Kierunek i poziom studi³w: filologia germa„ska, .- DREYER/SCHMITT: Lehr- und...

download Kierunek i poziom studi³w: filologia germa„ska, .- DREYER/SCHMITT: Lehr- und œbungsbuch der deutschen

of 15

 • date post

  18-Sep-2018
 • Category

  Documents

 • view

  237
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Kierunek i poziom studi³w: filologia germa„ska, .- DREYER/SCHMITT: Lehr- und...

 • Uniwersytet lski w Katowicach str. 1 Wydzia

  Kierunek i poziom studiw: filologia germaska, pierwszy

  Sylabus moduu: Praktyczna nauka jzyka niemieckiego

  1. Informacje oglne

  koordynator moduu dr Piotr Iwan

  rok akademicki 2012/2013

  semestr drugi

  forma studiw niestacjonarne II stopnia

  sposb ustalania oceny kocowej moduu

  zaliczenie na ocen

  informacje dodatkowe

  Studenci rozwizuj na ostatnich zajciach test gramatyczno-leksykalny sporzdzony w oparciu o zakres materiau przerobionego na zajciach. W tecie znajduj si rwnie zadania sporzdzone w oparciu materia przeznaczony do przerobienia przez studentw w ramach ich pracy wasnej.

  2. Opis zaj dydaktycznych i pracy studenta

  nazwa kod

  Praktyczna nauka jzyka niemieckiego - wiczenia PNJN-Z

  prowadzcy dr Piotr Iwan

  grupa(-y) I rok N SN treci zaj Film Kubus 75a Modell Europa Parlament wiczenia w rozumieniu ze suchu i

  wiczenia gramatyczno-leksykalne, dyskusja, wiczenia w tumaczeniu

  Film Kubus 75b Chinesen in Berlin wiczenia w rozumieniu ze suchu i wiczenia gramatyczno-leksykalne, dyskusja, wiczenia w tumaczeniu

  Film Kubus 68a Eine Frage des Vertrauens Die Auflsung des Deutschen Bundestags wiczenia w rozumieniu ze suchu i wiczenia gramatyczno-leksykalne, dyskusja, wiczenia w tumaczeniu

  Film Kubus 69b Faktor X - Die Fraunhofer-Gesellschaft und die digitale Zukunft - wiczenia w rozumieniu ze suchu i wiczenia gramatyczno- leksykalne, dyskusja, wiczenia w tumaczeniu

  wiczenia dotyczce czasownika (FVG, rekcja, czasowniki zoone)

  Test semestralny i zaliczenie przedmiotu.

  metody prowadzenia zaj

  Metoda eklektyczna uwzgldniajca szczeglnie elementy metody komunikatywnej z aspektami rnic i podobiestw interkulturowych, zorientowana na pragmatyczne ksztacenie kompetencji gramatycznej (w integracji z pozostaymi sprawnociami jzykowymi) z zachowaniem zasad poprawnoci jzykowej i komunikacji adekwatnej do rl i sytuacji, w jakich mog znale si studenci.

  liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych)

  10

  liczba godzin 20

 • Uniwersytet lski w Katowicach str. 2 Wydzia

  pracy wasnej studenta

  opis pracy wasnej studenta

  Student rozwizuje wiczenia gramatyczne i leksykalne dotyczce danego tematu oraz ewentualnie czyta dodatkowo teoretyczn literatur przedmiotow dotyczc danego tematu w celu bardziej efektywnego rozwizania wicze.

  organizacja zaj

  Zajcia obejmuj 10 godzin w semestrze i odbywaj si 5 razy w semestrze w blokach po 90 minut.

  literatura obowizkowa

  Duden. Deutsches Universalwrterbuch. Bibliographisches Institut, Mannheim 2007.

  Ettinger, S. /Hessky, R., 2009: Deutsche Redewendungen. Ein ideographisch gegliedertes Wrter-, bungs- und Lesebuch , Ettinger, Augsburg.

  Ferenbach, M., Schler, I., 2004: Sownictwo niemieckie z wiczeniami dla. zaawansowanych (Wrter zur Wahl). Lektor Klett, Pozna.

