dobro oistite ploe za peenje.

  Na aparat moete montirati samo potpuno suhe ploe za peenje.

  Provjerite dri li zapor za zatvaranje ruki (D) ploe na svojem mjestu.

  Aparat ne postavljajte na takvo mjesto gdje ga mogu dohvatiti djeca. Ne ostavljajte ga bez nadzora kada je ukljuen.

  Aparat uvijek iskljuite iz elektrine mree:

  prije nego li ga spremite ili uklonite ploe za peenje,

  prije ienja ili odravanja,

  nakon uporabe.

  Uvijek rabite odobrene nastavke.

  Aparata nemojte rabiti na otvorenom.

  Za iskljuivanje aparata nemojte potezati kabel

  ve utika.

  Aparat ukljuite samo ako ste namjestili ploe za

  peenje.

  Aparata ne potapajte u vodu.

  Prije nego li ga spremite, aparat se mora potpuno ohladiti.

  Vrue ploe ne dodirujte metalnim predmetima kako ne biste otetili zatitni sloj.

  Ovaj aparat nije namijenjen osobama (ukljuujui djecu) sa smanjenim fizikim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala doputenje ili ih uputila u koritenje aparata. Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.

  POSTAVLJANJE KONTAKT GRILLA

  Prije prve uporabe provjerite nije li aparat oteen prilikom transporta.

  Aparat postavite na ravnu povrinu, na mjesto izvan dohvata djece jer se tijekom rada razvijaju visoke temperature.

  Prije prikljuivanja aparata u elektrinu mreu:

  provjerite odgovara li mreni napon naponu navedenom na natpisnoj ploici,

  provjerite je li nazivna struja elektrine utinice najmanje 10A,

 • 5

  provjerite odgovara li elektrina utinica utikau koji je na aparatu a ako nije zamijenite ju,

  provjerite je li elektrina utinica uzemljena. Proizvoa ne odgovara za tetu koja nastane zbog nepotivanja ovog zahtjeva.

  Prije prve uporabe grill ukljuite i pustite da se najmanje 5 minuta zagrijava bez hrane u poloaju za peenje na ranju (poloaj 3). Pritom se razvija neprijatan miris po novom pa stoga otvorite prozor kako biste provjetrili prostoriju.

  PREDGRIJAVANJE

  Aparat ukljuite u elektrinu mreu. Priekajte da se indikatorsko svjetlo grijaa ugasi (8 10 min). Aparat je spreman za uporabu.

  SKIDANJE GRIJAIH PLOA

  Aparat iskljuite iz struje.

  Priekajte da se aparat potpuno ohladi.

  Aparat otvorite do kraja u poloaj kao da elite upotrijebiti cijelu povrinu obje grijae ploe.

  Pomaknite uskonicu i izvucite grijau plou jednu za drugom.

  POSTAVLJANE GRIJAIH PLOA U

  RADNI POLOAJ

  Zadnji dio grijae ploe postavite u prorez tako da ona bude pod kutom.

  Poloite grijau plou vodoravno na aparat i pritisnite toliko da se uskonica premjesti u poloaj u kojem fiksira plou na svojem mestu.

  Ploe se mogu rabiti s obje strane, ovisno o vrsti hrane koju elite obraivati.

  IENJE

  Prije ienja iskljuite struju i pustite da se aparat ohladi.

  Aparat potpuno otvorite u poloaj kao da elite rabiti cijelu opvrinu obje grijae ploe. Ploe uklonite iz aparata.

  Nakon nekoliko minuta namoite ploe u toploj vodi sa sredstvom za ienje kako bi se otopile masnoe.

  Oistite grijae ploe.

  Aparat izvana oistite vlanom krpom