  Griesbach, H., Schulz, D., 2002: Langenscheidt 1000 idiomw niemieckich z przykadami, tumaczeniem i indeksem. Langenscheidt, Berlin et al.

  Helbig G., Buscha J., 1981: Deutsche Grammatik. Ein Handbuch fr den Auslnderunterricht. Leipzig: VEB Verlag fr Enzyklopdie.

  Helbig G., Buscha J., 1989: Deutsche bungsgrammatik. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopdie.

  Materiay pomocnicze dostpne w Internecie, np. www.wissen.de , www.duden.de , www.goethe.de, www.diezeit.de, www.bundesregierung.de , www.projekt.gutenberg.de itp.

  Mikoajczyk, B., Theobald, P., 2004: Praktyczne kompendium gramatyki niemieckiej. Rekcja. Wagros, Pozna.

  literatura uzupeniajca

  Duden. Die neue Rechtschreibung ab 1. August 2005 kurz gefasst. Bibliographisches Institut, Mannheim 2005. (www.duden.de)

  Duden. Wie schreibt man jetzt? Ein bungsbuch zur neuen deutschen Rechtschreibung. Dudenverlag, Mannheim, Leipzig, Wien, Zrich, 1999.

  Engel U., 1991: Deutsche Grammatik. Julius Gro Verlag.

  Engel, U. (wyd.), 1999: Deutsch- polnische kontrastive Grammatik. Julius Groos Verlag, Heidelberg. T. 1-2.

  Iluk, J. (Hrsg.), 1997: Probleme der Schreibentwicklung im Fremdsprachenunterricht. Wydawnictwo Uniwersytetu lskiego, Katowice.

  Iluk, J., 1993: Polsko-niemiecki sownik wyrae i zwrotw lekcyjnych. WSiP, Warszawa.

  Iluk, J., 1998: Entwicklung der Sprachfertigkeiten aus der Sicht der neuesten Fremdsprachencurricula. Wydawnictwo Uniwersytetu lskiego, Katowice.

  Myczko, K.: Die Entwicklung des Hrverstehens auf der Fortgeschrittenenstufe des Fremdsprachenunterrichts, Pozna 1995, Wydawnictwo Naukowe UAM.

  adres strony www zaj

  informacje dodatkowe

  3. Opis sposobw weryfikacji efektw ksztacenia moduu

  nazwa kod

  zaliczenie na ocen: kolokwia

 • Uniwersytet lski w Katowicach str. 3 Wydzia

  kod(-y) zaj PNJN-Z

  osoba(-y) przeprowadzajca(-e) weryfikacj

  dr Piotr Iwan

  grupa(-y) I rok N SN

  wymagania merytoryczne

  1. Powtrzenie wiadomoci dot. czasownika, konstrukcji typu FVG oraz wybranych idiomw niemieckich.

  2. Rozwijanie sprawnoci rozumienia ze suchu, czytania, konwersacji i pisania w oparciu o materiay tematyczne Instytutu Goethego z serii Kubus.

  3. Utrwalanie kompetencji gramatycznej i leksykalnej w oparciu o prac na zajciach i prac wasn studentw.

  kryteria oceny obecno na zajciach

  aktywny udzia w zajciach

  pozytywnie zaliczone testy

  pozytywnie zaliczone pisemne prace domowe Skala ocen dla testw jest nastpujca:

  65-71%: dostateczny

  72-78%: dostateczny plus

  79-86%: dobry

  87-93%: dobry plus

  94-100%: bardzo dobry

  przebieg procesu weryfikacji

  Studenci pisz pod koniec semestru test gramatyczno-leksykalny, ktry jest oceniany. Ponadto w trakcie semestru studenci sporzdzaj prace pisemne w oparciu o tematy i problemy poruszane na zajciach.

  informacje dodatkowe

 • Uniwersytet lski w Katowicach str. 4 Wydzia

  Kierunek i poziom studiw: filologia germaska, drugi

  Sylabus moduu: Praktyczna nauka jzyka niemieckiego

  1. Informacje oglne

  koordynator moduu dr Nina Nowara

  rok akademicki 2012/2013

  semestr drugi

  forma studiw niestacjonarne II stopnia

  sposb ustalania oceny kocowej moduu

  Na podstawie testu semestralnego (na ostatnich zajciach w semestrze).

  informacje dodatkowe

  Student aktywny i obecny na zajciach przystpuje do testu zaliczeniowego.

  2. Opis zaj dydaktycznych i pracy studenta

  nazwa kod

  Praktyczna nauka jzyka niemieckiego - wiczenia PNJN-Z

  prowadzcy dr Nina Nowara

  grupa(-y) I rok N SN

  treci zaj Zajcia opieraj si na pracy z tekstami (artykuami prasowymi, recenzjami, esejami, audycjami radiowymi) o rnorodnej tematyce. W ramach zaj powtrzone (poszerzone) zostan take wybrane zagadnienia gramatyczne.

  metody prowadzenia zaj

  Dyskusja, praca w grupach, praca z tekstem.

  liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych)

  10

  liczba godzin pracy wasnej studenta

  10

  opis pracy wasnej studenta

  Student czyta w domu teksty omawiane na zajciach oraz opracowuje do nich sownictwo. Wykonuje we wasnym zakresie dodatkowe wiczenia gramatyczne.

  organizacja zaj

  Zajcia odbywaj si zgodnie z harmonogramem zjazdw na studiach niestacjonarnych.

  literatura obowizkowa

  Materiay na zajcia udostpnione zostan przez prowadzcego. - FLDEAK H.: Sag's besser! Ein Arbeitsbuch fr Fortgeschrittene. Teil 1. Ismaning 1999. - FLDEAK H.: Sag's besser! Ein Arbeitsbuch fr Fortgeschrittene. Teil 2. Ismaning 1999. - DREYER/SCHMITT: Lehr- und bungsbuch der deutschen Grammatik. Neubearbeitung. Ismaning 2000

 • Uniwersytet lski w Katowicach str. 5 Wydzia

  literatura uzupeniajca

  - HELBIG G., BUSCHA J.: Deutsche bungsgrammatik, Leipzig 1990

  adres strony www zaj

  informacje dodatkowe

  3. Opis sposobw weryfikacji efektw ksztacenia moduu

  nazwa kod

  test

  kod(-y) zaj PNJN-Z

  osoba(-y) przeprowadzajca(-e) weryfikacj

  dr Nina Nowara

  grupa(-y) I rok N SN

  wymagania merytoryczne

  Znajomo sownictwa i treci omawianych artykuw oraz wybranych zagadnie gramatycznych.

  kryteria oceny Ocena wystawiana jest na podstawie obecnoci, aktywnoci na zajciach oraz testu kocowego.

  przebieg procesu weryfikacji

  Na ostatnich zajciach w semestrze student pisze test kocowy.

  informacje dodatkowe

 • Uniwersytet lski w Katowicach str. 6 Wydzia

  Kierunek i poziom studiw: filologia germaska, drugi

  Sylabus moduu: Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa

  1. Informacje oglne

  koordynator moduu dr Nina Nowara

  rok akademicki 2012/2013

  semestr drugi

  forma studiw niestacjonarne II stopnia

  sposb ustalania oceny kocowej moduu

  Na podstawie obecnoci i aktywnoci na zajciach (znajomo omawianych utworw literackich oraz umiejtno ich interpretacji).

  informacje dodatkowe

  Warunkiem zaliczenia jest obecno na zajciach, aktywno na zajciach, znajomo omawianych tekstw literackich i teoretycznoliterackich.

  2. Opis zaj dydaktycznych i pracy studenta

  nazwa kod

  wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa - wiczenia WZLIT

  prowadzcy dr Nina Nowara

  grupa(-y) I rok N SN

  treci zaj Stereotypy w literaturze i kulturze. Obraz Polski w literaturze i kulturze niemieckiej. Obraz Niemca w literaturze i kulturze polskiej. Podania Grnego lska w ujciu komparatystycznym.

  metody prowadzenia zaj

  Dyskusja, praca w grupach, praca z tekstem literackim.

  liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych)

  5

  liczba godzin pracy wasnej studenta

  5

  opis pracy